Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama

NN 45/2012 (20.4.2012.), Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

1135

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 82.a stavka 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« broj 73/08 i 90/11), Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije donosi

PRAVILNIK

O AMATERSKIM RADIJSKIM KOMUNIKACIJAMA

SADRŽAJ PRAVILNIKA

Članak 1.

Pravilnikom o amaterskim radijskim komunikacijama (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra za potrebe amaterskih radijskih komunikacija, radioamaterski razredi, polaganje radioamaterskog ispita, te tehnički i drugi uvjeti uporabe amaterskih radijskih postaja i opreme.

POJMOVI I ZNAČENJA

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. amaterska radijska postaja: radijska postaja koja radi u radiofrekvencijskom pojasu namijenjenom amaterskoj službi i amaterskoj satelitskoj službi,

2. radioamater: fizička osoba koja se bavi radijskom tehnikom i radiooperatorstvom isključivo iz osobnih razloga i bez novčane naknade,

3. Hrvatski radioamaterski savez (HRS): strukovni savez radioamaterskih udruga registriran prema propisima Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Savez),

4. trofejne radijske postaje: radijske postaje povijesne vrijednosti koje se ne koriste za rad.

OPĆA NAČELA

Članak 3.

(1) Radioamater može postaviti i upotrebljavati amatersku radijsku postaju uz uvjet da ima položen radioamaterski ispit (u daljnjem tekstu: ispit) i da mu je Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: Agencija) izdala propisanu dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi (u daljnjem tekstu: dozvola).

(2) Pozive i druga priopćenja, koja je radioamater primio putem amaterske radijske postaje, a koji mu nisu namijenjeni, radioamater ne smije proslijediti drugim osobama u slučajevima propisanim člankom 25. stavkom 7. Zakona o elektroničkim komunikacijama (u daljnjem tekstu: Zakon).

RAZREDI I VRSTE AMATERSKIH RADIJSKIH POSTAJA

Članak 4.

(1) Rad s amaterskim radijskim postajama određuje se u dva radioamaterska razreda prema razini osposobljenosti radioamatera, i to: A razred i početnički P razred (u daljnjem tekstu: P razred).

(2) Frekvencijski pojasevi i druge tehničke značajke amaterskih radijskih postaja, od važnosti za rad radioamatera odgovarajućeg radioamaterskog razreda, propisani su u Dodatku 1. Pravilnika.

(3) Vrste amaterskih radijskih postaja su sljedeće:

1. osobna amaterska radijska postaja koju postavlja i upotrebljava radioamater koji ima položen ispit za A ili P razred,

2. klupska amaterska radijska postaja koju postavlja radioamaterski klub (u daljnjem tekstu: klub), na kojoj rade radioamateri A ili P razreda,

3. amaterski repetitor ili digipitor koji postavlja Savez ili klub, na temelju plana koji se dostavlja Agenciji,

4. amaterski radiofar koji postavlja Savez ili klub,

5. amaterska radijska postaja za radiogoniometriju koju Savez ili klub postavlja za privremenu uporabu, u svrhu obuke ili natjecanja,

6. amaterska radijska postaja za odašiljanje televizijskog.

RADIOAMATERSKI ISPIT

Članak 5.

(1) Radioamaterski ispit (u daljnjem tekstu: ispit) polaže se za A ili P razred pred ispitnim povjerenstvom (u daljnjem tekstu: povjerenstvo) koje se sastoji od predsjednika i dva člana.

(2) Članove povjerenstva na prijedlog Saveza imenuje Vijeće Agencije na razdoblje od dvije godine.

(3) Vijeće Agencije može razriješiti članove povjerenstva prije isteka dvogodišnjeg razdoblja na koje su imenovani u sljedećim slučajevima:

1. ako to sami zatraže,

2. ako nisu u mogućnosti obavljati dužnost dulje od 6 mjeseci neprekinuto,

3. na prijedlog Saveza.

Članak 6.

(1) Obavijest o održavanju ispita, s podacima o mjestu i vremenu održavanja ispita te popisu kandidata koji pristupaju ispitu, Savez mora dostaviti Agenciji najkasnije 15 dana prije dana održavanja ispita.

(2) Izvješće o održanom ispitu s podacima o mjestu i vremenu održavanja ispita te popisu kandidata koji su položili ispit, Savez mora dostaviti Agenciji najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja ispita.

(3) Administrativne i tehničke poslove u vezi s pripremom i održavanjem ispita obavlja Savez.

(4) Nadzor nad provođenjem ispita obavlja Agencija. Savez je obvezan čuvati sve ispite najmanje 2 godine, te ih na zahtjev dostaviti Agenciji za potrebe provođenja nadzora.

Članak 7.

(1) Obvezni dio ispitnog programa, prema kojemu se kandidati ispituju, Agencija objavljuje u elektroničkom obliku na svojim internetskim stranicama, a može ga objaviti i na drugi javno dostupan način. Cjelokupni ispitni program donosi Savez, uz suglasnost Agencije.

(2) Obvezni dio ispitnog programa za A razred usklađen je s CEPT preporukom T/R 61-02, a obvezni dio ispitnog programa za P razred s ERC izvješćem ERC REPORT 32.

(3) Gradivo za polaganje ispita propisano je Priručnikom za polaganje radioamaterskog ispita, koji izdaje Savez uz prethodnu suglasnost Agencije.

Članak 8.

(1) Vrijeme i mjesto održavanja ispita određuje Savez.

(2) Ispiti se u pravilu održavaju u prostorijama Saveza, a na zahtjev kluba mogu se održavati i u klupskim prostorijama koje zadovoljavaju uvjete za pravilno provođenje ispita.

(3) Klub je obvezan najkasnije 30 dana prije dana održavanja ispita podnijeti Savezu zahtjev za odobrenjem održavanja ispita, koji mora sadržavati datum ispita i popis kandidata za ispit.

Članak 9.

(1) Osoba koja želi polagati ispit mora Savezu ili klubu podnijeti pisani zahtjev za polaganje ispita koji mora sadržavati ime i prezime podnositelja zahtjeva, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja i razred za koji kandidat želi polagati ispit.

(2) Osobe mlađe od 18 godina moraju pisanom zahtjevu iz stavka 1. ovog članka priložiti odobrenje roditelja ili staratelja.

Članak 10.

(1) Kandidat koji ne zadovolji na ispitu može ponovno polagati ispit, uz ponovno podnošenje zahtjeva iz članka 9. stavka 1. Pravilnika.

(2) O vremenu i mjestu održavanja ponovnog ispita iz stavka 1. ovog članka odlučuje predsjednik povjerenstva, pri čemu vremenski razmak između dva ispita ne može biti kraći od dva mjeseca.

(3) Nakon položenog ispita kandidat dobiva svjedodžbu o položenom radioamaterskom ispitu. Obrazac svjedodžbe o položenom radioamaterskom ispitu propisan je u Dodatku 2. Pravilnika.

(4) Kandidatu koji položi ispit za A razred može se, na njegov zahtjev, izdati Certifikat za harmonizirani radioamaterski ispit u okviru CEPT-a (HAREC).

(5) Kandidatu koji položi ispit za P razred može se, na njegov zahtjev, izdati Certifikat za položeni početnički radioamaterski ispit u okviru CEPT-a.

(6) Radioamaterima, koji su položili ispit za B ili C razred prema ranije važećim propisima, priznaje se položeni ispit za A razred.

Članak 11.

(1) Povjerenstvo ima pravo na naknadu u iznosu koji predlaže i osigurava Savez, a rješenjem potvrđuje Agencija.

(2) Kandidati su obvezni prilikom podnošenja zahtjeva za polaganje ispita za A razred uplatiti u korist Saveza naknadu za sudjelovanje na ispitu u iznosu koji određuje Savez, a rješenjem potvrđuje Agencija.

DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA U AMATERSKOJ SLUŽBI

Članak 12.

(1) Agencija izdaje dozvolu na temelju zahtjeva pojedinca, kluba ili Saveza, ako su ispunjeni uvjeti propisanih Zakonom i ostalim podzakonskim propisima.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka radioamater mora dostaviti dokaz o položenom radioamaterskom ispitu za A ili P razred i potvrdu o prijedlogu pozivne oznake koju izdaje Savez.

(3) Za amaterske radijske postaje u samogradnji te za radijske postaje izvorno namijenjene za rad u neamaterskim službama koje su prilagođene za rad u amaterskoj službi, radioamater je obvezan uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka priložiti uvjerenje o tehničkoj sukladnosti koje izdaje Savez.

(4) Radioamater može upotrebljavati samo one radijske frekvencije, vrste emisija i snage odašiljača koje su usklađene s njegovom dozvolom za određeni razred.

(5) Agencija će na zahtjev pojedinca za trofejne radijske postaje, koje se ne koriste za rad, izdati potvrdu o posjedovanju takvih radijskih postaja.

(6) Radioamateru s položenim ispitom za A razred izdaje se dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi u skladu s CEPT preporukom T/R 61-01.

(7) Radioamateru s položenim ispitom za P razred izdaje se dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi u skladu s CEPT preporukom ECC/REC/(05)06.

(8) Za uporabu prijamne amaterske radijske postaje i amaterske radijske postaje za radiogoniometriju nije potrebna dozvola.

(9) Za sve amaterske radijske postaje iz članka 4. stavka 3. točaka 1. i 2., koje upotrebljava pojedini radioamater ili klub, izdaje se jedna dozvola, koja glasi na ime tog radioamatera ili kluba.

(10) Za uporabu amaterskih radijskih postaja iz članka 4. stavka 3. točaka 3., 4., i 6. Agencija izdaje zasebnu dozvolu za pojedinu radijsku postaju.

(11) Amaterska radijska postaja može raditi kao amaterski repetitor ili digipitor ili amaterski radiofar isključivo uz pribavljenu dozvolu u kojoj je navedeno ime odgovornog radioamatera.

(12) Obrazac dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi propisan je u Dodatku 3. Pravilnika.

(13) Dozvola za uporabu radifrekvencijskog spektra u amaterskoj službi mora sadržavati sljedeće podatke: naziv ili ime i prezime, OIB i adresu nositelja dozvole, radioamaterski razred i pozivnu oznaku.

(14) Strani državljanin koji je radioamater na temelju CEPT radioamaterske dozvole i CEPT početničke radioamaterske dozvole, izdane u državi čiji je državljanin, može upotrebljavati amatersku radijsku postaju u Republici Hrvatskoj u razdoblju do najviše tri mjeseca neprekidno.

(15) Stranom državljaninu, koji ima Certifikat za harmonizirani radioamaterski ispit u okviru CEPT-a (HAREC) ili Certifikat za položeni početnički radioamaterski ispit u okviru CEPT-a, može se izdati dozvola za uporabu radiofrekvncijskog spektra u amaterskoj službi koja odgovara njegovu radioamaterskom razredu i na temelju koje može upotrebljavati amatersku radijsku postaju u Republici Hrvatskoj u razdoblju duljem od tri mjeseca.

(16) Iznimno, u svrhu eksperimentiranja i tehničkih istraživanja, za veću vršnu snagu ovojnice odašiljača od one propisane Pravilnikom može se izdati privremena dozvola sukladno članku 91. Zakona, ali samo na lokacijama izvan gusto naseljenih mjesta i gradova, i to za istraživanje odbijanja radijskih valova od objekata u svemiru i za sudjelovanje u natjecanjima na međunarodnoj razini. Takva radijska postaja ne smije svojim odašiljanjem ometati rad drugih radijskih postaja ili prouzročiti štetna zračenja za ljude ili okolinu.

(17) Nositelj dozvole mora prije početka rada prijaviti Agenciji podatke o lokaciji amaterske radijske postaje i tehničke podatke za svaku amatersku radijsku postaju koju upotrebljava, kao i svaku izmjenu podataka o postojećoj radijskoj postaji. Prijava se podnosi na obrascu koji je objavljen na internetskim stranicama Agencije.

(18) Nositelj dozvole mora prijaviti Agenciji svaku promjenu adrese stanovanja ili bilo koju drugu promjenu podataka iz dozvole, i to najkasnije u roku od dva tjedna od dana nastanka promjene. Uz prijavu promjene podataka iz dozvole obvezno se prilaže i dozvola.

LOKACIJA AMATERSKE RADIJSKE POSTAJE

Članak 13.

(1) Dozvola se izdaje za postavljanje i rad amaterske radijske postaje na lokaciji koja je upisana u dozvoli. U slučaju da vlasnik upotrebljava amatersku radijsku postaju na više lokacija, dodatne lokacije navodit će se u napomeni. Dozvola također omogućuje uporabu pokretne amaterske radijske postaje u motornom vozilu, na plovilu ili na zrakoplovu. Uporaba na plovilu i zrakoplovu mora biti odobrena od strane zapovjednika plovila odnosno zrakoplova.

(2) Na temelju dozvole vlasnik također ima pravo na postavljanje i uporabu nepokretne amaterske radijske postaje na drugoj lokaciji na području Republike Hrvatske u razdoblju do najviše tri mjeseca.

(3) Prilikom postavljanja nepokretne amaterske radijske postaje radioamater je obvezan postupati u skladu s posebnim propisom kojim se utvrđuju posebni uvjeti postavljanja i uporabe određenih vrsta radijskih postaja.

KLUPSKE AMATERSKE RADIJSKE POSTAJE I AMATERSKI REPETITORI I DIGIPITORI

Članak 14.

(1) Amaterska radijska postaja može se upotrebljavati kao klupska amaterska radijska postaja na temelju dozvole Agencije.

(2) Zahtjev za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovog članka podnosi klub uz obvezno navođenje imena predsjednika kluba ili radioamatera koji je odgovoran za rad klupske amaterske radijske postaje.

(3) Dozvola iz stavka 1. ovoga članka prestaje vrijediti u slučaju prestanka postojanja kluba.

(4) Klupska amaterska radijska postaja smije se upotrebljavati samo u razredu imenovanog odgovornog radioamatera ili predsjednika kluba. Radioamateri koji imaju dozvolu za P razred mogu upotrebljavati klupsku amatersku radijsku postaju samo za održavanje radijskih komunikacija na frekvencijskim pojasevima te s dopuštenim vrstama i tipovima emisija, vrstama prijenosa i snagama odašiljača namijenjenima za P razred. Uz nadzor radioamatera navedenog u dozvoli radioamateri koji imaju dozvolu za P razred, mogu upotrebljavati klupsku amatersku radijsku postaju i za održavanje radijskih komunikacija na frekvencijskim pojasevima te s dopuštenim vrstama i tipovima emisija, vrstama prijenosa i snagama odašiljača namijenjenima za A razred.

(5) Agencija će, na zahtjev kluba ili Saveza, izdati dozvolu za amaterski repetitor ili digipitor (daljinski upravljanu radijsku postaju kluba ili Saveza), uz uvjet da je uporaba radijskih frekvencija usklađena na međunarodnoj razini, da je osiguran propisan rad na amaterskim frekvencijskim pojasevima, te da je imenovan radioamater odgovoran za rad amaterskog repetirora ili digipitora. Amaterski repetitor ili digipitor mora raditi na lokaciji i na radijskim frekvencijama koje su navedene u dozvoli.

POZIVNE OZNAKE

Članak 15.

(1) Agencija će radioamateru na prijedlog Saveza, u postupku izdavanja dozvole, dodijeliti pozivnu oznaku za rad s amaterskom radijskom postajom. Pozivna oznaka sastoji se od oznake »9A«, jedne znamenke i najviše tri slova. Agencija može promijeniti ranije dodijeljenu pozivnu oznaku.

(2) Ako radioamater privremeno upotrebljava amatersku radijsku postaju na lokaciji koja nije navedena u dozvoli, može svojoj pozivnoj oznaci pridodati sljedeće oznake:

1. kad radi s pokretnom amaterskom radijskom postajom u motornom vozilu – oznaku »/M« za telegrafiju, odnosno riječ »mobile« za telefoniju,

2. kad radi s amaterskom radijskom postajom na plovilu– oznaku »/MM« za telegrafiju, odnosno riječi »maritime mobile« za telefoniju,

3. kad radi s amaterskom radijskom postajom na zrakoplovu – oznaku »/AM« za telegrafiju, odnosno riječi »air mobile« za telefoniju,

4. kad radi s prenosivom amaterskom radijskom postajom – oznaku »/P« za telegrafiju, odnosno riječ »portable« za telefoniju.

(3) Pozivna oznaka mora se odašiljati na početku i na kraju svake radijske komunikacije. U slučaju radijske komunikacije duljeg trajanja pozivna oznaka odašiljat će se na običnom jeziku ili Morseovim kôdom u vremenskim razmacima od najmanje deset minuta. Prigodom prijenosa teleksa ili slike pozivna oznaka može se odašiljati uporabom posebne vrste emisije, u skladu s međunarodnom praksom.

(4) Agencija može, na prijedlog Saveza, dodijeliti posebnu pozivnu oznaku za radioamatere slušatelje, koja se sastoji od oznake »9A RS« i serijskog broja.

(5) Strani državljani, koji na području Republike Hrvatske upotrebljavaju amatersku radijsku postaju u skladu s odredbama CEPT-a (HAREC), na početku svoje pozivne oznake dodaju oznaku »9A/« za telegrafiju, odnosno riječi »9A stroke« za telefoniju.

FREKVENCIJSKI POJASEVI, VRSTE I TIPOVI EMISIJE I SNAGA ODAŠILJAČA

Članak 16.

(1) Odašiljač amaterske radijske postaje, ovisno o vrsti te postaje, smije raditi samo na radijskim frekvencijama unutar frekvencijskih pojaseva koji su navedeni u Tablici 1. u Dodatku 1. Pravilnika. Snaga odašiljača koja je dopuštena prema Dodatku 1. Pravilnika ne smije biti prekoračena, osim u slučaju predviđenom u članku 12. stavku 16. Pravilnika.

(2) Širina pojasa potrebna za određeni tip emisije ograničena je na najmanju mjeru koja je potrebna za uporabu te vrste emisije, te mora biti usklađena s odgovarajućim tehničkim normama.

(3) Radioamater može odašiljati putem zemaljske postaje u amaterskoj satelitskoj službi u dopuštenom frekvencijskom pojasu propisanom u Dodatku 1. Pravilnika.

(4) Stavak 3. ovoga članka primjenjuje se i u slučaju kad uporaba zemaljskih postaja u satelitskoj službi uključuje promjenu amaterskih frekvencijskih pojaseva, na kojima radioamateru nije dopušteno odašiljanje na temelju njegove dozvole.

(5) Odašiljanja nemoduliranog ili nekodiranog nositelja dopuštena su samo u kratkom trajanju i isključivo u svrhu ispitivanja ili ugađanja.

(6) Za ugađanje i mjerenje odašiljača upotrebljava se umjetna antena.

SADRŽAJ ODAŠILJANJA

Članak 17.

Radiokomunikacijski prijenos između amaterskih radijskih postaja mora se odvijati običnim jezikom. Međunarodni amaterski kôd i operativne kratice, koje su u međunarodnoj uporabi, smatraju se običnim jezikom.

Članak 18.

U amaterskim radijskim komunikacijama nije dopušteno:

1. razmjenjivati poruke koje se ne odnose na radioamatere, uz iznimku poziva u slučaju nesreće ili opasnosti iz članka 25. stavka 7. Zakona,

2. razmjenjivati poruke čiji sadržaj ugrožava obranu i nacionalnu sigurnost, ili sigurnost ljudskih života,

3. služiti se nepristojnim rječnikom,

4. komunicirati s radijskim postajama koje nemaju valjanu identifikacijsku oznaku ili koje ne odašilju u propisnim intervalima identifikacijsku oznaku,

5. upotrebljavati međunarodne signale za nesreće »SOS« ili »MAYDAY«,

6. prenositi glazbu, druge vrste odašiljane zabave ili bilo koju vrstu oglašavanja, uz iznimku prijenosa zvuka određene radijske frekvencije, koji je dopušten samo u svrhu ispitivanja i mjerenja u trajanju od najviše dvije minute,

7. odašiljati signale nejasnog značenja ili pogrešne pozivne oznake,

8. prenositi riječi treće strane koje nisu javno izgovorene.

PRIJAM

Članak 19.

(1) S prijamnom opremom amaterske radijske postaje mogu se primati samo signali odaslani od drugih radioamatera, signali frekvencijske norme i vremenski signali, te signali za koje je pribavljena prethodna suglasnost Agencije.

(2) Nenamjerno primljeni signali ne smiju se bilježiti ni odašiljati drugima.

(3) Prigodom prijama poziva u pomoć u slučaju nesreće i opasnosti radioamater mora odmah prekinuti vlastito odašiljanje te uspostaviti komunikaciju s radijskom postajom koja odašilje poziv u pomoć.

(4) Prijamna oprema, koja se upotrebljava za ispitivanje emisija vlastite amaterske radijske postaje, mora imati propisane tehničke značajke.

DNEVNIK AMATERSKE RADIJSKE POSTAJE

Članak 20.

(1) Prigodom rada s amaterskom radijskom postajom na nepokretnoj lokaciji ili na plovilu, u skladu s propisima o sigurnosti na plovilima, radioamater mora voditi dnevnik amaterske radijske postaje (u daljnjem tekstu: dnevnik postaje), sa stranicama označenim po njihovu redoslijedu, u koji se bilježe sva odašiljanja čitljivim zapisom. Zapis svakog odašiljanja mora sadržavati sljedeće podatke:

1. dan, mjesec i godinu,

2. početak i kraj radiokomunikacijskog prijenosa ili odašiljanja prema usklađenom svjetskom vremenu (UTC),

3. uporabljeni frekvencijski pojas ili točnu frekvenciju,

4. vrstu emisije i snagu odašiljačke postaje,

5. lokaciju i pozivnu oznaku amaterske radijske postaje s kojom je uspostavljena komunikacija ako je ona razmijenjena tijekom komunikacije,

6. potpis radioamatera koji je odgovoran za odašiljanje.

(2) Dnevnik postaje može se voditi i uz pomoć računala, uz uvjet da je osigurana mogućnost tiskanja (ispisa) dnevnika postaje u svrhu kontrole.

(3) Dnevnik postaje mora se čuvati najmanje godinu dana od dana zadnjeg zapisa odašiljanja.

ANTENE I PRIKLJUČNI VODOVI NA AMATERSKIM RADIJSKIM POSTAJAMA

Članak 21.

(1) Antene i priključni vodovi na amaterskoj radijskoj postaji moraju biti propisno postavljeni i održavani, u skladu s pravilima elektrotehničke struke, te se moraju graditi i postavljati na način da se osigura najmanje jedan metar udaljenosti između njihovih sastavnih dijelova unutar građevine i bilo kojeg dijela javne komunikacijske instalacije. Međusobna udaljenost manja od jednog metra dopuštena je kod oklopljenih vodova ako je zajamčen rad bez smetnji. Antenski sustavi izvan građevina moraju se postavljati na profesionalni način i u skladu s tehničkim propisima. Priključni vodovi, koji prolaze preko javnih komunikacijskih instalacija, mogu se postaviti samo uz suglasnost vlasnika tih instalacija.

(2) Uzemljenja amaterskih radijskih postaja ne smiju se spajati s javnim komunikacijskim instalacijama.

(3) Vlasnik amaterske radijske postaje mora odmah i o vlastitom trošku izmijeniti antene, uzemljenja i priključne vodove ako oni onemogućuju ili izazivaju opasnost prigodom postavljanja, rastavljanja ili izmjene javnih komunikacijskih instalacija.

(4) Suglasnost za postavljanje antena i priključnih vodova pribavlja vlasnik amaterske radijske postaje.

TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA AMATERSKE RADIJSKE POSTAJE

Članak 22.

(1) Amaterska radijska postaja mora se postaviti u skladu s vrijedećim propisima.

(2) Odašiljačke radijske frekvencije moraju biti stabilne u mjeri u kojoj to omogućuje stupanj tehničkog razvoja amaterskih radijskih postaja. Granice frekvencijskih pojaseva ne smiju se prekoračiti.

(3) Sporedna zračenja moraju se smanjiti na najmanju moguću mjeru.

(4) Za amaterske radijske postaje koje su stavljene u uporabu prije 1.1.2003. za smanjenje sporednih zračenja uzimaju se vrijednosti prema tablici:

Frekvencijsko
područje

Srednja snaga

Smanjenje sporednih
zračenja

Gušenje/srednja razina snage

9 kHz – 30 MHz

40 dB / 50 mW

30 MHz – 235 MHz

> 25 W

60 dB / 1 mW

<= 25 W

40 dB / 25 µW

235 MHz – 960 MHz

> 25 W

60 dB / 20 mW

<= 25 W

40 dB / 25 µW

960 MHz – 17,7 GHz

> 10 W

50 dB / 100 mW

<= 10 W

100 µW

(5) Za amaterske radijske postaje koje su stavljene u uporabu nakon 1.1.2003. za smanjenje sporednih zračenja uzimaju se vrijednosti prema tablici:

Frekvencijsko područje

Smanjenje sporednih zračenja

9 kHz – 30 MHz

43 + 10 log (PEP) ili 50 dBc, primjenjuje se veličina koja je manje stroga

Iznad 30 MHz

43 + 10 log (P) ili 60 dB, primjenjuje se veličina koja je manje stroga

(6) Prijamna oprema amaterske radijske postaje ne smije stvarati smetnje u frekvencijskim pojasevima koji su namijenjeni za odašiljanje radija i televizije (radiodifuzija), i to u iznosu većem od 4 × 10-9 W.

(7) Radioamater mora posjedovati shemu električne instalacije svojeg odašiljača i nacrt lokalne izvedbe nepokretnog antenskog sustava koje mora redovito usklađivati u slučaju nastanka promjena te ih bez odgode predočiti ili dostaviti Agenciji u svrhu inspekcijskog nadzora.

(8) Odašiljačka oprema amaterske radijske postaje mora biti izgrađena na način da omogući smanjenje izlazne snage u slučajevima smetnje ili indukcije.

ZAŠTITA AMATERSKIH RADIJSKIH POSTAJA OD ZLOUPORABE

Članak 23.

Radioamater je obvezan spriječiti svaku zlouporabu amaterske radijske postaje te poduzeti posebne mjere opreza u svrhu sprječavanja njezine uporabe od strane neovlaštenih osoba.

SMETNJE I MJERE ZA ZAŠTITU OD SMETNJA

Članak 24.

(1) Rad amaterske radijske postaje ne smije stvarati smetnje drugim radiokomunikacijskim službama.

(2) Ako amaterska radijska postaja prouzroči smetnju, vlasnik te postaje mora odmah prestati s radom te poduzeti potrebne mjere u svrhu uklanjanja utvrđene smetnje i omogućavanja nesmetanog rada drugih radijskih postaja i to u roku od 30 dana, odnosno sukladno izrečenim propisanim mjerama Agencije.

(3) Radioamater svojim radom ne smije namjereno ometati rad drugih amaterskih radijskih postaja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama (»Narodne novine« broj 61/09 i 92/09).

STUPANJE NA SNAGU PRAVILNIKA

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 15. svibnja 2012. godine.

Klasa: 011-02/12-02/05

Urbroj: 376-13/JJ-12-1 (IS)

Zagreb, 12. travnja 2012.

Predsjednik Vijeća
Miljenko Krvišek, dipl. ing. el., v. r.

DODATAK 1.

TEHNIČKE ZNAČAJKE AMATERSKIH RADIJSKIH POSTAJA

1. TABLICA 1.

2. DODATNI PROPISI

2.1. Frekvencijski pojasevi

2.2. Snaga odašiljača

2.3. Vrste emisije

2.4. Ograničavajuće odredbe

2.4.1. Televizijski i faksimilni prijenos, teleksni promet

2.4.2. Amaterske repetitori i digipitori

2.4.3. Amaterski radiofar

2.4.4. Amaterska radijska postaja za radiogoniometriju

1. TABLICA 1.

Razred

Frekvencijski pojas

Napo-mena

Status

Snaga

odašiljača

(PEP) (W)

Maksimalna širina pojasa

A

135,7 – 137,8 kHz

 4

S

1

200 Hz

1810 – 1900 kHz

 

S

1000

2.7 kHz

3500 – 3800 kHz

 

P

1500

2.7 kHz

7000 – 7100 kHz

1

Pex

1500

7100 – 7200 kHz

1

S

1500

10 100 – 10 150 kHz

3

S

250

2.7 kHz

14 000 – 14 250 kHz

1

Pex

1500

14 250 – 14 350 kHz

 

Pex

1500

18 068 – 18 168 kHz

1

Pex

1500

21 000 – 21 450 kHz

1

Pex

1500

24 890 – 24 990 kHz

1

Pex

1500

28 000 – 29 700 kHz

1

Pex

1500

6.0 kHz

50 000 – 51 900 kHz

 

S

100

12.0 kHz

70 000 – 70 450 kHz

 

S

10

12.0 kHz

144 – 146 MHz

1

Pex

1500

20.0 kHz

Razred

Frekvencijski pojas

Napo-mena

Status

Snaga

odašiljača

(PEP) (W)

Maksimalna širina kanala

A

430 – 440 MHz

2, 5

Pex

1500

2 MHz / 7 MHz

1240 – 1300 MHz

1*, 5

S

1500

2 MHz / 7 MHz / 18 MHz

2300 – 2400 MHz

 5

S

150

10 MHz / 20 MHz

2400 – 2450 MHz

1, 2, 5

S

10 MHz / 20 MHz

3400 – 3410 MHz

 5

S

10 MHz / 20 MHz

5650 – 5850 MHz

1*, 5

S

10 MHz / 20 MHz

10 – 10,45 GHz

 5

S

10 MHz / 20 MHz

10,45 – 10,5 GHz

1, 5

S

10 MHz / 20 MHz

24 – 24,05 GHz

1

Pex

24,05 – 24,25 GHz

2, 5

S

10 MHz / 20 MHz

47 – 47,2 GHz

1

Pex

76 – 77,5 GHz

1, 5

S

10 MHz / 20 MHz

77,5 – 78 GHz

 5

P

10 MHz / 20 MHz

78 – 81 GHz

 5

S

10 MHz / 20 MHz

122,25 – 123 GHz

 5

S

10 MHz / 20 MHz

134 – 136 GHZ

 5

Pex

10 MHz / 20 MHz

136 – 141 GHz

 5

S

10 MHz / 20 MHz

241 – 248 GHz

1

S

248 – 250 GHz

1

Pex

 

Razred

Frekvencijski pojas

Napo-mena

Status

Snaga

odašiljača

(PEP) (W)

Maksimalna širina kanala

P

3500 – 3800 kHz

7000 – 7200 kHz

21000 – 21450 kHz

 

P

100

2.7 kHz

28000 – 29700 kHz

P

100

6.0 kHz

144 – 146 MHz

1

Pex

100

20.0 kHz

430 – 440 MHz

2, 5

Pex

2 MHz / 7 MHz

1240 – 1300 MHz

1*, 5

S

2 MHz / 7 MHz / 18 MHz

2300 – 2400 MHz

 5

S

10 MHz / 20 MHz

2400 – 2450 MHz

1, 2, 5

S

10 MHz / 20 MHz

5650 – 5850 MHz

1*, 5

S

10 MHz / 20 MHz

10 – 10,45 GHz

 5

S

10 MHz / 20 MHz

10,45 – 10,5 GHz

1, 5

S

10 MHz / 20 MHz

24 – 24,05 GHz

1, 5

Pex

10 MHz / 20 MHz

24,05 – 24,25 GHz

2

S

47 – 47,2 GHz

1

Pex

76 –77,5 GHz

1, 5

S

10 MHz / 20 MHz

77,5 – 78 GHz

 5

P

10 MHz / 20 MHz

78 – 81 GHz

 5

S

10 MHz / 20 MHz

122,25 – 123 GHz

 5

S

10 MHz / 20 MHz

134 – 136 GHZ

 5

Pex

10 MHz / 20 MHz

136 – 141 GHz

 5

S

10 MHz / 20 MHz

241 – 248 GHz

1

S

248 – 250 GHz

1

Pex

2. DODATNI PROPISI

2.1. Frekvencijski pojasevi

Napomene iz 3. stupca Tablice 1. imaju sljedeće značenje:

Napomena 1:

Frekvencijski pojasevi uz napomenu 1 mogu se upotrebljavati u amaterskoj satelitskoj službi za rad amaterske radijske postaje u odgovarajućem radioamaterskom razredu, poštujući namjenu frekvencijskih pojaseva u skladu s propisom kojim je uređena namjena radiofrekvencijskog spektra.

Napomena 1*:

Uporaba frekvencijskih pojaseva 1260 – 1270 MHz i 5650 – 5670 MHz ograničava se na smjer Zemlja – svemir, a uporaba frekvencijskih pojaseva 2400 – 2450 MHz i 5830 – 5850 MHz na smjer svemir – Zemlja.

Napomena 2:

Frekvencijski pojasevi 433,05 – 434,79 MHz, 2400 – 2450 MHz, 5725 – 5850 MHz i 24 – 24,25 GHz također se mogu koristiti za rad visokofrekvencijske opreme u industrijske, znanstvene, medicinske, kućanske i slične svrhe, te za rad radijske opreme za daljinsko upravljanje.

Amaterska služba u navedenim »ISM» frekvencijskim pojasevima (industrija, znanost, medicina) mora prihvatiti smetnje koje uzrokuje navedena oprema.

Amaterska služba mora prihvatiti smetnje i u frekvencijskim pojasevima 430 – 432 MHz i 438 – 440 MHz.

Napomena 3:

U frekvencijskom pojasu 10 100 – 10 150 kHz može se koristiti samo A1A i F1B vrsta emisije.

Napomena 4:

U frekvencijskom području 135,7 – 137,8 kHz snaga odašiljača iznosi 1 W efektivne izračene snage (ERP – Effective Radiated Power).

Napomena 5:

Ograničenje maksimalne širine kanala:

− 7 MHz – odnosi se na amplitudno modulirani ili digitalni televizijski prijenos,

− 18 MHz i 20 MHz – odnosi se na frekvencijsko modulirani televizijski prijenos.

Opća napomena:

Status amaterske službe u namjeni frekvencijskih pojaseva prikazan je u stupcu »Status« Tablice 1. slovima P, Pex i S, koja imaju sljedeće značenje:

− P – primarna služba,

− Pex – primarna služba (frekvencijski pojas koji se najvećim dijelom upotrebljava za amatersku službu),

− S – sekundarna služba.

U istom frekvencijskom pojasu primarna služba ima prednost pred sekundarnom službom.

Amaterske radijske postaje u sekundarnoj službi ne smiju stvarati štetne smetnje radijskim postajama u primarnoj službi i ne mogu zahtijevati zaštitu od štetnih smetnji radijskih postaja u primarnoj službi, koje rade u istom frekvencijskom pojasu.

2.2. Snaga odašiljača

2.2.1.

Vršna snaga ovojnice odašiljača ne smije prijeći sljedeće vrijednosti koje su dane za pojedine radioamaterske razrede:

− razred A = 1500 W (61,8 dBm),

− razred P = 100 W (50,0 dBm).

Vršna snaga ovojnice (PEP – Peak Envelope Power) je srednja snaga odašiljača privedena antenskom napojnom vodu za vrijeme jedne radiofrekvencijske periode na najvišoj amplitudi modulacijske ovojnice.

2.2.2.

Odašiljač mora biti izveden na način da se propisana izlazna snaga (snaga koja se privodi anteni) ne poveća rukovanjem.

2.2.3.

Odašiljači s jednim bočnim pojasom moraju imati mogućnost spajanja na generator audio-signala s izlaznom impedancijom od 600 oma, u svrhu mjerenja i ispitivanja. Ako odašiljač ima različitu ulaznu impedanciju, spajanje signalnog generatora mora se omogućiti na prikladan način, npr. putem transformatora ili prilagodne mreže.

2.2.4.

Izlazni odašiljački priključak mora omogućiti spajanje umjetne antene otpora od 50 oma, koja ne zrači.

2.2.5.

Izlazni odašiljački priključak mora imati propisane koaksijalne utičnice u svrhu mjerenja i ispitivanja. Radioamater mora, u slučaju potrebe, nabaviti prilagodni članak.

2.2.6.

U svrhu određivanja snage odašiljača, odašiljač mora podržavati svoju vršnu snagu ovojnice u vremenu od najmanje 5 sekundi u vrsti emisije NN (nemodulirani nositelj) ili J3E (jedan bočni pojas s prigušenim nositeljem).

2.2.7.

Mjerni postupci za određivanje vršne snage ovojnice:

2.2.7.1.

Vršna snaga ovojnice za radiotelegrafske odašiljače određena je emisijom nekodiranog i nemoduliranog nositelja.

2.2.7.2

Vršna snaga ovojnice odašiljača s jednim bočnim pojasom određuje se upravljanjem uz pomoć jednog tona. Sinusoidalni ispitni audio-signal dovodi se na ulaz odašiljača. Radijska frekvencija odabire se na način da se postavi na najvišu vrijednost propusnog područja odašiljača. Amplituda se ugađa na način da se odašiljač upravlja s punom vršnom snagom ovojnice.

2.3. Vrste emisije

Amaterske radijske postaje mogu upotrebljavati sljedeće vrste emisije:

VRSTA EMISIJE

OZNAKA

2.3.1. Amplitudna modulacija – emisija u kojoj je glavni nositelj amplitudno moduliran (uključujući i slučajeve gdje je podnositelj kutno moduliran):

Dva bočna pojasa, jedan kanal koji sadrži kvantiziranu ili digitalnu informaciju, bez uporabe moduliranog podnositelja:

Morseova telegrafija

A1A

Telegrafija s izravnim ispisom

A1B

Faksimil

A1C

Daljinsko upravljanje

A1D

Dva bočna pojasa, jedan kanal koji sadrži kvantiziranu ili digitalnu informaciju, s uporabom moduliranog podnositelja:

Morseova telegrafija

A2A

Telegrafija s izravnim ispisom

A2B

Faksimil

A2C

Daljinsko upravljanje

A2D

Dva bočna pojasa, jedan kanal koji sadrži analognu informaciju:

Faksimil

A3C

Telefonija

A3E

Televizija (video)

A3F

Djelomično prigušeni bočni pojas, jedan kanal koji sadrži analognu informaciju:

Televizija (video)

C3F

Jedan bočni pojas, potisnuti nositelj, jedan kanal koji sadrži kvantiziranu ili digitalnu informaciju, s uporabom moduliranog podnositelja:

Morseova telegrafija

J2A

Telegrafija s izravnim ispisom

J2B

Faksimil

J2C

Prijenos podataka, daljinsko upravljanje

J2D

Jedan bočni pojas, potisnuti nositelj, jedan kanal koji sadrži analognu informaciju:

Faksimil

J3C

Telefonija

J3E

Televizija (video)

J3F

Jedan bočni pojas, smanjena ili promjenjiva razina nositelja, jedan kanal koji sadrži analognu informaciju:

Telefonija

R3E

Nemodulirani nositelj (u svrhu ispitivanja)

NØN

2.3.2. Frekvencijska modulacija (F), fazna modulacija (G), kvadraturna modulacija (D) – emisija u kojoj je glavni nositelj kutno moduliran:

Frekvencijska modulacija, jedan kanal koji sadrži kvantiziranu ili digitalnu informaciju, bez uporabe moduliranog podnositelja:

Morseova telegrafija

F1A

Telegrafija s izravnim ispisom

F1B

Faksimil

F1C

Daljinsko upravljanje

F1D

Frekvencijska modulacija, jedan kanal koji sadrži kvantiziranu ili digitalnu informaciju, s uporabom moduliranog podnositelja:

Morseova telegrafija

F2A

Telegrafija s izravnim ispisom

F2B

Faksimil

F2C

Prijenos podataka, daljinsko upravljanje

F2D

Frekvencijska modulacija, jedan kanal koji sadrži analognu informaciju:

Faksimil

F3C

Telefonija

F3E

Televizija (video)

F3F

Frekvencijska modulacija, složeni sustav s jednim ili više kanala koji sadrži kvantiziranu ili digitalnu informaciju zajedno s jednim ili više kanala s analognom informacijom

Prijenos podataka, daljinsko upravljanje

F7D

Telefonija

F7E

Televizija (video)

F7F

Kombinacija gore navedenog

F7W

Frekvencijska modulacija, dva ili više kanala koji sadrže analognu informaciju

Prijenos podataka, daljinsko upravljanje

F8D

Telefonija

F8E

Televizija (video)

F8F

Kombinacija gore navedenog

F8W

U amaterskoj službi može se upotrebljavati i fazna i kvadraturna modulacija. U pojedinim slučajevima može se koristiti fazno ili kvadraturno modulirana emisija, čija vrsta emisije odgovara frekvencijsko-moduliranoj emisiji, pri čemu se prva osnovna oznaka »F« zamjenjuje s »G« odnosno s »D» (npr. umjesto F1A bit će G1A, umjesto F1A bit će D1A i sl.).

2.4. Ograničavajuće odredbe

2.4.1. Televizijski i faksimilni prijenos, teleksni promet

2.4.1.1.

Sadržaj televizijskih i faksimilnih prijenosa mora biti ograničen na amaterske radijske postaje kojima je dopušteno takvo odašiljanje. Ovi prijenosi ne smiju imati prirodu radijskih i televizijskih prijenosa, ne smiju sadržavati oglase i ne smiju biti namijenjeni javnosti.

2.4.1.2.

Za teleksni promet ispod 146 MHz devijacija frekvencije mora se ograničiti na 500 Hz kod uporabe vrste emisije F1B, a ±3000 Hz kod uporabe vrste emisije F2B.

2.4.2. Amaterski repetitori i digipitori

2.4.2.1.

Amaterski repetitori i digipitori, u skladu s člankom 14. stavkom 5. Pravilnika, daljinski su upravljane radijske postaje koje u prvom redu služe za bolje premošćivanje udaljenosti između pokretnih i nepokretnih amaterskih radijskih postaja, ili između pokretnih amaterskih radijskih postaja.

2.4.2.2.

Efektivna izračena snaga (ERP – Effective Radiated Power) ne smije prijeći vrijednost od 15 W (41,8 dBm), a devijacija frekvencije ne smije biti veća od ±5 kHz.

2.4.2.3.

Uključenje i/ili isključenje odašiljača mora se obaviti odašiljanjem audio-frekvencije (F2D ili G2D). Daljnje upravljanje odašiljačem obavlja se uz pomoć prijamnog signala. Rad se mora omogućiti uz kašnjenje od 3 do 5 sekundi. Nije dopušteno stalno uključenje odašiljača.

2.4.2.4.

Pozivna oznaka amaterskog repetitora ili digipitora uključuje se u vrstu emisije F2A ili G2A (Morseova telegrafija) dok je amaterski repetitor ili digipitor uključen, i ponavlja se najmanje svakih 20 minuta.

2.4.2.5.

Mora se osigurati da odgovorni radioamater ima mogućnost u bilo koje vrijeme isključiti amatersku repetitor ili digipitor (npr. uz pomoć upravljanja audio-frekvencijom). Odgovorni radioamater ima ovlast prekinuti rad amaterskog repetitora ili digipitora ili privremeno isključiti pojedinog radioamatera iz sudjelovanja u radu putem tog repetitora ili digipitora, ako se utvrdi da je isti zlouporabljen, o čemu mora bez odgode izvijestiti Agenciju.

2.4.2.6.

Druge radioamaterske komunikacije ne smiju uzrokovati smetnje radiokomunikacijskom prometu preko amaterskih repetitora ili digipitora.

2.4.3. Amaterski radiofar

Efektivna izračena snaga (ERP – Effective Radiated Power) ne smije prijeći vrijednost od 50 W za međunarodni amaterski radiofar, 10 W za državni amaterski radiofar i 1 W za lokalni amaterski radiofar.

2.4.4. Amaterska radijska postaja za radiogoniometriju

Efektivna izračena snaga (ERP – Effective Radiated Power) ne smije prijeći vrijednost od 5 W do graničnog frekvencijskog pojasa od 30 MHz i 10 W iznad frekvencijskog pojasa od 30 MHz.

DODATAK 2.

OBRAZAC SVJEDODŽBE O POLOŽENOM RADIOAMATERSKOM ISPITU


DODATAK 3.

OBRAZAC RADIOAMATERSKE DOZVOLE