Pravilnik o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja

NN 45/2012 (20.4.2012.), Pravilnik o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

1136

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 95. stavka 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 73/08 i 90/11) Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA POSTAVLJANJA I UPORABE RADIJSKIH POSTAJA

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Pravilnikom o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja (dalje u tekstu: Pravilnik) propisuju se posebni uvjeti postavljanja i uporabe određenih vrsta radijskih postaja, način i uvjeti obavljanja izračuna i mjerenja vrijednosti elektromagnetskog polja te izdavanje potvrde o usklađenosti kojom se potvrđuje da postavljena radijska postaja ne stvara razine elektromagnetskog polja koje prelaze granične razine elektromagnetskih polja.

Područje primjene

Članak 2.

(1) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na nepokretne radijske postaje koje se upotrebljavaju u Republici Hrvatskoj.

(2) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na:

– odašiljačke sustave usmjerenih mikrovalnih i satelitskih veza,

– nepokretne radijske postaje efektivne izračene snage manje od 10 W,

– amaterske radijske postaje efektivne izračene snage manje od 100 W.

Pojmovi i značenje

Članak 3.

(1) U smislu ovog Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Agencija: Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije,

2. efektivna izračena snaga (e.r.p.): umnožak snage privedene anteni i dobitka antene u odnosu na poluvalni dipol, u danom smjeru,

3. mjesto postavljanja: mjesto na građevini ili na tlu na kojem su postavljene ili se namjeravaju postaviti odašiljačke antene jedne ili više nepokretnih radijskih postaja,

4. nepokretna radijska postaja: odašiljačka radijska postaja nepokretna u radu, za koju se izdaje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra prema postupcima propisanim člankom 88., 88.a, 89., 90. ili 92. Zakona o elektroničkim komunikacijama (dalje u tekstu: Zakon), odnosno odobrenja sukladno članku 86. Zakona,

(2) Za potrebe ovog Pravilnika pojmovi područje povećane osjetljivosti i područje profesionalne osjetljivosti primjenjuju se u značenju kako je propisano pravilnikom ministra nadležnog za zdravstvo vezano uz zaštitu od neionizirajućeg zračenja.

(3) Za potrebe ovog Pravilnika granične razine elektromagnetskih polja i uvjeti prilikom istodobnog djelovanja elektromagnetskih polja više frekvencija kojima mora udovoljavati radijska oprema i telekomunikacijska terminalna oprema kao izvor elektromagnetskog zračenja radijskih frekvencija, primjenjuju se kako je propisano pravilnikom ministra nadležnog za zdravstvo vezano uz zaštitu od neionizirajućeg zračenja.

Uvjeti postavljanja i uporabe nepokretnih radijskih postaja

1. Izdavanje dozvole i odobrenja s upisanom potvrdom o usklađenosti

Članak 4.

(1) Za radijske postaje za koje se izdaje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz članka 88. Zakona, osim amaterskih radijskih postaja, odnosno odobrenje iz članka 86. Zakona, potrebno je pribaviti potvrdu o usklađenosti, kojom se potvrđuje da ta radijska postaja ne stvara elektromagnetska polja kojima razine prelaze granične razine elektromagnetskih polja.

(2) Potvrda o usklađenosti iz stavka 1. ovog članka upisuje se u dozvolu, odnosno odobrenje.

(3) U svrhu pribavljanja potvrde o usklađenosti iz stavka 1. ovog članka, podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole odnosno odobrenja obvezan je prilikom podnošenja zahtjeva dostaviti Agenciji sljedeće podatke:

a) dijagram zračenja antenskog sustava (horizontalni i vertikalni dijagram zračenja),

b) tlocrt i bokocrt izvedbe antenskog sustava s naznačenim dimenzijama (izraženim u m),

c) udaljenost od geometrijskog središta odašiljačke antene do područja povećane osjetljivosti (izražena u m) s najvišom vrijednosti elektromagnetskog polja,

d) udaljenost od geometrijskog središta odašiljačke antene do područja profesionalne osjetljivosti odnosno područja dostupnog ljudima (površine javne namjene, pothodnici, javne garaže, stadioni, dvorane i sl.) koje nije obuhvaćeno područjem povećane osjetljivosti (izražena u m) s najvišom vrijednosti elektromagnetskog polja,

e) prikaz područja s ucrtanim mjestom postavljanja te područjima iz točaka c) i d) ovoga stavka u odgovarajućem mjerilu,

f) izračun očekivanih vrijednosti veličina elektromagnetskog polja na područjima iz točaka c) i d) ovoga stavka,

g) podatak o vlasništvu objekta na koji se postavlja antenski sustav.

(4) Prije upisivanja potvrde o usklađenosti iz stavka 1. ovoga članka Agencija može, prema potrebi, provesti dodatni izračun i/ili mjerenja veličina elektromagnetskih polja koja radijska postaja stvara na mjestu postavljanja, odnosno na području povećane osjetljivosti i profesionalne izloženosti.

(5) Agencija vodi popis radijskih postaja na koje se primjenjuju odredbe ovoga članka, sa svim podacima iz stavka 3. ovoga članka.

2. Izdavanje potvrde o usklađenosti za radijsku postaju

Članak 5.

(1) Agencija izdaje potvrdu o usklađenosti za svaku postavljenu radijsku postaju koja radi prema dozvoli izdanoj prema postupku iz članka 88.a, 89. ili 90. Zakona, te za amaterske radijske postaje kojom se potvrđuje da ta radijska postaja ne stvara elektromagnetska polja kojima razine prelaze granične razine elektromagnetskih polja.

(2) Nositelj dozvole iz stavka 1. ovoga članka obvezan je prije početka rada svake radijske postaje u sklopu svoje elektroničke komunikacijske mreže prijaviti Agenciji podatke o zemljopisnoj lokaciji i tehničke podatke o toj radijskoj postaji, koji moraju sadržavati i podatke iz članka 4. stavka 3. Pravilnika.

(3) Agencija može, na temelju prijavljenih podataka iz stavka 2. ovoga članka, prema potrebi odrediti i provesti dodatni izračun i/ili mjerenja veličina elektromagnetskih polja koja radijska postaja stvara na mjestu postavljanja, odnosno na području povećane osjetljivosti i profesionalne izloženosti.

(4) Agencija može, ovisno o raspoloživim tehničkim mogućnostima, zaprimati prijavu iz stavka 2. ovog članka elektroničkim putem.

(5) Agencija može, ovisno o raspoloživim tehničkim mogućnostima, izdavati potvrde o usklađenosti u elektroničkom obliku koje imaju pravnu snagu kao i potvrda o usklađenosti u pisanom obliku.

(6) Agencija vodi popis radijskih postaja svih nositelja dozvola iz stavka 1. ovoga članka, sa svim podacima iz stavka 2. ovoga članka.

Obavljanje izračuna i mjerenja veličina elektromagnetskog polja

Članak 6.

(1) Izračun i mjerenje veličina elektromagnetskog polja iz članka 4. stavka 4. i članka 5. stavka 3. Pravilnika obavlja Agencija.

(2) Agencija može ovlastiti pravnu osobu za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka na način i uz uvjete propisane pravilnikom kojim se uređuju uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra.

(3) Izračun i mjerenje iz stavka 1. ovoga članka obavljaju se prema metodama i postupcima koje Agencija objavljuje na svojim internetskim stranicama.

Prijelazne odredbe

Članak 7.

Potvrde o sigurnosti, izdane prema Pravilniku o ograničenjima jakosti elektromagnetskih polja za radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu (»Narodne novine«, br. 183/04), zamijenit će se potvrdama o usklađenosti prigodom izmjene tehničkih podataka o radijskim postajama.

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 15. svibnja 2012. godine.

Klasa: 011-02/12-02/06

Urbroj: 376-13/GŠ-12-1 (IS)

Zagreb, 12. travnja 2012.

Predsjednik Vijeća
Miljenko Krvišek, dipl. ing. el. v. r.