Pravilnik o načinu pečaćenja prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša

NN 43/2012 (16.4.2012.), Pravilnik o načinu pečaćenja prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

1094

Na temelju članka 194. stavka 5. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 110/07), ministrica zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PEČAĆENJA PROSTORIJA, PROSTORA I SREDSTAVA ZA RAD NADZIRANIH OSOBA PREMA PROPISIMA O ZAŠTITI OKOLIŠA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način pečaćenja prostorija i prostora ili njihovih dijelova, te sredstava za rad koje nadzirana osoba prema propisima o zaštiti okoliša koristi ili namjerava koristiti radi obavljanja određene djelatnosti ili dijela djelatnosti, kao i oblik, sadržaj i način uporabe službenog pečata.

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Nadzirana osoba prema propisima o zaštiti okoliša je pravna ili fizička osoba koja koristi prostorije, prostor i sredstva za rad radi obavljanja određene djelatnosti ili dijela djelatnosti, a kojoj je inspektor zaštite okoliša ovlašten narediti mjeru pečaćenja na temelju Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o otpadu, Zakona o zaštiti zraka i Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja zbog onečišćenja ili sprječavanja mogućeg onečišćenja okoliša ili u svrhu osiguranja provedbe mjera propisanih tim propisima.

2. Prostorijama i prostorom za rad smatraju se građevine, odnosno dijelovi građevina u kojima nadzirana osoba obavlja određenu djelatnost ili dio djelatnosti i u kojima se nalaze postrojenja i pogoni, odnosno uređaji nužni za obavljanje radnji u okviru te djelatnosti.

3. Sredstva za rad su postrojenja i pogoni odnosno uređaji, pokretna sredstva za rad te priključci na vodovodnu, plinsku i elektroenergetsku mrežu.

4. Pokretna sredstva za rad su kamioni i kamionske jedinice, teretna vozila za posebne namjene, cisterne, strojevi, vagoni, kontejneri i sl.

Članak 3.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se za pečaćenje prostorija i prostora za rad u postojećim građevinama te u prostorijama građevina i prostorima, u kojima se izvode radovi na postrojenjima, ako se u njima obavlja ili se planira obavljati neka od djelatnosti ili dio te djelatnosti uslijed koje dolazi do ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari u okoliš.

(2) Djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka određene su propisom kojim se uređuje način vođenja registra onečišćavanja okoliša.

Članak 4.

(1) Inspektor/ica zaštite okoliša naredit će pečaćenje prostorija i/ili prostora za rad ili njihovih dijelova i/ili sredstava za rad na licu mjesta ako utvrdi da su ispunjeni propisani uvjeti za izricanje te mjere.

(2) Naredbu o pečaćenju prostorija i/ili prostora i/ili sredstava za rad inspektor/ica zaštite okoliša utvrđuje zapisnikom o inspekcijskom pregledu.

(3) Za vrijeme dok je prostorija i/ili prostor odnosno dio prostora za rad zapečaćen, mogu se obavljati samo oni radovi koji su nužni za provedbu rješenja inspektora zaštite okoliša ili ako se tim radovima osigurava i omogućava siguran rad i pristup zapečaćenom prostoru te ostalim dijelovima postrojenja.

(4) Radovi iz stavka 3. ovoga članka utvrđuju se zapisnikom o inspekcijskom pregledu.

(5) Sastavni dio zapisnika o inspekcijskom pregledu je obvezno i popis zapečaćenih prostorija i/ili prostora i/ili sredstava za rad koji sadrži vrstu, naziv (namjenu) zapečaćenih prostorija i/ili prostora i/ili sredstava za rad.

(6) Zapečaćene prostorije i/ili prostori i/ili sredstva za rad obvezno se fotografiraju, a fotografije su sastavni dio zapisnika iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 5.

(1) U provedbi koordiniranog inspekcijskog nadzora, pečaćenje sredstava za rad mogu provesti i inspektori/ice nadležni prema posebnim propisima za nadzor pojedinih sastavnica okoliša i zaštite od utjecaja opterećenja na okoliš, na način propisan tim propisima.

(2) Inspektor/ica zaštite okoliša, u slučaju poduzimanja mjere iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika dostavlja obavijest o pečaćenju, odnosno prestanku pečaćenja prostorija i/ili prostora i/ili sredstva za rad inspekcijama nadležnim za provedbu nadzora primjene propisa o pojedinim sastavnicama okoliša i opterećenja na okoliš, a osobito propisa kojim se uređuje zaštita voda, zaštita od štetnog djelovanja opasnih kemikalija i buke, te zaštita od požara.

Članak 6.

U slučaju da nadzirana osoba nije vlasnik nego korisnik prostorije, prostora i sredstva za rad temeljem valjanog pravnog posla, obavijest o pečaćenju i o uklanjanju pečata i trake dostavlja se na znanje i vlasniku.

Članak 7.

(1) Za pečaćenje koristi se žig izrađen od kovine koji se utiskuje u hladni pečatni vosak sa špagom ili jamstvenikom i traka s nazivom »INSPEKCIJA ZAŠTITE OKOLIŠA – ZAPEČAĆENO«.

(2) Likovni prikaz službenog pečata i trake s pripadajućim tekstom tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni je dio (Prilog 1).

Članak 8.

(1) Službeni pečat se utiskuje na prikladan način i na vidljivom mjestu ulaza u prostoriju i/ili u prostor odnosno na odgovarajućem dijelu prostora i/ili na sredstvima za rad, vodeći računa da ih se pritom ne ošteti i da se na bilo koji način ne dovede u pitanje sigurnost rada ostalih dijelova postrojenja na koja se mjera pečaćenja ne odnosi.

(2) Uz službeni pečat na istom mjestu i na prikladan način postavlja se i traka.

(3) Iznimno, inspektor/ica zaštite okoliša može zapečatiti prostore za rad velike površine, odnosno duljine postavljanjem više službenih pečata na potrebnim mjestima.

(4) Pečaćenje se obavlja na način da se prostorija i/ili prostor za rad i/ili sredstva za rad ne mogu koristiti zbog zatvorenog ulaza i pristupa, a da se pritom ne povrijedi službeni pečat koje je inspektor/ica zaštite okoliša postavio/la.

(5) Inspektor/ica zaštite okoliša zapisnikom iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika određuje nadziranoj osobi da poduzme sve sigurnosne (isključenje struje, plina, vode, protupožarna zaštita i sl.) i druge mjere u zapečaćenim prostorijama, prostorima i na sredstvima rada, da ne bi došlo do bilo kakve štete, kao i da po potrebi pokretna sredstva za rad premjesti na lokaciju koju je odredio inspektor zaštite okoliša.

(6) Iznimno, prije pečaćenja prostorije i/ili prostora i/ili sredstva za rad inspektor/ica zaštite okoliša može, ako je to potrebno, nadziranoj osobi zapisnikom narediti da isprazni prostoriju i/ili prostor, koji će se zapečatiti, od svih stvari i predmeta od mogućeg utjecaja na okoliš, odnosno sigurnost do prestanka pečaćenja.

(7) Ako nadzirana osoba namjerava premjestiti pokretna sredstva za rad i opremu iz prostorije i/ili prostora i ako se time postiže obustava obavljanja djelatnosti ili dijela djelatnosti zbog koje bi se trebalo narediti mjera pečaćenja, inspektor/ica zaštite okoliša će uzeti izjavu u zapisnik o tome s rokom za izvršenje, a pečaćenje narediti protekom roka u slučaju da nadzirana osoba ne postupi u skladu s izjavom.

(8) Pečaćenje priključka na plinsku, vodovodnu i elektroenergetsku mrežu inspektor/ica zaštite okoliša provodi na način da od nadležnog pružatelja usluga pisano zatraži isključenje priključka, koji je to dužan učiniti odmah po primitku zahtjeva inspektora zaštite okoliša. Troškove isključenja priključka i ponovnog uključenja snosi nadzirana osoba.

Članak 9.

Ako je iz opravdanih razloga (hitne mjere, poduzimanje radnji radi sigurnosti i zaštite okoliša ili sprječavanja nastanka štete, izvršenje inspekcijskog rješenja i sl.) potrebno nakon pečaćenja prostorija, prostora i/ili sredstava za rad, izvršiti uklanjanje pečata i/ili trake, inspektor/ica zaštite okoliša će to izvršiti uz sastavljanje zapisnika o tome, a nakon prestanka navedenih razloga, po potrebi ponovo zapečatiti istu prostoriju, prostor i/ili sredstva za rad.

Članak 10.

(1) Nakon obavljenog pečaćenja, inspektor/ica zaštite okoliša će na vidnom mjestu ulaza u prostorije, u prostore odnosno dijelove prostora ili zapečaćenih sredstava za rad, istaknuti Obavijest o pečaćenju s upozorenjem da je skidanje i povreda službenog pečata kazneno djelo prema odredbama Kaznenog zakona, te da je nadzirana osoba obvezna brinuti o sigurnosti zapečaćenih prostorija, prostora i sredstava za rad i da je odgovorna u slučaju nastanka bilo kakve štete dok su prostorija, prostor i/ili sredstva za rad zapečaćeni.

(2) Obrazac Obavijesti iz stavka 1. ovoga članka je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 2).

Članak 11.

(1) Nakon što inspektor/ica zaštite okoliša utvrdi da su prestali propisani razlozi za izricanje mjere pečaćenja prema propisima o zaštiti okoliša, uklonit će službeni pečat i traku, najkasnije idući dan od dana utvrđenja i o tome sastaviti zapisnik.

(2) U slučaju izvršenja inspekcijskog rješenja putem druge osobe, inspektor/ica zaštite okoliša će ukloniti službeni pečat i traku na dan pristupanja izvršenju.

(3) Obavijest o uklanjanju pečata i trake inspektor/ica zaštite okoliša dostavlja davatelju usluga iz članka 8. stavka 8. ovoga Pravilnika u roku određenom u stavku 1. ovog članka.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-02/12-20/18

Urbroj: 517-12-1

Zagreb, 5. travnja 2012.

Ministrica

dr. sc. Mirela Holy, v.r.

PRILOG 1

LIKOVNI PRIKAZ SLUŽBENOG PEČATA

(mjere u mm)

LIKOVNI PRIKAZ TRAKE

PRILOG 2

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

OJ

KLASA: ...............................................................

URBROJ: .............................................................

(mjesto i datum)

OBAVIJEST O PEČAĆENJU

Nadziranoj osobi ..…………………………. iz ....………………..…... na lokaciji ........................................ na temelju odredbe članka ……. stavka ……. Zakona ……...…………..............………………………

su zapečaćene prostorija(-e), prostor (-i) i sredstva za rad zbog povrede odredbe članka ……. stavka ……. istog Zakona.

Inspektor/ica zaštite okoliša će ukloniti pečat i traku kada nadzirana osoba postupi prema inspekcijskom rješenju i uskladi obavljanje djelatnosti s navedenim Zakonom.

UPOZORENJE

Skidanje i povreda službenog pečata i trake, kao i ulazak u zapečaćenu prostoriju, prostor i/ili sredstava za rad je kazneno djelo prema Kaznenom zakonu.

Nadzirana osoba ……………………………….. iz ....…............……

dužna je brinuti o sigurnosti zapečaćenih mu prostorija, prostora i sredstava za rad i odgovoran je u slučaju nastanka štete.

INSPEKTOR/ICA ZAŠTITE OKOLIŠA

____________________________