Lista tvari koje na razini Europske unije podliježu postupku izdavanja odobrenja

NN 40/2012 (6.4.2012.), Lista tvari koje na razini Europske unije podliježu postupku izdavanja odobrenja

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1046

Na temelju članka 53. a Zakona o kemikalijama (»Narodne novine«, broj 150/2005, 53/2008 i 49/2011) ministar zdravlja uz suglasnost ministra gospodarstva donosi

LISTU TVARI

KOJE NA RAZINI EUROPSKE UNIJE PODLIJEŽU POSTUPKU IZDAVANJA ODOBRENJA

Članak 1.

Ova Lista sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Uredba Komisije (EU) br. 143/2011 od 17. veljače 2011. o izmjenama i dopunama Priloga XIV. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća o registriranju, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (»REACH«) (SL L 44, 18. 2. 2011.).

Članak 2.

Utvrđuje se Lista tvari koje na razini Europske unije podliježu postupku izdavanja odobrenja kako slijedi:

»Unos br.

Tvar

Bitno svojstvo/svojstva na koje upućuje članak 57. Uredbe REACH

Prijelazna rješenja

Izuzete (kategorije) upotrebe

Razdoblje revizije

Najkasniji datum primjene1

Datum
povlačenja2

1.

5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilen

(mošusni ksilen)

EZ br.: 201-329-4

CAS br.: 81-15-2

Vrlo postojan i vrlo bioakumulativan

21. veljače 2013.

21. kolovoza 2014.

2.

4,4’-diaminodifenil-metan

(MDA)

EZ br.: 202-974-4

CAS br.: 101-77-9

Kancerogen (kategorija 1B)

21. veljače 2013.

21. kolovoza 2014.

3.

Heksabromociklodo-dekan

(HBCDD)

EZ br.: 221-695-9,

247-148-4,

CAS br.: 3194-55-6

25637-99-4

alfa-heksabromoci-klododekan

CAS br.: 134237-50-6

beta-heksabromoci-klododekan

CAS br.: 134237-51-7

gama-heksabromoci-klododekan

CAS br.: 134237-52-8

Postojan, bioakumulativan i otrovan

21. veljače 2014.

21. kolovoza 2015.

4.

Bis(2-etilheksil) ftalat

(DEHP)

EZ br.: 204-211-0

CAS br.: 117-81-7

Reproduktivno toksičan (kategorija 1B)

21. kolovoza 2013.

21. veljače 2015.

Upotrebe u direktnom pakiranju lijekova koje su predviđene posebnim propisima kojima su uređeni lijekovi

5.

Benzil butil ftalat

(BBP)

EZ br.: 201-622-7

CAS br.: 85-68-7

Reproduktivno toksičan (kategorija 1B)

21. kolovoza 2013.

21. veljače 2015.

Upotrebe u direktnom pakiranju lijekova koje su predviđene posebnim propisima kojima su uređeni lijekovi

6.

Dibutil ftalat

(DBP)

EZ br.: 201-557-4

CAS br.: 84-74-2

Reproduktivno toksičan (kategorija 1B)

21. kolovoza 2013.

21. veljače 2015.

Upotrebe u direktnom pakiranju lijekova koje su predviđene posebnim propisima kojima su uređeni lijekovi

Članka 3.

Ova Lista stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-02/09

Urbroj: 534-07-1-1/1-12-1

Zagreb, 26. ožujka 2012.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.

1 Datum na koji upućuje članak 58. stavak 1. točka (c) podstavak (ii) Uredbe REACH

2 Datum na koji upućuje članak 58. stavak 1. točka (c) podstavak (i) Uredbe REACH