Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i upisu uzgojno valjanih kopitara

NN 39/2012 (4.4.2012.), Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i upisu uzgojno valjanih kopitara

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1013

Na temelju članka 3a. stavka 3. i članka 4. stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« broj 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06) ministar poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O VOĐENJU MATIČNIH KNJIGA I UPISU UZGOJNO VALJANIH KOPITARA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način vođenja matičnih knjiga, njihova podjela, te utvrđuju uvjeti koje treba zadovoljiti da bi kopitar bio uzgojno valjan i upisan u matičnu knjigu.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

– Odluka Komisije 96/78/EZ od 10. siječnja 1996. godine kojom se utvrđuju kriteriji za upis i registraciju kopitara u matične knjige u svrhu uzgoja (SL L 19, 25. 1. 1996.).

Članak 3.

(1) Samo uzgojno valjani kopitar može biti upisan u matičnu knjigu.

(2) Matična knjiga razdijeljena je na glavni dio i dodatne dijelove.

Članak 4.

(1) Da bi ispunio uvjete za upis u glavni dio matične knjige određene pasmine, uzgojno valjani kopitar mora:

– potjecati od roditelja koji su upisani u glavni dio matične knjige te pasmine i imati podrijetlo utvrđeno u skladu s uvjetima za upis u tu matičnu knjigu,

– biti identificiran kao ždrijebe uz majku (prije odbića) udovoljavajući pri tome uvjetima za upis u tu matičnu knjigu, prema kojima obavezno mora biti propisano da se prilaže potvrda o pripustu.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 1. ovoga članka, kopitar se može upisati u glavni dio matične knjige radi sudjelovanja u programu križanja odobrenom od strane udruge uzgajivača, saveza uzgajivača i središnjeg saveza uzgajivača (u daljnjem tekstu: uzgojne organizacije) ili ovlaštene ustanove sukladno uvjetima za upis u matičnu knjigu. Programom križanja moraju biti navedene pasmine čija upotreba je dopuštena.

Članak 5.

(1) Glavni dio matične knjige može se podijeliti u skladu s točkom 3. podtočkom b), podpodtočkom 5. Priloga II. Pravilnika o uvjetima priznavanja uzgojnih organizacija koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane kopitare (»Narodne novine« broj 114/11). Samo kopitar koji ispunjava uvjete iz članka 4. ovoga Pravilnika može se upisati u jedan od tih razreda.

(2) Ako se glavni dio matične knjige sastoji od nekoliko razreda tada se kopitar iz druge matične knjige upisuje u onaj razred matične knjige čije uvjete ispunjava.

Članak 6.

(1) Uzgojna organizacija ili ovlaštena ustanova koja vodi matičnu knjigu može odlučiti da se kopitar koji ne ispunjava uvjete iz članka 4. ovoga Pravilnika može upisati u dodatni dio matične knjige, ako ispunjava sljedeće uvjete:

– identitet kopitara mora biti utvrđen u skladu s uvjetima za upis u matičnu knjigu,

– mora pri ocijeni biti utvrđeno da kopitar odgovara standardu pasmine,

– mora zadovoljiti minimum traženih proizvodnih odnosno radnih osobina propisanih uvjetima za upis u matičnu knjigu.

(2) Uzgojna organizacija ili ovlaštena ustanova mora utvrditi uvjete prema kojima se potomstvu kopitara iz stavka 1. ovoga članka dopušta upis u glavni dio matične knjige.

Članak 7.

Uzgojno valjani kopitar upisan u matičnu knjigu mora biti upisan i u Središnji registar kopitara.

Članak 8.

Matična knjiga mora sadržavati najmanje sljedeće podatke o uzgojno valjanom kopitaru:

– ime i razred matične knjige,

– datum upisa u matične knjige,

– ime kopitara,

– jedinstveni životni broj kopitara (UELN),

– datum rođenja,

– pasmina,

– spol,

– kod transpondera,

– dodatne identifikacijske oznake (i alternativne metode označavanja),

– ime i UELN oca,

– ime i UELN majke,

– ime i adresa uzgajivača i vlasnika,

– poznati rezultati radnih odnosno proizvodnih osobina,

– datum prodaje,

– ime i adresa kupca,

– datum i razlog izlučenja.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja (»Narodne novine« broj 164/04) koje se odnose na kopitare.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/160

Urbroj: 525-07/0725-12-6

Zagreb, 21. ožujka 2012.

Ministar poljoprivrede
Tihomir Jakovina, v. r.

39 04.04.2012 Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i upisu uzgojno valjanih kopitara 39 04.04.2012 Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i upisu uzgojno valjanih kopitara