Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

NN 42/2012 (13.4.2012.), Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1065

Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. travnja 2012. godine donijela

UREDBU

O UREDU ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: Ured), propisuje djelokrug Ureda, unutarnje ustrojstvo i nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica, način rada Ureda, okvirni broj državnih službenika, te druga pitanja od značaja za rad Ureda.

II. DJELOKRUG UREDA

Članak 2.

Unutar svoga djelokruga rada Ured:

– obavlja stručne poslove u vezi s ostvarivanjem utvrđene politike zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i prati njihovu učinkovitost;

– razmatra stanje pojedinih ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i sukladnost domaćeg zakonodavstva s odredbama Ustava Republike Hrvatske i Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, kao i s međunarodnim instrumentima iz područja ljudskih prava i područja suzbijanja trgovanja ljudima, te predlaže mjere za ostvarivanje tih prava;

– surađuje s nadležnim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave te drugim institucijama, surađuje s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pučkim pravobraniteljem i Savjetom za nacionalne manjine;

– prati provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Akcijskog plana za provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina te koordinira izradu izvješća o provedbi navedenih akata;

– izrađuje, prati provedbu i koordinira izradu izvješća o provedbi Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava, Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, Nacionalnog plana suzbijanja trgovanja ljudima, Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015.;

– prati provedbu Okvirne konvencije Vijeća Europe za zaštitu nacionalnih manjina te koordinira izradu izvješća o njenoj provedbi;

– prati ostvarivanje prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te prati suradnju udruga i ustanova nacionalnih manjina s institucijama u njihovim matičnim državama;

– prati provedbu preporuka iz godišnjih izvješća pučkog pravobranitelja, i to: izvješća o radu, izvješća o pojavama diskriminacije i izvješća o obavljanju poslova Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja;

– je središnje tijelo za prikupljanje i objavu podataka o zločinima iz mržnje, suradnju s organizacijama civilnoga društva i međunarodnim organizacijama, te daje pravna očitovanja na predstavke građana upućene Uredu;

– surađuje s međunarodnom zajednicom i međunarodnim regionalnim organizacijama u svrhu poboljšanja nacionalnih standarda zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina;

– prati međunarodne dokumente, priprema mišljenja i stručne analize u vezi s primjenom međunarodnih dokumenata u ostvarivanju zaštite i promicanja ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina;

– je tijelo ovlašteno za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju te drugim međunarodnim organizacijama, vezano uz pitanja zločina iz mržnje;

– provodi projekte i programe Europske unije iz svoga djelokruga;

– obavlja i druge poslove povjerene od strane Vlade Republike Hrvatske u okviru djelokruga Ureda.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO UREDA

Članak 3.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

– Jedinica za suzbijanje trgovanja ljudima i poslove međunarodne suradnje

– Jedinica za praćenje provedbe Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava i preporuka pučkog pravobranitelja, te suradnju s organizacijama civilnoga društva

– Jedinica za provedbu nacionalnih programa i projekata za nacionalne manjine

– Jedinica za izradu i provedbu politika i strategija za nacionalne manjine.

Članak 4.

Jedinica za suzbijanje trgovanja ljudima i poslove međunarodne suradnje obavlja sljedeće poslove:

– izrađuje nacrte nacionalnih dokumenata na području suzbijanja trgovanja ljudima;

– izrađuje prijedloge operativnih planova radi provedbe ciljeva i mjera zadanih nacionalnim dokumentima za suzbijanje trgovanja ljudima;

– koordinira, prati i vrednuje provedbu mjera i aktivnosti nacionalnih dokumenata i operativnih planova na području suzbijanja trgovanja ljudima;

– priprema godišnje izvješće o provedbi operativnih planova;

– koordinira aktivnosti tijela državne uprave na području suzbijanja trgovanja ljudima;

– prati i podržava rad organizacija civilnoga društva koje su aktivne na području suzbijanja trgovanja ljudima;

– provodi mjere za suzbijanje trgovanja ljudima iz nadležnosti Ureda;

– priprema sjednice Operativnog tima i Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima;

– daje prethodno mišljenje na zakonodavne prijedloge, te podzakonske akte vezane uz problematiku trgovanja ljudima;

– u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova vodi objedinjenu bazu podataka identificiranih žrtava trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj;

– osmišljava preventivne aktivnosti te provodi javne kampanje o problematici trgovanja ljudima;

– organizira seminare i okrugle stolove za obrazovanje ciljanih skupina o fenomenu trgovanja ljudima;

– surađuje s međunarodnim institucijama na području suzbijanja trgovanja ljudima i izrađuje izvješća o provedbi međunarodnih instrumenata za suzbijanje trgovanja ljudima koje je Republika Hrvatska ratificirala;

– provodi projekte i programe u okviru decentraliziranog sustava provedbe programa Europske unije;

– koordinira stručne aktivnosti provedbe programa Europske unije PROGRESS – Program zapošljavanja i socijalne solidarnosti;

– sadržajno priprema, izrađuje i ažurira mrežne stranice Ureda iz djelokruga Jedinice;

– obavlja i druge poslove koje joj povjeri ravnatelj Ureda.

Članak 5.

Jedinica za praćenje provedbe Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava i preporuka pučkog pravobranitelja, te suradnju s organizacijama civilnoga društva obavlja sljedeće poslove:

– koordinira aktivnosti tijela državne uprave uključenih u provedbu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje ljudskih prava;

– koordinira, prati i vrednuje provedbu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje ljudskih prava;

– koordinira, prati i vrednuje provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije i pripadajuće akcijske planove;

– priprema izvješće o provedbi Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije te Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje ljudskih prava, koje podnosi na usvajanje Vladi Republike Hrvatske;

– provodi vrednovanje ukupne provedbe nacionalnih programa i njihovih učinaka na stanje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj;

– priprema sjednice Povjerenstva za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske i Nacionalnog odbora za odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo; prati provedbu preporuka iz godišnjih izvješća pučkog pravobranitelja, i to: izvješća o radu, izvješća o pojavama diskriminacije i izvješća o obavljanju poslova Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja te izrađuje izvješće o provedbi preporuka iz godišnjih izvješća pučkog pravobranitelja i dostavlja ga Vladi Republike Hrvatske na usvajanje, u sklopu redovnog godišnjeg izvještavanja o napretku u provedbi Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava;

– preporuke iz godišnjih izvješća pučkog pravobranitelja, u svrhu njihove provedbe, Ured dostavlja nadležnim tijelima državne uprave koja su se obvezna očitovati o provedenim aktivnostima u svrhu ispunjavanja navedenih preporuka;

– prikuplja i objavljuje podatke o zločinima iz mržnje;

– surađuje s organizacijama civilnoga društva i međunarodnim organizacijama;

– organizira preventivne kampanje;

– koordiniranje radom Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje; godišnje raspisuje natječaje za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Ureda organizacijama civilnoga društva koje su aktivne u području zaštite i promicanja ljudskih prava, koordinira provedbu natječaja te rad stručnih radnih skupina;

– prati provedbu financiranih projekata i programa organizacija civilnoga društva;

– obrađuje izvješća organizacija civilnoga društva o provedenim projektima i programima za koje je odobrena financijska potpora iz proračuna Ureda;

– godišnje raspisuje natječaj za učeničke radove na temu zaštite i promicanja ljudskih prava;

– surađuje s organizacijama civilnoga društva na području obrazovanja ciljanih skupina na temu zaštite i promicanja ljudskih prava;

– prati i po potrebi koordinira rad županijskih koordinacija za ljudska prava;

– organizira seminare i okrugle stolove radi podizanja javne svijesti o ljudskim pravima;

– sadržajno priprema, izrađuje i ažurira mrežne stranice Ureda iz djelokruga Jedinice;

– obavlja i druge poslove koje joj povjeri ravnatelj Ureda.

Članak 6.

Jedinica za provedbu nacionalnih programa i projekata za nacionalne manjine obavlja sljedeće poslove:

– koordinira i prati provedbu Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015., sudjeluje u predlaganju izmjena i dopuna navedenih dokumenata, odnosno u skladu sa smjernicama Europske unije, strateškim i programskim dokumentima, posebno osmišljava dugoročnu politiku i strategiju ostvarivanja i unaprjeđivanja prava romske nacionalne manjine te koordinira izradu i prati provedbu strateških dokumenata; analizira i priprema stručne podatke te izrađuje izvješća o provođenju navedenih dokumenata;

– obavlja stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome i Radnu skupinu za praćenje Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015.;

– poduzima mjere radi unaprjeđenja položaja pripadnika nacionalnih manjina, posebice Roma; nabavlja i koordinira izradu promotivnih materijala, pokreće promidžbene kampanje, organizira seminare i okrugle stolove;

– potiče razvoj suradnje tijela državne uprave te lokalne i regionalne samouprave s udrugama i organizacijama nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, posebice romskim;

– prati propise u Republici Hrvatskoj te međunarodne dokumente u vezi s pravima nacionalnih manjina, posebice Roma;

– obavlja poslove vezane uz korištenje sredstava i provedbu aktivnosti projekata financiranih slijedom bilateralnih izvora, kao i programa Europske unije te ostalih nacionalnih i inozemnih programa i projekata kojima se osigurava potpora korisnicima projekata, posebno Romima za uređenje romskih naselja;

– osigurava tehnički nadzor nad provedbom projekata; sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije, objavi i provedbi natječaja za izvođenje radova, nabavi roba i pružanju usluga, uključujući ugovor o partnerstvu sa zemljama Europske unije, kao i odabir ugovornog partnera ili stranog savjetnika;

– surađuje s nadležnim tijelima u vezi s poslovima provedbe programa financiranih sredstvima Europske unije;

– sadržajno priprema, izrađuje i ažurira mrežne stranice Ureda iz djelokruga Jedinice;

– obavlja i druge poslove koje joj povjeri ravnatelj Ureda.

Članak 7.

Jedinica za izradu i provedbu politika i strategija za nacionalne manjine obavlja sljedeće poslove:

– kontinuirano prati provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Akcijskog plana za provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina te koordinira izradu izvješća o provedbi navedenih akata;

– prati propise u Republici Hrvatskoj u vezi s pravima nacionalnih manjina;

– prati međunarodne dokumente i razvoj pravne stečevine Europske unije u dijelu koji se odnosi na prava nacionalnih manjina te obavlja stručne poslove u vezi s procesom usklađivanja s europskim standardima i pravnom stečevinom Europske unije; analizira postojeće zakone iz područja zaštite nacionalnih manjina u odnosu na nove direktive;

– prati provedbu Okvirne konvencije Vijeća Europe za zaštitu nacionalnih manjina te koordinira izradu izvješća o njenoj provedbi:

– poduzima mjere radi unaprjeđenja položaja pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, nabavlja i koordinira izradu promotivnih materijala, organizira seminare i okrugle stolove s ciljem promocije prava nacionalnih manjina i borbe protiv diskriminacije i segregacije pripadnika nacionalnih manjina;

– daje stručna mišljenja i objašnjenja, izrađuje stručne podloge i analize u vezi s primjenom Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina;

– izrađuje prijedloge uredbi, pravilnika i drugih podzakonskih akata iz djelokruga Ureda;

– daje prijedloge, primjedbe i mišljenja na nacrte prijedloga zakona drugih tijela državne uprave;

– obavlja poslove u vezi s pravom građana na pristup informacijama i sadržajno priprema, izrađuje i ažurira mrežne stranice Ureda iz djelokruga Jedinice;

– prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa iz područja radno-pravnih odnosa, daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona te obavlja administrativne poslove izbora kandidata za prijam u državnu službu;

– obavlja i druge poslove koje joj povjeri ravnatelj Ureda.

IV. NAČIN UPRAVLJANJA RADOM UREDA

Članak 8.

Radom Ureda upravlja ravnatelj Ureda, rukovodeći državni službenik, kojeg imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade, na temelju provedenog javnog natječaja.

Ravnatelj Ureda odgovoran je Vladi Republike Hrvatske za svoj rad i rad Ureda.

Ravnatelj Ureda ima prava i dužnosti čelnika tijela državne uprave u odnosu na državne službenike zaposlene u Uredu.

Članak 9.

Ravnatelj Ureda ima pomoćnike koji upravljaju radom jedinice za koju su zaduženi i koji obavljaju druge poslove po ovlasti ravnatelja Ureda.

Pomoćnici ravnatelja Ureda za svoj rad odgovaraju ravnatelju Ureda.

Ravnatelj Ureda će iz reda pomoćnika ovlastiti osobu koja će ga zamjenjivati u slučaju njegove odsutnosti i spriječenosti.

V. POTREBAN BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Članak 10.

Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda utvrdit će se radna mjesta u Uredu, broj potrebnih državnih službenika s naznakom njihovih poslova i zadaća te stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, kao i druga pitanja od značenja za rad Ureda.

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi ravnatelj Ureda uz prethodno pribavljenu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Članak 11.

Okvirni broj državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda određuje se u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe, državni službenici zatečeni u Uredu za ljudska prava i Uredu za nacionalne manjine nastavljaju s radom te zadržavaju plaće i druga prava prema dosadašnjim rješenjima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u skladu s ovom Uredbom i Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe, Ured preuzima opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Ureda za ljudska prava i Ureda za nacionalne manjine.

Članak 14.

Ravnatelj Ureda donijet će Pravilnik o unutarnjem redu Ureda u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 15.

Ravnatelj Ureda donijet će rješenja o rasporedu na radna mjesta u roku 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu Ureda.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o Uredu za ljudska prava (»Narodne novine«, br. 22/2001, 70/2001, 3/2006, 100/2007, 29/2008, 15/2009 i 40/2011) i Uredba o Uredu za nacionalne manjine (»Narodne novine«, broj 91/2011).

Članak 17.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/12-01/11

Urbroj: 5030114-12-1

Zagreb, 5. travnja 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA UREDA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA

URED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA

NACIONALNIH MANJINA

Broj

izvršitelja

Ravnatelj Ureda

1

Pomoćnik ravnatelja Ureda

4

Jedinica za suzbijanje trgovanja ljudima i poslove međunarodne suradnje

6

Jedinica za praćenje provedbe Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava i preporuka pučkog pravobranitelja, te suradnju s organizacijama civilnoga društva

6

Jedinica za provedbu nacionalnih programa i projekata za nacionalne manjine

5

Jedinica za izradu i provedbu politika i strategija za nacionalne manjine

5

UKUPNO

27