Uredba o pripajanju Arheološkog muzeja Osijek Muzeju Slavonije

NN 39/2012 (4.4.2012.), Uredba o pripajanju Arheološkog muzeja Osijek Muzeju Slavonije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1003

Na temelju članka 69. Zakona ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine donijela

UREDBU

O PRIPAJANJU ARHEOLOŠKOG MUZEJA OSIJEK MUZEJU SLAVONIJE

Članak 1.

Ovom Uredbom pripaja se javna ustanova:

– Arheološki muzej Osijek, Osijek, Trg Sv. Trojstva 2, čiji je osnivač Republika Hrvatska, javnoj ustanovi:

– Muzej Slavonije, Osijek, Trg Sv. Trojstva 6, čiji je osnivač Republike Hrvatska.

Članak 2.

Danom upisa pripajanja u sudski registar Arheološki muzej Osijek pripaja se Muzeju Slavonije i prestaje s radom.

Danom upisa pripajanja u sudski registar Muzej Slavonije preuzima sve poslove te sve zaposlenike zatečene na preuzetim poslovima, opremu, pismohranu, sredstva za rad, financijska sredstva, cjelokupnu imovinu, kao i prava i obveze Arheološkog muzeja Osijek.

Muzej Slavonije upisat će se kao vlasnik nekretnina na k.č. 5732, k.o. Osijek, zk.ul. 18781, koje su dio imovine iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 3.

Ravnatelj Arheološkog muzeja Osijek i ravnatelj Muzeja Slavonije dužni su, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, podnijeti prijavu za upis pripajanja iz članka 1. ove Uredbe registarskom sudu u kojem su upisani.

Članak 4.

Danom upisa pripajanja u sudski registar prestaje mandat ravnatelja i ostalih tijela Arheološkog muzeja Osijek.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o osnivanju Arheološkog muzeja Osijek (»Narodne novine«, broj 57/2005).

Članak 6.

Muzej Slavonije uskladit će svoje poslovanje i opće akte s ovom Uredbom u roku 90 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-05/12-01/01

Urbroj: 5030114-12-1

Zagreb, 29. ožujka 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.