Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora/ice zaštite prirode

NN 45/2012 (20.4.2012.), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora/ice zaštite prirode

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

1126

Na temelju članka 177. stavka 5. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 70/05, 139/08 i 57/11), a u vezi s člankom 18. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/11) ministrica zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI
INSPEKTORA/ICE ZAŠTITE PRIRODE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj službene iskaznice, izgled službene značke te način izdavanja, uporabe i vođenja upisnika o izdanim službenim iskaznicama i značkama inspektora/ice
zaštite prirode u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 2.

(1) Službena iskaznica (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađuje se kao plastična kartica pravokutnog oblika veličine 85x55 mm od PVC materijala svijetlozelene boje.

(2) Obrazac iskaznice tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 1).

Članak 3.

Iskaznica sadrži:

– na prednjoj strani u lijevom dijelu: grb Republike Hrvatske, natpis »REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE«, naziv »SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA/ICE
ZAŠTITE PRIRODE«, ime i prezime inspektora/ice zaštite prirode, a na prednjoj strani u desnom dijelu mjesto za fotografiju veličine 25x30 mm i broj iskaznice,

– na poleđini: tekst o ovlastima nositelja iskaznice, »NOSITELJ/ICA OVE ISKAZNICE OVLAŠTEN/A JE U OKVIRU SVOJE NADLEŽNOSTI NA TEMELJU PROPISA O ZAŠTITI PRIRODE ZATRAŽITI OSOBNE PODATKE, PREGLEDATI I UĆI U ZGRADE I OBJEKTE POSLOVNIH, STAMBENIH I DRUGIH PROSTORA, PREGLEDATI SREDSTVA RADA, ALATE, VOZILA I DRUGA PRIJEVOZNA SREDSTVA, POSLOVNU DOKUMENTACIJU I ISPRAVE NA TEMELJU KOJIH SE DOKAZUJE IDENTITET OSOBA I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI NA KOJIMA SE OBAVLJA INSPEKCIJSKI NADZOR, TE OBAVITI I DRUGE RADNJE U PRVEDBI INSPEKCIJSKOG NADZORA U SKLADU S PROPISIMA O ZAŠTITI PRIRODE«,

– nadnevak izdavanja, mjesto za pečat i potpis ovlaštene osobe Ministarstva.

Članak 4.

(1) Službena značka izrađuje se od metala s mjedenom podlogom i sjajno niklanom aplikacijom, okrugloga oblika promjera 55 mm.

(2) Likovni prikaz izgleda značke tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 2).

Članak 5.

(1) Značka je okruglog oblika, u čijem se središtu na pozlaćenoj podlozi nalazi grb Republike Hrvatske, s poljima u crvenom i bijelom emajlu i reljefnom pozlaćenom krunom. Na podlozi koja okružuje grb prikazan je zrakasti motiv. Središnji dio značke okružuje sjajni niklani prsten s tekstom »INSPEKCIJA ZAŠTITE PRIRODE« u emajlu tamnoplave boje. Rubni dio značke je niklani prsten s prikazom hrvatskog pletera izvedenog u mjedenom reljefu, u čijem vršnom dijelu se nalaze pozlaćena slova »RH« (Republika Hrvatska). U donjoj četvrtini značke je niklana lenta, koja djelomično prekriva pleter i jednake je širine kao prsten. Na lenti je emajlom tamnoplave boje ispisan troznamenkasti broj značke.

(2) Na poleđini značke pričvršćena je lisnata opruga od perne bronce.

Članak 6.

(1) Iskaznica i značka ulažu se u kožne korice crne boje, trodijelne, s dvostrukim pregibom i veličine svakoga dijela najviše
8x12 cm.

(2) Na prednjoj strani kožnih korica iz stavka 1. ovoga članka utisnut je u reljefu grb Republike Hrvatske.

Članak 7.

Iskaznicu i značku izdaje Ministarstvo, koje snosi troškove izdavanja.

Članak 8.

(1) Ministarstvo vodi upisnik o izdanim i vraćenim iskaznicama i značkama inspektora/ica zaštite prirode.

(2) Rubrike upisnika iz stavka 1. ovoga članka sadrže:

1. evidencijski broj,

2. ime i prezime inspektora/ice zaštite prirode,

3. broj iskaznice,

4. broj značke,

5. klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj rješenja o postavljenju u zvanje inspektora/ice zaštite prirode,

6. nadnevak izdavanja iskaznice,

7. nadnevak vraćanja odnosno poništenja iskaznice,

8. nadnevak izdavanja značke,

9. nadnevak vraćanja odnosno pohrane značke,

10. potpis inspektora/ice zaštite prirode,

11. napomenu, i

12. potpis osobe koja vodi upisnik.

Članak 9.

Iskaznica i značka vrijede od dana izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje poslova inspektora/ice zaštite prirode, ako ovim Pravilnikom nije određeno drugačije.

Članak 10.

(1) Inspektor/ica zaštite prirode koji/a izgubi iskaznicu ili značku, ili na drugi način ostane bez iskaznice ili značke, dužan/na je o tome odmah izvijestiti neposredno nadređenog službenika.

(2) Nova iskaznica ili značka izdat će se nakon što se izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka proglase u »Narodnim novinama« nevažećima.

(3) Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« snosi inspektor/ica zaštite prirode koji je izgubio/la iskaznicu ili značku ili je na drugi način ostao/la bez njih.

(4) U slučaju kad je gubitak ili nestanak iskaznice ili značke posljedica namjere ili krajnje nepažnje inspektora/ice, troškove izdavanja nove iskaznice ili značke snosi inspektor/ica zaštite prirode.

Članak 11.

(1) Inspektor/ica zaštite prirode kojem prestane državna služba ili je raspoređen/a na drugo radno mjesto, obvezan/a je prilikom primitka rješenja o prestanku državne službe ili rješenja o novom rasporedu, vratiti iskaznicu i značku Ministarstvu, odnosno osobi koja vodi upisnik iz članka 6. ovoga Pravilnika.

(2) Iskaznica i značka će se privremeno oduzeti u slučaju suspenzije inspektora/ice zaštite prirode prema posebnom propisu, odnosno ako se protiv njega/nje provodi istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zloporabe dužnosti.

(3) Privremeno oduzeta iskaznica i značka se pohranjuje i čuva u Ministarstvu do okončanja postupka ili prestanka opravdanih razloga iz stavka 2. ovog članka.

(4) Vraćena iskaznica se poništava.

(5) Vraćena značka pohranjuje se u Ministarstvu.

Članak 12.

(1) Iskaznice izdane na temelju prethodnih propisa zamijenit će se iskaznicama i značkama izdanim u skladu s ovim Pravilnikom u roku od 60 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 13.

(1) Inspektor/ica zaštite prirode smije koristiti iskaznicu i značku samo u okviru svoje ovlasti za obavljanje poslova inspekcije zaštite prirode u skladu s propisima o zaštiti prirode.

(2) Svaka zloporaba iskaznice i značke osnova je za pokretanje stegovne i/ili kaznene odgovornosti.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja službene iskaznice i značke inspektora zaštite prirode (»Narodne novine«, br. 110/05).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-02/12-20/195

Urbroj: 517-12-01

Zagreb, 6. travnja 2012.

Ministrica
dr. sc. Mirela Holy, v. r.

PRILOG 1

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE INSPEKTORA/ICE
ZAŠTITE PRIRODE

Prednja strana iskaznice

Poleđina iskaznice

PRILOG 2

LIKOVNI PRIKAZ IZGLEDA ZNAČKE INSPEKTORA/ICE ZAŠTITE PRIRODE