Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra

NN 45/2012 (20.4.2012.), Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra

 

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

1134

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 82. stavka 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 73/08 i 90/11) Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA DODJELE I UPORABE RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj i svrha

Članak 1.

Pravilnikom o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra, način, uvjeti i postupak izdavanja, izmjene i produljenja dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra, izgled i sadržaj obrazaca dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra, rokovi valjanosti dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra, sadržaj, uvjeti i rokovi provedbe postupka javnog poziva, mjerila odabira, sadržaj, postupak, uvjeti i rokovi provedbe javnog natječaja, opći postupak i načela provedbe javne dražbe, potrebna tehnička dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, način i uvjeti prijenosa ili davanja u najam radiofrekvencijskog spektra drugoj osobi, način i uvjeti ograničenja uporabe radijskih frekvencija, načini i uvjeti prijave radijskih postaja i dostave tehničkih i drugih podataka o radijskim postajama, način i uvjeti obavljanja tehničkog pregleda, radijskih mjerenja i ispitivanja, obveza identifikacije određenih vrsta radijskih postaja, način i uvjeti uporabe radijskih postaja u slučaju opasnosti i drugim hitnim slučajevima, te posebna ovlaštenja za obavljanje poslova u elektroničkim komunikacijama.

II. UVJETI UPORABE I POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra

Članak 2.

(1) Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: Agencija) dodjeljuje radijske frekvencije u skladu s namjenom i uvjetima dodjele i uporabe frekvencija propisanim u Tablici namjene radiofrekvencijskog spektra (u daljnjem tekstu: Tablica namjene).

(2) Za frekvencijske pojaseve za koje je to propisano Tablicom namjene, Agencija dodjeljuje frekvencije izdavanjem pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, izdane prema postupku iz članka 88., 88.a, 89., 90. i 92. Zakona o elektroničkim komunikacijama (u daljnjem tekstu: Zakon).

(3) Za frekvencijske pojaseve za koje je to propisano Tablicom namjene, Agencija izdaje opću dozvolu.

(4) Uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra koji se određuju u dozvolama izdanim prema postupku iz članka 88.a, 89. i 90. Zakona obuhvaćaju sljedeće:

1. dodijeljeni radiofrekvencijski spektar,

2. rok valjanosti dozvole,

3. način i uvjete prijenosa i najma radiofrekvencijskog spektra,

4. obvezu obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga pokrivanjem određenog zemljopisnog područja i/ili određenog postotka stanovništva na području obuhvaćenom tom dozvolom, unutar određenog razdoblja,

5. obvezu prijave postavljene radijske postaje.

Uvjeti izdavanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra

Članak 3.

(1) Agencija izdaje pojedinačnu dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz članka 82.a Zakona, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. ako je zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u skladu s uvjetima dodjele i uporabe koji su za pripadajuću frekvenciju ili kanal utvrđeni Tablicom namjene i planom dodjele radijskih frekvencija,

2. ako je radijska frekvencija ili kanal raspoloživ prema bazi podataka radiofrekvencijskog spektra,

3. ako je radijska frekvencija ili kanal usklađena s uporabom radijskih frekvencija i kanala u Republici Hrvatskoj te sa susjednim i drugim zemljama,

4. ako je odlukom Agencije podnositelj zahtjeva odabran na osnovu prethodno provedenog postupka javnog poziva propisanog člankom 88.a Zakona, postupka javnog natječaja propisanog člankom 89. Zakona ili postupka javne dražbe propisanog člankom 90. Zakona za frekvencijske pojaseve u kojima su ovi postupci propisani Tablicom namjene,

5. ako je podnositelju zahtjeva za dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra namijenjenog analognoj radiodifuziji dodijeljena koncesija u skladu s posebnim zakonom kojim je uređeno područje elektroničkih medija.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 3. ovog članka, Agencija može izdati dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra i ako nije ispunjen uvjet o usklađenosti, pri čemu se u dozvolu upisuje napomena o potrebnim ograničenjima uporabe s obzirom na frekvencijsko područje, zemljopisno područje, vrijeme odašiljanja radijske postaje i rok valjanosti dozvole.

(3) U slučaju izdavanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u skladu s odredbama stavka 2. ovog članka, Agencija provodi postupke radi usklađivanja uporabe radijske frekvencije ili kanala na međunarodnoj razini.

(4) Nositelj dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz stavka 2. ovog članka obvezan je poduzeti odgovarajuće mjere zaštite u svrhu ograničenja snage elektromagnetskih zračenja, osobito prema susjednim zemljama.

(5) Dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra koja se izdaje na temelju postupaka iz članka 88.a, 89. i 90. Zakona Agencija izdaje pravnoj ili fizičkoj osobi koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. tehničke i tehnološke uvjete,

2. financijske uvjete,

3. prostorne uvjete,

4. kadrovske uvjete.

Rokovi valjanosti dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra

Članak 4.

(1) Rok valjanosti dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra ne može biti dulji od dvadeset godina, a određuje ga Agencija prigodom izdavanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, ovisno o vrsti dozvole.

(2) Rok iz stavka 1. ovog članka počinje teći od dana upisanog u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

(3) Iznimno od roka iz stavka 1. ovog članka dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu i dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na zrakoplovu vrijedi do gubitka, otuđenja, oštećenja ili kojeg drugog razloga prestanka uporabe radijske postaje, ili prestanka uporabe plovila ili zrakoplova, o čemu je nositelj dozvole pisanim putem obvezan izvijestiti Agenciju.

(4) Agencija u slučajevima iz stavka 3. ovog članka donosi odluku o oduzimanju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu, odnosno zrakoplovu.

(5) Agencija može sukladno članku 91. Zakona izdati privremenu dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra na rok koji ne može biti dulji od godinu dana, a koja ne podliježe postupcima izdavanja dozvole iz članka 88., 88.a, 89., 90. i 92. Zakona, iznimno od namijenjene radiokomunikacijske službe ili tehnologije, ili uvjeta dodjele i uporabe utvrđenih Tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra i ovim pravilnikom, na temelju podnesenog zahtjeva, u svrhu tržišnog ili tehničkog ispitivanja, istraživanja ili projektiranja, ili za potrebe športskih, kulturnih, zabavnih ili drugih priredaba privremenog značaja. Privremena dozvola izdaje se u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva, a iznimno u roku od 120 dana u slučaju da je potrebna dostava tehničke i druge dokumentacije.

(6) Opća dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz članka 87. Zakona izdaje se na neodređeno vrijeme.

Prijenos ili najam radiofrekvencijskog spektra

Članak 5.

(1) Nositelj dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra i osoba na koju se prenosi ili kojoj se daje u najam radiofrekvencijski pojas, zajednički podnose Agenciji pisani zahtjev za davanje suglasnosti za prijenos ili davanje u najam radiofrekvencijskog pojasa.

(2) Prijenosom ili davanjem u najam radiofrekvencijskog pojasa, prava i obveze te uvjeti dodjele i uporabe koji proizlaze iz pripadajuće dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, prenose se na osobu na koju se prenosi ili kojoj se daje u najam predmetni radiofrekvencijski pojas u opsegu koji je predmet prijenosa ili najma.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka može se podnijeti za:

1. pojedini dio ili cijeli radiofrekvencijski pojas koji je dodijeljen tom dozvolom,

2. određeno zemljopisno područje koje je dio zemljopisnog područja dodijeljenog tom dozvolom.

(4) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se na obrascu koji propisuje Agencija i objavljuje ga u elektroničkom obliku na svojim internetskim stranicama ili na drugi prikladan i javno dostupan način.

(5) Agencija može, ako ocijeni potrebnim, zatražiti dostavu drugih podataka osim onih definiranih obrascem iz stavka 4. ovog članka.

(6) Agencija će rješenjem odbiti zahtjev iz stavka 1. ovog članka u sljedećim slučajevima:

1. osoba na koju se prenosi ili kojoj se daje u najam radiofrekvencijski spektar ne ispunjava uvjete dodjele i uporabe određene pripadajućom dozvolom,

2. podnositelj zahtjeva nije u dodatnom roku dopunio svoj zahtjev sukladno traženju Agencije,

3. ako je u tijeku postupak izmjene uvjeta dodjele i uporabe iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra o čemu je nositelj dozvole obaviješten pisanim putem, a sukladno Tablici namjene i planu dodjele.

(7) U slučaju da postoje dospjele, a nepodmirene financijske obveze iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra koja se prenosi ili daje u najam, HAKOM će pozvati podnositelje zahtjeva da u roku od 15 dana podmire dugovanja.

(8) Agencija će u roku od 30 dana od zaprimanja potpunog zahtjeva iz stavka 1. ovog članka donijeti odluku o izdavanju suglasnosti i izdati nove dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra te će istodobno poništiti postojeću dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

Izmjena uvjeta uporabe radiofrekvencijskog spektra

Članak 6.

(1) Uvjeti uporabe iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, uključujući i dodijeljeni radiofrekvencijski spektar, mogu se izmijeniti u sljedećim slučajevima:

1. ako je propisani postupak usklađivanja uporabe radiofrekvencijskog spektra na međunarodnoj razini završio s negativnim ishodom ili uz izmjenu uvjeta uporabe radiofrekvencijskog spektra,

2. ako su prije isteka roka valjanosti dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra nužne izmjene Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra, planova dodjele radijskih frekvencija ili baza radiofrekvencijskog spektra, u svrhu usklađivanja uporabe radijskih frekvencija razini Europske unije i međunarodnoj razini,

3. ako je potrebno osigurati smanjenje razine smetnji koje ugrožavaju rad radiokomunikacijskih službi ili drugih službi iz članka 9. Pravilnika,

4. radi ostvarivanja djelotvornije uporabe radiofrekvencijskog spektra,

5. radi zaštite ljudi od elektromagnetskog zračenja.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka Agencija donosi odluku o izdavanju nove dozvole ili dodatka postojećoj dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

(3) Odluka iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati:

1. izmijenjene uvjete uporabe radiofrekvencijskog spektra,

2. razloge izmjene uvjeta uporabe radiofrekvencijskog spektra,

3. krajnji rok u kojem će Agencija izdati novu dozvolu ili dodatak dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

(4) Iznimno od slučajeva propisanih u stavku 1. ovog članka, Agencija može donijeti odluku o izmjeni uvjeta uporabe radiofrekvencijskog spektra ako razloge nemogućnosti postupanja po uvjetima određenima u dozvoli, iznesene u pisanom i obrazloženom zahtjevu nositelja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, ocijeni osnovanima. O prijedlogu odluke će se provesti javna rasprava u skladu sa člankom 22. Zakona.

Produljenje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra

Članak 7.

(1) Nositelj dozvole može podnijeti zahtjev za produljenje prava uporabe radiofrekvencijskog spektra, najkasnije 6 mjeseci prije isteka roka valjanosti dozvole, o čemu Agencija provodi postupak javne rasprave.

(2) U slučaju zaprimanja zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, Agencija može provesti postupak javne rasprave i o produljenju prava uporabe radiofrekvencijskog spektra drugih nositelja dozvola unutar tog radiofrekvencijskog pojasa.

(3) Agencija može nositelju dozvole produljiti pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra ako tijekom postupka javne rasprave iz stavka 1. ovog članka nije iskazan dodatni interes za predmetnim radiofrekvencijskim spektrom.

(4) U slučaju da je u postupku javne rasprave iskazan dodatni interes za predmetnim radiofrekvencijskim spektrom, Agencija će pokrenuti postupak izdavanja pojedinačne dozvole sukladno članku 88.a, 89. ili 90. Zakona.

(5) U slučaju usvajanja zahtjeva za produljenje prava uporabe radiofrekvencijskog spektra iz stavka 1. ovog članka, Agencija izdaje dodatak dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

(6) Pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra može se produljiti najdulje do roka određenog člankom 4. stavkom 1. Pravilnika.

Ograničenja uporabe dodijeljenih radijskih frekvencija

Članak 8.

Uporaba dodijeljenih radijskih frekvencija može se dodatno ograničiti u sljedećim slučajevima:

1. u svrhu ostvarivanja djelotvornije uporabe radiofrekvencijskog spektra u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države, kao i u slučaju velikih prirodnih nepogoda te potrebe spašavanja ljudskih života i imovine većih razmjera,

2. ako radijska postaja stvara smetnje koje ugrožavaju rad drugih radiokomunikacijskih službi.

Iznimke od primjene ograničenja i izmjene uvjeta uporabe radiofrekvencijskog spektra

Članak 9.

Izmjene uvjeta uporabe iz članka 6. Pravilnika i ograničenja iz članka 8. Pravilnika ne odnose se na:

– radijske frekvencije koje se upotrebljavaju za potrebe službe sigurnosti zračne plovidbe, službe sigurnosti plovidbe na moru i na unutarnjim plovnim putevima, službe sigurnosti željezničkog i cestovnog prometa, hidrografske službe, hidrometeorološke službe, hitne službe te druge spasilačke službe i postrojbe,

– radijske frekvencije koje se upotrebljavaju isključivo za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, sigurnosno-obavještajnih agencija Republike Hrvatske i tijela državne uprave nadležnog za zaštitu i spašavanje.

OPĆA DOZVOLA

Opća dozvola

Članak 10.

(1) Svaka pravna i fizička osoba ima pravo na uporabu radiofrekvencijskog pojasa koji se prema Tablici namjene može upotrebljavati na temelju opće dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, u skladu s uvjetima dodjele i uporabe utvrđenim u toj Tablici i ovom članku.

(2) Agencija izdaje opću dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra u slučaju zanemarive opasnosti od smetnja ili u usklađenim radiofrekvencijskim pojasevima, a osobito u svrhu provedbe odgovarajućih odluka i preporuka Europske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT) i njezinih tijela, koje su prihvaćene u Republici Hrvatskoj.

(3) Na temelju opće dozvole radijska postaja može se upotrebljavati na području Republike Hrvatske, ako u posebnim uvjetima uporabe nije drugačije navedeno.

(4) Obrazac opće dozvole propisan je u Dodatku 1. Pravilnika.

(5) Agencija može izmijeniti opću dozvolu u slučaju promjene uvjeta dodjele i uporabe.

(6) Popis vrijedećih općih dozvola Agencija objavljuje na svojim internetskim stranicama.

DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA KOJA SE IZDAJE NA ZAHTJEV

Vrste pojedinačnih dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra

Članak 11.

Vrste pojedinačnih dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra koje se izdaju na temelju zahtjeva u skladu sa člankom 88. Zakona su:

1. dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi,

2. dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu,

3. dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na zrakoplovu,

4. dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za nepokretnu radijsku postaju,

5. dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pokretnu radijsku postaju,

6. dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra u mikrovalnoj vezi,

7. dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra u satelitskoj službi,

8. dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra u radiodifuziji.

Zahtjev za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra

Članak 12.

(1) Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz članka 11. Pravilnika podnosi se Agenciji na propisanom obrascu u pisanom obliku, a Agencija može, ovisno o raspoloživim tehničkim mogućnostima, zaprimati zahtjev i elektroničkim putem.

(2) Obrasce zahtjeva iz stavka 1. ovog članka Agencija objavljuje u elektroničkom obliku na svojim internetskim stranicama, a može ih objaviti i na drugi prikladan i javno dostupan način.

(3) Uz zahtjev za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz članka 11. Pravilnika Agenciji se obvezno dostavlja i odgovarajuća dokumentacija propisana u člancima 13. i 14. Pravilnika.

(4) Ovaj članak se ne primjenjuje na izdavanje dozvole u pojednostavljenom postupku iz članka 17. Pravilnika.

Izgled i sadržaj tehničke dokumentacije

Članak 13.

(1) Tehnička dokumentacija obvezno se izrađuje i prilaže zahtjevu za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra:

1. u radiodifuziji,

2. za pokretnu radijsku postaju,

3. za nepokretnu radijsku postaju,

4. u mikrovalnoj vezi, osim pri pojednostavljenom postupku izdavanja dozvole,

5. u satelitskoj službi.

(2) Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, osoba koja planira graditi, postavljati i/ili upotrebljavati radijsku mrežu s namjenom navedenom u stavku 1. točkama 2. – 5. ovog članka, mora dostaviti Agenciji u pisanom ili elektroničkom obliku podatke koji sadržavaju opis, namjenu, frekvencijsko područje, zemljopisno područje i osnovne tehničke značajke te radijske mreže.

(3) Agencija će u roku od najviše 30 dana od dana zaprimanja podataka iz stavka 2. ovog članka obavijestiti u pisanom obliku osobu iz stavka 2. ovog članka o mogućnostima uporabe zatraženog frekvencijskog područja, rasporedu radiofrekvencijskih kanala i raspoloživosti odgovarajućih radijskih frekvencija.

(4) Tehnička dokumentacija dostavlja se u elektroničkom obliku, a ovisno o raspoloživim tehničkim mogućnostima i načinu zaprimanja zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u Agenciji, može biti pohranjena na neizbrisivom prijenosnom mediju priloženom uz zahtjev ili dostavljena na drugi način određen postupkom za elektroničko zaprimanje zahtjeva. Tehnička dokumentacija mora biti uredna, jasna i razumljiva i sastavljena na hrvatskom jeziku te sadržavati podatke o projektantu koji je izradio tehničku dokumentaciju i ispunjava uvjete utvrđene u stavku 5. točki 2. ovog članka.

(5) Tehnička dokumentacija mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o nositelju dozvole (puni naziv i sjedište te izvadak iz odgovarajućeg registra pravne ili fizičke osobe),

2. dokaz o stručnoj osposobljenosti osobe (projektanta) koja je izradila tehničku dokumentaciju, a koja mora biti diplomirani inženjer elektrotehničke struke, s odgovarajućim uvjerenjem o položenome stručnom ispitu, u skladu s posebnim propisima,

3. geodetske podloge (naziv lokacija, zemljopisne odrednice lokacija u sfernim koordinatama (λ,φ) ili Gauss-Krugerovim koordinatama (x,y), uz najveću pogrješku od 25 m, ili zemljopisne odrednice u WGS84 sustavu, izmjerene GPS uređajem, s naznačenom mjernom pogrješkom, te nadmorska visina lokacija) i zemljopisni položaj lokacija, ucrtan na zemljovidu prikladnog mjerila,

4. opis zahtijevanih tehničkih značajki uređaja i pripadajuće opreme,

5. podatak o vlasništvu i adresi objekta (ukoliko postoji) na koji se postavlja antenski sustav,

6. druge podatke, ovisno o vrsti dozvole, navedene u stavcima 6. – 9. ovog članka.

(6) Tehnička dokumentacija za radiodifuziju mora sadržavati sljedeće:

1. prikaz tehničkog rješenja sustava (s pripadajućim grafičkim prikazima, kao što su blok-shema sustava, spojna shema i sl.),

2. opis zahtijevanih tehničkih značajki uređaja, sastavnih dijelova antenskih sustava i pripadajuće opreme,

3. geodetske podloge i zemljopisni položaj lokacija koji trebaju biti ucrtani na zemljovidu M 1:5000, M 1:25000 ili M 1:50000,

4. prikaz antenskog sustava (sa shemom spajanja), opis antenskog dijagrama zračenja s naznačenim smjerovima najvećeg zračenja i ograničenjima, tablični brojčani prikaz antenskog dijagrama zračenja (dB) u stupnjevima azimuta (najviše po 10°), grafički prikaz horizontalnog i vertikalnog dijagrama antenskog sustava, prostorni raspored antena (tlocrt i bokocrt izvedbe antenskog sustava),

5. tlocrt i bokocrt ili fotografiju objekta na koji se postavlja antenski sustav, zajedno s ucrtanim planiranim smještajem antenskog sustava,

6. proračun potrebne izlazne snage odašiljača, na temelju izračene snage koju je utvrdila Agencija,

7. izračun potrebne prijamne razine za odgovarajuću kakvoću prijama, izračun prostorne raspodjele elektromagnetskog polja, grafički prikaz područja pokrivanja odašiljača, odnosno elektromagnetskog polja na zemljovidu prikladnog mjerila,

8. zemljovid područja u mjerilu M 1:5000 ili preciznijem s ucrtanim mjestom postavljanja i mjestima na kojima se može očekivati trajniji boravak osoba i izračun očekivanih vrijednosti veličina elektromagnetskog polja sukladno pravilniku iz članka 95. stavka 2. Zakona,

9. odgovarajuća pisana suglasnost vlasnika o korištenju infrastrukture, odnosno objekta na koji se postavlja odašiljački sustav.

(7) Tehnička dokumentacija za mrežu pokretnih i/ili nepokretnih radijskih postaja, koje rade u frekvencijskom području ispod 1 GHz i za nepokretne radijske postaje u zrakoplovnoj i pomorskoj službi mora sadržavati sljedeće:

1. opis planiranih potreba komunikacijskog sustava, objašnjenje zahtijevanih prometnih kapaciteta i prikaz tehničkog rješenja sustava (s pripadajućim grafičkim prikazima, kao što je blok-shema sustava, spojna shema i sl.),

2. geodetske podloge i zemljopisni položaj lokacija koji trebaju biti ucrtani na zemljovidu M 1:5000, M 1:25000 ili M 1:50000,

3. za nepokretne radijske postaje u mreži – grafički prikaz profila radijske trase između nepokretne radijske postaje i osnovne (bazne) postaje, repetitora ili druge nepokretne radijske postaje, s ucrtanom radijskom trasom i Fresnelovim elipsoidom za standardnu atmosferu, profil terena na radijskoj trasi (raster profila od najviše 100 m), tablični brojčani ispis trase radijskog koridora, ili izjava projektanta o slobodnoj Fresnelovoj zoni za standardnu atmosferu,

4. opis zahtijevanih tehničkih značajki uređaja i pripadajuće opreme, pri čemu se osobito moraju naznačiti tehničke značajke primijenjene u proračunu veze,

5. prikaz antenskog sustava (sa shemom spajanja), kôd antenskog dijagrama zračenja prema HCM sporazumu, tablični brojčani prikaz antenskog dijagrama zračenja (dB) u stupnjevima azimuta (najviše po 5°), grafički prikaz horizontalnog i vertikalnog dijagrama antenskog sustava, tlocrt i bokocrt izvedbe antenskog sustava,

6. proračun potrebne snage odašiljača i potrebne izračene snage, izračun prostorne raspodjele elektromagnetskog polja, grafički prikaz područja pokrivanja odašiljača, odnosno elektromagnetskog polja na zemljovidu prikladnog mjerila te potrebnu prijamnu razinu,

7. zahtijevano frekvencijsko područje, s obrazloženjem potrebne količine radiofrekvencijskog spektra (potreban broj kanala i širina kanala),

8. zemljovid područja u mjerilu M 1:5000 ili preciznijem s ucrtanim mjestom postavljanja i mjestima na kojima se može očekivati trajniji boravak osoba i izračun očekivanih vrijednosti veličina elektromagnetskog polja sukladno pravilniku iz članka 95. stavka 2. Zakona.

(8) Tehnička dokumentacija za mikrovalnu vezu mora sadržavati sljedeće:

1. opis planiranih potreba komunikacijskog sustava, objašnjenje zahtijevanih prometnih kapaciteta i prikaz tehničkog rješenja sustava (s pripadajućim grafičkim prikazima, kao što je blok-shema sustava, spojna shema i sl.),

2. geodetske podloge i zemljopisni položaj lokacija koji trebaju biti ucrtani na zemljovidu mjerila 1:5000 ili 1:25000,

3. izjava projektanta da se projektiranje temelji na prethodno obavljenom pregledu odašiljačke i prijamne lokacije, te da je realizacija mikrovalne veze moguća,

4. grafički prikaz profila radijske trase s ucrtanom radijskom trasom i Fresnelovim elipsoidom za standardnu i refraktivnu atmosferu, profil terena na radijskoj trasi s uključenim građevinama u naseljenim područjima u zoni mogućeg djelovanja na Fresnelov elipsoid (raster profila od najviše 100 m, pri čemu na udaljenosti do 1 km od krajnjih točaka mora biti manji od 100 m), tablični brojčani ispis trase radijskog koridora ili izjava projektanta o slobodnoj Fresnelovoj zoni za standardnu i refraktivnu atmosferu,

5. tlocrt i bokocrt ili fotografiju objekta na koji se postavlja antenski sustav, zajedno s ucrtanim planiranim smještajem antenskog sustava,

6. opis zahtijevanih tehničkih značajki uređaja i pripadajuće opreme, pri čemu se osobito moraju naznačiti tehničke značajke primijenjene u proračunu veze, i značajke antena s pripadajućim antenskim dijagramima zračenja,

7. proračun potrebne snage odašiljača i potrebne izračene snage te prikaz proračuna usmjerene radiokomunikacijske veze, uz naznaku prijamne razine, zaštitne rezerve i ostvarene kakvoće, raspoloživosti i pouzdanosti sustava,

8. zahtijevano frekvencijsko područje, s obrazloženjem potrebne količine radiofrekvencijskog spektra (potreban broj kanala i širina kanala).

(9) Tehnička dokumentacija za radijsku postaju u satelitskoj službi mora sadržavati sljedeće:

1. opis planiranih potreba komunikacijskog sustava i prikaz tehničkog rješenja sustava (s pripadajućim grafičkim prikazima, kao što je blok-shema sustava, spojna shema i sl.),

2. geodetske podloge i zemljopisni položaj lokacija koji trebaju biti ucrtani na zemljovidu mjerila 1: 5000 ili 1:25000,

3. opis zahtijevanih tehničkih značajki uređaja i pripadajuće opreme, pri čemu se osobito moraju naznačiti tehničke značajke primijenjene u proračunu veze, te opis značajki uporabljenog zakupljenog kapaciteta na satelitu,

4. proračun potrebne snage odašiljača i potrebne izračene snage te prikaz proračuna satelitske uzlazne i silazne radiokomunikacijske veze, uz naznaku prijamne razine, zaštitne rezerve i ostvarene kakvoće veze,

5. zahtijevano frekvencijsko područje s obrazloženjem potrebne količine radiofrekvencijskog spektra (potreban broj kanala i širina kanala).

Ostala potrebna dokumentacija

Članak 14.

(1) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu, podnositelj zahtjeva obvezno prilaže i presliku pravovaljane plovidbene dozvole ili upisnog lista plovila.

(2) Ako podnositelj zahtjeva ne raspolaže dokumentacijom iz stavka 1. ovog članka, uz zahtjev za izdavanje dozvole za radijsku postaju na plovilu obvezno prilaže potvrdu o rezervaciji registracijske oznake ili rješenje o nazivu plovila, koje je izdala mjerodavna lučka kapetanija, odnosno ministarstvo mjerodavno za poslove pomorstva.

(3) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na zrakoplovu, podnositelj zahtjeva obvezno prilaže i presliku svjedodžbe o plovidbenosti zrakoplova i presliku potvrde o registraciji zrakoplova ili neki drugi dokument koji sadrži podatke o registracijskoj oznaci zrakoplova, pozivnoj oznaci, tipu zrakoplova, vlasniku zrakoplova i ELT kodu.

(4) U slučaju izmjene tehničkih parametara radijske postaje ili promjene radijske postaje za koju je izdana dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz stavaka 1. i 3. ovog članka, nositelj dozvole mora bez odgode podnijeti Agenciji zahtjev za izdavanje nove dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu, ili zrakoplovu, u skladu s odredbama ovog Pravilnika. Izdavanjem nove dozvole prethodna dozvola prestaje vrijediti.

(5) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za amatersku radijsku postaju, podnositelj zahtjeva obvezno prilaže potvrdu o prijedlogu pozivne oznake i razredu amaterskog radio-operatera koju izdaje Hrvatski radioamaterski savez, izvornik prethodno izdane dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra te, za amaterske radijske postaje kojima je efektivna izračena snaga jednaka ili veća od 100 W, podatke sukladno pravilniku iz članka 95. stavka 2. Zakona.

(6) Podnositelj zahtjeva obvezan je uz zahtjev priložiti ispravu koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju (dalje u tekstu: OIB), osim u slučaju da Agencija raspolaže navedenom ispravom iz prethodno provedenog postupka izdavanja dozvola.

(7) Nositelj dozvole obvezan je obavijestiti Agenciju o izmjeni svojih kontaktnih podataka, a ako se izmjena odnosi na naziv ili sjedište nositelja dozvole obvezan je podnijeti i zahtjev za izdavanje nove dozvole u roku od mjesec dana od nastanka promjene.

Sadržaj pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra

Članak 15.

(1) Pojedinačna dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o nositelju dozvole,

2. podatke o vrsti radiokomunikacijske službe,

3. podatke o dodijeljenim radijskim frekvencijama,

4. podatke o načinu i uvjetima uporabe radijskih frekvencija,

5. rok valjanosti dozvole,

6. druge podatke ovisno o vrsti radiokomunikacijske službe navedene u obrascima dozvola propisanim u Dodatku 2. Pravilnika.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članaka izgled i sadržaj obrasca dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi propisani su posebnim pravilnikom kojim se uređuje područje amaterskih radijskih komunikacija.

(3) Ovisno o vrsti pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra podaci o nositelju dozvole moraju sadržavati sljedeće:

1. u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu – naziv ili ime i prezime, OIB i adresu nositelja dozvole, naziv plovila ili registracijsku oznaku, pozivnu oznaku ili drugu oznaka prepoznavanja, kategoriju službe i korespondencije, selektivni pozivni broj (SSFC i MMSI/DSC) te satelitski identifikacijski broj,

2. u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra na zrakoplovu – naziv ili ime i prezime, OIB i adresu nositelja dozvole, državnu pripadnost i registracijsku oznaku zrakoplova, pozivnu oznaka ili drugu oznaka prepoznavanja, tip zrakoplova i ELT kôd,

3. u dozvolama za uporabu radiofrekvencijskog spektra za nepokretnu radijsku postaju, za pokretnu radijsku postaju, u mikrovalnoj vezi i satelitskoj službi – naziv ili ime i prezime, OIB i adresu nositelja dozvole,

4. u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra u radiodifuziji – naziv ili ime i prezime, OIB i adresu nositelja dozvole i oznaku mreže.

(4) Za sve radijske postaje na istom plovilu izdaje se jedna dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu.

(5) Za sve radijske postaje na istom zrakoplovu izdaje se jedna dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na zrakoplovu.

(6) Agencija na svojim internetskim stranicama objavljuje bazu podataka izdanih dozvola koja vezano uz podatke o nositelju dozvole mora sadržavati sljedeće podatke: naziv odnosno ime i prezime te adresu odnosno sjedište nositelja dozvole.

Postupak izdavanja pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra

Članak 16.

(1) Agencija će u roku od 30 dana od dana zaprimanja ispravnog i potpunog zahtjeva usvojiti zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz članka 88. Zakona te izdati dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, rok za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra može se produljiti najviše do 120 dana od dana zaprimanja zahtjeva u sljedećim slučajevima:

1. u slučaju obavljanja određenih radijskih mjerenja i drugih ispitivanja sukladno odredbama Pravilnika,

2. u slučaju provođenja postupka usklađivanja uporabe radijskih frekvencija na međunarodnoj razini od strane Agencije.

(3) Agencija će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra ako utvrdi:

1. da dodjela radijske frekvencije za koju je podnesen zahtjev nije u skladu s Tablicom namjene, planovima dodjele radijskih frekvencija i bazom podataka radiofrekvencijskog spektra,

2. da bi se dodjelom radijske frekvencije onemogućila djelotvorna uporaba radiofrekvencijskog spektra ili rad komunikacijske opreme u drugim radiokomunikacijskim službama,

3. da nisu zadovoljene odredbe koje se odnose na zaštitu zdravlja ljudi od djelovanja elektromagnetskih polja propisane posebnim propisima o ograničenjima elektromagnetskih polja,

4. da podnositelj zahtjeva nije sukladno traženju Agencije dostavio ispravan i potpun zahtjev.

Pojednostavljeni postupak izdavanja pojedinačne dozvole

Članak 17.

(1) Pojedinačna dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz članka 88. Zakona izdaje se prema pojednostavljenom postupku ako je to predviđeno planom dodjele.

(2) Zahtjev za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovog članka može podnijeti svaka pravna ili fizička osoba uz prethodno dostavljanje Agenciji punog naziva i sjedišta te izvatka iz odgovarajućeg registra pravne ili fizičke osobe, kao i podatka o OIB-u.

(3) Agencija na svojim internetskim stranicama vodi bazu podataka o dozvolama iz stavka 1. ovog članka, koja je dostupna u elektroničkom obliku svakoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je prethodno Agenciji dostavila podatke iz stavka 2. ovog članka.

(4) Zahtjev za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovog članka dostavlja se elektroničkim putem te upisuje u bazu iz stavka 3. ovog članka redoslijedom zaprimanja. Prilikom podnošenja zahtjeva podnositelj je obvezan uvidom u bazu provjeriti raspoloživost radijskih frekvencija ili kanala kako bi se osigurao neometan rad postojećih veza.

(5) Agencija će izdati dozvolu u roku od 30 dana od dana zaprimanja ispravnog i potpunog zahtjeva, sukladno članku 16. Pravilnika.

(6) U slučaju pojave smetnji koje ugrožavaju rad drugih radiokomunikacijskih službi, Agencija će nositelju dozvole oduzeti dozvolu, vodeći računa o redoslijedu vrijedećih dozvola u bazi dozvola iz stavka 3. ovog članka, dajući prednost dozvoli za koju je ranije podnesen zahtjev.

DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA KOJA SE IZDAJE NA TEMELJU JAVNOG POZIVA

Način izdavanja dozvole na temelju javnog poziva

Članak 18.

Postupak izdavanja dozvole na temelju javnog poziva iz članka 88.a Zakona Agencija pokreće po službenoj dužnosti donošenjem odluke o raspisivanju javnog poziva.

Sadržaj odluke o javnom pozivu

Članak 19.

Odluka o raspisivanju javnog poziva mora sadržavati sljedeće:

1. predmet javnog poziva,

2. pravo podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole u postupku javnog poziva,

3. uvjete dodjele i uporabe,

4. propisane iznose naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra,

5. uvjete izdavanja dozvole,

6. krajnji rok za podnošenje zahtjeva, koji ne može biti dulji od 30 dana od dana objavljivanja odluke o raspisivanju javnog poziva,

7. način podnošenja zahtjeva.

Sadržaj zahtjeva u postupku javnog poziva

Članak 20.

Zahtjev u postupku javnog poziva mora sadržavati sljedeće:

1. puni naziv i sjedište pravne ili fizičke osobe koja podnosi zahtjev,

2. odgovornu osobu podnositelja zahtjeva,

3. izvadak iz odgovarajućeg registra pravne ili fizičke osobe,

4. vrstu i opis određene elektroničke komunikacijske mreže i/ili usluge,

5. područje obavljanja određene elektroničke komunikacijske usluge,

6. potreban radiofrekvencijski spektar,

7. dokaze o ispunjavanju uvjeta izdavanja dozvole.

Rješavanje zahtjeva za izdavanje dozvole

Članak 21.

(1) Zahtjevi u postupku javnog poziva rješavaju se prema redoslijedu zaprimanja.

(2) Agencija zaprima i pohranjuje sve zahtjeve. Na omotnici svakog zahtjeva naznačuje se dan i vrijeme njegovog zaprimanja. Agencija će odbaciti zahtjev koji je zaprimljen izvan roka.

(3) Ako je s obzirom na raspoloživost radiofrekvencijskog pojasa moguće udovoljiti svim podnesenim zahtjevima, Agencija će donijeti odluku o izdavanju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva u roku od 30 dana od isteka roka iz članka 19. točke 6. Pravilnika.

(4) Ako s obzirom na raspoloživost radiofrekvencijskog pojasa nije moguće udovoljiti svim podnesenim zahtjevima, Agencija će donijeti odluku o raspisivanju javnog natječaja ili odluku o raspisivanju javne dražbe, u roku od 30 dana od isteka roka iz članka 19. točke 6. Pravilnika.

(5) Agencija će odbiti zahtjeve iz stavka 1. ovog članka u sljedećim slučajevima:

1. ako je protiv podnositelja otvoren stečajni postupak, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana,

2. ako je podnositelj u postupku likvidacije ili je prestao poslovati,

3. ako je odgovornoj osobi podnositelja zahtjeva izrečena pravomoćna presuda u kaznenom postupku u proteklih pet godina koja je povezana s djelatnošću,

4. ako podnositelj nije ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

5. ako podnositelj nije podmirio sve dospjele financijske obveze sukladno Zakonu,

6. ako je podnositelj dao netočne podatke ili izjave, ili je prikrio podatke u vezi s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. Pravilnika,

7. ako podnositelj zahtjeva ne zadovoljava uvjete utvrđene odlukom o javnom pozivu.

(6) Odlukom o izdavanju dozvole odredit će se rok za podnošenje zahtjeva za obavljanje tehničkog pregleda iz članka 42. Pravilnika.

DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA KOJA SE IZDAJE NA TEMELJU JAVNOG NATJEČAJA

Način izdavanja dozvole na temelju javnog natječaja

Članak 22.

Postupak izdavanja dozvole na temelju javnog natječaja iz članka 89. Zakona Agencija pokreće po službenoj dužnosti donošenjem odluke o raspisivanju javnog natječaja.

Mjerila odabira

Članak 23.

(1) Mjerila odabira jednog ili više podnositelja ponuda u postupku javnog natječaja utvrđuju se natječajnom dokumentacijom.

(2) Mjerila odabira moraju se temeljiti na načelima objektivnosti, transparentnosti, razmjernosti i nediskriminacije, pri čemu osobito treba voditi računa o regulatornim načelima i ciljevima iz članka 5. Zakona.

(3) Natječajnom dokumentacijom propisuju se način i postupak ocjenjivanja ponuda određivanjem težinskih faktora za svako mjerilo odabira te postupak odabira ponuda određivanjem načina izračuna ukupne ocjene ponude.

Raspisivanje javnog natječaja i sadržaj odluke o raspisivanju javnog natječaja

Članak 24.

Odluka o raspisivanju natječaja sadrži sljedeće:

1. predmet natječaja,

2. pravo podnošenja ponude na natječaj,

3. uvjete dodjele i uporabe,

4. uvjete izdavanja dozvole,

5. propisane iznose naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra,

6. način i krajnji rok preuzimanja natječajne dokumentacije,

7. krajnji rok za podnošenje pisanih zahtjeva za objašnjenjem natječajne dokumentacije, koji ne može biti kraći od 30 dana do isteka roka iz točke 8. ovog stavka,

8. krajnji rok za podnošenje ponude, koji ne može biti dulji od 90 dana od objavljivanja odluke o raspisivanju natječaja (u daljnjem tekstu: natječajni rok),

9. podatke o naknadi za sudjelovanje u postupku natječaja, ako se odredi obveza plaćanja iste,

10. način podnošenja ponude,

11. dan, vrijeme i mjesto održavanja javnog otvaranja ponuda podnesenih u natječajnom roku,

12. krajnji rok za donošenje odluke o izdavanju dozvole, koji ne može biti dulji od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Natječajna dokumentacija

Članak 25.

(1) Vijeće Agencije donosi natječajnu dokumentaciju koja mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku, jasna i razumljiva, a u slučaju objavljivanja odluke o raspisivanju natječaja u stranom tisku, mora biti sastavljena i na engleskom jeziku.

(2) U slučaju spora mjerodavan je tekst natječajne dokumentacije na hrvatskom jeziku.

Sadržaj natječajne dokumentacije

Članak 26.

Natječajna dokumentacija sadrži najmanje sljedeće:

1. odluku o raspisivanju natječaja,

2. podatke o kontaktima osoba Agencije ovlaštenima za davanje informacija podnositeljima ponuda,

3. upute za izradu i sadržaj ponude,

4. mjerila odabira,

5. način i uvjete dokazivanja sposobnosti podnositelja ponude,

6. način ocjenjivanja i odabira ponuda,

7. nacrt dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

Natječajni postupak

Članak 27.

(1) Podnositelj ponude može biti pravna ili fizička osoba koja je preuzela natječajnu dokumentaciju.

(2) Podnositelj ponude može preuzeti natječajnu dokumentaciju na način propisan odlukom o raspisivanju natječaja.

(3) Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku.

(4) Naziv, sjedište i drugi podaci o podnositeljima ponude tajni su do trenutka javnog otvaranja ponuda.

(5) Na pisane zahtjeve za objašnjenjem natječajne dokumentacije podnesene u propisanom roku Agencija će odgovoriti u roku od najviše deset dana.

(6) Agencija će pitanja i odgovore iz stavka 5. ovog članka učiniti dostupnim svim sudionicima u postupku natječaja, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

(7) Agencija može prije isteka natječajnog roka, po službenoj dužnosti ili na temelju pisanog zahtjeva za objašnjenjem iz stavka 5. ovog članka, izmijeniti ili dopuniti natječajnu dokumentaciju u obliku dodatka.

(8) U slučaju izmjene ili dopune natječajne dokumentacije ili odluke o raspisivanju natječaja prije isteka natječajnog roka, izmjena ili dopuna se objavljuje na način na koji je objavljena izvorna natječajna dokumentacija ili odluka o raspisivanju natječaja, najkasnije deset dana prije isteka natječajnog roka.

(9) Natječajni se rok mora produljiti ako izmjene ili dopune natječajne dokumentacije ili odluke o raspisivanju natječaja znatno utječu na izradu ponude ili ako je proteklo više od polovice natječajnog roka.

(10) Nakon isteka natječajnog roka natječajna dokumentacija ne smije se mijenjati niti dopunjavati.

Obvezujući karakter ponude

Članak 28.

Ponuda na natječaj obvezujuća je za podnositelja ponude.

Zaprimanje i javno otvaranje ponuda

Članak 29.

(1) Agencija zaprima i pohranjuje sve ponude podnesene u natječajnom roku. Na omotnici svake ponude naznačuje se dan i vrijeme njezina zaprimanja. Agencija će odbaciti ponudu koja je zaprimljena izvan natječajnog roka i vratiti je podnositelju neotvorenu.

(2) Agencija provodi postupak javnog otvaranja ponuda podnesenih u natječajnom roku koje se mora održati u vrijeme i na mjestu utvrđenom u odluci o raspisivanju javnog natječaja.

(3) Agencija vodi zapisnik o postupku javnog otvaranja ponuda.

(4) Ponude podnesene u natječajnom roku zajedno s cjelokupnom dokumentacijom i podacima ne vraćaju se podnositeljima.

Razmatranje ponude

Članak 30.

Agencija će odbiti ponudu u sljedećim slučajevima:

1. ako je protiv podnositelja otvoren stečajni postupak, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana,

2. ako je podnositelj u postupku likvidacije ili je prestao poslovati,

3. ako je odgovornoj osobi podnositelja ponude izrečena pravomoćna presuda u kaznenom postupku u proteklih pet godina koja je povezana s djelatnošću,

4. ako podnositelj nije ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

5. ako podnositelj nije podmirio sve dospjele financijske obveze sukladno Zakonu,

6. ako je podnositelj dao netočne podatke ili izjave, ili je prikrio podatke u vezi s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. ovog Pravilnika,

7. ako podnositelj zahtjeva ne zadovoljava uvjete utvrđene odlukom o raspisivanju javnog natječaja i natječajnom dokumentacijom.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Članak 31.

(1) Agencija će u roku utvrđenom odlukom o raspisivanju javnog natječaja donijeti odluku o odabiru najpovoljnije ponude.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovog članka Agencija izdaje jednu ili više dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra odabranom podnositelju ponude.

(3) Agencija će donijeti odluku o poništenju natječaja ili dijela natječaja u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

1. ako nije podnesena niti jedna prihvatljiva ponuda u smislu odredbe iz članka 264. Pravilnika,

2. ako se prije isteka natječajnog roka utvrdi da se natječajna dokumentacija mora bitno mijenjati,

3. ako nije podnesena niti jedna ponuda.

(4) Odlukom iz stavka 1. ovog članka odredit će se rok za podnošenje zahtjeva za obavljanje tehničkog pregleda iz članka 42. Pravilnika.

DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA KOJA SE IZDAJE NA TEMELJU JAVNE DRAŽBE

Način izdavanja dozvole na temelju javne dražbe

Članak 32.

Postupak izdavanja dozvole na temelju javne dražbe iz članka 90. Zakona Agencija pokreće po službenoj dužnosti donošenjem odluke o raspisivanju javne dražbe.

Raspisivanje javne dražbe i sadržaj odluke o raspisivanju javne dražbe

Članak 33.

Odluka o raspisivanju javne dražbe mora sadržavati sljedeće:

1. predmet javne dražbe,

2. pravo podnošenja zahtjeva za sudjelovanjem u postupku javne dražbe,

3. uvjete dodjele i uporabe,

4. uvjete izdavanja dozvole,

5. propisane iznose naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra,

6. iznos početne cijene,

7. dražbovnu dokumentaciju.

Dražbovna dokumentacija

Članak 34.

(1) Vijeće Agencije donosi dražbovnu dokumentaciju koja mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku, jasna i razumljiva, a u slučaju objavljivanja odluke o raspisivanju dražbe u stranom tisku, mora biti sastavljena i na engleskom jeziku.

(2) U slučaju spora mjerodavan je tekst dražbovne dokumentacije na hrvatskom jeziku.

Sadržaj dražbovne dokumentacije

Članak 35.

Dražbovna dokumentacija sadrži najmanje sljedeće:

1. način provedbe i pravila nadmetanja u postupku javne dražbe,

2. datum i vrijeme početka nadmetanja i trajanje nadmetanja,

3. sadržaj zahtjeva za sudjelovanjem u postupku javne dražbe,

4. uvjete koje mora ispunjavati zahtjev koji se podnosi u postupku javne dražbe,

5. krajnji rok za podnošenje zahtjeva Agenciji,

6. krajnji rok u kojem se podnositelji zahtjeva u postupku javne dražbe mogu povući iz postupka,

7. krajnji rok za objavu rezultata nadmetanja,

8. krajnji rok za donošenje odluke,

9. uvjete isključivanja iz postupka javne dražbe,

10. prijedlog dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

Postupak javne dražbe

Članak 36.

(1) Postupak javne dražbe obuhvaća:

1. podnošenje zahtjeva za sudjelovanjem u postupku javne dražbe,

2. utvrđivanje ispunjavanja uvjeta iz odluke o raspisivanju javne dražbe,

3. objavljivanje ukupnog broja i identiteta ponuđača u postupku javne dražbe,

4. provođenje postupka nadmetanja propisanog odlukom o raspisivanju javne dražbe,

5. donošenje odluke o odabiru jednog ili više ponuđača.

(2) U slučaju da samo jedan zahtjev ispunjava uvjete iz odluke o raspisivanju javne dražbe, Agencija će donijeti odluku o odabiru tog ponuđača.

Razmatranje zahtjeva za sudjelovanjem u postupku javne dražbe

Članak 37.

(1) Agencija će odbaciti zahtjev za sudjelovanjem u postupku javne dražbe podnesen izvan roka određenog dražbovnom dokumentacijom.

(2) Agencija će odbiti zahtjev za sudjelovanjem u postupku javne dražbe u sljedećim slučajevima:

1. ako je protiv podnositelja otvoren stečajni postupak, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana,

2. ako je podnositelj u postupku likvidacije ili je prestao poslovati,

3. ako je odgovornoj osobi podnositelja ponude izrečena pravomoćna presuda u kaznenom postupku u proteklih pet godina koja je povezana s djelatnošću,

4. ako podnositelj nije ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

5. ako podnositelj nije podmirio sve dospjele financijske obveze sukladno Zakonu,

6. ako je podnositelj dao netočne podatke ili izjave, ili je prikrio podatke u vezi s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. ovog Pravilnika,

7. ako podnositelj zahtjeva ne zadovoljava uvjete utvrđene odlukom o raspisivanju javne dražbe i dražbovnom dokumentacijom.

Odluka o odabiru

Članak 38.

(1) Odlukom o odabiru najpovoljnijih ponuđača u postupku javne dražbe Agencija izdaje jednu ili više dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovog članka odredit će se rok za podnošenje zahtjeva za obavljanje tehničkog pregleda iz članka 42. Pravilnika.

III. KONTROLA RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA I ZAŠTITA OD SMETNJA

Opseg i način kontrole radiofrekvencijskog spektra

Članak 39.

(1) Agencija obavlja nadzor nad ispunjavanjem svih uvjeta dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra, obavlja mjerenja, ispitivanja i utvrđivanja uzroka stvaranja smetnja u radiofrekvencijskom spektru i poduzima mjere za njihovo uklanjanje, te obavlja druge poslove radi djelotvornog upravljanja radiofrekvencijskim spektrom.

(2) Obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka obuhvaća provjeru ispunjavanja sljedećih uvjeta:

– tehničkih i tehnoloških, financijskih, prostornih i kadrovskih uvjeta,

– bitnih zahtjeva sigurnosti i zaštite zdravlja ljudi od djelovanja elektromagnetskih polja,

– bitnih zahtjeva koji omogućavaju djelotvornu uporabu radiofrekvencijskog spektra,

– bitnih zahtjeva koji se odnose na nesmetani rad elektroničke komunikacijske mreže i obavljanje elektroničkih komunikacijskih usluga.

(3) Poslove iz stavka 1. ovog članka Agencija provodi prema metodama i postupcima utvrđenim u međunarodnim normama i preporukama te Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona.

(4) Agencija redovito usklađuje i dopunjuje popis normi, preporuka i drugih propisa iz stavka 3. ovog članka te ih objavljuje na svojim internetskim stranicama, ili na drugi prikladan i javno dostupan način.

Dostavljanje podataka o radijskim postajama

Članak 40.

(1) Nositelj dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra mora, ako je to navedeno u dozvoli, prije početka rada radijske postaje prijaviti Agenciji podatke o zemljopisnoj lokaciji i tehničke podatke za svaku postavljenu radijsku postaju ili izmjenu podataka o postojećoj radijskoj postaji.

(2) Operator koji upotrebljava radiofrekvencijski spektar prema općoj dozvoli mora, ako je to navedeno u dozvoli, prije početka rada radijske postaje prijaviti Agenciji podatke o zemljopisnoj lokaciji i tehničke podatke za svaku postavljenu radijsku postaju ili izmjenu parametara postojeće radijske postaje.

(3) U slučaju izmjene parametara radijske postaje u odnosu na postojeću dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra u radiodifuziji izdanu prema članku 88.a, 89. ili 90. Zakona, nositelj dozvole ne smije započeti s radom prije dobivanja odobrenja Agencije.

(4) U svrhu dobivanja odobrenja iz stavka 3. ovog članka, nositelj dozvole obvezan je u roku 30 dana prije početka rada prijaviti Agenciji izmjene parametara radijske postaje.

(5) Prijave iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka podnose se na obrascima koji su objavljeni na internetskim stranicama Agencije ili na drugi prikladan i javno dostupan način.

(6) Prilikom podnošenja prijave iz stavka 1. i 3. ovog članka, za radijske postaje za radiodifuziju izdanu prema članku 88.a, 89. ili 90. Zakona, nositelj dozvole obvezan je uz prijavu dostaviti i dokumentaciju iz članka 13. stavka 5. i 6. Pravilnika.

(7) Agencija može, ovisno o raspoloživim tehničkim mogućnostima, zaprimati prijavu iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka elektroničkim putem.

Vrste tehničkih pregleda

Članak 41.

Agencija obavlja sljedeće vrste tehničkih pregleda:

– tehnički pregled pojedinih vrsta radijskih postaja,

– tehnički pregled ispunjavanja uvjeta iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra izdanoj prema članku 88.a, 89. i 90. Zakona,

– tehnički pregled ispunjavanje uvjeta dodijeljene koncesije nakladniku elektroničkih medija.

Tehnički pregled ispunjavanja uvjeta iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra

Članak 42.

(1) Tehnički pregled ispunjavanja uvjeta iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra izdane prema postupku propisanom člancima 88.a, 89. i 90. Zakona obavlja se na zahtjev nositelja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se na propisanom obrascu najkasnije do roka utvrđenog u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra. Obrazac je objavljen na internetskim stranicama Agencije ili na drugi prikladan i javno dostupan način.

Tehnički pregled ispunjavanja uvjeta koncesije

Članak 43.

(1) Tehnički pregled ispunjavanje uvjeta dodijeljene koncesije nakladniku elektroničkih medija, obavlja se prema uvjetima propisanim posebnim zakonom kojim je uređeno područje elektroničkih medija.

(2) Tehnički pregled iz stavka 1. ovog članka obavlja se na zahtjev nakladnika elektroničkih medija sukladno odluci o dodjeli koncesije.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovog članka podnosi se na propisanom obrascu najkasnije do roka utvrđenog u odluci o dodjeli koncesije. Obrazac je objavljen na internetskim stranicama Agencije ili na drugi prikladan i javno dostupan način.

(4) Troškove obavljanja tehničkog pregleda iz ovog članka snosi nakladnik elektroničkih komunikacija sukladno pravilniku o plaćanju naknada za obavljanje poslova Agencije.

Način obavljanja tehničkog pregleda uvjeta iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra i ispunjavanja uvjeta koncesije

Članak 44.

(1) O mjestu i vremenu obavljanja tehničkog pregleda Agencija će pisanim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku od najviše petnaest dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(2) Tehnički pregled obavlja povjerenstvo Agencije.

(3) Povjerenstvo sastavlja zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu, koji mora sadržavati nadnevak, vrijeme i mjesto obavljanja tehničkog pregleda, predmet tehničkog pregleda, osnovne podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi kod koje se obavlja tehnički pregled, popis osoba nazočnih tehničkom pregledu, opis činjeničnog stanja utvrđenog tehničkim pregledom, zaključne napomene te, prema potrebi, priloženu odgovarajuću dokumentaciju. Zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu može sadržavati i druge podatke koji su, prema ocjeni povjerenstva, od značaja za obavljanje tehničkog pregleda.

(4) Zapisnik iz stavka 3. ovog članka potpisuju svi članovi povjerenstva te ovlaštena osoba ili osobe u fizičkoj ili pravnoj osobi kod koje se obavlja tehnički pregled.

(5) Zapisnik iz stavka 3. ovog članka sastavlja se u dva primjerka, pri čemu jedan primjerak zadržava fizička ili pravna osoba kod koje se obavlja tehnički pregled.

(6) Ako se tehničkim pregledom iz članka 42. Pravilnika utvrdi da nisu ispunjeni svi uvjeti iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, Agencija može odrediti rok za uklanjanje utvrđenih nedostataka, u kojem se mora obaviti ponovljeni tehnički pregled prema odredbama ovog članka, vodeći računa o rokovima utvrđenim u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

(7) Ako se tehničkim pregledom iz članka 43. Pravilnika utvrdi da nisu ispunjeni svi uvjeti propisani posebnim propisom kojim je uređeno područje elektroničkih medija, Agencija može odrediti rok za uklanjanje utvrđenih nedostataka, u kojem se mora obaviti ponovljeni tehnički pregled prema odredbama ovog članka, vodeći računa o uvjetima iz dodijeljene koncesije nakladniku elektroničkih medija.

(8) Ako se i nakon ponovljenog tehničkog pregleda iz stavka 7. ovog članka utvrdi da pravna ili fizička osoba, koja je podnijela zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda, ne ispunjava sve uvjete iz članka 39. Pravilnika ili izdane dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, Agencija će donijeti odluku o oduzimanju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, a podnositelj zahtjeva nema pravo na nadoknadu štete.

(9) Ako se i nakon ponovljenog tehničkog pregleda iz stavka 8. ovog članka utvrdi da nakladnik koji je podnio zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda ne ispunjava sve uvjete propisane posebnim propisom kojim je uređeno područje elektroničkih medija i dodijeljenom koncesijom, Agencija će o tome obavijestiti mjerodavno tijelo za elektroničke medije.

Tehnički pregled radijskih postaja

Članak 45.

(1) Tehnički pregled radijskih postaja obavlja se, ako je to navedeno u dozvoli, u pravilu nakon puštanja u rad radijskih postaja, za koje Agencija izdaje dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz članaka 88. 88.a, 89., 90., 91. i 92. Zakona.

(2) Tehničkim se pregledom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se ispunjavanje tehničkih parametara prema izdanoj dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra ili odobrenju Agencije.

(3) Ispitivanje tehničkih parametara iz stavka 2. ovog članka provodi se prema metodama i postupcima utvrđenim u međunarodnim normama i preporukama te Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona, ovisno o vrsti radijske postaje.

(4) O obavljenom tehničkom pregledu sastavlja se izvješće.

(5) Izvješće mora sadržavati nadnevak, vrijeme i mjesto obavljanja tehničkog pregleda, osnovne podatke o nositelju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra i vlasniku radijske postaje te konačni rezultat provedenih ispitivanja.

(6) U slučaju da se tehničkim pregledom utvrdi da nisu u potpunosti zadovoljeni tehnički parametri iz dozvole ili odobrenja, nositelju dozvole ili odobrenja odredit će se rok za otklanjanje nedostataka.

(7) Ako nositelj dozvole ili odobrenja ne otkloni utvrđene nedostatke u dodijeljenom roku, inspektor elektroničkih komunikacija provest će inspekcijski nadzor sukladno ovlastima iz Zakona.

(8) Troškove obavljanja tehničkih pregleda iz ovog članka snosi Agencija, osim u slučaju kad se tehničkim pregledom utvrdi da pravna ili fizička osoba, kod koje je obavljen tehnički pregled, ne ispunjava sve uvjete prema izdanoj dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra ili odobrenju Agencije, pri čemu ta osoba snosi sve troškove tehničkog pregleda.

(9) Troškovi iz stavka 7. ovog članka utvrđuju se odlukom Agencije.

Radijska mjerenja na radijskim postajama

Članak 46.

(1) Operator elektroničkih komunikacijskih mreža uz uporabu radiofrekvencijskog spektra obvezan je, na zahtjev Agencije, dostaviti izvješće o provedenim radijskim mjerenjima na pojedinim radijskim postajama u sklopu svoje elektroničke komunikacijske mreže.

(2) Radijska mjerenja iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju ispitivanja tehničkih podataka za svaku postavljenu radijsku postaju.

(3) Agencija može obaviti provjeru podataka iz dostavljenih izvješća o provedenim radijskim mjerenjima iz stavka 1. ovog članka ili može zatražiti obavljanje te provjere od ovlaštene pravne osobe.

(4) Radijska mjerenja iz stavka 1. ovog članka provode se prema metodama i postupcima utvrđenima u međunarodnim normama i preporukama te Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona.

(5) Izvješće o provedenim radijskim mjerenjima operator iz stavka 1. ovog članka mora čuvati tijekom cijelog razdoblja uporabe radijske postaje.

Mjerenja i ispitivanja u svrhu utvrđivanja uzroka smetnja

Članak 47.

(1) Mjerenja i ispitivanja u svrhu utvrđivanja uzroka smetnja iz članka 94. Zakona obavlja Agencija na zahtjev nositelja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se na propisanom obrascu koji je objavljen na internetskim stranicama Agencije ili na drugi prikladan i javno dostupan način.

(3) Mjerenja i ispitivanja iz stavka 1. ovog članka moraju se obaviti uz prethodni dogovor s podnositeljem zahtjeva o mjestu i vremenu njihova obavljanja.

(4) Mjerenja i ispitivanja iz stavka 1. ovog članka provode se prema metodama i postupcima utvrđenima u međunarodnim normama i preporukama te Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona.

(5) O obavljenim mjerenjima i ispitivanjima iz stavka 1. ovog članka izrađuje se izvješće.

(6) Troškove obavljanja mjerenja i ispitivanja smetnja iz ovog članka, koje stvara druga komunikacijska oprema izvan vlastite mreže nositelja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, snosi Agencija.

(7) Troškove obavljanja mjerenja i ispitivanja smetnja iz ovog članka, koje stvara komunikacijska oprema iz vlastite mreže nositelja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, snosi podnositelj zahtjeva.

(8) Troškovi iz stavka 7. ovog članka utvrđuju se odlukom Agencije.

IV. OBVEZA IDENTIFIKACIJE RADIJSKIH POSTAJA

Opća načela dodjele znakova identifikacije

Članak 48.

(1) Radijska postaja se prigodom odašiljanja mora identificirati pomoću pozivne oznake ili drugog znaka identifikacije sastavljenog od riječi, znakova, slika i signala, a koji omogućuje jasnu i prepoznatljivu identifikaciju te radijske postaje.

(2) Obveza identifikacije iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na radijske postaje u radijskim službama Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, sigurnosno-obavještajnih agencija, tijela državne uprave nadležnog za zaštitu i spašavanje te hitnih službi.

(3) Agencija prigodom izdavanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra određuje znakove identifikacije radijskih postaja ovisno o vrsti radiokomunikacijske službe, vrsti emisije i lokaciji radijske postaje.

(4) Znakovi identifikacije se ne određuju za radijsku postaju u mikrovalnoj vezi, zemaljsku satelitsku radijsku postaju, radijsku postaju koja automatski odašilje određeni signal opasnosti, radiofar i slično.

(5) Pozivna oznaka identifikacije radijske postaje se sastoji iz stalnog dijela i promjenjivog dijela, pri čemu je stalni dio zajednički za sve radijske postaje u Hrvatskoj, a određen je u skladu s međunarodnim propisima i normama i sadrži oznaku 9A.

(6) Promjenjivi dio pozivne oznake radijske postaje sastoji se od kombinacije slova: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z i od znamenaka 2 do 9.

(7) Kao pozivne oznake ne smiju se upotrebljavati sljedeće kombinacije signalnih znakova ili riječi:

1. koje čine isti znak identifikacije dviju ili više radijskih postaja,

2. koje čine znak za opasnost, žurnost, sigurnost i alarm ili koje predstavljaju znak sličan takvom znaku,

3. kratice koje se upotrebljavaju u radiokomunikacijskim službama.

Pozivne oznake radijskih postaja u pojedinim radiokomunikacijskim službama

Članak 49.

(1) Pozivna oznaka nepokretne radijske postaje koja radi u međunarodnom prometu, sastoji se od oznake 9A i kombinacije jednog slova abecede i najviše tri znamenke.

(2) Pozivna oznaka obalne radijske postaje ili radijske postaje u zračnoj luci sastoji se od oznake 9A i jednog slova abecede (broj kombinacija: 26) ili jednog slova i jedne znamenke (broj kombinacija: 208).

(3) Pozivna oznaka radijske postaje na plovilu sastoji se od oznake 9A i kombinacije dva slova abecede kada se radi radiotelegrafijom ili kombinacije četiri znamenke kada se radi radiotelefonijom.

(4) Pozivna oznaka radijske postaje na objektu za spašavanje, koji se nalazi na plovilu sastoji se od pozivnog znaka matičnog plovila i kombinacije dvije znamenke.

(5) Pozivna oznaka radijske postaje na zrakoplovu sastoji se od oznake 9A i kombinacije tri slova abecede.

(6) Pozivna oznaka radijske postaje na objektu za spašavanje, koji se nalazi na zrakoplovu sastoji se od pozivnog znaka matičnog zrakoplova i jedne znamenke (osim 0 ili 1).

(7) Pozivna oznaka radijske postaje na objektu za spašavanje, koji se nalazi u zračnoj luci sastoji se od pozivnog znaka matične zračne luke i jedne znamenke.

(8) Pozivna oznaka kopnene pokretne radijske postaje sastoji se od oznake 9A i kombinacije jednog slova abecede, jedne znamenke i još tri znamenke, koje mogu sadržavati i 0 i 1.

(9) Kao znak identifikacije prenosive radijske postaje služi ime osobe koja obavlja komunikaciju.

(10) Pozivna oznaka amaterske radijske postaje sastoji se od oznake 9A i kombinacije jedne znamenke, koja može sadržavati i 0 i 1 i najviše do tri slova abecede.

(11) Pozivna oznaka eksperimentalne radijske postaje sastoji se od oznake 9A i kombinacije jedne znamenke i najviše do tri slova abecede.

Drugi znakovi identifikacije radijskih postaja

Članak 50.

(1) Drugi znak identifikacije obalne radijske postaje sastoji se od zemljopisnog naziva označenog u Nomenklaturi obalnih radijskih postaja i riječi »Radio« ili neke druge oznake.

(2) Drugi znak identifikacije radijske postaje u zračnoj luci sastoji se od naziva zračne luke ili zemljopisnog mjesta zračne luke i riječi, koja označava funkciju radijske postaje.

(3) Drugi znak identifikacije radijske postaje na plovilu sastoji se od naziva plovila.

(4) Drugi znak identifikacije radijske postaje na zrakoplovu sastoji se od riječi koje označavaju tip i broj zrakoplova i naziv vlasnika zrakoplova.

(5) Drugi znak identifikacije kopnene pokretne radijske postaje sastoji se od registarske oznake vozila ili neke druge pogodne oznake.

(6) Drugi znak identifikacije nepokretne radijske postaje koja radi u međunarodnom prometu, sastoji se od riječi, znakova i/ili signala.

Identifikacija radijskih postaja za odašiljanje radijskih i televizijskih programa

Članak 51.

(1) Radijska postaja za odašiljanje radijskih i televizijskih programa identificira se samo drugim znakom identifikacije.

(2) Drugi znak identifikacije radijske postaje za odašiljanje radijskih i televizijskih programa sadrži naziv nakladnika i/ili programa koji se odašilje (označen brojem ili na drugi način) ili neku drugu oznaku, kojom se dotična radijska postaja može identificirati.

(3) Radijska postaja za odašiljanje radijskog i televizijskog programa može se identificirati i nekim karakterističnim signalom.

RDS identifikacija

Članak 52.

(1) Radijska postaja koja odašilje radijske programe, a koja koristi RDS sustav programske identifikacije mora imati jednoznačno određenu strukturu programskog identifikacijskog koda (dalje u tekstu: PI kod) za svaki pojedinačni program nakladnika.

(2) Strukturu PI koda određuje Agencija u skladu s odgovarajućim međunarodnim normama i standardima.

V. UPORABA RADIJSKIH POSTAJA U HITNIM SLUČAJEVIMA

Uporaba radijskih postaja u hitnim slučajevima

Članak 53.

(1) Znakovi opasnosti, pozivi, poruke i priopćenja koja se odašilju u slučaju opasnosti za plovilo ili za zrakoplov, ili u slučaju prirodnih nepogoda, ili prigodom spašavanja ljudskih života, imaju prednost u prijenosu putem svih radijskih postaja.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovog članka dopušteno je, osim dodijeljenih radijskih frekvencija i utvrđenih uvjeta za radijske postaje, upotrebljavati i druge frekvencije i raditi na najprikladniji način.

(3) Nositelj dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, koji primi znakove opasnosti iz stavka 1. ovog članka, mora odmah prekinuti rad, odazvati se pozivu i staviti svoju radijsku postaju na raspolaganje.

VI. POSEBNA OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA

Poslovi u elektroničkim komunikacijama za koje se izdaje posebno ovlaštenje i vrijeme trajanja posebnog ovlaštenja

Članak 54.

(1) Agencija može pravnim osobama izdati posebno ovlaštenje za obavljanje sljedećih poslova:

– radijska mjerenja u elektroničkoj komunikacijskoj mreži na razdoblje od 5 godina,

– tehnički pregled radijskih postaja na razdoblje od 5 godina,

– mjerenje i ispitivanje u svrhu utvrđivanja uzroka smetnji u radiofrekvencijskom spektru na razdoblje od 5 godina,

– izračun i mjerenja vrijednosti elektromagnetskog polja na razdoblje od 5 godina,

– sravnjivanje računa za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga u pomorskom prometu na razdoblje od 10 godina.

(2) Naknada za izdavanje posebnog ovlaštenja i godišnja naknada za obavljanje djelatnosti u elektroničkim komunikacijama na temelju posebnog ovlaštenja plaća se sukladno pravilniku o plaćanju naknada za obavljanje poslova Agencije.

Način izdavanja posebnog ovlaštenja

Članak 55.

(1) Agencija donosi rješenje o izdavanju posebnog ovlaštenja na temelju zahtjeva pravne osobe.

(2) Pravna osoba obvezna je uz zahtjev za izdavanje posebnog ovlaštenja dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 56. Pravilnika te plan i rokove daljnjeg osposobljavanja za obavljanje poslova za koju se zahtijeva posebno ovlaštenje.

Uvjeti koje mora ispunjavati pravna osoba za obavljanje poslova u elektroničkim komunikacijama na temelju posebnog ovlaštenja

Članak 56.

Pravna osoba kojoj se izdaje posebno ovlaštenje, mora dostaviti dokaze o ispunjavanju sljedećih uvjeta:

– dokaz o raspolaganju kvalificiranim osobljem, sredstvima i opremom,

– dokaz da djelatnici kao pravne osobe imaju odgovarajući stupanj stručne i tehničke osposobljenosti te da nisu izloženi mogućnosti utjecaja, na bilo koji način, na njihovo stručno mišljenje ili rezultate ispitivanja, niti da će iskoristiti ispitivanja radi ostvarivanja osobnog probitka ili probitka povezane osobe, neke povlastice ili prava i sklapanja pravnog posla, odnosno kako bi na bilo koji drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi,

– izjavu da će djelatnici kao pravne osobe postupati sa svim informacijama prikupljenim prigodom provođenja predmetnog ispitivanja kao s poslovnom tajnom sukladno posebnim propisima,

– dokaz posjedovanju posebnog osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Nadzor nad ovlaštenim osobama

Članak 57.

(1) Nadzor nad obavljanjem poslova iz posebnog ovlaštenja obavlja povjerenstvo Agencije.

(2) Nadzor iz stavka 1. ovog članka obavlja se uz prethodnu najavu.

(3) O obavljenom nadzoru povjerenstvo sastavlja zapisnik u dva primjerka, od kojih jedan zadržava ovlaštena pravna osoba.

Oduzimanje posebnih ovlaštenja

Članak 58.

Agencija može rješenjem oduzeti posebno ovlaštenje u sljedećim slučajevima:

1. ako se nadzorom iz članka 57. Pravilnika utvrdi da ovlaštena pravna osoba ne obavlja poslove iz dobivenog posebnog ovlaštenja u skladu s uvjetima utvrđenim Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona,

2. ako ovlaštena pravna osoba nije u propisanom roku platila godišnju naknadu za obavljanje poslova iz posebnog ovlaštenja.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.

(1) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine« br. 136/07, 70/10 i 39/11).

(2) Postupci započeti prema odredbama Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine« br. 136/07, 70/10 i 39/11) do dana stupanja na snagu Pravilnika, dovršit će se prema odredbama tog Pravilnika.

Članak 60.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 15. svibnja 2012. godine.

Klasa: 011-02/12-02/04

Urbroj: 376-13/JJ-12-1 (IS)

Zagreb, 12. travnja 2012.

Predsjednik Vijeća

Miljenko Krvišek, dipl. ing. el.,
v. r.

DODATAK 1.

DODATAK 2.