Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama

NN 40/2012 (6.4.2012.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1029

Na temelju članka 53. stavka 2. i članka 63. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo ureda državne uprave u županijama (dalje u tekstu: ured državne uprave), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, način upravljanja tim jedinicama, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika, način planiranja poslova, radno vrijeme, održavanje uredovnih dana, te druga pitanja značajna za rad ureda državne uprave.

Članak 2.

Sjedište ureda državne uprave je u sjedištu županije.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, sjedište ureda državne uprave može se utvrditi i izvan sjedišta županije.

Ured državne uprave obavlja poslove državne uprave na području županije utvrđenom zakonom kojim se uređuje područje županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

II. NADLEŽNOST I DJELOKRUG UREDA DRŽAVNE UPRAVE

Članak 3.

Ured državne uprave obavlja upravne i druge stručne poslove u upravnim područjima gospodarstva, društvenih djelatnosti, opće uprave i imovinsko-pravnih poslova.

Ured državne uprave obavlja i zajedničke poslove za potrebe ureda, te druge upravne i stručne poslove u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje pojedino upravno područje.

Poslovi iz područja gospodarstva

Članak 4.

U području gospodarstva ured državne uprave obavlja upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove, koji se odnose na:

– upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar; izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija, te izdavanje potvrda iz istih; u stvarima koje se odnose na davanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje da li pravne osobe udovoljavaju uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima, te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata; u stvarima koje se odnose na razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu;

– utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta prostora turističkih agencija; izdavanja odobrenja i iskaznica za rad turističkih vodiča; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju plovnih objekata; utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju; izdavanje odobrenja za pružanje turističkih usluga u seljačkom gospodarstvu; izdavanje odobrenja za pružanje turističkih usluga u ostalim oblicima turističke ponude (ronilački turizam i sl.) izdavanje odobrenja za pružanje ostalih turističkih usluga (ležaljke, suncobrani i sl.);

– utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru, te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara; izdavanje rješenja o udovoljavanju uvjetima kojima moraju udovoljavati fizičke i pravne osobe koje obavljaju poslove suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu sredstvima za zaštitu bilja;

– izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu te izdavanje potvrda o prijavi prijevoza za vlastite potrebe; u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti za vozila osoba s invaliditetom; provođenje upravnog nadzora nad provedbom zakona kojim se uređuje pomorsko dobro i morske luke; sudjelovanje u radu povjerenstva za postupak praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru;

– izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevne dozvole davanjem potvrde na glavni projekt, te izdavanje prethodne suglasnosti kod izmjena prometnog elaborata;

– vođenje registra istražnih prostora mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala (tehničko-građevnog kamena, građevnog pijeska i šljunka i ciglarske gline); vođenje registra eksploatacijskih polja mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala; odobrenje istraživanja mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala; određivanje eksploatacijskih polja mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala; davanje koncesije za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala; sklapanje ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala; izdavanje građevinskih dozvola/uporabnih dozvola za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala; provjeru rudarskih projekata za eksploataciju mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala, te kontrolu plaćanja novčane naknade za istraživanje/eksploataciju mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala;

– utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja, te suglasnosti u postupku izrade prostornih planova; uvođenje zakupnika u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na osnovi sklopljenog ugovora o dugogodišnjem zakupu poljoprivrednog zemljišta i dugogodišnjeg zakupa za ribnjake; evidentiranje ugovora o prodaji, dugogodišnjem zakupu i dugogodišnjem zakupu za ribnjake;

– obavljanje operativnih poslova u vezi s pribavljanjem dokumentacije za raspisivanje natječaja i donošenje odluka o dodjeli dugogodišnjeg zakupa za poljoprivredno zemljište i dugogodišnjeg zakupa za ribnjake na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države; u stvarima koje se odnose na registraciju proizvođača božićnih drvaca; u stvarima koje se odnose na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume;

– izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta;

– izdavanje prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama;

– obavljanje poslova obračuna naknade za zauzetu površinu eksploatacijskih polja i istražnih prostora;

– prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom Ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području regionalne jedinice.

Ured državne uprave obavlja i druge poslove iz područja gospodarstva koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Poslovi iz područja društvenih djelatnosti

Članak 5.

U području društvenih djelatnosti ured državne uprave obavlja upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove, koji se odnose na:

– pravni položaj, rješavanje pravnog položaja i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, statusa hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, statusa mirnodopskih vojnih invalida, kao i stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji, statusa zatočenika u neprijateljskom logoru; u stvarima koje se odnose na zaštitu civilnih žrtava iz Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji; pribavlja nalaz i mišljenje prvostupanjskog liječničkog povjerenstva o postotku oštećenja organizma, pravu na doplatak/dodatak za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatak/dodatak, pravu za pripomoć u kući, nesposobnosti za privređivanje, činjenici je li smrt ili samoubojstvo hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u uzročno-posljedičnoj vezi s izravnim sudjelovanjem hrvatskog branitelja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske; u stvarima koje se odnose na ostvarivanje prava na opskrbninu; u stvarima koje se odnose na pravo HRVI iz Domovinskog rata 100% – I. skupine na dodjelu automobila, pravu HRVI iz Domovinskog rata 100% – I. skupine na njegovatelja; u stvarima koje se odnose na ostvarivanje prava osoba određenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata na besplatne udžbenike; izrađuje polugodišnji i godišnji izvještaj o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima, te vodi evidenciju svih korisnika; obavlja poslove obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vodi evidenciju izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava; izdaje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, statusu civilnog invalida rata i mirnodopskog vojnog invalida;

– upis u Registar sportskih djelatnosti, te izdavanje izvadaka iz istoga; vođenje Registra fizičkih osoba iz sustava sporta; vođenje Registra pravnih osoba iz sustava sporta, te izdavanje izvadaka za iste; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje uvjeta za početak i prestanak rada predškolskih ustanova, te početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri osnovnim školama, kao igraonice u knjižnicama, te u zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, sportskim ustanovama i udrugama; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis djece u osnovnu školu i na odgodu upisa djeteta u prvi razred osnovne škole; obavljanje nadzora nad obavljanjem poslova na osnovi javnih ovlasti u osnovnim i srednjim školama, te nad zakonitošću rada i općih akata školskih ustanova; donošenje plana upisa djece u osnovnu školu, te određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje; donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama; poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci; izdavanje mišljenja na prijedlog plana upisa u srednje škole na području Ureda i davanje ocjene usklađenosti planiranih upisa s kriterijima koje je utvrdilo nadležno tijelo, usklađivanje sadržaja natječaja za upis u srednju školu, te izvješćivanje o upisima na propisanim obrascima; izdavanje obavijesti školskim ustanovama da u evidenciji o radnicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena nema odgovarajuće osobe kako bi nakon toga mogle popuniti upražnjeno radno mjesto putem natječaja; vođenje evidencije o učiteljima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme; raspuštanje školskog odbora i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom kada školski odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga ili se ne može konstituirati; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem se izvode programi obrazovanja odraslih;

– obavljanje upravnog nadzora nad ustanovama u kulturi, te nad udrugama tehničke kulture; o postojanju uvjeta za osnivanje kazališta, te davanje potvrde o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnica; zaprimanje, provjera i dostava ministarstvu prijava knjižnica za upis u Upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu, te prijava muzeja za upis u Očevidnik muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba;

– registraciju, upis promjena i prestanak djelovanja udruga definiranih zakonom kojim se uređuje rad, vođenje registra udruga i zbirke isprava, te izdavanje potvrda i izvadaka iz istih; evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, vođenje knjige evidencije istih i zbirke isprava; registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika; izdavanje radnih knjižica, te vođenje registra i abecednog imenika radnih knjižica;

– izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu; izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe; izdavanje objava za povlašteni prijevoz;

– davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje prethodne suglasnosti za povremeno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći ili organiziranje humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć; obavljanje inspekcijskog nadzora nad radom pravnih i fizičkih osoba koje se bave prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći.

Ured državne uprave obavlja i druge poslove iz područja društvenih djelatnosti koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Poslovi iz područja opće uprave

Članak 6.

U području opće uprave ured državne uprave obavlja upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove, koji se odnose na:

– promjene osobnog imena, naknadne upise, ispravke, dopune, te poništenje upisa u državnim maticama; vođenje državnih matica i vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu, te izdavanje dokumenata iz istih, verifikaciju upisa u elektroničkom obliku (drugi primjerak državnih matica), pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske;

– vođenje evidencije o popisima birača i obavljanje stručnih poslova koji se odnose na vođenje evidencije o biračkom pravu, ažuriranje evidencije popisa birača, te izdavanje potvrda iz iste;

– osnivanje, registraciju, pravni položaj i prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje Zbirke isprava udruga, te izdavanje potvrda iz istih; provođenje postupka likvidacije udruga; provođenje postupka brisanja udruga iz registra udruga; obavljanje inspekcijskog nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuju udruge;

– traženje dodjele OIB-a i ispisivanje potvrde u ime Porezne uprave za novoupisane udruge u registar udruga, dojavljivanje promjena o obveznicima OIB-a, te traženje poništenja istog; traženje dodjele OIB-a i ispisivanje potvrde u ime Porezne uprave za nove upise u knjigu državljana, dojavljivanje promjena o obveznicima OIB-a, te traženje poništenja istog;

– provođenje postupka osiguranja dokaza prije pokretanja postupka, ako postoji sumnja da se dokazi neće moći kasnije provesti i provođenje izvršenja nenovčanih obveza ako je propisano da se iste ne može provoditi javno tijelo koje je rješavalo u prvom stupnju;

– davanje podataka iz evidencije nadležnim službama;

– ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa u skladu s posebnim propisima.

Ured državne uprave obavlja i druge poslove iz područja opće uprave koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Imovinsko-pravni poslovi

Članak 7.

U području imovinsko-pravnih poslova ured državne uprave obavlja upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove, koji se odnose na:

– utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade; izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu; u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen; u stvarima koje se odnose na izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje); provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje; davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji; određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave; u stvarima predaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije;

– područje vlasništva i stvarnih prava; donošenje i zemljišnoknjižna provedba posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije;

– obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja), povrat vlastito uloženih sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata, prelokaciju i zamjenu utvrđenog prava na obnovu za novčana sredstva, drugi objekt ili smještanje u socijalnu ustanovu, te naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, izdavanje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu.

Ured državne uprave obavlja i druge poslove iz imovinsko-pravnog područja koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Zajednički poslovi

Članak 8.

Zajednički poslovi za potrebe Ureda jesu opći, informatički, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi, poslovi javne nabave, poslovi planiranja, razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima za potrebe Ureda.

Ostali poslovi

Članak 9.

Ured državne uprave obavlja i druge upravne i stručne poslove kao što su:

– nadzor rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave na području županije (upravni nadzor);

– nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;

– inspekcijske poslove u prvom stupnju prema nadležnosti propisanoj posebnim zakonom;

– određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije;

– odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći;

– donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima;

– praćenje stanja, te predlaganje središnjim tijelima državne uprave mjera za unaprjeđenje stanja u pojedinim upravnim područjima;

– davanje mišljenja na nacrte propisa koje predlažu središnja tijela državne uprave;

– administrativni i pomoćno-tehnički poslovi za druga tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima temeljem posebnih sporazuma.

Članak 10.

Ured državne uprave može na zahtjev središnjih tijela državne uprave obaviti određene poslove ili radnje u postupcima iz njihovog djelokruga (naročito u poslovima upravnog nadzora, te prvostupanjskih upravnih postupaka iz djelokruga središnjih tijela državne uprave).

Članak 11.

U uredu državne uprave može se organizirati obavljanje poslova jedinstvenog upravnog mjesta kada je za ostvarenje nekog prava potrebno voditi više upravnih ili drugih postupaka.

III. UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE, UVJETI ZA NJIHOVO USTROJAVANJE I NAČIN UPRAVLJANJA

Članak 12.

U uredu državne uprave mogu se ustrojiti sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice: službe, odjeli i odsjeci.

Izvan sjedišta ureda državne uprave osnivaju se ispostave.

Kao unutarnje ustrojstvene jedinice ureda državne uprave ustrojavaju se i matični uredi sukladno uredbi kojom se uređuju matična područja.

Unutarnje ustrojstvene jedinice u sjedištu ureda

Članak 13.

Služba se ustrojava u sjedištu ureda državne uprave, kao osnovna unutarnja ustrojstvena jedinica za obavljanje poslova državne uprave u jednom ili više upravnih područja.

U okviru službe mogu se ustrojiti odjeli.

Radom službe upravlja voditelj službe.

Voditelj službe usklađuje obavljanje poslova u odgovarajućem upravnom području u sjedištu ureda državne uprave i u ispostavama, i odgovoran je za obavljanje poslova državne uprave u odgovarajućem upravnom području na prostoru cijele županije.

Voditelj službe je za svoj rad i rad službe odgovoran predstojniku ureda državne uprave.

Članak 14.

Odjel se ustrojava kao unutarnja ustrojstvena jedinica u okviru službe za pojedino upravno područje manjeg opsega ili za određenu vrstu međusobno povezanih poslova državne uprave, te općih, pomoćno-tehničkih poslova čije obavljanje zahtijeva određeni stupanj samostalnosti i povezanosti u radu.

Radom odjela upravlja voditelj odjela.

Za ustrojavanje odjela potrebno je najmanje 5 (pet) izvršitelja uključujući i voditelja.

Iznimno, ako postoji nerazmjer broja izvršitelja i upravnih područja u djelokrugu službe, u okviru službe poslovi se mogu obavljati u jednoj ustrojstvenoj jedinici, te kao poslovi neposrednih izvršitelja, uz posebnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Ispostave ureda državne uprave

Članak 15.

Za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti ureda državne uprave izvan njegovog sjedišta, ovom Uredbom osnivaju se ispostave u gradovima i općinama, na prijedlog predstojnika ureda.

Ispostavom ureda državne uprave upravlja voditelj ispostave.

Voditelj ispostave ureda državne uprave može biti jedan od službenika koji upravlja pojedinom ustrojstvenom jedinicom u toj ispostavi ili jedan od službenika koji obavlja poslove državne uprave u toj ispostavi.

Članak 16.

U ispostavi koja ima više od 15 (petnaest) izvršitelja mogu se ustrojiti odsjeci.

Odsjek se ustrojava za obavljanje određenih poslova državne uprave iz nadležnosti pojedine službe.

Odsjek se može ustrojiti samo ako je Pravilnikom o unutarnjem redu pojedinog ureda državne uprave za obavljanje određenih poslova u odsjeku predviđeno najmanje 5 (pet) izvršitelja uključujući i voditelja odsjeka, te ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva odsjeka za obavljanje poslove iz nadležnosti pojedine službe.

Način upravljanja

Članak 17.

Osobe koje upravljaju unutarnjim ustrojstvenim jedinicama ureda državne uprave za svoj rad odgovaraju predstojniku, voditelju službe nadležnom za odgovarajuće upravno područje, a u ispostavi i voditelju ispostave.

Članak 18.

Voditelji unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravljaju radom unutarnje ustrojstvene jedinice, a naročito:

– neposredno obavljaju najsloženije poslove iz djelokruga unutarnje ustrojstvene jedinice;

– upravljaju radom unutarnje ustrojstvene jedinice;

– planiraju poslove koje će izvršavati unutarnja ustrojstvena jedinica;

– raspoređuju poslove na pojedine službenike i namještenike;

– daju upute službenicima i namještenicima za izvršavanje određenog posla;

– prate izvršavanje poslova u unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici;

– obavljaju nadzor nad radom pojedinih službenika i namještenika;

– supotpisuju nacrte neupravnih akata iz djelokruga unutarnje ustrojstvene jedinice;

– ukazuju na probleme koji se pojavljuju u radu unutarnje ustrojstvene jedinice te predlažu načine izvršavanja pojedinih poslova.

Članak 19.

U uredima državne uprave osniva se stručni kolegij kao stručno i savjetodavno tijelo predstojnika ureda državne uprave.

Stručni kolegij u pravilu čine predstojnik, zamjenik predstojnika, voditelji službi i voditelji ispostava.

Pitanja koja će se raspravljati na stručnom kolegiju, mjesto i vrijeme održavanja utvrđuje predstojnik.

IV. MEĐUSOBNA SURADNJA UREDA DRŽAVNE UPRAVE

Članak 20.

Za raspravljanja o pitanjima značajnim za rad ureda državne uprave, praćenje stanja u njihovom djelokrugu, predlaganje mjera za unaprjeđenje stanja, rješavanje pojedinih pitanja te osiguravanje standardiziranog i jednakog postupanja u istovrsnim predmetima na cijelom državnom teritoriju, osniva se Kolegij predstojnika (u danjem tekstu: Kolegij).

Članovi Kolegija su predstojnici ureda državne uprave u županijama. Sjednicama Kolegija po potrebi mogu prisustvovati i voditelji službi ureda državne uprave.

Kolegij se sastaje po potrebi, a redovno jednom u dva mjeseca.

Kolegijem predsjedava jedan od predstojnika ureda, na način da se predsjedavajući dvomjesečno izmjenjuju po abecednom redu naziva županija.

Redovne sastanke Kolegija saziva predstojnik ureda koji u odnosnom mjesecu predsjedava Kolegijem, a sastanci se u pravilu održavaju u uredu državne uprave čiji predstojnik predsjedava Kolegijem.

Sastancima Kolegija prisustvuju predstavnici Ministarstva uprave, a po potrebi, prisustvuju i predstavnici središnjih tijela državne uprave u čijem se djelokrugu nalaze pitanja o kojima se raspravlja na Kolegiju.

Zaključci s Kolegija dostavljaju se Ministarstvu uprave, nadležnim središnjim tijelima državne uprave i Vladi Republike Hrvatske.

O poduzetim mjerama, temeljem zaključka s Kolegija, nadležno središnje tijelo državne uprave podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske.

V. NAČIN PLANIRANJA POSLOVA

Članak 21.

U uredu državne uprave utvrđuje se godišnji plan rada.

Godišnji plan rada sadrži opći prikaz zadaća i poslova ureda državne uprave u određenoj godini.

Godišnji plan rada donosi predstojnik.

Prijedlog godišnjeg plana rada utvrđuje se najkasnije 20 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za osiguranje sredstava za iduću proračunsku godinu.

Godišnji plan rada donosi se najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu.

VI. RASPORED RADNOG VREMENA I UREDOVNI DANI

Članak 22.

Tjedno radno vrijeme ureda državne uprave raspoređuje se u pravilu na pet radnih dana, od ponedjeljaka do petka.

Iznimno, predstojnik može, ovisno o potrebama određenih službi, za te službe, odnosno za pojedine državne službenike i namještenike tih službi, odrediti i drugačiji raspored tjednog radnog vremena.

Članak 23.

Ured državne uprave dužan je raditi u tijeku radnog dana u vremenu od 9 do 14 sati.

Ured državne uprave radi u pravilu dnevno od 8 do 16 sati.

Predstojnik ureda državne uprave može, ovisno o potrebama službe i lokalnim prilikama, odrediti početak redovitog radnog vremena između 7 i 9 sati.

Članak 24.

Dnevni odmor u tijeku rada traje 30 minuta, a ne može se odrediti na početku ili na kraju radnog vremena.

Dnevni odmor mora se u pravilu organizirati tako da ured državne uprave, gdje je to moguće, ne prekida rad u vrijeme određeno za uredovanje sa strankama.

Članak 25.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se sukladno lokalnim prilikama tako da se građanima i drugim strankama omogući obavljanje poslova u uredu državne uprave.

Članak 26.

Tjedni i dnevni raspored radnog vremena, dnevni odmor, te uredovno vrijeme za rad sa strankama pobliže se uređuju pravilnikom o unutarnjem redu ureda državne uprave.

Ured državne uprave dužan je putem sredstava javnog priopćavanja, na oglasnim pločama ureda, odnosno na drugi prikladan način, obavijestiti javnost o radnom vremenu ureda državne uprave, odnosno uredovnom vremenu za rad s građanima i drugim strankama.

Članak 27.

Uredovne dane ureda državne uprave određuje predstojnik ureda posebnom odlukom.

Uredovni dani su određeni dani u tjednu u kojima se određeni poslovi državne uprave obavljaju u mjestima izvan sjedišta ureda državne uprave, odnosno izvan sjedišta ispostave.

Odlukom o održavanju uredovnih dana utvrdit će se poslovi koji će se obavljati na uredovne dane, te mjesto i vrijeme održavanja uredovnih dana.

Odluka o održavanju uredovnih dana objavljuje se na web-stranicama ureda i na drugi prikladan način.

VII. USTROJSTVO UREDA DRŽAVNE UPRAVE I NJIHOVIH ISPOSTAVA, TE OKVIRNl BROJ POTREBNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

URED DRŽAVNE UPRAVE
U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 28.

Sjedište Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji je u Gradu Zagrebu.

Članak 29.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Zagrebu:

1. Služba za gospodarstvo

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za imovinsko-pravne poslove

5. Služba za zajedničke poslove.

Članak 30.

Služba za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo.

Članak 31.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti i poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći.

Članak 32.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.

Članak 33.

Služba za imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na imovinsko-pravne poslove.

Članak 34.

Služba za zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove za potrebe Ureda, te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 35.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Dugom Selu za područje Grada Dugog Sela, te općina Brckovljani i Rugvica.

Ispostava u Ivanić-Gradu za područje Grada Ivanić-Grada, te općina Kloštar Ivanić i Križ.

Ispostava u Jastrebarskom za područje Grada Jastrebarskog, te općina Klinča Sela, Krašić, Pisarovina i Žumberak.

Ispostava u Samoboru za područje gradova Samobor i Sveta Nedelja, te Općine Stupnik.

Ispostava u Svetom Ivanu Zelini za područje Grada Svetog Ivana Zeline, te Općine Bedenica.

Ispostava u Velikoj Gorici za područje Grada Velika Gorica, te općina Kravarsko, Orle i Pokupsko.

Ispostava u Vrbovcu za područje Grada Vrbovca, te općina Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec.

Ispostava u Zaprešiću za područje Grada Zaprešića, te općina Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća.

Članak 36.

Ispostave Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i poslove opće uprave.

Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u ispostavama Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji obavljaju se i opći, administrativni, te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI
Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 37.

Sjedište Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji je u Krapini.

Članak 38.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Krapini:

1. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 39.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove.

Članak 40.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 41.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na opću upravu, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.

Članak 42.

Služba za zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove za potrebe Ureda, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 43.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Donjoj Stubici za područje gradova Donja Stubica i Oroslavje, te općina Marija Bistrica, Stubičke Toplice i Gornja Stubica.

Ispostava u Klanjcu za područje Grada Klanjca, te općina Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Zagorska Sela i Tuhelj.

Ispostava u Pregradi za područje Grada Pregrade, te općina Hum na Sutli i Desinić.

Ispostava u Zaboku za područje Grada Zaboka, te općina Bedekovčina, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje i Veliko Trgovišće.

Ispostava u Zlataru za područje Grada Zlatara, te općina Budinšćina, Hrašćina, Konjšćina, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec i Zlatar Bistrica.

Članak 44.

Ispostave u Donjoj Stubici, Zaboku i Zlataru obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, imovinsko-pravne poslove, opću upravu, društvene djelatnosti te poslove primarne besplatne pravne pomoći.

Ispostava u Pregradi obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, imovinsko-pravne poslove, opću upravu, društvene djelatnosti te imovinsko-pravne poslove za područje grada Klanjca i općina Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Zagorska Sela i Tuhelj i poslove primarne besplatne pravne pomoći.

Ispostava u Klanjcu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, opću upravu i društvene djelatnosti te poslove primarne besplatne pravne pomoći.

Osim poslova iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka u ispostavama Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni, te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 45.

Sjedište Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji je u Sisku.

Članak 46.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Sisku;

1. Služba za gospodarstvo

2. Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove

3. Služba za opću upravu

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 47.

Služba za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo.

Članak 48.

Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove.

Članak 49.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na opću upravu, te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.

Članak 50.

Služba za zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove za potrebe Ureda, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 51.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Kutini za područje Grada Kutine, te općina Velika Ludina i Popovača.

Ispostava u Novskoj za područje Grada Novske, te općina Jasenovac i Lipovljani.

Ispostava u Petrinji za područje Grada Petrinje.

Ispostava u Hrvatskoj Kostajnici za područje Grada Hrvatske Kostajnice, te općina Majur, Donji Kukuruzari i Hrvatska Dubica.

Ispostava u Glini za područje Grada Gline.

Ispostava u Dvoru za područje Općine Dvor.

Ispostava u Topuskom za područje Općine Topusko.

Ispostava u Gvozdu za područje Općine Gvozd.

Članak 52.

Ispostave u Kutini i Novskoj obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, poslove opće uprave.

Ispostave u Petrinji, Hrvatskoj Kostajnici i Glini obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti i opću upravu.

Ispostava u Dvoru obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na opću upravu.

Ispostava u Topuskom obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti i opću upravu.

Ispostava u Gvozdu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na matičarstvo i popise birača.

Osim poslova iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka u ispostavama Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji obavljaju se i opći, administrativni, te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI
Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 53.

Sjedište Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji je u Karlovcu.

Članak 54.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Karlovcu:

1. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 55.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove.

Članak 56.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 57.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na opću upravu, te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.

Članak 58.

Služba za zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove za potrebe Ureda, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 59.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Ogulinu za područje Grada Ogulina, te općina Saborsko, Josipdol, Tounj i Plaški.

Ispostava u Dugoj Resi za područje Grada Duge Rese, te općina Bosiljevo, Generalski Stol, Netretić i Barilović.

Ispostava u Slunju za područje Grada Slunja, te općina Cetingrad i Rakovica.

Ispostava u Ozlju za područje Grada Ozlja, te općina Ribnik, Žakanje i Kamenje.

Ispostava u Vojniću za područje Općine Vojnić.

Članak 60.

Ispostave u Ogulinu i Dugoj Resi obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i opću upravu.

Ispostave u Ozlju i Slunju obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti i opću upravu.

Ispostava u Vojniću obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti i opću upravu.

Osim poslova iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka u ispostavama Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji obavljaju se i opći, administrativni, te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 61.

Sjedište Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji je u Varaždinu.

Članak 62.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Varaždinu:

1. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 63.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove.

Članak 64.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 65.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na opću upravu, te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.

Članak 66.

Služba za zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove za potrebe Ureda, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 67.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Ivancu za područje gradova Ivanec i Lepoglava, te općina Bednja, Donja Voća, Klenovnik i Maruševec.

Ispostava u Ludbregu za područje Grada Ludbrega, te općina Donji Martijanec, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Sveti Đurđ.

Ispostava u Novom Marofu za područje gradova Novi Marof i Varaždinske Toplice, te općina Ljubešćica, Breznički Hum, Breznica i Visoko.

Članak 68.

Ispostave Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji u pravilu obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i opću upravu.

Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u ispostavama Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni, te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 69.

Sjedište Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji je u Koprivnici.

Članak 70.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Koprivnici:

1. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 71.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove.

Članak 72.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 73.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.

Članak 74.

Služba za zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove za potrebe Ureda, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 75.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Đurđevcu za područje Grada Đurđevca, te općina Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje.

Ispostava u Križevcima za područje Grada Križevaca, te općina Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec.

Članak 76.

Ispostave Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, te opću upravu.

Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u ispostavama Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji obavljaju se i opći, administrativni, te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI
Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 77.

Sjedište Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji je u Bjelovaru.

Članak 78.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Bjelovaru:

1. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 79.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove.

Članak 80.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 81.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na opću upravu, te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.

Članak 82.

Služba za zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove za potrebe Ureda, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 83.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Daruvaru za područje Grada Daruvara, te općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač.

Ispostava u Garešnici za područje Grada Garešnice, te općina Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica.

Ispostava u Grubišnom Polju za područje Grada Grubišnog Polja, te Općine Veliki Grđevac.

Ispostava u Čazmi za područje Grada Čazme, te općina Ivanska i Štefanje.

Članak 84.

Ispostave Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i poslove opće uprave.

Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u ispostavama Ureda u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni, te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI
Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 85.

Sjedište Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji je u Rijeci.

Članak 86.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Rijeci:

1. Služba za gospodarstvo

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za imovinsko-pravne poslove

5. Služba za zajedničke poslove.

Članak 87.

Služba za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo.

Članak 88.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 89.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na opću upravu, te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.

Članak 90.

Služba za imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na imovinsko-pravne poslove.

Članak 91.

Služba za zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove za potrebe Ureda, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 92.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Crikvenici za područje gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog, te Vinodolske općine.

Ispostava u Čabru za područje Grada Čabra.

Ispostava u Delnicama za područje Grada Delnica, te općina Lokve, Fužine, Skrad, Mrkopalj, Brod Moravice i Ravna Gora. Ispostava u Delnicama obavlja i imovinsko-pravne poslova na području Grada Čabra.

Ispostava u Krku za područje Grada Krka, te općina Punat, Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj i Vrbnik.

Ispostava u Malom Lošinju za područje gradova Mali Lošinj i Cres.

Ispostava u Opatiji za područje Grada Opatije, te općina Lovran, Mošćenička Draga i Matulji.

Ispostava u Rabu za područje Grada Raba i Općine Lopar.

Ispostava u Vrbovskom za područje Grada Vrbovskog.

Članak 93.

Ispostave u Delnicama, Malom Lošinju i Rabu obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, opću upravu, imovinsko-pravne poslove te poslove odobravanja korištenja besplatne pravne pomoći.

Ispostave u Crikvenici, Krku, Opatiji i Vrbovskom obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, opću upravu, te imovinsko-pravne poslove.

Ispostava u Čabru obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti te opću upravu.

Osim poslova iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka u ispostavama Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni, te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI
Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 94.

Sjedište Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji je u Gospiću.

Članak 95.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Gospiću:

1. Služba za gospodarstvo

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za imovinsko-pravne i zajedničke poslove.

Članak 96.

Služba za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i poslove obnove ratom razrušenih objekata.

Članak 97.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 98.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.

Članak 99.

Služba za imovinsko-pravne i zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na imovinsko-pravne poslove, upravne i stručne poslove za potrebe Ureda, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 100.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Otočcu za područje Grada Otočca, te općina Vrhovine i Brinje.

Ispostava u Senju za područje Grada Senja.

Ispostava u Novalji za područje Grada Novalje.

Ispostava u Korenici za područje općina Plitvička Jezera, Udbina i Donji Lapac.

Članak 101.

U ispostavama Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i opću upravu.

Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u ispostavama Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni, te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI
Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 102.

Sjedište Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji je u Virovitici.

Članak 103.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Virovitici:

1. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 104.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove.

Članak 105.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 106.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne), te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.

Članak 107.

Služba za zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove za potrebe Ureda, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 108.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Orahovici za područje Grada Orahovice, te općina Zdenci, Crnac i Čačinci.

Ispostava u Slatini za područje Grada Slatine, te općina Nova Bukovica, Čađavica, Voćin, Sopje i Mikleuš.

Ispostava u Pitomači za područje Općine Pitomača.

Članak 109.

Ispostave u Orahovici i Slatini obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, imovinsko-pravne poslove, društvene djelatnosti, opću upravu i odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći.

Ispostava u Pitomači obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, opću upravu i odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći.

Osim poslova iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u ispostavama Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni, te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI

Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 110.

Sjedište Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji je u Požegi.

Članak 111.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Požegi:

1. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 112.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove.

Članak 113.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 114.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.

Članka 115.

Služba za zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove za potrebe Ureda, te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 116.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osniva se:

Ispostava u Pakracu za područje gradova Pakrac i Lipik.

Članak 117.

Ispostava ureda državne uprave u Pakracu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i poslove opće uprave.

Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u Ispostavi u Pakracu obavljaju se i opći, administrativni, te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI
Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 118.

Sjedište Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji je u Slavonskom Brodu.

Članak 119.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Slavonskom Brodu:

1. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 120.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove.

Članak 121.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 122.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.

Članak 123.

Služba za zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove za potrebe Ureda, te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 124.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osniva se:

Ispostava u Novoj Gradiški za područje Grada Nove Gradiške, te općina Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Nova Kapela, Okučani, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrbje.

Članak 125.

Ispostava u Novoj Gradiški obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-
-pravne poslove i poslove opće uprave.

Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u Ispostavi u Novoj Gradiški obavljaju se i opći, administrativni, te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 126.

Sjedište Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji je u Zadru.

Članak 127.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Zadru:

1. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 128.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, imovinsko-pravne poslove, te poslove obnove ratom razrušenih objekata.

Članak 129.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 130.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na opću upravu, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.

Članak 131.

Služba za zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove za potrebe Ureda, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 132.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Benkovcu za područje Grada Benkovca, te općina Lišane Ostrovičke, Polača i Stankovci.

Ispostava u Biogradu na Moru za područje Grada Biograda na Moru, te općina Pakoštane, Pašman, Sveti Filip i Jakov i Tkon.

Ispostava u Obrovcu za područje Grada Obrovca, te Općine Jasenice.

Ispostava u Pagu za područje Grada Paga te općina Povljana i Kolan.

Ispostava u Gračacu za područje Općine Gračac.

Članak 133.

Ispostave Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i opću upravu. Ispostave u Benkovcu i Gračacu obavljaju i poslove besplatne pravne pomoći.

Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u ispostavama Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni, te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI
Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 134.

Sjedište Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji je u Osijeku.

Članak 135.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Osijeku:

1. Služba za gospodarstvo

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za imovinsko-pravne poslove

5. Služba za zajedničke poslove.

Članak 136.

Služba za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo.

Članak 137.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 138.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.

Članak 139.

Služba za imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na imovinsko-pravne poslove.

Članak 140.

Služba za zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove za potrebe Ureda, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 141.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Belom Manastiru za područje Grada Belog Manastira, te općina Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac.

Ispostava u Donjem Miholjcu za područje Grada Donjeg Miholjca, te općina Magadenovac, Marjanci, Podravska Moslavina i Viljevo.

Ispostava u Đakovu za područje Grada Đakova, te općina Drenje, Gorjani, Levanjska Varoš, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci.

Ispostava u Našicama za područje Grada Našica, te općina Đurđenovac, Feričanci i Koška.

Ispostava u Valpovu za područje gradova Valpovo i Belišće, te općina Donja Motičina, Podgorač, Bizovac i Petrijevci.

Članak 142.

Ispostave Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, poslove opće uprave.

Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u ispostavama Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni, te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 143.

Sjedište Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji je u Šibeniku.

Članak 144.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Šibeniku:

1. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 145.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, imovinsko-pravne poslove, te poslove obnove ratom razrušenih objekata.

Članak 146.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 147.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.

Članak 148.

Služba za zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove za potrebe Ureda, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 149.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Kninu za područje Grada Knina, te općina Ervenik, Kistanje, Biskupija, Kijevo i Civljani.

Ispostava u Drnišu za područje Grada Drniša, te općina Promina, Ružić i Unešić.

Članak 150.

Ispostave Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, opću upravu, te opće, administrativne i pomoćno-tehničke poslove.

Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka, Ispostava u Kninu obavlja i poslove odobravanja korištenja besplatne pravne pomoći.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI
Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 151.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Uredu državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Vukovaru:

1. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 152.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove.

Članak 153.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 154.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.

Članak 155.

Služba za zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove za potrebe Ureda, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 156.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Vinkovcima za područje Grada Vinkovaca, te općina Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nuštar, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci i Vođinci.

Ispostava u Županji za područje Grada Županje, te općina Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Vrbanja i Štitar.

Ispostava u Iloku za područje Grada Iloka.

Ispostava u Otoku za područje Grada Otoka, te općina Nijemci i Privlaka.

Članak 157.

U ispostavama Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, te opću upravu.

Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka, u ispostavama Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni, te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 158.

Sjedište Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji je u Splitu.

Članak 159.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Splitu:

1. Služba za gospodarstvo

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za imovinsko-pravne poslove

5. Služba za zajedničke poslove.

Članak 160.

Služba za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo.

Članak 161.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 162.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.

Članak 163.

Služba za imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na imovinsko-pravne poslove.

Članak 164.

Služba za zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove za potrebe Ureda, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 165.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Hvaru za područje gradova Hvar i Stari Grad, te općina Jelsa i Sućuraj.

Ispostava u Imotskom za područje Grada Imotskog, te općina Cista Provo, Lokvičići, Lovreć, Podbablje, Proložac, Runovići, Zagvozd i Zmijavci.

Ispostava u Kaštelima za područje Grada Kaštele, te općina Lećevica, Prgomet i Primorski Dolac.

Ispostava u Makarskoj za područje Grada Makarske, te općina Baška Voda, Brela, Gradac, Podgora i Tučepi.

Ispostava u Omišu za područje Grada Omiša, te općina Šestanovac, Dugi Rat i Zadvarje.

Ispostava u Sinju za područje gradova Sinj, Trilj i Vrlika, te općina Dicmo, Hrvace i Otok.

Ispostava u Solinu za područje Grada Solina, te općina Klis, Dugopolje i Muć.

Ispostava u Supetru za područje Grada Supetra, te općina Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca i Sutivan.

Ispostava u Trogiru za područje Grada Trogira, te općina Marina, Okrug i Seget.

Ispostava u Visu za područje gradova Vis i Komiža.

Ispostava u Vrgorcu za područje Grada Vrgorca.

Članak 166.

U ispostavama Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i opću upravu.

Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u ispostavama Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni, te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI
Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 167.

Sjedište Ureda državne uprave u Istarskoj županiji je u Puli – Pola.

Članak 168.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Istarskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Puli – Pola:

1. Služba za gospodarstvo

2. Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

3. Služba za imovinsko-pravne poslove

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 169.

Služba za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo.

Članak 170.

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave i na društvene djelatnosti, te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.

Članak 171.

Služba za imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na imovinsko-pravne poslove.

Članak 172.

Služba za zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove za potrebe Ureda, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 173.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Istarskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Bujama za područje gradova Buje – Buie, Novigrad –
Cittanova, Umag – Umago, te općine Brtonigla – Verteneglio, Grožnjan – Grisignana i Oprtalj – Portole.

Ispostava u Buzetu za područje Grada Buzeta, te Općine Lanišće.

Ispostava u Labinu za područje Grada Labina, te općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja.

Ispostava u Pazinu za područje Grada Pazina, te općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun – Montona, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.

Ispostava u Poreču za područje Grada Poreča – Parenzo, te općina Kaštelir – Labinci – Castelliere – S. Domenica, Sv. Lovreč, Višnjan – Visignano, Vižinada – Visinada, Vrsar – Orsera, Tar – Vabriga – Torre – Abrega i Funtana – Fontane.

Ispostava u Rovinju za područje Grada Rovinja – Rovigno, te općina Bale – Valle, Kanfanar i Žminj.

Ispostava u Umagu za obavljanje poslova gospodarstva za područje gradova Umag – Umago, Buje – Buie, Novigrad – Cittanova, te općina Brtonigla – Verteneglio, Grožnjan – Grisignana i Oprtalj –
Portole.

Članak 174.

Ispostava u Bujama – Buie obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, te poslove opće uprave.

Ispostave u Buzetu, Labinu, Pazinu, Poreču – Parenzo i Rovinju – Rovigno obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, te poslove opće uprave.

Ispostava u Umagu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo.

Osim poslova iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka u ispostavama Ureda državne uprave u Istarskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni, te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI
Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 175.

Sjedište Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji je u Dubrovniku.

Članak 176.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Dubrovniku:

1. Služba za gospodarstvo

2. Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

3. Služba za imovinsko-pravne poslove

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 177.

Služba za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo.

Članak 178.

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, društvene djelatnosti, te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.

Članak 179.

Služba za imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na imovinsko-pravne poslove.

Članak 180.

Služba za zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove za potrebe Ureda, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 181.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji izvan sjedišta ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Korčuli za područje Grada Korčule, te općina Lumbarda, Blato, Smokvica, Vela Luka, Orebić i Trpanj.

Ispostava u Lastovu za područje Općine Lastovo.

Ispostava u Metkoviću za područje gradova Metković i Opuzen, te općina Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje.

Ispostava u Pločama za područje Grada Ploča.

Članak 182.

Ispostave u Korčuli, Metkoviću i Pločama obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i poslove opće uprave.

Ispostava u Lastovu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti i poslove opće uprave.

Osim poslova iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u ispostavama Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni, te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 183.

Sjedište Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji je u Čakovcu.

Članak 184.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Čakovcu:

1. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 185.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove.

Članak 186.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 187.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.

Članak 188.

Služba za zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove za potrebe Ureda, te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 189.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osniva se:

Ispostava u Prelogu za područje Grada Preloga, te općina Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Kotoriba i Sveta Marija.

Članak 190.

Ispostava u Prelogu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, te poslove matičarstva.

Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u Ispostavi u Prelogu obavljaju se i opći, administrativni, te pomoćno-tehnički poslovi za potrebe Ispostave.

Članak 191.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u županijama prikazan je u tablicama (I. – XX.) u prilogu koji je sastavni dio ove Uredbe.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 192.

Pravilnikom o unutarnjem redu ureda državne uprave odredit će se broj potrebnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća, te stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, kao i njihove ovlasti i odgovornosti. Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuju se ustrojstvene jedinice, kao i broj samostalnih izvršitelja po službama i ispostavama.

Predstojnik ureda državne uprave donijet će Pravilnik o unutarnjem redu, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela nadležnog za službeničke odnose.

Na temelju Pravilnika o unutarnjem redu, predstojnik ureda državne uprave donijet će rješenja o rasporedu na radna mjesta državnih službenika u roku 60 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu, te u istom roku zaključiti ugovore o radu sa namještenicima.

Na državne službenike i namještenike koji ne budu raspoređeni u skladu s odredbom stavka 3. ovoga članka primjenjuju se odredbe propisa o državnim službenicima o stavljanju na raspolaganje.

Članak 193.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama (»Narodne novine«, br. 21/2002, 78/2003, 131/2006, 91/2007 i 70/2008).

Članak 194.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/12-01/39

Urbroj: 5030106-12-1

Zagreb, 29. ožujka 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

PRILOG

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA

I.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

Broj službenika i namještenika u sjedištu i ispostavama

PREDSTOJNIK

1

ZAMJENIK PREDSTOJNIKA

1

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO

43

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

45

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

64

SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

19

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

68

UKUPNO

241

II.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI

Broj službenika i namještanika u sjedištu i ispostavama

PREDSTOJNIK

1

ZAMJENIK PREDSTOJNIKA

1

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-
-PRAVNE POSLOVE

24

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

18

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

35

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

37

UKUPNO

116

III.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

Broj službenika i namještanika u sjedištu i ispostavama

PREDSTOJNIK

1

ZAMJENIK PREDSTOJNIKA

1

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO

26

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

43

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

44

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

39

UKUPNO

154

IV.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

Broj službenika i namještanika u sjedištu i ispostavama

PREDSTOJNIK

1

ZAMJENIK PREDSTOJNIKA

1

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-
-PRAVNE POSLOVE

33

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

28

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

32

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

47

UKUPNO

142

V.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Broj službenika i namještanika u sjedištu i ispostavama

PREDSTOJNIK

1

ZAMJENIK PREDSTOJNIKA

1

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-
-PRAVNE POSLOVE

29

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

23

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

43

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

59

UKUPNO

156

VI.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

Broj službenika i namještanika u sjedištu i ispostavama

PREDSTOJNIK

1

ZAMJENIK PREDSTOJNIKA

1

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-
-PRAVNE POSLOVE

20

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

18

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

30

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

31

UKUPNO

101

VII.

URED DRŽAVNE UPRAVE U
BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

Broj službenika i namještanika u sjedištu i ispostavama

PREDSTOJNIK

1

ZAMJENIK PREDSTOJNIKA

1

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-
-PRAVNE POSLOVE

22

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

24

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

27

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

32

UKUPNO

107

VIII.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI

Broj službenika i namještanika u sjedištu i ispostavama

PREDSTOJNIK

1

ZAMJENIK PREDSTOJNIKA

1

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO

54

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

29

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

64

SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

28

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

65

UKUPNO

242

IX.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI

Broj službenika i namještanika u sjedištu i ispostavama

PREDSTOJNIK

1

ZAMJENIK PREDSTOJNIKA

1

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO

20

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

18

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

23

SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

31

UKUPNO

94

X.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI

Broj službenika i namještanika u sjedištu i ispostavama

PREDSTOJNIK

1

ZAMJENIK PREDSTOJNIKA

1

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-
-PRAVNE POSLOVE

16

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

20

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVUI

23

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

28

UKUPNO

89

XI.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI

Broj službenika i namještanika u sjedištu i ispostavama

PREDSTOJNIK

1

ZAMJENIK PREDSTOJNIKA

1

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-
-PRAVNE POSLOVE

20

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

17

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

25

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

21

UKUPNO

85

XII.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

Broj službenika i namještanika u sjedištu i ispostavama

PREDSTOJNIK

1

ZAMJENIK PREDSTOJNIKA

1

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-
-PRAVNE POSLOVE

30

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

29

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

37

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

44

UKUPNO

142

XIII.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Broj službenika i namještanika u sjedištu i ispostavama

PREDSTOJNIK

1

ZAMJENIK PREDSTOJNIKA

1

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-
-PRAVNE POSLOVE

55

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

34

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

45

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

42

UKUPNO

178

XIV.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI

Broj službenika i namještanika u sjedištu i ispostavama

PREDSTOJNIK

1

ZAMJENIK PREDSTOJNIKA

1

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO

41

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

63

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

79

SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

31

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

82

UKUPNO

298

XV.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI

Broj službenika i namještanika u sjedištu i ispostavama

PREDSTOJNIK

1

ZAMJENIK PREDSTOJNIKA

1

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-
-PRAVNE POSLOVE

35

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

20

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

31

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

27

UKUPNO

115

XVI.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

Broj službenika i namještanika u sjedištu i ispostavama

PREDSTOJNIK

1

ZAMJENIK PREDSTOJNIKA

1

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-
-PRAVNE POSLOVE

37

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

44

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

57

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

57

UKUPNO

197

XVII.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI

Broj službenika i namještanika u sjedištu i ispostavama

PREDSTOJNIK

1

ZAMJENIK PREDSTOJNIKA

1

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO

91

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

90

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

98

SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

38

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

86

UKUPNO

405

XVIII.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Broj službenika i namještanika u sjedištu i ispostavama

PREDSTOJNIK

1

ZAMJENIK PREDSTOJNIKA

1

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO

42

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

70

SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

24

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

52

UKUPNO

190

XIX.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI

Broj službenika i namještanika u sjedištu i ispostavama

PREDSTOJNIK

1

ZAMJENIK PREDSTOJNIKA

1

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO

31

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

65

SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

15

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

39

UKUPNO

152

XX.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI

Broj službenika i namještanika u sjedištu i ispostavama

PREDSTOJNIK

1

ZAMJENIK PREDSTOJNIKA

1

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-
-PRAVNE POSLOVE

13

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

13

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

33

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

19

UKUPNO

80