Pravilnik o dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

NN 45/2012 (20.4.2012.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

1128

Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 4. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), ministrica zaštite okoliša i prirode, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA

Članak 1.

U Pravilniku o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (»Narodne novine«, broj 133/06, 31/09, 156/09) iza članka 18. dodaje se članak 18.a, koji glasi:

»Članak 18.a

Radi osiguranja kontinuiteta gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima, a u slučaju da je istekao ugovor za ovlaštenog sakupljača, Fond će s ovlaštenim sakupljačem kojem je istekao ugovor sklopiti ugovor za obavljanje djelatnosti sakupljanja uz prethodnu suglasnost ministarstva.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/12-04/23

Urbroj: 517-12-1

Zagrebu, 3. travnja 2012.

Ministrica
dr. sc. Mirela Holy, v. r.