Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja nadzora državne granice

NN 46/2012 (23.4.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja nadzora državne granice

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1147

Na temelju članka 51. stavka 2. podstavaka 1., 2., 4., 5., 6. i 7. te članka 10. stavka 2., članka 23. stavka 6. i članka 28.a stavka 6. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/2003, 141/2006, 8/2007– ispr., 40/2007, 146/2008 i 130/2011) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA NADZORA DRŽAVNE GRANICE

Članak 1.

U Pravilniku o načinu obavljanja nadzora državne granice (»Narodne novine«, broj 38/2009 i 45/2009 – ispr.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Uredba (EZ) br. 562/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. kojom se uspostavlja Zakonik Zajednice o pravima za kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama), (SL L 105,13. 4. 2006.),

– Direktiva Vijeća 2004/82/EZ od 29. travnja 2004. o obvezi prijevoznika da otkrivaju podatke o putnicima, (SL L 261, 6. 8. 2004.).«

Članak 2.

U članku 3. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»Osnovna i temeljita granična kontrola obavlja se na prvoj liniji kontrole na području graničnog prijelaza ili izvan mjesta graničnog prijelaza, sukladno članku 25. Zakona o nadzoru državne granice«.

Dosadašnji stavci 1., 2. i 3. postaju stavci 2., 3. i 4.

Članak 3.

Iza članka 3. dodaje se članak 3.a koji glasi:

»Članak 3.a

Kada je nakon provedene osnovne i temeljite granične kontrole na prvoj liniji, utvrđena potreba obavljanja dodatnih provjera, provjera se obavlja na drugoj liniji kontrole.

Dodatna provjera obavlja se na području graničnog prijelaza, izvan prometne trake ili u posebnoj prostoriji, ukoliko je to moguće, a iznimno i izvan područja graničnog prijelaza vodeći računa o izdvojenosti od pogleda drugih osoba.

Osobu koja se kontrolira na drugoj liniji mora se obavijestiti o razlogu takve provjere kao i o samom postupku«.«

Članak 4.

U članku 5. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Prijevoznik u željezničkom prometu koji obavlja prijevoz vozila i osoba vlakovima koji tranzitiraju kroz Republiku Hrvatsku bez zaustavljanja i ukrcaja/iskrcaja putnika i vozila u Republiku Hrvatsku, podatke o putnicima i vozilima dostavit će telefaksom, elektronskom poštom ili na drugi pogodan način.«

Članak 5.

U članku 21. stavku 1. riječi: »te u slučajevima postojanja ozbiljnih osobnih ili humanitarnih razloga« brišu se.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Kada zahtjev iz stavka 2. ovog članka nije opravdan donosi se rješenje o odbijanju zahtjeva na koje podnositelj ima pravo žalbe.«.

Članak 6.

U članku 23. stavku 1. riječi: »tijekom policijskih ophodnji uz državnu granicu ili prilikom nadzora mjesta ulaska i izlaska iz zemlje« brišu se.

Članak 7.

U članku 26. riječi: »skraćivanju viza,« brišu se.

Članak 8.

Članak 31. briše se.

Članak 9.

U članku 40. stavku 1. iza riječi »nezakonitih prelazaka državne granice« dodaje se zarez te riječi: »sprječavanja prekograničnog kriminala«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Zaštita državne granice može se obavljati i iz zraka.«.

Članak 10.

Iza članka 40. dodaje se novi podnaslov i članak 40. a koji glasi:

»Uređenje prostora uz granicu i zaprječavanje komunikacija

Članak 40.a

U postupku donošenja općinskih i drugih prostornih planova kojim se uređuje prostor koji seže 100 metara od granične crte, mišljenje na općinskim i županijskim razinama, daju nadležne policijske postaje, odnosno policijske uprave.

Odredba stavka 1. ovog članka, na odgovarajući način, se primjenjuje i u postupku izdavanja lokacijske dozvole.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole za građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku suglasnost daje Ministarstvo unutarnjih poslova.«.

Članak 11.

U članku 46. riječi: »osim odredbe članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika u dijelu koji se odnosi na slučajeve iz članka 8. stavka 3. Zakona o nadzoru državne granice i to na: osobe na jahtama ili brodicama namijenjenim za razonodu ili šport te na osobe na drugim ribarskim plovilima u slučajevima obalnog ribarenja, odredbe članka 3., 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 17. ovog Pravilnika koje će stupiti na snagu početkom primjene Schengenskog provedbenog Sporazuma u Republici Hrvatskoj te odredbe članka 38. i 39. ovog Pravilnika koje će stupiti na snagu danom potpune primjene Schengenskog provedbenog sporazuma«, zamjenjuju se riječima: »osim odredbe članka 3. koja stupa na snagu početkom primjene Schengenskog provedbenog sporazuma te odredbi članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika u dijelu koji se odnosi na slučajeve iz članka 8. stavka 3. Zakona o nadzoru državne granice i to na: osobe na jahtama ili brodicama namijenjenim za razonodu ili šport te na osobe na drugim ribarskim plovilima u slučajevima obalnog ribarenja, odredbe članka 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 17., 38. i 39. ovog Pravilnika koje stupaju na snagu danom potpune primjene Schengenskog provedbenog sporazuma.«

Članak 12.

Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja (obrazac 1) i obrazac odobrenja (obrazac 2) iz članka 18. Pravilnika o načinu obavljanja nadzora državne granice (»Narodne novine«, br. 38/2009 i 45/2009 – ispr.) zamjenjuju se novim obrascima 1 i 2 koji su tiskani uz ovaj Pravilnik te čine njegov sastavni dio.

Predložak izgleda i sadržaja štambilja pod točkom 4. »štambilj o skraćivanju izdanih viza« koji je tiskan u prilogu Pravilnika o načinu obavljanja nadzora državne granice« (»Narodne novine«, broj 38/2009 i 45/2009 – ispr.) briše se.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 3.a ovoga Pravilnika koja stupa na snagu početkom primjene Schengenskog provedbenog sporazuma.

Broj: 511-01-152-8954-2012
Zagreb, 19. travnja 2012.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.


Obrazac 1

Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o nadzoru državne granice i članka 14. stavka 1. Pravilnika o načinu obavljanja nadzora državne granice, podnosi se

                                                       ZAHTJEV
za izdavanje odobrenja članu posade stranog plovila ili zrakoplova

Ime i prezime te dužnost _______________________________

Državljanstvo _______________________________________

Vrsta, broj, datum, mjesto izdavanja i rok važenja isprave propisane za prelazak državne

granice ____________________________

Potpis člana posade

__________________

Ime ili registracija plovila ili zrakoplova, i država pripadnosti

__________________________________________________

Zahtjev se podnosi za kretanje u mjestu ___________________

__________________________________________________
    (naziv mjesta u kojem se nalazi granični prijelaz, luka ili susjedno mjesto)

za vremensko razdoblje do ______________________________

__________________________________________________
        (za vrijeme zadržavanja plovila ili zrakoplova, a najduže 90 dana)

  Mjesto i datum                     Potpis zapovjednika plovila ili zrakoplova

______________                  _______________________________


Obrazac 2


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

________________________________________

________________________________________

Broj: ____________________________________

Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o nadzoru državne granice i članka 18. stavka 2. Pravilnika o načinu obavljanja nadzora državne granice, izdaje se

                                          ODOBRENJE
               članu posade stranog plovila ili zrakoplova

__________________________________________________
        (ime i prezime, državljanstvo, vrsta i broj propisane isprave)

__________________________________________________
            (ime ili registracijska oznaka plovila ili zrakoplova)

__________________________________________________
                             (mjesta za koja vrijedi)

_______________________
         (vrijeme važenja)

Potpis odgovorne osobe

____________________      M.P.     ___________________
      (Mjesto i datum)

Ime i prezime _______________________________________

Datum i mjesto rođenja ________________________________

Mjesto prebivališta ____________________________________
(mjesto, ulica i broj)

Državljanstvo _______________________________________

Vrsta _____________, broj putne isprave ___________________,

Datum i mjesto izdavanja _________, vrijeme važenja ___________

__________________________________________________
(naziv brodarske/zrakoplovne/kompanije, naziv broda i državna pripadnost)

__________________________________________________
      (ime i prezime zapovjednika stranog plovila ili zrakoplova)

POLICIJSKA POSTAJA __________________________

_________________
mjesto