Uredba o dopunama Uredbe o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda

NN 46/2012 (23.4.2012.), Uredba o dopunama Uredbe o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1142

Na temelju članka 170. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009 i 130/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. travnja 2012. godine donijela

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O UVJETIMA DAVANJA KONCESIJA ZA GOSPODARSKO KORIŠTENJE VODA

Članak 1.

U Uredbi o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (»Narodne novine«, broj 89/2010), u članku 5. točki 8. iza riječi: »izvornom« dodaju se riječi: »ili u prerađenom«, a iza riječi: »obliku« dodaje se zarez i riječi: »u bocama ili drugoj ambalaži«.

Članak 2.

U članku 6. točki 8. iza riječi: »izvornom« dodaju se riječi: »ili u prerađenom«, a iza riječi: »obliku« dodaje se zarez i riječi: »u bocama ili drugoj ambalaži«.

U točki 9. na kraju teksta briše se točka i dodaju riječi: »ni veća od iznosa dvostruke godišnje naknade.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 325-01/12-01/01
Urbroj: 5030125-12-1
Zagreb, 19. travnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.