Pravilnik o mazivim mastima

NN 41/2012 (11.4.2012.), Pravilnik o mazivim mastima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1053

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 149/09, 22/11) i članka 94. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07, 84/08, 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O MAZIVIM MASTIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1) Ovim se Pravilnikom propisuju zahtjevi kakvoće kojima u proizvodnji i stavljanju na tržište moraju udovoljavati mazive masti (u daljnjem tekstu: proizvodi), a odnose se na:

– nazive, definicije i opće zahtjeve;

– fizikalna svojstva i sastav;

– vrstu sirovina koje se upotrebljavaju u proizvodnji;

– dodatne zahtjeve označavanja.

2) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na sljedeće proizvode:

– mliječne masti tarifnih brojeva 0405 i 2106 prema važećoj Uredbi o Carinskoj tarifi;

– masti tarifnog broja 1517 prema važećoj Uredbi o Carinskoj tarifi;

– masti sastavljene od proizvoda biljnog i/ili životinjskog podrijetla tarifnih brojeva 1517 i 2106 prema važećoj Uredbi o Carinskoj tarifi.

3) Proizvodi iz stavka 2. ovoga članka imaju maseni udio masti najmanje 10% i manje od 90% koji čini najmanje dvije trećine suhe tvari, isključujući sol, a ostaju kruti pri temperaturi od 20°C i prikladni su za upotrebu kao namazi.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (SL L 299, 16.11.2007.);

– Uredba Komisije (EZ) br. 445/2007 od 23. travnja 2007. kojom se utvrđuju neke pojedinosti za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2991/94 o utvrđivanju standarda za mazive masti i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1898/87 o zaštiti oznaka koje se upotrebljavaju za mlijeko i mliječne proizvode prilikom stavljanja na tržište (SL L 106, 24. 4. 2007.).

Članak 3.

Proizvodi iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika ne smiju se bez prerade isporučivati ili dostavljati krajnjem potrošaču, bilo izravno ili putem ugostiteljskih objekata, kantina, bolnica, dječjih vrtića, škola, ustanova socijalne skrbi i drugih sličnih subjekata u poslovanju s hranom, ako ne ispunjavaju zahtjeve iz Priloga I. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

II. OZNAČAVANJE

Članak 4.

Na označavanje proizvoda iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika primjenjuju se odredbe Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (Narodne novine br. 63/11, 79/11)[1] te odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na označavanje.

Članak 5.

1) Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 6. stavka 2. te članka 9. ovoga Pravilnika, za označavanje proizvoda iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika, koji udovoljavaju zahtjevima propisanim u Prilogu I. ovoga Pravilnika, moraju se upotrebljavati nazivi navedeni u tom Prilogu.

2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na:

– proizvode iz Priloga II. ovoga Pravilnika koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, a čija su svojstva razvidna iz uobičajene upotrebe i/ili kada se nazivi upotrebljavaju za opisivanje karakteristične kakvoće proizvoda;

– koncentrirane proizvode (maslac, margarin, miješani namazi) koji sadrže 90% masti ili više.

Članak 6.

1) Pri označavanju proizvoda iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika, osim podataka propisanih Pravilnikom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane, obvezno je navođenje sljedećih podataka:

– naziv proizvoda propisan u Prilogu I. i II. ovoga Pravilnika;

– ukupni maseni udio masti u trenutku proizvodnje, za proizvode iz Priloga I. ovoga Pravilnika;

– udio biljne, mliječne ili druge životinjske masti, po padajućem redoslijedu udjela izraženih kao postotak ukupne mase u trenutku proizvodnje, za složene masti iz Priloga I. dijela C. ovoga Pravilnika;

– udio soli, naveden u popisu sastojaka, za proizvode iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

2) Iznimno od stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, naziv proizvoda »minarin« ili »halvarin« može se upotrebljavati za proizvode iz Priloga I. dijela B. točke 3. ovoga Pravilnika.

3) Naziv proizvoda iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka može se upotrebljavati zajedno s jednim ili više izraza kako bi se označile biljne i/ili životinjske vrste od kojih proizvodi potječu ili predviđena upotreba proizvoda te drugim izrazima koji se odnose na način proizvodnje, ako nisu u suprotnosti s drugim propisima, posebice Pravilnikom o oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 82/09, 53/10, 46/11)[2]. Oznake zemljopisnog podrijetla mogu se upotrebljavati sukladno Pravilniku o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 88/09, 53/10, 46/11)[3].

4) Izraz »biljni« može se upotrebljavati zajedno s nazivima iz Priloga I. dijela B. ovoga Pravilnika, za proizvode koji sadrže samo masti biljnog podrijetla, uz uvjet da udio masti životinjskog podrijetla ne prelazi 2% ukupnog udjela masti. Ovo odstupanje se također primjenjuje kada se navodi naziv određene biljne vrste.

5) Podaci iz stavaka 1., 2., i 3. ovoga članka moraju biti lako razumljivi i navedeni na uočljivom mjestu, jasno vidljivi, čitki i neizbrisivi.

6) Podatak o udjelu masti sukladno stavku 1. podstavku 2. ovoga članka mora biti naveden na sljedeći način:

– prosječni udio masti mora biti naveden bez upotrebe decimala;

– prosječni udio masti ne smije se razlikovati od označenog udjela za više od jedne postotne jedinice. Pojedinačni uzorci ne smiju se razlikovati od označenog udjela za više od dvije postotne jedinice;

– u svim slučajevima prosječni udio masti mora biti u granicama navedenim u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, označeni udio masti proizvoda iz Priloga I. dijela A1., B1., i C1. ovoga Pravilnika treba odgovarati minimalnom udjelu masti u proizvodu.

Članak 7.

1) Naziv »maslac« može se upotrebljavati za složene proizvode u kojima je maslac bitan dio, u smislu članka 6. stavka 1. Pravilnika o mlijeku i mliječnim proizvodima (»Narodne novine« br. 20/09). Gotov proizvod mora sadržavati najmanje 75% mliječne masti i biti proizveden isključivo od maslaca koji ispunjava zahtjeve iz Priloga I. dijela A1. ovoga Pravilnika te drugih sastojaka sukladno zahtjevima kakvoće.

2) Naziv »maslac« može se upotrebljavati za složene proizvode koji sadrže najmanje 62%, ali manje od 75% mliječne masti, ako su zadovoljeni drugi uvjeti iz stavka 1. ovoga članka i ako naziv proizvoda uključuje izraz »pripravak maslaca«.

3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, naziv »maslac« može se upotrebljavati zajedno s riječju ili riječima za označavanje proizvoda koji sadrže najmanje 34% mliječne masti, a navedeni su u Prilogu III. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

4) Pri upotrebi naziva »maslac« sukladno odredbama stavaka 1., 2., i 3. ovoga članka kod označavanja i prezentiranja proizvoda navodi se udio mliječne masti, a ako drugi dodani sastojci sadrže mast, i ukupni udio masti.

5) Izraz »pripravak maslaca« iz stavka 2. i oznake iz stavka 4. ovoga članka moraju biti navedene na istaknutom mjestu, lako uočljive i jasno čitljive.

Članak 8.

1) Izraz »tradicionalni« može se upotrebljavati zajedno s nazivom »maslac« iz Priloga I., dijela A1. ovoga Pravilnika, ako je proizvod dobiven izravno iz mlijeka ili vrhnja.

2) Za potrebe ovoga članka vrhnje je proizvod dobiven od mlijeka, u obliku emulzije tipa ulje u vodi, koji sadrži najmanje 10% mliječne masti.

Članak 9.

1) Za proizvode iz Priloga I. ovoga Pravilnika zabranjeno je upotrebljavati izraze koji navode, upućuju na ili daju naslutiti udio masti, osim onih propisanih u tom Prilogu.

2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka i dodatno se:

– izraz »sa smanjenim udjelom masti« može upotrebljavati za proizvode iz Priloga I. ovoga Pravilnika koji sadrže više od 41%, ali ne više od 62% masti;

– izraz »s malim udjelom masti« ili »lagani« može upotrebljavati za proizvode iz Priloga I. ovoga Pravilnika koji sadrže 41% masti ili manje.

3) Izraz »sa smanjenim udjelom masti« može se upotrebljavati kao zamjena za izraz »tričetvrtmasni«, a izrazi »s malim udjelom masti« ili »lagani« kao zamjena za izraz »polumasni« iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

III. UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI

Članak 10.

1) Za utvrđivanje sukladnosti proizvoda sa zahtjevima kakvoće propisanim ovim Pravilnikom u svrhu službene kontrole koriste se validirane i međunarodno priznate metode.

2) Postupak koji se primjenjuje za provjeru sukladnosti s odredbama članka 6. stavka 6. ovoga Pravilnika propisan je u Prilogu IV. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mazivim mastima (»Narodne novine« br. 89/08).

2) Proizvodi proizvedeni i označeni sukladno propisu iz stavka 1. ovoga članka mogu se stavljati na tržište do dana ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju i nalaziti se na tržištu do isteka roka trajanja.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/189

Urbroj: 525-09/0495-12-12

Zagreb, 30. ožujka 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.

NAZIVI PROIZVODA I ZAHTJEVI KAKVOĆE

Vrsta masti

Naziv proizvoda

Zahtjevi kakvoće

A. Mliječne masti

Proizvodi u obliku krute, plastične emulzije, prvenstveno tipa voda u ulju, dobiveni isključivo od mlijeka i/ili određenih mliječnih proizvoda, kojima je mast bitna komponenta. Mogu se dodati i druge tvari nužne za proizvodnju, pod uvjetom da se te tvari ne koriste u svrhu djelomične ili potpune zamjene bilo koje mliječne komponente.

1. Maslac

Proizvod čiji udio mliječne masti iznosi najmanje 80% i manje od 90%, udio vode najviše 16% te udio bezmasne suhe tvari mlijeka najviše 2%.

2. Tričetvrtmasni maslac

Proizvod čiji udio mliječne masti iznosi najmanje 60% i najviše 62%.

3. Polumasni maslac

Proizvod čiji udio mliječne masti iznosi najmanje 39% i najviše 41%.

4. Mliječni namaz X%

Proizvod sa sljedećim udjelima mliječne masti (X%):

– manje od 39%;

– više od 41%i manje od 60%;

– više od 62% i manje od 80%.

B. Masti

Proizvodi u obliku krute, plastične emulzije, prvenstveno tipa voda u ulju, dobiveni od krutih i/ili tekućih biljnih i/ili životinjskih masti prikladnih za prehranu ljudi, čiji udio mliječne masti iznosi najviše 3% ukupnog udjela masti.

1. Margarin

Proizvod dobiven od biljnih i/ili životinjskih masti, čiji udio masti iznosi najmanje 80% i manje od 90%.

2. Tričetvrtmasni margarin

Proizvod dobiven od biljnih i/ili životinjskih masti, čiji udio masti iznosi najmanje 60% i najviše 62%.

3. Polumasni margarin

Proizvod dobiven od biljnih i/ili životinjskih masti, čiji udio masti iznosi najmanje 39% i najviše 41%.

4. Masni namazi X%

Proizvod dobiven od biljnih i/ili životinjskih masti, sa sljedećim udjelima masti (X%):

– manje od 39%;

– više od 41% i manje od 60%;

– više od 62% i manje od 80%.

C. Masti sastavljene od biljnih i/ili životinjskih proizvoda

Proizvodi u obliku krute, plastične emulzije, prvenstveno tipa voda u ulju, dobiveni od krutih i/ili tekućih biljnih i/ili životinjskih masti prikladnih za prehranu ljudi, čiji udio mliječne masti iznosi najmanje 10%, a najviše 80% ukupnog udjela masti.

1. Miješani namaz

Proizvod dobiven od smjese biljnih i/ili životinjskih masti, čiji udio masti iznosi najmanje 80% i manje od 90%.

2. Tričetvrtmasni miješani namaz

Proizvod dobiven od smjese biljnih i/ili životinjskih masti, čiji udio masti iznosi najmanje 60% i najviše 62%.

3. Polumasni miješani namaz

Proizvod dobiven od smjese biljnih i/ili životinjskih masti, čiji udio masti iznosi najmanje 39% i najviše 41%.

4. Miješani namaz X%

Proizvod dobiven od smjese biljnih i/ili životinjskih masti, sa sljedećim udjelima masti (X%):

– manje od 39%;

– više od 41% i manje od 60%;

– više od 62% i manje od 80%.

Napomena: Mliječna mast proizvoda navedenih u Prilogu I. može se modificirati samo fizikalnim procesima.

PRILOG II.

NAZIVI PROIZVODA ČIJA SU SVOJSTVA RAZVIDNA IZ UOBIČAJENE UPOTREBE I/ILI KOJI OPISUJU KARAKTERISTIČNU KAKVOĆU PROIZVODA

1) (Španjolska)

– »Mantequilla de Soria« ili »Mantequilla de Soria dulce«, »Mantequilla de Soria azucarada« – za zaslađeni aromatizirani mliječni proizvod koji sadrži najmanje 39% mliječne masti.

2) (Njemačka)

– »Butterkäse« – za polutvrdi masni sir od kravljeg mlijeka, koji sadrži najmanje 45% mliječne masti u suhoj tvari sira;

– »Kräuterbutter« – za pripravak na bazi maslaca sa začinima, koji sadrži najmanje 62% mliječne masti;

– »Milchmargarine« – za margarin koji sadrži najmanje 5% punomasnog mlijeka, obranog mlijeka ili drugih odgovarajućih mliječnih proizvoda.

3) (Engleska)

– »Brandy butter«, »Sherry butter« ili »Rum butter« – za zaslađeni proizvod s najmanje 20% mliječne masti koji sadrži alkohol;

– »Buttercream«: – za zaslađeni proizvod koji sadrži najmanje 22.5% mliječne masti.

4) (Francuska)

– »Beurre d' anchois, de crevettes, de langouste, de homard, de crabe, de langoustine, de saumon, de saumon fumé, de coquille Saint-Jacques, de sardine« – za proizvode s morskim plodovima, koji sadrže najmanje 10% mliječne masti.

5) (Finska)

– »Munavoi« – za proizvod s jajima, koji sadrži najmanje 35% mliječne masti.

6) (Švedska)

– »flytande margarin« – za proizvod koji sadrži najmanje 80% masti biljnog podrijetla kao što je margarin, koji je tekuće konzistencije i ne može se mazati;

– »messmör« – za zaslađeni ili nezaslađeni mliječni proizvod na bazi sirutke, koji sadrži najmanje 2% mliječne masti;

– »vitlökssmör«, »persiljesmör« ili »pepparrotssmör« – za proizvod s tvarima za aromatiziranje, koji sadrži najmanje 66% mliječne masti.

PRILOG III.

ALKOHOLNI MASLAC

Vrsta proizvoda

Sastav proizvoda

Minimalni udio mliječne masti

Alkoholni maslac (maslac koji sadrži alkoholna pića)

Maslac, alkoholno piće, šećer

34%

PRILOG IV.

PROVJERA OZNAČENOG UDJELA MASTI U MAZIVIM MASTIMA

Iz serije se uzima pet slučajnih uzoraka za provjeru i analizu. Primjenjuju se sljedeća dva postupka:

A. Aritmetička sredina pet dobivenih rezultata uspoređuje se s označenim udjelom masti. Za označeni udio masti smatra se da odgovara ako se aritmetička sredina udjela ne razlikuje od označenog udjela masti za više od jedne postotne jedinice.

B. Pet pojedinačnih rezultata uspoređuje se s dozvoljenim odstupanjem (± dvije postotne jedinice od označenog udjela masti) navedenim u članku 6. stavku 6. podstavku 2. ovoga Pravilnika. Ako je razlika između maksimalne i minimalne vrijednosti pet pojedinačnih rezultata manja ili jednaka četiri postotne jedinice, smatra se da je zadovoljen zahtjev članka 5. stavka 6. podstavka 2. ovoga Pravilnika.

Ako se utvrdi udovoljavanje uvjetima navedenim pod A. i B., smatra se da serija koju se provjerava udovoljava uvjetima članka 6. stavka 6. podstavka 2. ovoga Pravilnika čak i ako jedna od pet vrijednosti pada izvan dozvoljenog odstupanja od ± dvije postotne jedinice.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe sljedećih pravnih akata Europske unije: Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. ožujka 2000. o usklađivanju propisa država članica koji se odnose na označavanje, prezentaciju i reklamiranje prehrambenih proizvoda; Direktive Komisije 87/250/EEZ od 15. travnja 1987. o oznaci alkoholne jakosti po volumenu kod označavanja alkoholnih pića namijenjenih za prodaju krajnjem potrošaču; Direktive Vijeća 89/396/EEZ od 14. lipnja 1987. o oznakama ili znakovima koje određuju seriju kojoj hrana pripada; Direktive Komisije 2008/5/EZ od 30. siječnja 2008. koja se odnosi na obvezno označavanje kod određene hrane pojedinosti drugih od onih propisanih Direktivom 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća; Direktive Komisije 2002/67/EZ od 18. srpnja 2002. koja se odnosi na označavanje hrane koja sadrži kinin i hrane koja sadrži kofein; Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 od 31. ožujka koja se odnosi na označavanje hrane i sastojaka hrane s dodanim fitosterolima, fitosterol esterima, fitostanolima i fitostanol esterima; Direktive 94/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. lipnja 1994. o sladilima koja se koriste u hrani; Direktive Komisije 1999/10/EZ od 8. ožujka 1999 kojom se derogiraju odredbe članka 7. Direktive Vijeća 79/112/EEZ o označavanju hrane te Uredbe (EZ) br. 1332/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim enzimima i izmjeni Direktive Vijeća 83/4177EEZ, Uredbe Vijeća (EZ) br. 14931/1999, Direktive 2000/13/EZ, Direktive Vijeća 2001/112/EZ i Uredbe (EZ) br. 258/97.

[2] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 509/2006 od 20.ožujka 2006. o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima kao garantirano tradicionalnim specijalitetima te odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 1216/2007 od 18. listopada 2007. kojom se utvrđuju detaljna pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 509/2006 o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima kao zajamčeno tradicionalnim specijalitetima.

[3] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda