Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava

NN 46/2012 (23.4.2012.), Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1145

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. travnja 2012. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU PLAĆA I DRUGIH PRIMANJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

I.

U Odluci o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava (»Narodne novine«, br. 83/2009, 3/2011 i 3/2012) točka IV. mijenja se i glasi:

»Nadzorni odbor, odnosno drugi nadležni organ trgovačkog društva (u daljnjem tekstu: nadzorni odbor) može za predsjednika i članove uprave ugovoriti godišnju nagradu – varijabilni dio plaće (u daljnjem tekstu: stimulativnu nagradu), i to isključivo:

1. u trgovačkim društvima koja posluju s dobiti u 2012. godini i u kojima je nadzorni odbor pozitivno ocijenio realizaciju plana restrukturiranja trgovačkog društva;

2. u trgovačkim društvima koja ne posluju s dobiti u 2012. godini, pod uvjetom da je došlo do smanjenja gubitaka u poslovanju trgovačkog društva, da je nadzorni odbor ocijenio da je poslovanje u skladu s poslovnim planom društva za 2012. i da je pozitivno ocijenio realizaciju plana restrukturiranja trgovačkog društva.

Kriterije za stimulativno nagrađivanje predsjednika i članova uprava trgovačkih društava iz stavka 1. ove točke utvrđuje nadzorni odbor.

Kriteriji iz stavka 2. ove točke moraju biti mjerljivi i usporedivi s poslovnim rezultatima društva u prethodnoj godini, te sadržavati i druge pokazatelje pogodne za ocjenjivanje učinkovitosti obavljanja osnovne djelatnosti pojedinog trgovačkog društva, njegovog razvoja i restrukturiranja, kao i povećanog doprinosa državnom proračunu Republike Hrvatske.

Stimulativna nagrada može se isplatiti jednokratno, nakon usvajanja financijskog izvješća za prethodnu godinu.«.

II.

Iza točke IV. dodaju se točke IV.a, IV.b, IV.c, IV.d i IV.e koje glase:

»IV.a

Za potrebe stimulativnog nagrađivanja iz točke IV. ove Odluke, trgovačka se društva razvrstavaju prema veličini na:

– mala,

– srednje velika i

– velika.

Razvrstavanje iz stavka 1. ove točke obavlja se prema kriterijima:

– broja stalno zaposlenih,

– ukupnog prihoda i

– operativne dobiti (EBITDA), sukladno niže navedenoj tablici:

TRGOVAČKA DRUŠTVA

BROJ STALNO ZAPOSLENIH

UKUPNI PRIHOD U MIL. KUNA

OPERATIVNA DOBIT (EBITDA)U MIL. KUNA

mala

1 – 200

10 – 200

2 – 10

srednje velika

201 – 3000

200 – 2.000

10 – 100

velika

više od 3001

više od 2.000

više od 100

Trgovačka društva razvrstavaju se prema veličini sukladno stavku 1. ove točke, pod uvjetom da zadovolje najmanje dva od tri postavljena kriterija iz stavka 2. ove točke.

Odluku o razvrstavanju trgovačkog društva donosi nadzorni odbor.

IV.b

Stimulativna nagrada u smislu ove Odluke određuje se u postotku od umnoška bruto plaće na mjesečnoj razini s brojem mjeseci u godini.

Postotak iz stavka 1. ove točke može biti određen najviše:

– do 60% za mala trgovačka društva,

– do 70% za srednje velika trgovačka društva i

– do 80% za velika trgovačka društva.

IV.c

Ostala prava predsjednika i članova uprava trgovačkih društava mogu se ugovoriti u opsegu i najviše do razine prava dužnosnika uređenih Zakonom o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98, 135/98, 105/99, 25/2000, 73/2000, 131/2000, 30/2001, 59/2001, 114/2001, 153/2002, 154/2002, 163/2003, 16/2004, 30/2004, 105/2004, 187/2004, 92/2005, 121/2005, 136/2005, 151/2005, 141/2006, 17/2007, 34/2007, 82/2007, 107/2007, 60/2008, 38/2009 i 150/2011), Odlukom o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije, te načinu odobravanja službenih putovanja (»Narodne novine«, broj 5/2012) i Odlukom o smještaju zastupnika Hrvatskoga sabora u Zagrebu u vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika (»Narodne novine«, broj 44/2005 – pročišćeni tekst).

IV.d

Pravila iz točaka IV., IV.a, IV.b i IV.c ove Odluke primjenjuju se za rezultate poslovanja u 2012. godini.

IV.e

Za ostvarivanje višegodišnjeg plana (tri ili više godina) poslovanja trgovačkog društva, sukladno kriterijima iz ove Odluke, može se ugovoriti i posebna stimulativna nagrada predsjedniku i članovima uprave trgovačkog društva, koja može iznositi do 25% od umnoška mjesečne bruto plaće i ugovorenog razdoblja u mjesecima.

Posebna stimulativna nagrada može se isplatiti jednokratno, nakon usvajanja financijskog izvješća za zadnju poslovnu godinu ugovorenog razdoblja.«.

III.

O provedbi ove Odluke nadzorni odbor trgovačkog društva dužan je izvijestiti Vladu Republike Hrvatske.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/12-01/01
Urbroj: 50301020-12-3
Zagreb, 19. travnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.