Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

NN 39/2012 (4.4.2012.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1014

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o šumama (»Narodne novine«, broj 140/05., 82/06., 129/08., 80/10., 124/10. i 25/12.) ministar nadležan za poslove šumarstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNA, OBRASCIMA I ROKOVIMA UPLATE NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (»Narodne novine«, broj 84/10.) u članku 2. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma plaća se u visini 0,0265% od osnovice za obračun, a uplaćuje se tromjesečno i po završnom računu na poseban račun Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb (u daljnjem tekstu: Trgovačko društvo).«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«

Klasa: 011-02/12-01/4

Urbroj: 525-11/0893-12-2

Zagreb, 16. ožujka 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.