Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plovidbi na unutarnjim vodama

NN 39/2012 (4.4.2012.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plovidbi na unutarnjim vodama

39 04.04.2012 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plovidbi na unutarnjim vodama

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1008

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« 109/07, 132/07), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O PLOVIDBI NA UNUTARNJIM VODAMA

Članak 1.

U Pravilniku o plovidbi na unutarnjim vodama (»Narodne novine« br. 138/08, 8/10, 74/10 i 8/11) u članku 172. u alineji 1. i 2. brojevi: »01.01.2012.« zamjenjuju se riječima: »od dana ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju«

U alineji 3., 4. i 5. brojevi: »01.01.2013.« zamjenjuju se brojevima: »01.01.2015.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-02/92

Urbroj: 530-05-12-1

Zagreb, 21. ožujka 2012.

Ministar
Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.