Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o označavanju sredstava za zaštitu bilja

NN 42/2012 (13.4.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o označavanju sredstava za zaštitu bilja

42 13.04.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o označavanju sredstava za zaštitu bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1073

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OZNAČAVANJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Članak 1.

U Pravilniku o označavanju sredstava za zaštitu bilja (»Narodne novine«, broj 11/07 i 19/10) u članku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Popratni list je list koji se prilaže uz ambalažu sredstva za zaštitu bilja u slučaju nedostatka slobodnog prostora na etiketi tj. ambalaži, a smatra se sastavnim dijelom etikete.«

Članak 2.

U članku 3. stavku 4. rečenica: »Veličina slova na etiketi ne smije biti manja od 2 mm.« zamjenjuje se rečenicom: »Veličina pisma na etiketi ne smije biti manja od 6 pt (6 pt = 1 nonparel = 2,2563 mm).«

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Podaci iz članka 5. stavka 1. moraju se nalaziti na prvom vidljivom dijelu etikete tj. ambalaže.

(2) Ako se etiketa sastoji iz više dijelova na prvom vidljivom dijelu etikete moraju se navesti podaci iz članka 5. stavka 1. točke 1. – 12. ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, u nedostatku slobodnog prostora, na prvom vidljivom dijelu etikete na pojedinačnim pakiranjima neto količine ≤ 250 g ili ml ne moraju se navesti podaci iz članka 5. stavka 1. točke 11. i 12., ali podaci iz članka 5. stavka 1. točke 1. – 10. moraju biti navedeni.

(4) U slučaju iz stavka 2. i. 3. ovoga članka na prvom vidljivom dijelu etikete mora stajati upozorenje da je korisnik obvezan pročitati upute navedene na drugim dijelovima etikete.

(5) Ako je sredstvo opremljeno etiketom i popratnim listom, podaci iz članka 5. stavka 1. točke 1. – 12. ovoga Pravilnika moraju se nalaziti na prvom vidljivom dijelu etikete tj. ambalaže, osim u slučaju iz stavka 3. ovoga članka, ali se na etiketi tj. ambalaži obvezno mora navesti: »Prije uporabe sredstva obvezno pročitati prateće upute na popratnom listu«. Na popratnom listu moraju biti navedeni svi podaci iz članka 5. stavka 1. točke 1. – 23. ovoga Pravilnika.

(6) Podaci na etiketi sredstva za zaštitu bilja namijenjenog neprofesionalnim korisnicima (amaterima) raspoređuju se sukladno odredbama ovoga članka pri čemu se navode svi podaci iz članka 5. stavka 1. točke 1. – 12. ovoga Pravilnika te najnužniji podaci relevantni za neprofesionalnog korisnika potrebni za sigurno rukovanje, skladištenje, čuvanje, pravilnu uporabu i zaštitu zdravlja ljudi, životinja i okoliša iz članka 5. stavka 1. točke 13. – 23. ovoga Pravilnika. Na prvom vidljivom dijelu etikete obvezno se stavlja oznaka »za neprofesionalnu uporabu«.

(7) U pojedinim specifičnim slučajevima kada iz opravdanih razloga nije moguće rasporediti podatke na etiketi sukladno odredbama ovoga članka nadležna uprava može odobriti drukčiji sadržaj etikete i raspored podataka na etiketi.«

Članak 4.

U članku 7. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Ako dođe do promjene u označavanju sredstva za zaštitu bilja ili promjene u razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija, na temelju posebnih propisa, vlasnik registracije obvezan je razvrstati i označiti sredstvo u skladu s navedenim propisima.

(4) Vlasnik registracije obvezan je o promjenama iz stavka 3. ovoga članka obavijestiti nadležnu upravu i dostaviti novu etiketu za svaku pojedinu veličinu ambalaže.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/05

Urbroj: 525-09/0021-12-6

Zagreb, 29. ožujka 2012.

Ministar poljoprivrede
Tihomir Jakovina, v. r.