Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 301 "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture" unutar IPARD programa

NN 41/2012 (11.4.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 301 "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture" unutar IPARD programa

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1054

Na temelju članka 1. i 4. Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 10/08), ministar nadležan za poljoprivredu donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE 301 »POBOLJŠANJE I RAZVOJ RURALNE INFRASTRUKTURE« UNUTAR IPARD PROGRAMA

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Mjere 301 »Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture« unutar IPARD programa (»Narodne novine« br. 33/12) u članku 18. stavak 3. riječ »Rusije« zamjenjuje se riječima »Ruske Federacije«.

Članak 2.

U članku 27. stavak 1. točka b) riječi: »potpore navedenog u Potvrdi o završenom ulaganju« zamjenjuju se riječju: »izvođaču«.

U istom članku stavku 1. u točci j) riječ: »pomoći« zamjenjuje se riječju: »potpore«.

U istom članku stavku 1. točka l) se briše.

U istom članku stavak 1. dosadašnje točke m), n), o), p) postaju točke l), m), n), o).

U istom članku stavak 3. riječi: »koje su« zamjenjuju se riječima: »koji je«.

Članak 3.

U članku 29. stavak 3. iza riječi »troškovnika« dodaje se zagrada, a riječi:»koja zahtijeva izmjenu/dopunu dokumenta kojim se odobrava građenje)« brišu se.

Članak 4.

U članku 32. stavak 9. riječ: »Obavijest« zamjenjuje se riječju: »Izjava«.

Članak 6.

Prilog XI – »Zahtjev za odobrenje promjena za Mjeru 301« – obrazac I-OPP-16-1« zamjenjuje se novim prilogom »Prilog XI – »Zahtjev za odobrenje promjena za Mjeru 301« – obrazac I-OPP-16-1« koji je tiskan u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/32

Urbroj: 525-08/0474-12-5

Zagreb, 30. ožujka 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.


UPUTE ZA POPUNJAVANJE I PREDAJU ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE PROMJENA ZA MJERU 301

Prilikom predaje Zahtjeva za odobrenje promjena, korisnik je obvezan dati obrazloženje i predati dodatnu dokumentaciju ovisno o tipu promjene koja se traži.

1. TIP PROMJENA

Prilikom predaje Zahtjeva za odobrenje promjena za 1. tip promjena (promjene koje se odnose na podatke o Korisniku iz Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301 i podatke koje se odnose na Korisnika iz ugovora potpisanog između Korisnika i izvođača):

a) adresa;

b) ime korisnika;

c) ime zastupnika;

d) promjena imena banke i žiro-računa;

Korisnik je obvezan dostaviti sljedeće dokumente:

• Aneks ugovora (obrazac iz PRAG-a)- tri (3) primjerka;

• zajedničku izjavu za iniciranje promjena

• potvrdu/izjavu/uvjerenje koju je izdalo nadležno tijelo ili institucija kojim se potvrđuje zatražena promjena.

Aneks ugovora (obrazac iz PRAG-a) treba biti ispravno popunjen, potpisan i ovjeren pečatom kako bi bio pregledan i odobren od strane APPRRR-a.

2. TIP PROMJENA

Prilikom predaje Zahtjeva za odobrenje promjena za 2. tip promjena (promjene koje se odnose na projekt koji je predmet Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301 i projekt koji je predmet ugovora potpisanog između Korisnika i izvođača):

a) promjena naziva, vrste ili količine opreme;

b) promjena zemlje porijekla;

c) promjena kvalitete/kvantitete radova/materijala koji se trebaju provesti/ugraditi u slučaju izgradnje/rekonstrukcije zbog promjene troškovnika;

d) ostale promjene vezane za projekt;

korisnik je obvezan dostaviti sljedeće dokumente koji moraju biti originali ili preslike ovjerene kod javnog bilježnika, izuzevši dokumenata pod točkom (4) koji mogu biti u preslici, skenirani ili zaprimljeni putem ftelefaksa ili e-maila:

(1) Lista izdataka za Mjeru 301 (I-OOP-15.3 obrazac) koja uključuje promjene, potpisane i ovjerene od strane korisnika (tiskani primjerak i na CD-u, oba u Excel formatu)

(2) tablica usporedbe odobrene ponude i nove ponude po stavcima (tiskani primjerak i na CD-u, oba u Excel formatu)

(3) ponuda novog izvođača

(4) potvrdu/izjavu/uvjerenje o porijeklu izdanu od ponuditelja radova/opreme za novu ponudu

(5) Aneks Ugovora (obrazac iz PRAG-a)- tri (3) primjerka

(6) zajedničku izjavu za iniciranje promjena

Aneks ugovora (obrazac iz PRAG-a) treba biti ispravno popunjen, potpisan i ovjeren pečatom kako bi bio pregledan i odobren od strane APPRRR-a.

3. TIP PROMJENA

Prilikom predaje Zahtjeva za odobrenje promjena za 3. tip promjena:

a) promjena datuma podnošenja Zahtjeva za isplatu

Korisnik je obvezan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom će opravdati prolongaciju roka dostave Zahtjeva za isplatu.

4. TIP PROMJENA

Prilikom predaje Zahtjeva za odobrenje promjena za 4. tip promjena korisnik je obvezan podnijeti sljedeće dokumente:

a) u slučaju promjena u Listi izdataka za Mjeru 301 I-OOP-15.3 koja proizlazi iz promjene uspješnog ponuditelja:

1) ugovor potpisan s izvođačem (uspješnim ponuditeljem)

2) Lista izdataka za Mjeru 301 I-OOP-15.3

Ako uspješni ponuditelj, odobren od strane APPRRR-a, ne vrati dva potpisana Ugovora korisniku u roku od 30 dana od dana zaprimanja ili u bilo kojoj fazi naznači da nije voljan ili nije u mogućnosti potpisati ugovor, ugovor mu neće biti dodijeljen. Postupak izrade ugovora mora ponovo započeti od 1. koraka (priprema Dosjea ugovora) s novim dosjeom ugovora pripremljenim koristeći ponudu koja ima sljedeći najveći rezultat (pod uvjetom da je ponuda prošla tehnički prag i u okviru je maksimalnog proračuna dozvoljenog za ugovor).

Obrazloženje:

• Prilikom predaje ovog Zahtjeva za odobrenje promjena za Mjeru 301 korisnik je obvezan zaokružiti broj i slovo koji označavaju zatraženu promjenu. Svaka promjena mora biti obrazložena i potkrijepljena s odgovarajućom dokumentacijom.

• Korisnik može poslati jedan Zahtjev za odobrenje promjena za Mjeru 301 za nekoliko tipova promjena i u tom slučaju bit će izdan jedan Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301.

• Promjene koje su navedene pod 1. i 2. tipom promjena bit će odobrene nakon pregleda prateće dokumentacije. Zajedno s Aneksom Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301 korisniku će također biti poslan, odobren i uvezan, Aneks ugovora (obrazac iz PRAG-a).

• Korisnik mora vratiti jedan (1) primjerak Aneksa Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301, u roku od 7 kalendarskih dana od dana njegova zaprimanja, potpisan i ovjeren pečatom od strane korisnika. Ukoliko korisnik ne vrati Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301 u roku od 7 kalendarskih dana od dana njegova zaprimanja, smatrat će se da korisnik odustaje od zatraženih promjena.

• Korisnik je obvezan vratiti APPRRR-u jedan (1) primjerak Aneksa ugovora (obrazac iz PRAG-a) potpisan od izvođača u roku do četrdeset i pet (45) dana od dana primitka od APPRRR-a. Datum potpisivanja Aneksa ugovora (obrazac iz PRAG-a) mora biti kasniji od dana potpisivanja Aneksa Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301.

• Potrebna dokumentacija za odobrenje promjena je gore navedena.

• Zatražene promjene navedene u ovom Zahtjevu (promjene 1., 2., 3. i 4. tipa) biti će predmet odobrenja od strane APPRRR-a.

• Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301 može biti izdan samo dva puta za promjene navedene pod 2. i 3. tipom.

• Promjene navedene pod 1. i 2. tipom mogu se provoditi nakon što korisnik primi Obavijest od APPRRR-a kojom će biti obaviješten da Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301 stupa na snagu datumom zaprimanja te Obavijesti.

• Promjene pod 3. tipom korisniku će se odobriti Pismom odobrenja te naknadno Aneksom Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301.

_______________,___________
            (mjesto i datum)


                                                                          Korisnik:
                                                                __________________