Pravilnik o dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima

NN 45/2012 (20.4.2012.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

1127

Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 7. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), ministrica zaštite okoliša i prirode, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNIM ULJIMA

Članak 1.

U Pravilniku o gospodarenju otpadnim uljima (»Narodne novine«, broj 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11) iza članka 4. dodaje se članak 4.a, koji glasi:

»Članak 4.a

Radi osiguranja kontinuiteta gospodarenja otpadnim uljima, a u slučaju da je istekao ugovor za ovlaštenog sakupljača, Fond će s ovlaštenim sakupljačem kojem je istekao ugovor sklopiti ugovor za obavljanje djelatnosti sakupljanja uz prethodnu suglasnost ministarstva.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/12-04/24

Urbroj: 517-12-1

Zagreb, 3. travnja 2012.

Ministrica
dr. sc. Mirela Holy, v. r.