Izmjena i dopuna liste opasnih kemikalija čiji je promet zabranjen, odnosno ograničen

NN 40/2012 (6.4.2012.), Izmjena i dopuna liste opasnih kemikalija čiji je promet zabranjen, odnosno ograničen

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1047

Na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o kemikalijama (»Narodne novine«, broj 150/2005., 53/2008. i 49/2011.) ministar zdravlja uz suglasnost ministra gospodarstva donosi

IZMJENU I DOPUNE LISTE

OPASNIH KEMIKALIJA ČIJI JE PROMET ZABRANJEN, ODNOSNO OGRANIČEN

Članak 1.

Ova Lista sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Uredba Komisije (EU) br. 207/2011 od 2. ožujka 2011. o izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća o registriranju, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH) s obzirom na Prilog XVII. (difenileter, pentabromo-derivat i PFOS), (SL L 58, 3. 3. 2011.);

– Uredba Komisije (EU) br. 366/2011 od 14. travnja 2011. o izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća o registriranju, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH) s obzirom na Prilog XVII. (Akrilamid) (SL L 101, 15. 4. 2011.);

– Uredba Komisije (EU) br. 494/2011 od 20. svibnja 2011. o izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća o registriranju, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH) s obzirom na Prilog XVII. (kadmij) (SL L 134, 21. 5. 2011.).

Članak 2.

U Listi opasnih kemikalija čiji je promet zabranjen, odnosno ograničen (»Narodne novine«, broj 39/2010. i 37/2011.) točka 23. mijenja se i glasi:

23. Kadmij CAS br. 7440-43-9 EZ br. 231-152-8 i njegovi spojevi

1. Ne koriste se u smjesama i proizvodima proizvedenima od sintetskih organskih polimera (u daljnjem tekstu »plastični materijal«) kao što su:

– polimeri ili kopolimeri vinil klorida (PVC) [3904 10] [3904 21]

– poliuretan (PUR) [3909 50]

– polietilen niske gustoće (LDPE), osim polietilena niske gustoće koji se koristi za proizvodnju pigmentne disperzije (masterbatch) [3901 10]

– celulozni acetat (CA) [3912 11]

– celulozni acetat butirat (CAB) [3912 11]

– epoksidne smole [3907 30]

– melamin-formaldehidne (MF) smole [3909 20]

– urea-formaldehidne (UF) smole [3909 10]

– nezasićeni poliesteri (UP) [3907 91]

– polietilen tereftalat (PET) [3907 60]

– polibutilen tereftalat (PBT)

– prozirni /općenamjenski polistiren [3903 11]

– akrilonitril-metilmetakrilat (AMMA)

– umreženi polietilen (VPE)

– polistiren visoke žilavosti

– polipropilen (PP) [3902 10]

– polietilen visoke gustoće (HDPE) [3901 20]

– akrilonitril butadien stiren (ABS) [3903 30]

– poli(metil metakrilat) (PMMA) [3906 10].

Smjese i proizvodi proizvedeni od plastičnog materijala ne stavljaju se u promet ako je koncentracija kadmija (izraženog kao Cd metal) u plastičnom materijalu jednaka ili veća od 0,01% masenog udjela.

Podstavak 2. iznimno se ne primjenjuje na proizvode stavljene u promet prije 10. prosinca 2011.

Podstavak 1. i 2. primjenjuju se ne dovodeći u pitanje posebne propise kojima je uređen otpad i otpadna ambalaža..

2. Ne koriste se u bojama [3208] [3209].

Za boje sa sadržajem cinka većim od 10% masenog udjela, koncentracija kadmija (izraženog kao Cd metal) ne smije biti jednaka ili veća od 0,1% masenog udjela.

Obojeni predmeti ne stavljaju se u promet ako je koncentracija kadmija (izraženog kao Cd metal) u boji kojom je proizvod obojen jednaka ili veća od 0,1% masenog udjela.

3. Stavci 1. i 2. iznimno se ne primjenjuju na proizvode obojene smjesama koje kadmij sadrže iz sigurnosnih razloga.

4. Stavka 1. podstavak 2. iznimno se ne primjenjuje na:

– smjese proizvedene od otpadnog PVC-a, u daljnjem tekstu »oporabljeni PVC«,

– smjese i proizvode koji sadrže oporabljeni PVC, kod kojih koncentracija kadmija (izraženog kao Cd metal) u plastičnom materijalu ne prelazi 0,1% masenog udjela i koji se u obliku krutog PVC-a koriste za sljedeće namjene:

(a) profili i krute ploče za primjenu u građevinarstvu;

(b) vrata, prozori, grilje, zidne stijene, rolete, ograde i krovni žljebovi;

(c) krovovi i terase

(d) kabelske cijevi

(e) cijevi za nepitku vodu ako je u srednjem sloju višeslojne cijevi korišten oporabljeni PVC i ako je on potpuno pokriven slojem novog PVC-a u skladu s gornjim stavkom 1.

Prije nego se smjese i proizvodi koji sadrže oporabljeni PVC prvi put stave u promet, dobavljači osiguravaju da oni budu vidljivo, čitljivo i neizbrisivo označeni sljedećom oznakom: »Sadrži oporabljeni PVC« ili sljedećim piktogramom:

U skladu s člankom 69. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registriranju, ocjenjivanju, odbrojavanju i ograničavanju kemikalija (REACH), iznimka iz stavka 4. će se do 31. prosinca 2017. revidirati, posebno radi smanjivanja graničnih vrijednosti za kadmij i preispitivanja tog odstupanja za primjene navedene u točkama (a) do (e).

5. U smislu ovog unosa, »kadmiranje« je svako oblaganje ili prevlačenje metalne površine metalnim kadmijem.

Ne smije se koristiti za kadmiranje metalnih proizvoda i komponenti proizvoda koji se koriste u sljedećim sektorima odnosno oblicima primjene:

(a) oprema i strojevi za:

– proizvodnju hrane [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11]

– poljoprivredu [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436]

– hlađenje i duboko zamrzavanje [8418]

– tisak i knjigovez [8440] [8442] [8443]

(b) oprema i strojevi za proizvodnju:

– proizvoda za kućanstvo [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516]

– namještaja [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404]

– sanitarne opreme [7324]

– uređaja za centralno grijanje i klimatizaciju [7322] [8403] [8404] [8415]

U svakom slučaju, zabranjuje se stavljanje u promet kadmiranih proizvoda ili komponenti tih proizvoda koji se koriste u sektorima/oblicima primjene iz točke (a) i (b) gore kao i proizvoda proizvedenih u sektorima iz točke (b), bez obzira na njihovu uporabu i krajnju namjenu.

6. Odredbe stavka 5. također se primjenjuju na kadmirane proizvode ili komponente tih proizvoda koji se koriste u sektorima/oblicima primjene iz točke (a) i (b) dolje kao i proizvode proizvedene u sektorima iz točke (b) dolje:

(a) oprema i strojevi za proizvodnju:

– papira i ljepenke [8419 32] [8439] [8441] i tekstila i odjeće [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452]

(b) oprema i strojevi za proizvodnju:

– opreme i strojeva za manipulaciju u industriji [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431]

– cestovnih i poljoprivrednih vozila [poglavlje 87.]

– tračnih vozila [poglavlje 86.]

– plovila [poglavlje 89.]

7. Međutim, ograničenja iz stavka 5. i 6. ne primjenjuju se na:

– proizvode i komponente proizvoda koji se koriste u aeronautici, astronautici i rudarstvu, na otvorenom moru i nuklearnoj tehnici gdje se moraju zadovoljiti visoki zahtjevi sigurnosti kao ni na proizvode i komponente proizvoda u sigurnosnim uređajima poljoprivrednih i tračnih vozila i plovila,

– električne kontakte u svim područjima uporabe, kad je to potrebno kako bi se osigurala pouzdanost koja se očekuje od uređaja na koje se ugrađuju.

8. Ne koriste se u lemovima za tvrdo lemljenje u koncentracijama koje su jednake ili veće od 0,01% masenog udjela.

Lemovi za tvrdo lemljenje ne stavljaju se u promet ako je koncentracija kadmija (izraženog kao Cd metal) jednaka ili veća od 0,01% masenog udjela.

U smislu ovoga stavka tvrdo lemljenje znači tehniku spajanja uz uporabu legura, koja se provodi na temperaturama iznad 450 °C.

9. Stavak 8. iznimno se ne primjenjuje na lemove za tvrdo lemljenje koji se koriste za razne namjene u obrani i zrakoplovstvu i na lemove za tvrdo lemljenje koji se koriste iz sigurnosnih razloga.

10. Ne koriste se i ne stavljaju u promet, ako je koncentracija jednaka ili veća od 0,01% masenog udjela u metalu, u:

(i) metalnim perlama i ostalim metalnim komponentama za izradu nakita;

(ii) metalnim dijelovima nakita i imitacijama nakita i ukrasa za kosu, uključujući:

– narukvice, ogrlice i prstenje,

– nakit za piercing,

– ručne satove i ukrase koji se nose na zapešću,

– broševe i gumbe za manžete.

11. Stavak 10. iznimno se ne primjenjuje na proizvode stavljene u promet prije 10. prosinca 2011. i na nakit koji 10. prosinca 2011. bude star preko 50 godina.

Točka 44. i točka 53. brišu se.

Iza točke 59. dodaje se točka 60. koja glasi:«

60. Akrilamid

CAS br. 79-06-1

Nakon 5. studenoga 2012. ne smije se stavljati u promet ni upotrebljavati kao tvar ili sastojak smjesa za cementacijske primjene u koncentracijama od 0,1% masenog udjela ili više.

Članak 3.

Ova Lista stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-02/08

Urbroj: 534-07-1-1/1-12-1

Zagreb, 26. ožujka 2012.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.