Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće

NN 47/2012 (25.4.2012.), Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1153

Na temelju članka 18. stavaka 3., članka 18.a stavka 6., članka 18.b stavka 3. i članka 34. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« broj 149/09 i 22/11) ministar poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O TRŽIŠNIM STANDARDIMA ZA VOĆE I POVRĆE

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se tržišni standardi za voće i povrće, uvjeti i način provođenja kontrole usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima, izvješćivanja o usklađenosti voća i povrća s propisanim tržišnim standardima, način provedbe inspekcijskog nadzora te mjere i radnje inspektora, uvjeti upisa i način vođenja Upisnika trgovaca voćem i povrćem te uvjeti za ovlašćivanje trgovaca za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima.

(2) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim odredbama za pojedine poljoprivredne proizvode (SL L 299 16. 11. 2007.),

– Provedbena Uredba Europske komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. kojom se utvrđuju detaljna pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) broj 1234/2007 u odnosu na sektor voća i povrća i prerađenog voća i povrća (SL L 157, 15. 6. 2011.) i

– Provedbena Uredba Europske komisije (EU) br. 1333/2011 od 19. prosinca 2011. kojom se utvrđuju tržišni standardi za banane, pravila provjere usklađenosti s tržišnim standardima i uvjetima obavještavanja u sektoru banana (SL L 336, 20. 12. 2011.).

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na voće i povrće iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

Definicije

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. Ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je tijelo nadležno za uspostavu tržišnih standarda za voće i povrće te kontrolu i inspekcijski nadzor usklađenosti voća i povrća s tim standardima.

2. Proizvođač je pravna ili fizička osoba čiji je posjed smješten na teritoriju Republike Hrvatske i koja obavlja djelatnost poljoprivrede.

3. Posjednik je pravna ili fizička osoba koja fizički posjeduje voće i povrće iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

4. Trgovac je bilo koja pravna ili fizička osoba odnosno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: OPG) koje:

(a) posjeduje svježe voće i povrće koje je predmet tržišnih standarda s ciljem:

– njihovog izlaganja ili ponude na prodaju;

– njihove prodaje; ili

– njihovog stavljanja na tržište na bilo koji drugi način; ili

(b) obavlja bilo koju od aktivnosti iz podtočke (a) ove točke u vezi s voćem i povrćem koje je predmet tržišnih standarda.

5. Priprema označava pripremne radnje poput čišćenja i pranja, rezanja, ljuštenja, podrezivanja, sušenja voća i povrća bez njegove transformacije u prerađeno voće i povrće.

6. Pretpakovina je proizvod koji se sastoji od voća i povrća i ambalaže u koju je ono zapakirano prije nego što je stavljeno na tržište, bilo da ambalaža u potpunosti ili samo djelomično zatvara voće i povrće, ali u svakom slučaju na takav način da sadržaj ne može biti promijenjen bez otvaranja ili vidne promjene ambalaže. Zaštitno pakiranje ne smatra se pretpakovinom.

7. Komercijalni tip proizvoda je tip voća ili povrća koji je specifičan po svojem izgledu, namjeni ili drugom trgovačkom obilježju.

8. Ugovor na daljinu je ugovor sklopljen između trgovca i potrošača u okviru organizirane prodaje proizvoda ili organiziranog obavljanja usluga trgovca koji, u vrijeme sklapanja ugovora, za potrebe sklapanja takvih ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

9. Stavljanje na tržište je držanje s ciljem prodaje, ponude za prodaju, opskrbe ili prijenosa voća i povrća na treće osobe s ciljem komercijalnog korištenja uz naknadu ili bez nje.

10. Proizvodno područje je teritorij Republike Hrvatske.

11. Treće zemlje su sve zemlje iz kojih se voće i povrće uvozi u Republiku Hrvatsku, a koje nisu članice Europske unije.

12. UNECE standard je međunarodni standard koji je odobren od strane Ekonomske komisije Ujedinjenih naroda za Europu, United Nations Economic Commission for Europe (u daljnjem tekstu: UNECE).

13. Kontrola usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima je provjera usklađenosti voća i povrća s propisanim tržišnim standardima.

14. Uvoz je svako unošenje pošiljaka voća i povrća iz trećih zemalja na carinsko područje Republike Hrvatske pri kojem se podnosi jedinstvena carinska deklaracija, osim unošenja radi provoza.

15. Izvoz je svako iznošenje voća i povrća iz carinskog područja Republike Hrvatske pri kojem se podnosi carinska deklaracija za izvoz.

16. Potvrda o usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima (u daljnjem tekstu: potvrda o usklađenosti) je isprava kojom nadležni inspektor potvrđuje da je voće ili povrće usklađeno s tržišnim standardima propisanima ovim Pravilnikom.

17. Međunarodni certifikat o usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima (u daljnjem tekstu: međunarodni certifikat o usklađenosti) je:

– certifikat o usklađenosti s tržišnim standardima za voće i povrće Europske unije (u daljnjem tekstu: EU certifikat) koji je izdalo ovlašteno tijelo zemlje izvoznice; ili

– certifikat o usklađenosti s tržišnim standardima za voće i povrće Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD certifikat) koji je izdalo ovlašteno tijelo zemlje izvoznice; ili

– samo za banane: certifikat o usklađenosti s tržišnim standardima za voće i povrće ili certifikat o izuzeću od obveze kontrole usklađenosti s tržišnim standardom za banane koji su izdani u skladu s Uredbom iz članka 1. stavka 2. podstavka 3. ovoga Pravilnika.

18. Upisnik trgovaca voćem i povrćem je baza podataka trgovaca voćem i povrćem koju vodi Ministarstvo.

POSEBNE ODREDBE

Tržišni standardi

Članak 4.

(1) Opći i posebni tržišni standardi za voće i povrće:

(a) utvrđuju se vodeći posebno računa o:

– specifičnosti određenog proizvoda,

– potrebi osiguravanja uvjeta za neometanu prodaju tih proizvoda na tržištu,

– interesu potrošača da dobiju odgovarajuće i jasne informacije o voću i povrću, uključujući informacije o zemlji podrijetla, klasi i, gdje je prikladno, sorti (ili komercijalnom tipu) proizvoda,

– preporukama UNECE-a za voće i povrće;

(b) vezani su posebno uz kvalitetu, klasiranje, masu, određivanje veličine, pakiranje, umatanje, skladištenje, prijevoz, prezentiranje, trženje, podrijetlo i označavanje.

(2) Posjednik smije izložiti, nuditi na prodaju, isporučiti ili staviti na tržište voće i povrće samo ako je ono u skladu s tržišnim standardima. Posjednik je odgovoran za ispunjavanje tih standarda.

(3) Voće i povrće na koje se ne primjenjuju posebni tržišni standardi iz članka 6. ovoga Pravilnika mora biti u skladu s općim tržišnim standardima. Ako posjednik voća i povrća može dokazati da je ono u skladu s nekim od standarda UNECE-a, smatrat će se da je voće i povrće usklađeno s općim tržišnim standardima.

Opći tržišni standard

Članak 5.

(1) Voće i povrće iz Priloga I. ovoga Pravilnika namijenjeno prodaji u svježem stanju može se staviti na tržište samo ako udovoljava općem tržišnom standardu.

(2) Opći tržišni standard iz stavka 1. ovoga članka propisan je u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

(3) Opći tržišni standard primjenjuje se na stavljanje na tržište svježeg voća i povrća, uvoz i izvoz.

Posebni tržišni standardi

Članak 6.

(1) Posebnim tržišnim standardima, kod stavljanja na tržište u svježem stanju, mora udovoljavati sljedeće voće i povrće:

(a) agrumi (limun, mandarina, naranča),

(b) banana

(c) breskva i nektarina,

(d) jabuka,

(e) jagoda,

(f) kivi,

(g) kruška,

(h) stolno grožđe,

(i) paprika,

(j) rajčica,

(k) salata, kudrava i širokolisna (batavia) endivija.

(2) Posebni tržišni standardi propisani su u Prilogu III. ovoga Pravilnika.

Iznimke od primjene općih i posebnih tržišnih standarda

Članak 7.

(1) Iznimno od odredbe članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika, tržišni standardi ne primjenjuju se na voće i povrće:

– koje je namijenjeno industrijskoj preradi,

– koje je namijenjeno za hranu za životinje ili drugu namjenu koja nije za hranu i ako jasno označeno riječima »namijenjeno preradi« ili »za hranu za životinje« ili bilo kojim drugim sličnim izričajem;

– koje na svom gospodarstvu proizvođač ustupa bez naknade potrošaču za njegove osobne potrebe;

– koje je pranjem, čišćenjem i rezanjem postalo »pripremljeno za potrošnju« ili »pripremljeno za kuhanje«.

– koje se stavlja na tržište kao jestive klice, nakon naklijavanja sjemenki voća i povrća iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od odredbe članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika, unutar proizvodnog područja, tržišni standardi ne primjenjuju se za voće i povrće:

– koje je proizvođač prodao ili isporučio u objekt za doradu i pakiranje ili u objekt za skladištenje ili otpremio sa gospodarstva u takve objekte i

– koje je otpremljeno iz objekata za skladištenje u objekte za doradu i pakiranje.

(3) Iznimno od odredbe članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika posebni tržišni standardi ne primjenjuju se za voće i povrće u maloprodaji namijenjeno potrošačima za njihovu osobnu upotrebu, a označeno kao »namijenjeno preradi« ili bilo kojim drugim sličnim izričajem i namijenjeno za preradu osim za industrijsku preradu iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka.

(4) Iznimno od članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika tržišni standardi ne primjenjuju se za voće i povrće koje proizvođač direktno prodaje konačnom potrošaču za njegove osobne potrebe na svom gospodarstvu.

(5) Iznimno od odredbe članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika u pogledu posebnih tržišnih standarda, svježe voće i povrće koje nije Ekstra klase u fazi nakon otpreme, može pokazati neznatni gubitak svježine i turgora uslijed dozrijevanja.

(6) Iznimno od članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika opći tržišni standard ne primjenjuje se za sljedeće proizvode od voća i povrća i prerađenog voća i povrća:

(a) nekultivirane gljive iz tarifne oznake 0709 59,

(b) kapare iz tarifne oznake 0709 99 40,

(c) gorki bademi u ljusci iz tarifne oznake 0802 11 10,

(d) oljušteni bademi iz tarifne oznake 0802 12,

(e) oljušteni lješnjaci iz tarifne oznake 0802 22,

(f) oljušteni oraha iz tarifne oznake 0802 32,

(g) pinjoli iz tarifne oznake 0802 90 50,

(h) pistacije iz tarifne oznake 0802 50 00,

(i) makadamija iz tarifne oznake 0802 60 00,

(j) orah pekan iz tarifne oznake ex 0802 90 20,

(k) ostali orašasti plodovi iz tarifne oznake 0802 90 85,

(l) sušene banane iz tarifne oznake 0803 90 90,

(m) sušeni agrumi iz tarifne oznake 0805 10 80,

(n) mješavine tropskih orašastih plodova iz tarifne oznake 0813 50 31,

(o) mješavine drugih orašastih plodova iz tarifne oznake 0813 50 39,

(p) šafran iz tarifne oznake 0910 20.

(7) Posjednik mora voditi evidenciju o voću i povrću iz stavka 1. podstavka 1. i stavka 2. ovoga članka. Evidencija mora sadržavati naziv vrste i sorte, količinu, namjenu i primatelja voća i povrća.

(8) Proizvodi iz stavka 1. podstavka 1. i stavka 2. ovoga članka moraju:

– ispunjavati uvjete u odnosu na njihovu namjenu korištenja;

– se držati fizički odvojeno od proizvoda na koje se primjenjuju tržišni standardi.

Označavanje voća i povrća

Članak 8.

(1) Propisani podaci iz Priloga II. i Priloga III. ovoga Pravilnika moraju se prikazati čitko i uočljivo na jednoj strani pakiranja, bilo da su neizbrisivo otisnuti neposredno na pakiranje ili na etiketu koja je sastavni dio pakiranja ili je prilijepljena na pakiranje.

(2) Za voće i povrće koje se otprema u rasutom stanju i utovaruje neposredno na prijevozno sredstvo, propisani podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju se nalaziti na pratećoj dokumentaciji ili moraju biti postavljeni na vidljivo mjesto unutar prijevoznoga sredstva.

(3) U slučaju prodaje putem ugovora na daljinu, podaci o usklađenosti s tržišnim standardima moraju biti dostupni prije no što je kupoprodaja zaključena.

(4) Na računima i pratećim dokumentima, osim računa izdanog krajnjem potrošaču, treba navesti vrstu proizvoda, zemlju podrijetla proizvoda te klasu, sortu ili komercijalni tip proizvoda ukoliko je proizvod predmet posebnih tržišnih standarda ili oznaku da su proizvodi »namijenjeni preradi«.

Označavanje voća i povrća u trgovini na malo

Članak 9.

(1) U trgovini na malo propisani podaci moraju biti navedeni čitko i uočljivo.

(2) Proizvodi mogu biti izloženi za prodaju pod uvjetom da trgovci na malo prikažu istaknuto i čitko podatke koji se odnose na zemlju podrijetla, klasu, sortu ili komercijalni tip, na takav način da ne dovode potrošača u zabludu.

(3) Uz sve podatke predviđene tržišnim standardima na pretpakovini moraju biti navedeni i podaci o neto masi.

(4) Ako se proizvodi prodaju po komadu, nije potrebno navoditi neto masu ako je broj komada jasno vidljiv i lako prebrojiv izvana ili ako je broj naveden na etiketi.

Mješavine

Članak 10.

(1) Pakiranja neto mase 5 kg ili manje koja sadrže mješavinu različitih tipova voća i povrća mogu se staviti na tržište pod uvjetom da:

(a) su proizvodi ujednačene kvalitete i da je svaki proizvod usklađen s posebnim tržišnim standardima ili, ako za pojedini proizvod ne postoje posebni tržišni standardi, s općim tržišnim standardima,

(b) je pakiranje označeno na propisani način, i

(c) mješavina nije takva da dovede potrošača u zabludu.

(2) Zahtjevi iz stavka 1. podstavka (a) ovoga članka neće se primjenjivati na voće i povrće u mješavini ako se radi o vrstama koje nisu navedene u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(3) Ako je voće i povrće u mješavini porijeklom iz više zemalja članica Europske unije ili trećih zemalja puni nazivi zemalja podrijetla mogu se zamijeniti jednim od sljedećih:

(a) »mješavina EU voća i povrća«,

(b) »mješavina ne – EU voća i povrća«,

(c) »mješavina EU i ne – EU voća i povrća«.

Nadležnost

Članak 11.

(1) Ministarstvo je tijelo nadležno za koordinaciju i međunarodne kontakte u području tržišnih standarda.

(2) Poljoprivredni inspektori provode:

(a) kontrolu usklađenosti s tržišnim standardima voća i povrća koje će se staviti na tržište Republike Hrvatske i koje se izvozi i

(b) inspekcijski nadzor voća i povrća stavljenog na tržište Republike Hrvatske.

(3) Fitosanitarni inspektori provode:

(a) kontrolu usklađenosti s tržišnim standardima voća i povrća koje se uvozi iz trećih zemalja, i

(b) inspekcijski nadzor voća i povrća koje se uvozi.

(4) Ministarstvo će izvijestiti Europsku komisiju o:

(a) nazivu i poštanskom broju i e-mail adresi tijela imenovanog za koordinaciju;

(b) nazivu i poštanskom broju i e-mail adresi imenovanih inspekcijskih tijela; i

(c) točnom opisu područja djelovanja imenovanih inspekcijskih tijela.

(5) Europska komisija javno objavljuje popis tijela imenovanih za koordinaciju u pojedinoj državi članici.

Kontrola usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima

Članak 12.

(1) Kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i izdavanje Potvrde o usklađenosti u skladu s člankom 18.b stavcima 1. i 2. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (u daljnjem tekstu: Zakon) kojom se potvrđuje da voće i povrće udovoljava tržišnim standardima propisanim ovim Pravilnikom provode poljoprivredni i fitosanitarni inspektori.

(2) Kontrola iz stavka 1. ovoga članka provodi se za voće i povrće koje se:

(a) stavlja na tržište Republike Hrvatske,

(b) izvozi,

(c) uvozi.

(3) Zahtjev za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i izdavanje Potvrde o usklađenosti (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi se u pisanom obliku na obrascu iz Priloga V. ovoga Pravilnika.

(4) Kontrola usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima obavlja se u skladu s metodama iz Priloga VI. ovoga Pravilnika.

Potvrda o usklađenosti

Članak 13.

(1) Potvrda o usklađenosti izdaje se za voće i povrće koje se:

– stavlja na tržište,

– uvozi, ako ga pritom ne prati međunarodna potvrda o usklađenosti,

– izvozi, ako zemlja uvoznica zahtijeva i prihvaća potvrdu o usklađenosti.

(2) Potvrda o usklađenosti izdaje se u papirnatom obliku s pečatom i originalnim potpisom nadležnog inspektora ili u elektroničkom obliku s elektroničkim potpisom.

(3) Potvrda o usklađenosti ima jedinstvenu brojčanu oznaku po kojoj se može identificirati.

(4) Potvrda o usklađenosti ispunjava se u četiri istovjetna primjerka. Tri primjerka se izdaju stranci, a jedan primjerak zadržava nadležni inspektor.

(5) Obrazac Potvrde o usklađenosti nalazi se u Prilogu VII. ovoga Pravilnika.

Kontrola usklađenosti s tržišnim standardima voća i povrća koje će se staviti na tržište Republike Hrvatske i koje se izvozi

Članak 14.

(1) Kontrolu usklađenosti s tržišnim standardima voća i povrća koje će se staviti na tržište Republike Hrvatske, obavljaju poljoprivredni inspektori prije stavljanja na tržište.

(2) Ako poljoprivredni inspektor u postupku kontrole usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima koje će se staviti na tržište Republike Hrvatske utvrdi da voće i povrće udovoljava propisanim tržišnim standardima, izdat će Potvrdu o usklađenosti.

(3) Ako poljoprivredni inspektor u postupku kontrole usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima koje će se staviti na tržište Republike Hrvatske utvrdi da voće i povrće ne udovoljava propisanim tržišnim standardima, donijet će usmeno rješenje koje se upisuje u Zapisnik o neusklađenosti kojim će privremeno zabraniti stavljanje voća i povrća na tržište. Voće i povrće za koje je izdan Zapisnik o neusklađenosti ne smije se premještati bez odobrenja poljoprivrednog inspektora.

(4) Obrazac zapisnika iz stavka 3. ovoga članka propisan je u Prilog IX. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, a ispunjava se u dva istovjetna primjerka od kojih se jedan izdaje stranci, a jedan primjerak pohranjuje poljoprivredni inspektor.

(5) Privremena mjera zabrane iz stavka 3. ovoga članka traje dok:

(a) se dio ili cjelokupna količina voća i povrća ne uskladi s tržišnim standardima i poljoprivredni inspektor ne izda Potvrdu o usklađenosti; ili

(b) stranka ne dostavi poljoprivrednom inspektoru dokaze da će se voće i povrće koristiti za preradu ili kao hrana za životinje ili bilo koju drugu namjenu koja nije za hranu; ili

(c) stranka ne dostavi poljoprivrednom inspektoru dokaze o poduzetim mjerama kojima je osigurano da se voće i povrće koje se ne može uskladiti s tržišnim standardima niti se može koristiti za namjene iz podstavka (b) ovoga stavka neće staviti na tržište.

(6) Ako u roku od 8 dana od dana izricanja privremene mjere zabrane iz stavka 3. ovoga članka nisu ispravljene nepravilnosti zbog kojih je usmeno rješenje donijeto, poljoprivredni inspektor će donijeti rješenje u pisanom obliku o otklanjanju nepravilnosti odnosno nedostataka u skladu s odredbama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (u daljnjem tekstu: Zakon) i odredbama ovoga Pravilnika koje se odnose na provedbu inspekcijskog nadzora.

(7) Odredbe prethodnih stavaka ovoga članka primjenjuju se i na kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima koje se izvozi.

Inspekcijski nadzor i postupak u slučaju kad voće i povrće koje se stavlja na tržište nije usklađeno s tržišnim standardima

Članak 15.

(1) Ako tijekom inspekcijskog nadzora poljoprivredni inspektor utvrdi da voće i povrće koje se stavlja na tržište Republike Hrvatske ne udovoljava tržišnim standardima propisanima ovim Pravilnikom, donijet će usmeno rješenje koje se upisuje u zapisnik o inspekcijskom nadzoru i njime privremeno zabraniti stavljanje voća i povrća na tržište.

(2) Privremena mjera zabrane iz stavka 1. ovoga članka traje:

(a) dok se dio ili cjelokupna količina voća i povrća ne uskladi s tržišnim standardima i poljoprivredni inspektor na zahtjev posjednika ne obavi kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i ne izda potvrdu o usklađenosti; ili

(b) dok posjednik ne dostavi poljoprivrednom inspektoru dokaze da će se voće i povrće koristiti za preradu ili kao hrana za životinje ili za bilo koju drugu namjenu koja nije za hranu; ili

(c) dok posjednik ne dostavi poljoprivrednom inspektoru dokaze o poduzetim mjerama koje jamče da se voće i povrće koje se ne može uskladiti s tržišnim standardima niti se može koristiti za namjene iz podstavka (b) ovoga stavka neće staviti na tržište.

(3) Ako u roku od 8 dana od dana izricanja privremene mjere zabrane iz stavka 1. ovoga članka nisu ispravljene nepravilnosti zbog kojih je usmeno rješenje donijeto, poljoprivredni će inspektor donijeti rješenje u pisanom obliku kojim će narediti otklanjanje nepravilnosti, odnosno nedostataka, u skladu s odredbama Zakona i odredbama ovoga Pravilnika koje se odnose na provedbu inspekcijskog nadzora

(4) Posjednik može, postupajući po rješenju iz stavka 3. ovoga članka, uskladiti s tržišnim standardima cjelokupnu količinu voća i povrća ili dio količine. Na zahtjev posjednika poljoprivredni će inspektor obaviti kontrolu voća i povrća te utvrdi li da je cjelokupna količina ili dio količine usklađen s tržišnim standardima, izdati potvrdu o usklađenosti za odgovarajuću količinu.

(5) Ako posjednik, postupajući po rješenju iz stavka 3. ovoga članka, ne može cjelokupnu količinu ili dio količine voća i povrća uskladiti s tržišnim standardima, obvezan je o tome izvijestiti poljoprivrednog inspektora i dostaviti dokaze:

(a) da će se voće i povrće koristiti za preradu ili kao hrana za životinje ili za bilo koju drugu namjenu koja nije za hranu; ili

(b) o poduzetim mjerama kojima je osigurano da se voće i povrće koje se ne može uskladiti s tržišnim standardima niti se može koristiti za namjene iz podstavka (a) ovoga stavka neće staviti na tržište.

(6) Podnošenje zahtjeva i kontrola iz stavka 2. podstavka (a) i stavka 4. ovoga članka obavlja se sukladno odredbama članka 12. stavaka 3. i 4. te članka 14. stavaka 1. do 6. ovoga Pravilnika.

Inspekcijski nadzor i kontrola usklađenosti s tržišnim standardima voća i povrća koje se uvozi iz trećih zemalja

Članak 16.

(1) Inspekcijski nadzor i kontrolu usklađenosti s tržišnim standardima voća i povrća koje se uvozi, obavljaju fitosanitarni inspektori prije postupka carinjenja.

(2) Inspekcijski nadzor pošiljke voća i povrća obavlja se na graničnom prijelazu, a kontrola usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima na graničnom prijelazu ili u skladištu pod carinskim nadzorom, ako se voće i povrće stavlja u postupak skladištenja.

(3) Uvoznik ili carinski otpremnik kojega uvoznik ovlasti obvezan je najmanje jedan radni dan prije prispijeća pošiljke voća i povrća nadležnom fitosanitarnom inspektoru najaviti pošiljku.

(4) Uvoznik ili carinski otpremnik kojeg uvoznik ovlasti obvezan je odmah po prispijeću na granični prijelaz pošiljke voća i povrća koju prati međunarodna potvrda o usklađenosti o tome obavijestiti nadležnoga fitosanitarnog inspektora. Obavijest se dostavlja u pisanom obliku na obrascu koji je tiskan u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

(5) Ako voće i povrće koje se uvozi ne prati međunarodna potvrda o usklađenosti, uvoznik ili carinski otpremnik kojeg uvoznik ovlasti obvezan je fitosanitarnom inspektoru umjesto obavijesti iz stavka 4. ovoga članka podnijeti zahtjev iz članka 12. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(6) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka fitosanitarni inspektor provjerit će inspekcijskim nadzorom je li voće i povrće koje se uvozi usklađeno s tržišnim standardima propisanima ovim Pravilnikom.

(7) Utvrdi li inspekcijskim nadzorom da je voće i povrće koje se uvozi usklađeno s tržišnim standardima propisanima ovim Pravilnikom, fitosanitarni će inspektor dopustiti njegov uvoz.

(8) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, fitosanitarni će inspektor obaviti kontrolu iz stavka 1. ovoga članka.

(9) Utvrdi li kontrolom iz stavka 1. ovoga članka da je voće i povrće koje se uvozi usklađeno s tržišnim standardima propisanima ovim Pravilnikom, fitosanitarni će inspektor izdati Potvrdu o usklađenosti.

(10) Najava iz stavka 3., dostava obavijesti iz stavka 4. i podnošenje zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka obavljaju se za uredovnog vremena fitosanitarne inspekcije.

Postupak u slučaju kad voće i povrće koje se uvozi nije usklađeno s tržišnim standardima

Članak 17.

(1) Ako fitosanitarni inspektor inspekcijskim nadzorom ili kontrolom usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima utvrdi da voće i povrće koje se uvozi ne udovoljava tržišnim standardima propisanima ovim Pravilnikom, donijet će usmeno rješenje koje će upisati u zapisnik o neusklađenosti i njime privremeno zabraniti uvoz voća i povrća dok ga uvoznik ne uskladi s tržišnim standardima ili inspektoru ne podastre dokaz o prenamjeni voća i povrća u proizvod na koji se ne primjenjuju tržišni standardi. Zapisnik se sastavlja u dva istovjetna primjerka, od kojih se jedan izdaje stranci, a jedan pohranjuje fitosanitarni inspektor.

(2) Privremena mjera zabrane iz stavka 1. ovoga članka traje:

a) dok se cjelokupna količina voća i povrća ili dio količine ne uskladi s tržišnim standardima i dok fitosanitarni inspektor na zahtjev uvoznika ne obavi kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i ne izda potvrdu o usklađenosti; ili

b) dok uvoznik ne dostavi fitosanitarnom inspektoru dokaze da će se voće i povrće koristiti za preradu ili kao hrana za životinje ili za bilo koju drugu namjenu koja nije za hranu; ili

c) dok uvoznik ne dostavi fitosanitarnom inspektoru dokaze o poduzetim mjerama koje jamče da se voće i povrće koje se ne može uskladiti s tržišnim standardima niti se može koristiti za namjene iz podstavka b) ovoga stavka neće staviti na tržište.

(3) Ako u roku od 8 dana od dana izricanja privremene mjere zabrane iz stavka 1. ovoga članka nisu ispravljene nepravilnosti zbog kojih je usmeno rješenje donijeto, fitosanitarni inspektor donijet će rješenje u pisanom obliku kojim će narediti otklanjanje nepravilnosti odnosno nedostataka u skladu s odredbama Zakona i odredbama ovoga Pravilnika koje se odnose na provedbu inspekcijskog nadzora.

(4) Uvoznik može, postupajući po rješenju iz stavka 3. ovoga članka, uskladiti s tržišnim standardima cjelokupnu količinu voća i povrća ili dio količine. Na zahtjev uvoznika fitosanitarni će inspektor ponovno obaviti kontrolu voća i povrća te utvrdi li da je cjelokupna količina ili dio količine usklađen s tržišnim standardima, izdati potvrdu o usklađenosti za odgovarajuću količinu.

(5) Obrazac zapisnika iz stavka 1. ovoga članka propisan je u Prilogu IX. ovoga Pravilnika.

Carinjenje voća i povrća koje podliježe kontroli usklađenosti s tržišnim standardima

Članak 18.

(1) Carinarnica, odnosno carinska ispostava ne može obaviti postupak carinjenja i pustiti voće i povrće u slobodni promet ako fitosanitarni inspektor nije utvrdio da je voće i povrće usklađeno s tržišnim standardima i ako pošiljku ne prati izvornik međunarodnog certifikata o usklađenosti koji je izdalo nadležno tijelo zemlje izvoznice ili izvornik potvrde o usklađenosti koju je izdao nadležni fitosanitarni inspektor.

(2) Carinarnica, odnosno carinska ispostava, ne može obaviti postupak izvoznog carinjenja voća i povrća ako uz carinsku deklaraciju za izvoz nije priložena potvrda o usklađenosti izdana od nadležnog poljoprivrednog inspektora.

Granični prijelazi određeni za uvoz voća i povrća

Članak 19.

Granični prijelazi preko kojih se može uvoziti voće i povrće iz Priloga I ovoga Pravilnika jesu:

1. do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji:

(a) Bajakovo

(b) Bregana

(c) Donji Vinjani

(d) Goričan

(e) Karasovići

(f) Metković – cestovni granični prijelaz

(g) Ploče

(h) Rijeka (luka)

(i) Rupa

(j) Stara Gradiška

(k) Zagreb – zračna luka

(l) Županja

(m) Split (luka)

2. nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji:

(a) Bajakovo

(b) Karasovići

(c) Metković – cestovni granični prijelaz

(d) Ploče

(e) Rijeka (luka)

(f) Stara Gradiška

(g) Zagreb – zračna luka.

Metode i učestalost inspekcijskog nadzora te analiza rizika

Članak 20.

(1) Inspekcijski nadzor usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima obavlja se u skladu s metodama utvrđenim u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(2) Inspekcijski nadzor usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima obavlja se na temelju analize rizika, selektivno i odgovarajućom učestalošću, kako bi se osigurala usklađenost s tržišnim standardima i drugim odredbama vezanim uz stavljanje na tržište voća i povrća. Inspekcijski nadzor usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima mora biti usmjeren na period prije otpreme sa mjesta proizvodnje, kada se proizvodi pakiraju ili utovaruju. Za uvezeno voće i povrće, provjera se obavlja prije puštanja u slobodni promet.

(3) Analiza rizika iz stavka 2. ovoga članka temelji se na kriterijima iz stavka 4. i 5. ovoga članka. Na temelju analize rizika trgovci se razvrstavaju u kategorije ovisno o procijenjenom stupnju rizika.

(4) Pri procjeni rizika uzet će se u obzir postojanje Potvrde o usklađenosti iz članka 13. ovoga Pravilnika izdanu od ovlaštenog tijela države izvoznice. Postojanje takve potvrde smatrat će se čimbenikom smanjenja rizika.

(5) Uz kriterij iz stavka 4. ovoga članka, pri procjeni rizika Ministarstvo može uzeti u obzir i sljedeće čimbenike:

(a) vrstu proizvoda, vrijeme proizvodnje, cijenu proizvoda, klimatske prilike, način pakiranja i rukovanja, uvjete skladištenja, zemlju podrijetla, način transporta ili veličinu partije;

(b) veličinu trgovaca, njihovu poziciju u prodajnom lancu, obim ili vrijednost njihove utržene proizvodnje, asortiman proizvoda, područje isporuke ili vrsta obavljenog posla poput skladištenja, sortiranja, pakiranja ili prodaje;

(c) nalaze utvrđene tijekom prethodnih kontrola uključujući broj i vrstu utvrđenih nedostataka, uobičajenu kvalitetu utrženih proizvoda, razina tehničke opreme koja se koristi;

(d) pouzdanost sustava osiguranja kvalitete ili sustava samoprovjere u odnosu na usklađenost s tržišnim standardima;

(e) mjesto na kojemu je obavljena provjera, posebno ako je to točka prvog ulaska u zemlju, ili mjesto na kojemu su proizvodi pakirani ili utovarivani;

(f) podatke iz Upisnika trgovaca voćem i povrćem;

(g) bilo koju drugu informaciju koja može ukazati na rizik od neusklađenost.

(6) Analiza rizika temelji se na informacijama koje su sadržane u Upisniku trgovca voćem i povrćem i klasificira trgovce u kategorije rizika.

Ministarstvo će unaprijed utvrditi:

(a) kriterij za procjenu rizika od neusklađenosti partija;

(b) na temelju analize rizika za svaku rizičnu skupinu, minimalne proporcije trgovaca ili partije i/ili količine koje će biti predmet kontrole usklađenosti.

Ministarstvo može na temelju analize rizika odlučiti da ne provodi selektivne kontrole voća i povrća koje ne podliježe posebnim tržišnim standardima.

(7) Ako se kontrolom ili inspekcijskim nadzorom otkriju značajne nepravilnosti, Ministarstvo će povećati učestalost inspekcijskih nadzora u odnosu na trgovce, proizvode, podrijetlo ili druge parametre.

(8) Trgovci će osigurati inspekciji sve informacije nužne za organiziranje i provođenje kontrole usklađenosti.

Naknada za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i troškovi

Članak 21.

(1) Posjednik plaća naknadu za obavljenu kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka prihod je Državnog proračuna Republike Hrvatske.

(3) Uz naknadu iz stavka 1. ovoga članka posjednik plaća i troškove putovanja nadležnog inspektora do mjesta pregleda, u skladu s propisanim uvjetima.

(4) Visina naknade iz stavka 1. ovoga članka, način zaračunavanja troškova iz stavka 3. ovoga članka te način i uvjeti njihova plaćanja propisani su u Prilogu VIII. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Upisnik trgovaca voćem i povrćem

Članak 22.

(1) Ministarstvo vodi Upisnik trgovaca voćem i povrćem (u daljnjem tekstu: Upisnik) u koji moraju biti upisani svi trgovci koji stavljaju na tržište, uvoze i izvoze voće i povrće iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(2) Trgovci koji stavljaju na tržište svježe voće i povrće obavezni su upisati se u Upisnik.

(3) Za upis u Upisnik, trgovci podnose zahtjev na obrascu iz Priloga X. ovoga Pravilnika uz prilaganje dokaza da je:

(a) pravna ili fizička osoba registrirana u sudskom ili obrtnom registru za trgovinu na veliko i/ili trgovinu na malo;

(b) nositelj i/ili član seljačkog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva registriran u Upisniku poljoprivrednih gospodarstva kada voće i povrće prodaje na malo izvan prodavaonica:

– na štandovima i klupama na tržnicama na malo,

– na štandovima i klupama izvan tržnica na malo,

– pokretnom prodajom,

– prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe i sl.),

– u proizvodnim objektima seljačkih ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kao i na veliko na tržnicama.

(4) Aktivnosti iz članka 3. točke 4., podtočke (a) obuhvaćaju i:

(a) prodaju na daljinu internetom ili na drugi način,

(b) aktivnosti koje pravna ili fizička osoba obavlja za vlastite potrebe ili u korist treće strane, i

(c) aktivnosti na području Republike Hrvatske i/ili izvoz u treće zemlje i/ili uvoz iz trećih zemalja.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, upis u Upisnik nije obvezan za pravne ili fizičke osobe čije su aktivnosti u sektoru voća i povrća ograničene na prijevoz robe ili prodaju na malo.

(6) Upisnik trgovaca voćem i povrćem će za svakog trgovca sadržavati sljedeće:

– upisnički broj,

– naziv, adresu i telefonski broj pravne ili fizičke osobe odnosno OPG-a te, ukoliko postoji, adresu i telefonski broj podružnice,

– kontakt podatke odgovorne osobe na nivou pravne ili fizičke osobe odnosno nositelja gospodarstva na nivou OPG-a,

– podatke potrebne za klasifikaciju u jednu od kategorija rizika,

– mjesto u prodajnom lancu,

– podatke o značaju tvrtke (godišnja vrijednost utržene proizvodnje voća i/ili povrća),

– podatke o nalazu prethodnih provjera svakog trgovca, i

– druge podatke neophodne za provjeru (podaci u vezi sa sustavom osiguranja kvalitete ili sustavom samoprovjere usklađenosti s tržišnim standardima).

(7) Trgovci iz stavka 1. ovoga članka dužni su Ministarstvu dostaviti podatke neophodne za uspostavljanje Upisnika.

(8) Nastale promjene podataka iz stavka 6. ovoga članka trgovac je obvezan prijaviti najkasnije u roku od 8 dana od dana nastanka.

Ovlašteni trgovci

Članak 23.

(1) Ministarstvo može ovlastiti trgovce koji su razvrstani u najnižu kategoriju rizika, pod uvjetom da ispunjavaju uvjete iz stavka 3. ovoga članka, da koriste obrazac iz Priloga XI. ovoga Pravilnika pri označavanju svakog pakiranja u fazi otpreme i/ili da potpišu Potvrdu o usklađenosti iz Priloga XII. ovoga Pravilnika.

(2) Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuje se za razdoblje od najmanje godinu dana.

(3) Trgovci koji koriste ovu mogućnost moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

(a) imati stručno osoblje koje je prošlo obuku koja je odobrena od Ministarstva;

(b) imati odgovarajuću opremu za pripremu i pakiranje voća i povrća;

(c) obvezati se da će kontrolirati usklađenost voća i povrća koje otpremaju i da će voditi evidenciju o svim obavljenim kontrolama.

(4) Ako ovlašteni trgovac u tijeku godine za koje je dobio ovlaštenje učestalo ponavlja pogreške u ispunjavanju uvjeta i/ili prestane ispunjavati uvjete iz stavka 3. ovoga članka, Ministarstvo će opozvati ovlaštenje.

(5) Inspekcijski nadzor nad radom ovlaštenih trgovaca iz stavka 1. ovoga članka te nadzor u ispunjavanju uvjeta iz stavka 3. ovoga članka provodi poljoprivredna inspekcija.

(6) O neispunjavanju uvjeta iz stavka 3. ovoga članka poljoprivredna inspekcija izvještava nadležnu upravu Ministarstva.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Kontroli iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika podliježe i voće i povrće iz stavka 2. točke (c) toga članka koje je unijeto u carinsko područje Republike Hrvatske prije 1. siječnja 2012. te stavljeno u postupak carinskoga skladištenja.

Članak 25.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće (»Narodne novine« broj 77/10, 59/11, 142/11, 154/11) i Pravilnika o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem (»Narodne novine« broj 91/10).

Članak 26.

Do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji trećim zemljama smatraju se sve zemlje iz kojih se voće i povrće uvozi u Republiku Hrvatsku.

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim odredaba:

– članka 5. za voće i povrće iz članka 6. stavka 1.,

– članka 11. stavaka 4. i 5., članka 12. stavka 2. podstavka (a),

– članka 14. u dijelu koji se odnosi na voće i povrće koje se stavlja na tržište Republike Hrvatske,

– članka 18. stavka 2.

ovoga Pravilnika koje stupaju na snagu danom pristupanja Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/11-01/182

Urbroj: 525-07/0801-12-11

Zagreb, 12. travnja 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.

VOĆE I POVRĆE

Oznaka KN

Opis

0702 00 00

rajčica, svježa ili rashlađena

0703

luk, luk kozjak (ljutika), češnjak, poriluk i ostale vrste luka (Allium spp.), svježi ili rashlađeni

0704

kupus, cvjetača, korabica, kelj i slične jestive kupusnjače, svježe ili rashlađeno

0705

Zelena salata (Lactuca sativa) i endivija i radič (Cichorium spp.), svježa ili rashlađena

0706

mrkva, postrna repa, cikla, bijeli korijen, celer korjenaš, rotkvica i slično jestivo korjenasto povrće, svježe ili rashlađeno

0707 00

krastavci salatni i krastavci kornišoni, svježi ili rashlađeni

0708

mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, svježe ili rashlađeno

ex 0709

ostalo povrće, svježe ili rashlađeno, osim povrća iz podbrojeva 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 92 10, 0709 92 90, 0709 99 60 0709 59, 0709 99 40

ex 0802

ostalo lupinasto voće, svježe ili suho, oljušteno ili neoljušteno, osim onoga iz podbrojeva 0802 11 10, 0802 12, 0802 22, 0802 32, 0802 50 00, 0802 51 00 i 0802 52 00, 0802 60 00, 0802 61 00 i 0802 62 00, 0802 90 20 0802 80 00, 0802 90 50 i 0802 90 85

0803 10 90

ostale banane

0804 20 10

smokve, svježe

0804 30 00

ananas

0804 40 00

avokado

0804 50 00

guava, mango i mangusta

0805

ex sušeni agrumi

0806 10 10

svježe stolno grožđe

0807

dinje (uključujući lubenice) i papaje, svježe

0808

jabuke, kruške i dunje, svježe

0809

marelice, trešnje, breskve (uključujući nektarine), šljive i divlje šljive, svježe

0810

ostalo voće, svježe

ex 0910 99

majčina dušica, svježa ili rashlađena

ex 1211 90 85 90

bosiljak, matičnjak, metvica, Origanum vulgare (origano/divlji mažuran), ružmarin, kadulja, svježi ili rashlađeni

1212 99 30

rogači

PRILOG II.

OPĆI TRŽIŠNI STANDARD

Minimalni zahtjevi kvalitete

Uz dopuštena odstupanja proizvod mora biti:

– neoštećen;

– zdrav; isključeni su proizvodi podlegli procesima kvarenja i truljenja u stupnju koji ih čini neprikladnim za potrošnju;

– čist, gotovo bez stranih čestica i primjesa;

– gotovo bez štetnih organizama;

– gotovo bez šteta uzrokovanih štetnim organizmima koje utječu na meso ploda;

– normalne vanjske vlažnosti;

– bez stranog mirisa i /ili okusa.

Stanje proizvoda mora biti takvo da omogućuje:

–prijevoz i rukovanje;

– stizanje na odredište u zadovoljavajućem stanju.

Minimalni zahtjevi zrelosti

Proizvodi moraju biti dovoljno razvijeni, ali ne prerazvijeni i voće mora pokazivati zadovoljavajuću zrelost, ali ne smije biti prezrelo.

Razvijenost i stupanj zrelosti proizvoda mora biti takav da onemogući daljnji proces zriobe i da postigne zadovoljavajući stupanj zrelosti.

Dopuštena odstupanja

U svakoj partiji dopušta se odstupanje brojem ili masom do 10% proizvoda koji ne udovoljavaju minimalnim zahtjevima kvalitete. Unutar dopuštenog odstupanja ne smije biti više od 2% trulih proizvoda.

Označavanje podrijetla proizvoda

Puni naziv zemlje podrijetla. Za proizvode podrijetlom iz zemalja članica označavanje treba biti na jeziku zemlje podrijetla ili na nekom drugom jeziku razumljivom potrošačima zemlje odredišta. Za ostale proizvode, treba biti na bilo kojem jeziku razumljivom potrošačima zemlje odredišta.

PRILOG III.

POSEBNI TRŽIŠNI STANDARDI

1. POGLAVLJE
TRŽIŠNI STANDARDI ZA AGRUME

I. DEFINICIJA PROIZVODA

Odredbe ovog poglavlja odnose se na sljedeće vrste agruma za opskrbu potrošača u svježem stanju, isključujući agrume za preradu:

– limun sorata uzgojenih od vrste Citrus limon (L.) Burm. f.;

– mandarinke sorata uzgojenih od vrste Citrus reticulata Blanco, uključujući Satsuma mandarinke (Citrus unshiu Marcow.), klementine (Citrus clementina Hort. ex Tan.), obične mandarinke (Citrus deliciosa Ten.) i tangerine (Citrus tangerina Hort. ex Tan.) koje se uzgajaju od tih vrsta i njihovih hibrida, (u daljnjem tekstu: mandarinke);

– naranče sorata uzgojenih od vrste Citrus sinensis (L.) Osb.

II. ODREDBE O KVALITETI

Svrha ovih odredbi je definiranje zahtjeva kvalitete agruma nakon pripreme i pakiranja.

A. Minimalni zahtjevi kvalitete

Agrumi u svim klasama, uz posebne odredbe i dopuštena odstupanja koja su određena za svaku klasu pojedinačno moraju biti:

– neoštećeni;

– bez nagnječenja i/ili većih zaraslih ozljeda na kori;

– zdravi, isključeni su proizvodi zahvaćeni truljenjem ili propadanjem koje ih čini neprikladnim za potrošnju;

– čisti, gotovo bez vidljivih stranih čestica;

– gotovo bez štetnih organizama;

– gotovo bez štete uzrokovane štetnim organizmima koje utječu meso ploda;

– bez znakova unutarnjeg smežuravanja (unutarnjih osušenih dijelova);

– bez oštećenja uzrokovanih niskom temperaturom ili mrazom;

– normalne vanjske vlažnosti;

– bez stranog mirisa i/ili okusa.

Stupanj razvijenosti i stanje agruma moraju biti takvi da:

– podnesu prijevoz i rukovanje; i

– stignu na odredište u zadovoljavajućem stanju.

B. Zahtjevi dozrelosti

Agrumi moraju postići prikladan stupanj razvijenosti i zrelosti, pritom uzimajući u obzir kriterije specifične za sortu, vrijeme ubiranja i područje uzgoja.

Dozrelost agruma se definira sljedećim parametrima, posebno naznačenim za svaku vrstu:

– minimalni sadržaj soka;

– ukupni minimalni sadržaj čvrste topive tvari, npr. minimalni sadržaj šećera

– minimalan omjer šećera/kiselina(1),

– stupanj obojenosti.

Stupanj obojenosti treba biti takav da, prolazeći normalan razvoj, agrumi na svom odredištu dosegnu boju karakterističnu za sortu.

Minimalan sadržaj soka (%)

Minimalan sadržaj šećera (°Brix)

Minimalan omjer šećera/kiselina

Stupanj obojenosti

Limuni

20

Mora biti karakterističan za sortu. Voće zelene boje (ali ne tamno zelene) je dopušteno s time da udovoljava minimalnim zahtjevima sadržaja soka.

Satsume, klementine, ostale sorte mandarinki i njihovi hibridi

Satsume

33

6,5:1

Mora biti karakterističan za sortu na najmanje 1/3 površine ploda

Klementine

40

7,0:1

Ostale sorte mandarinki i njihovi hibridi

33

7,5:1

Naranče

Crvene naranče

30

6,5:1

Mora biti karakterističan za sortu. Ipak, plodovi svjetlo zelene boje koja ne prelazi 1/5 površine ploda je dopušteno s time da udovoljava minimalnim zahtjevima sadržaja soka.

Naranče proizvedene u područjima visokih temperatura i visoke relativne vlažnosti zraka tijekom razvoja dopuštena je zelena boja koja prelazi 1/5 površine ploda s time da udovoljava minimalnim zahtjevima sadržaja soka.

Navels group

33

6,5:1

Ostale sorte

35

6,5:1

Musambi, Sathgudi i Pacitan sa više od 1/5 zelene boje

33

Ostale sorte sa više od 1/5 zelene boje

45

Agrumi koji udovoljavaju uvjetima zrelosti mogu biti prethodno podvrgnuti žućenju. Ovaj postupak je jedino dopušten ako se ostala prirodna organoleptička svojstva nisu promijenila.

C. Klasiranje

Agrumi se razvrstavaju u tri klase:

(a) Ekstra klasa

Agrumi Ekstra klase moraju biti vrhunske kvalitete, karakteristični za sortu i/ili komercijalni tip.

Agrumi Ekstra klase moraju biti bez nedostataka uz izuzetak neznatnih površinskih oštećenja, pod uvjetom da ona ne utječu na opći izgled proizvoda, kvalitetu, očuvanje kvalitete i izgled u pakiranju.

(b) Klasa I

Agrumi Klase I moraju biti dobre kvalitete i karakteristični za sortu i/ili komercijalni tip.

Dopušteni su sljedeći manji nedostaci, pod uvjetom da ne utječu na opći izgled proizvoda, kvalitetu, očuvanje kvalitete i izgled u pakiranju:

– manja odstupanja od oblika;

– manja odstupanja od boje; uključujući neznatne ožegotine;

– manja progresivna oštećenja kore ali da ne utječu na meso ploda;

– manja oštećenja kore nastala tijekom oblikovanja ploda, kao što su »srebrni« ožiljci, hrđava prevlaka ili nastala od štetnika;

– manja zacijeljena oštećenja nastala mehaničkim putem, poput oštećenja od tuče, trljanja, oštećenja nastala tijekom rukovanja, itd.;

– lagano ili djelomično odvajanje od kore (ili perikarpa) za sve voće iz skupine mandarina.

(c) Klasa II

Klasa II uključuje agrume koje ne udovoljavaju zahtjevima viših klasa, ali udovoljavaju minimalnim zahtjevima kvalitete.

Dopušteni su sljedeći nedostaci, pod uvjetom da plodovi agruma Klase II zadrže svoje osnovne karakteristike u pogledu kvalitete, očuvanja kvalitete i izgleda u pakiranju:

– odstupanja od oblika;

– odstupanja od boje, uključujući ožegotine;

– progresivno oštećenje kore, koje ne utječe na meso ploda;

– oštećenja kore nastala tijekom oblikovanja ploda, kao što su »srebrni« ožiljci i hrđava prevlaka ili su ih uzrokovali štetnici;

– zarasla oštećenja nastala mehaničkim putem, poput oštećenja od tuče, trljanja, oštećenja nastala tijekom rukovanja, itd.;

– površinske zarasle promjene na kori;

– hrapava kora;

– blago i djelomično odvajanje kore (perikarpa) kod naranči i djelomično odvajanje kore (perikarpa) kod mandarinki.

III. ODREDBE O VELIČINI

Veličina plodova agruma određena je najvećim promjerom ekvatorijalnog dijela ploda ili po broju.

A. Minimalna veličina

Minimalna veličina za plodove agruma iznosi:

Voće

Promjer (mm)

Limuni

Satsume, ostale sorte mandarinki i hibridi

Klementine

Naranče

45

45

35

53

B. Ujednačenost

Agrumi mogu se mjeriti prema jednoj od sljedećih mogućnosti:

a) da bi se omogućila ujednačenost u veličini raspon u veličini između plodova u istom pakiranju ne treba prelaziti:

– 10 mm ako je promjer najmanjeg ploda (ako je naznačeno na pakiranju) < 60 mm

– 15 mm ako je promjer najmanjeg ploda (ako je naznačeno na pakiranju) ≥ 60 mm ali < 80 mm

– 20 mm ako je promjer najmanjeg ploda (ako je naznačeno na pakiranju) ≥ 80 mm ali < 110 mm

– nije propisana razlika u promjeru za plodove ≥110 mm

b) Ako se primjenjuju oznake veličine, oznake i rasponi u sljedećim tablicama moraju se poštivati:

Naranče

Limun

Satsume, ostale sorte mandarinki i hibridi

oznaka veličine

promjer

(mm)

oznaka veličine

promjer

(mm)

oznaka veličine

promjer

(mm)

0

92-110

0

79-90

1-XXX

78 i više

1

87-100

1

72-83

1-XX

67-78

2

84-96

2

68-78

1 ili 1-X

63-74

3

81-92

3

63-72

2

58-69

4

77-88

4

58-67

3

54-64

5

73-84

5

53-62

4

50-60

6

70-80

6

48-57

5

46-56

7

67-76

7

45-52

6(1)

43-52

8

64-73

7

41-48

9

62-70

8

39-46

10

60-68

9

37-44

11

58-66

10

35-42

12

56-63

13

53-60

(1) Veličine manje od 45 mm odnose se samo na klementine.

– za plodove pakirane u rasutom stanju i nečvrstim pojedinačnim pakiranjima (mreže, vreće i sl.) pakiranja maksimalne mase 5 kg najveća razlika u veličini između najmanjeg i najvećeg ploda u istom pakiranju ne smije prijeći raspon tri uzastopne susjedne veličine iz ljestvice veličine ovoga Poglavlja.

c) Za voće razvrstano po broju, razlika u veličini treba biti u skladu sa (a)

IV. ODREDBE O DOPUŠTENIM ODSTUPANJIMA

Odstupanja u pogledu kvalitete i veličine dopuštena su u svakom pakiranju, za proizvode koji ne udovoljavaju zahtjevima navedene klase.

A. Dopuštena odstupanja od kvalitete

(a) Ekstra klasa

Za agrume Ekstra klase u pakiranju može biti brojem ili masom do 5% plodova koji ne udovoljavaju zahtjevima ove klase, ali udovoljavaju zahtjevima propisanima za Klasu I. Unutar dopuštenog odstupanja ne smije biti više od 0,5 % proizvoda koji udovoljavaju uvjetima za Klasu II.

(b) Klasa I

Za agrume Klase I u pakiranju može biti brojem ili masom do 10% plodova koji ne udovoljavaju zahtjevima ove klase, ali udovoljavaju zahtjevima propisanima za Klasu II. Unutar dopuštenog odstupanja ne smije biti više od 1 % proizvoda koji ne udovoljavaju ni uvjetima Klase II niti minimalnim uvjetima, ili proizvoda koji su zahvaćeni truleži.

(c) Klasa II

Za agrume Klase II u pakiranju može biti brojem ili masom do 10% plodova koji ne udovoljavaju zahtjevima ove klase niti minimalnim zahtjevima. Unutar dopuštenog odstupanja ne smije biti više od 2 % proizvoda koji su zahvaćeni truleži.

B. Dopuštena odstupanja od veličine

Za sve klase u pakiranju može biti brojem ili masom do 10% plodova koji odgovaraju veličini neposredno iznad ili ispod (ili onih u slučaju kombinacije triju uzastopnih veličina) veličine označene na pakiranju.

U svakom slučaju, odstupanje od 10% vrijedi za sve plodove koje nemaju manji promjer od sljedećih:

Voće

Promjer (mm)

Limuni

Satsume, ostale sorte mandarinki i hibridi

Klementine

Naranče

43

43

34

50

V. ODREDBE O PREZENTIRANJU

A. Ujednačenost

Sadržaj svakog pakiranja mora biti ujednačen i sadržavati jedino agrume istog podrijetla, sorte ili komercijalnog tipa, kvalitete i veličine te istog stupnja zrelosti i razvijenosti.

Agrumi Ekstra klase moraju biti ujednačeni i po boji.

Ipak, mješavine agruma od izričito različitih sorata mogu biti zajedno pakirane u prodajnom pakiranju, pod uvjetom da su ujednačene po kvaliteti (za svaku vrstu na koju se odnosi), po sorti ili komercijalnom tipu i podrijetlu.

Vidljivi dio sadržaja pakiranja mora biti reprezentativan za sadržaj cijelog pakiranja.

B. Pakiranje

Plodovi agruma moraju biti pakirani na način da su dobro zaštićeni.

Materijali koji se koriste unutar pakiranja moraju biti novi, čisti i takve kvalitete da se izbjegnu bilo kakva vanjska ili unutarnja oštećenja proizvoda. Korištenje materijala, posebno papira ili žigova s trgovačkim specifikacijama, dopušteno je pod uvjetom da je tiskanje ili označavanje izvedeno netoksičnom tintom ili ljepilom.

Naljepnice koje se stavljaju pojedinačno na proizvod moraju biti takve da, nakon uklanjanja, ne ostavljaju vidljive tragove ljepila, niti uzrokuju oštećenja kožice ploda.

Ukoliko se plodovi umataju, mora se koristiti tanak, suh, nov papir bez mirisa.

Zabranjeno je korištenje bilo koje tvari koja može izmijeniti prirodne značajke agruma, osobito okusa ili mirisa.1

Pakiranja moraju biti bez ikakvih stranih tvari. Međutim, dopušteno je prezentiranje plodova s kratkom (neodrvenjelom) grančicom s nekoliko zelenih listova.

VI. ODREDBE O OZNAČAVANJU

Svako pakiranje mora biti čitljivo i neizbrisivo označeno sljedećim podacima, grupiranima na istom mjestu i vidljivim izvana.

A. Identifikacija

– naziv i adresa pravne ili fizičke osobe koja pakira i/ili isporučuje robu.

Naziv i adresa onoga koji pakira i/ili isporučuje robu može biti zamijenjena:

– za sva pakiranja, osim pretpakovina, sa službeno izdanom i prihvaćenom oznakom koja predstavlja onoga koji pakira i/ili isporučuje, naznačenom u blizini izraza »Pakira i/ili isporučuje« (ili istoznačnim kraticama);

– samo kod pretpakovina, s nazivom i adresom onoga koji robu stavlja na tržište sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a koje je naznačeno u blizini izraza »Pakirano za:« ili istoznačnog izraza. U tom slučaju, pri označavanju treba također uključiti oznaku koja predstavlja onoga koji pakira i/ili isporučuje robu. Sve informacije u vezi te oznake neophodne za inspekcijska tijela, obvezan je osigurati onaj koji hranu stavlja na tržište.

B. Vrsta proizvoda

– naziv voćne vrste ako vrsta nije vidljiva izvana.

– naziv sorte, za naranče;

– za skupinu mandarinki:

– za Satsume: »Satsume«, koje može pratiti naziv sorte

– za klementine: gdje je to primjenjivo naznaka: »Klementine, bez koštica«, »Klementine« (1 do 10 koštica) ili »Klementine s košticama« (više od 10 koštica).

– ostale mandarine i njeni hibridi: naziv sorte.

– ‘Mješavina agruma’ ili istovrsnog naziva i uobičajena naziva različitih vrsta, u

slučaju mješavine agruma različitih vrsta.

– ‘Bez koštica’ (po izboru) (1).

C. Podrijetlo proizvoda

– zemlja podrijetla

– regija gdje je proizveden, regionalni ili lokalni naziv mjesta proizvodnje (nije obavezno).

– u slučaju mješavine agruma različitih vrsta različitog podrijetla, treba biti navedeno naziv svake zemlje podrijetla pored naziva vrste na koju se odnosi.

D. Trgovačka obilježja

– klasa;

– veličina izražena kao:

– najmanja i najveća veličina (u mm) ili

– oznaka veličina (nije obavezno) odnosi se na najmanju ili najveću veličinu ili brojem

– ako je upotrijebljeno potrebno je navesti zaštitno sredstvo ili druga kemijska sredstava upotrijebljena nakon ubiranja.

E. Službena kontrolna oznaka (nije obavezno)

Pakiranja ne moraju sadržavati podatke određene odredbama o označavanju ako sadrže više pojedinačnih prodajnih pakiranja, jasno vidljivih izvana, koja su označena svim propisnim podacima i na način da ne obmanjuju krajnjeg potrošača. U slučaju da su takva skupna pakiranja složena na paletama, propisani podaci moraju biti navedeni na obavijesti smještenoj na vidljivom mjestu na barem dvjema stranama palete.

2. POGLAVLJE
TRŽIŠNI STANDARD ZA BANANE

I. DEFINICIJA PROIZVODA

Odredbe ovoga poglavlja odnose se na banane, sorata Musa (AAA) spp., podgrupa Cavendish i Gros Michel, kao i hibrida iz Priloga I. ovoga Pravilnika, za opskrbu potrošača u svježem stanju nakon pripreme i pakiranja; isključujući banane za kuhanje, banane za preradu i fig banane.

II. ODREDBE O KVALITETI

Svrha ovih odredbi je definiranje zahtjeva kvalitete nezrelih zelenih banana nakon pripreme i pakiranja.

A. Minimalni zahtjevi kvalitete

(1) U svim klasama, uz posebne odredbe i dopuštena odstupanja koja su određena za svaku klasu pojedinačno, banane moraju biti:

– zelene i nezrele,

– neoštećene,

– čvrste,

– zdrave; isključen je proizvod zahvaćen truljenjem ili propadanjem koje ga čini neprikladnim za potrošnju,

– čiste, bez vidljivih stranih čestica,

– bez štetnih organizama,

– bez oštećenja uzrokovanih štetnim organizmima,

– s čitavom peteljkom, ne savijene, bez gljivičnog oštećenja ili sušenja,

– s odstranjenim tučcima cvijeta,

– nedeformirane ili neprirodno zakrivljene,

– nenatučene,

– bez oštećenja nastalih zbog niskih temperatura,

– normalne vanjske vlažnosti,

– bez stranog mirisa i/ili okusa.

(2) Pored toga grozdovi i njihovi dijelovi moraju uključivati:

– dovoljnu količinu plodova normalne boje, koji moraju biti zdravi i bez zaraze gljivicama,

– da im je peteljka glatko rezana, da nije koso odrezana ili rastrgana, bez dijelova stabljike.

(3) Razvijenost i dozrelost banana moraju biti takvi da:

– podnesu prijevoz i rukovanje,

– stignu na odredište u zadovoljavajućem stanju kako bi postigle odgovarajući stupanj zrelosti nakon dozrijevanja.

B. Klasiranje

Banane se razvrstavaju u tri klase:

(a) Ekstra klasa

(1) Banane Ekstra klase moraju biti vrhunske kvalitete, karakteristične za sortu i/ili komercijalni tip.

(2) Plodovi ne smiju imati nedostatke, izuzev malih površinskih mrlja koje ne pokrivaju više od 1 cm2 površine, što ne smije narušiti ukupni izgled grozda ili njegovih dijelova, njegovu kvalitetu, očuvanje kvalitete ili izgled u pakiranju.

(b) Klasa I

(1) Banane Klase I moraju biti dobre kvalitete, karakteristične za sortu i/ili komercijalni tip.

(2) Dozvoljeni su sljedeći manji nedostaci na plodovima pod uvjetom da ne utječu na plod i ne narušavaju opći izgled svakoga grozda ili njegovog dijela, njegovu kvalitetu, očuvanje kvalitete ili izgled u pakiranju:

– manji nedostaci u obliku;

– manji nedostaci na kori nastali trenjem i ostale površinske mrlje koje ne prekrivaju više od 2 cm2 površine ploda.

Manji nedostaci mogu utjecati na meso ploda.

(c) Klasa II

(1) Klasa II uključuje banane koje ne udovoljavaju zahtjevima za Klasu I i Ekstra klasu, ali udovoljavaju minimalnim zahtjevima kvalitete banane.

(2) Dozvoljeni su sljedeći nedostaci pojedinačnih plodova pod uvjetom da ne utječu na plod i da banane zadrže svoje bitne karakteristike u odnosu na kvalitetu, očuvanje kvalitete i izgleda:

– nedostaci u obliku,

– nedostaci na kori nastali zbog struganja, trenja ili drugih razloga, pod uvjetom da ukupna zahvaćena površina ne prekriva više od 4 cm² pojedinog ploda.

Nedostaci mogu utjecati na meso ploda.

III. ODREDBE O VELIČINI

(1) Veličina se određuje:

– duljinom jestivog dijela mesa ploda izraženom u centimetrima i izmjerenom duž izbočene strane od kraja cvijeta do osnovice peteljke,

– debljinom, mjerenom u milimetrima debljine poprečnog presjeka ploda između bočnih stranica i sredine, okomito na dužinsku os.

(2) Referentni plod za mjerenje duljine i debljine je:

– središnji plod na vanjskom redu grozda,

– plod pored mjesta reza kojim je odrezan grozd, na vanjskom redu dijela grozda.

(3) Minimalna dozvoljena duljina je 14 cm i minimalna dozvoljena debljina je 27 mm.

(4) Iznimno, banane proizvedene na Madeiri, Azorima, Algarve, Kreti, Lakoniji i Cipru koje su kraće od 14 cm mogu se stavljati na tržište ali se moraju razvrstati u Klasu II.

IV. ODREDBE O DOPUŠTENIM ODSTUPANJIMA

Odstupanja u pogledu kvalitete i veličine dopuštena su u svakom pakiranju, za proizvode koji ne udovoljavaju zahtjevima pojedine klase.

A. Dopuštena odstupanja od kvalitete

(a) Ekstra klasa

Za banane Ekstra klase u pakiranju može biti brojem ili masom do 5% plodova koji ne udovoljavaju zahtjevima ove klase, ali udovoljavaju zahtjevima propisanima za Klasu I, ili su u izuzetnim slučajevima, unutar dopuštenog odstupanja za Klasu I.

(b) Klasa I

Za banane Klase I u pakiranju može biti brojem ili masom do 10% plodova koji ne udovoljavaju zahtjevima ove klase, ali udovoljavaju zahtjevima propisanima za Klasu II, ili su u izuzetnim slučajevima, unutar dopuštenog odstupanja za Klasu II.

(c) Klasa II

Za banane Klase II u pakiranju može biti brojem ili masom do 10% plodova koji ne udovoljavaju zahtjevima ove klase niti minimalnima zahtjevima, uz izuzetak plodova koji su podlegli takvom truljenju, oštećenju ili kvarenju koje ih čini neprikladnim za potrošnju.

B. Dopušteno odstupanje od veličine

Za banane svih klasa u pakiranju može biti brojem do 10% plodova koji ne zadovoljavaju zahtjeve veličine, do najviše 1 cm za minimalnu dužinu od 14 cm.

V. ODREDBE O PREZENTIRANJU

A. Ujednačenost

(1) Sadržaj svakog pakiranja mora biti ujednačen i sadržavati isklučivo banane istog podrijetla, sorte i/ili komercijalnog tipa i kvalitete.

(2) Vidljivi dio sadržaja pakiranja mora biti reprezentativan za sadržaj cijelog pakiranja.

B. Pakiranje

(1) Banane moraju biti pakirane na način da su dobro zaštićene.

(2) Materijali koji se koriste za pakiranja moraju biti novi, čisti i takve kvalitete da se spriječe bilo kakva vanjska ili unutarnja oštećenja proizvoda. Korištenje materijala, posebno papira ili žigova s trgovačkim specifikacijama, dozvoljeno je uz uvjet da je tiskanje ili označavanje napravljeno s netoksičnom tintom ili ljepilom.

(3) Pakiranja moraju biti bez ikakvih stranih tvari.

C. Prezentiranje

(1) Banane se moraju izlagati u grozdovima ili njegovim dijelovima od najmanje četiri ploda te kao pojedinačni plod.

(2) Dozvoljeni su dijelovi grozda kojima nedostaju ne više od dva ploda pod uvjetom da stabljika nije rastrgana već ravno odrezana, bez oštećenja krajnjih plodova.

(3) Dozvoljeni su grozdovi kojima ne nedostaje više od dva ploda, s time da je peteljka glatkog reza i nije rastrgana, bez oštećenja susjednih plodova.

(4) U svakom redu ne smije biti više od jednog dijela grozda s tri ploda istih svojstava kao i ostalo voće u pakiranju.

(5) U proizvodnim regijama, banane se mogu tržiti s peteljkom.

VI. ODREDBE O OZNAČAVANJU

Svako pakiranje mora biti čitljivo i neizbrisivo označeno sljedećim podacima, grupiranima na istom mjestu i vidljivim izvana:

A. Identifikacija

– naziv i adresa pravne ili fizičke osobe koja pakira i/ili isporučuje robu.

Naziv i adresa onoga koji pakira i/ili isporučuje robu može biti zamijenjena službeno izdanom ili priznatom konvencionalnom oznakom.

B. Vrsta proizvoda

– »Banane«, kada sadržaj nije vidljiv izvana,

– naziv sorte ili komercijalnog tipa.

C. Podrijetlo proizvoda

– zemlja podrijetla i, u slučaju proizvoda Europske unije područje proizvodnje,

– regija gdje je proizveden, regionalni ili lokalni naziv mjesta proizvodnje (nije obavezno).

D. Trgovačka obilježja

– klasa

– neto masa,

– veličina izražena kao minimalna dužina i, prema izboru, kao maksimalna dužina.

E. Službena kontrolna oznaka (nije obavezno)

1. Dobavljač/uvoznik(1)

Inspekcijska potvrda (certifikat)

EU broj__________

(Ova potvrda služi isključivo upotrebi nadležnih inspekcijskih tijela)

Pravna ili fizička osoba koja pakira roba navedena na pakiranju (ukoliko nije dobavljač/uvoznik)

3. Nadležno inspekcijsko tijelo

4. Mjesto inspekcijske kontrole/Zemlja podrijetla(2)

5. Regija ili zemlja odredišta

6. Prijevozno sredstvo

7. Kontrola na odredištu

(gdje je to moguće)

7.A.

☐ Domaće tržište

☐ Uvoz

☐ Izvoz

8. Pakiranje (broj i tip)

9. Vrsta proizvoda (sorta, ako zahtjevaju standardi)

10. Klasa kvalitete

11. Ukupna težina u kg – bruto/neto(1)

12. Nadležno inspekcijsko tijelo ovime potvrđuje da navedenom kontrolom uzoraka, spomenuta roba u trenutku inspekcije udovoljava uvjetima kvalitete koji su na snazi

______________________

Carinska služba:ulaz/izlaz(1)

Rok važenja:__________dana

____________________________

Inspektor

(puno ime i prezime)

__________________________

Mjesto i datum izdavanja

___________________________

Potpis

Pečat

13. Napomene:

(1)Izbristi ako je potrebno

(2)ako se proizvodi ponovno izvezu, navesti podrijetlo pod točkom 9

Potvrda od izuzeću od potvrde o usklađenosti banana s tržišnim standardima

Dobavljač: __________________________________________

(ime, tvrtka, adresa)

Registracijski broj nadležnog inspekcijskog tijela: ________________

Nadležno tijelo: ______________________________________

(naziv i adresa)

Datum izdavanja potvrde: ___________________________

Rok važenja potvrde: ______________________________

Potpis i/ili pečat nadležnog tijela: ______________________

PRILOG TRŽIŠNOM STANDARDU ZA BANANE
Popis glavnih grupa, podgrupa i sorata desertnih banana koje se trže u Europskoj uniji

GRUPA

PODGRUPA

GLAVNE SORTE

AA

Sweet fig

Sweet fig, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo

AB

Ney-Poovan

Ney-Poovan, Safet Velchi

AAA

Cavendish

Dwaef Cavendish

Giant Cavendish

Lacatan

Poyo (Robusta)

Williams

Americani

Valery

Arvis

Gros Michel

Gros Michel (Big Mike)

Highgate

Hibridi

Flhorban 920

Pink fig

Figue Rose

Figue Rose Verte

Ibota

AAB

Fig apple

Fig apple, Silk

Pome (Prata)

Pacovan

Prata Ana

Mysore

Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo

3. POGLAVLJE
TRŽIŠNI STANDARDI ZA BRESKVU I NEKTARINU

I. DEFINICIJA PROIZVODA

Odredbe ovog poglavlja odnose se na breskve i nektarine sorata uzgojenih od vrste Prunus persica Sieb. i Zucc., za opskrbu potrošača u svježem stanju, isključujući breskve i nektarine namijenjene preradi.

II. ODREDBE O KVALITETI

Svrha ovih odredbi je definiranje zahtjeva kvalitete breskve i nektarine, nakon pripreme i pakiranja.

A. Minimalni zahtjevi kvalitete

U svim klasama, uz posebne odredbe i dopuštena odstupanja koja su određena za svaku klasu pojedinačno, breskve i nektarine moraju biti:

– neoštećene;

– zdrave, isključeni su proizvodi zahvaćeni truljenjem ili propadanjem koje ih čini neprikladnim za potrošnju;

– čiste, gotovo bez vidljivih stranih čestica;

– gotovo bez štetnih organizama;

– gotovo bez štete uzrokovane štetnim organizmima, bez utjecaja na meso;

– bez rascjepljenog ploda oko područja peteljke;

– normalne vanjske vlažnosti;

– bez stranog mirisa i/ili okusa.

Stupanj razvoja i stanje bresaka i nektarina moraju biti takvi da:

– podnesu prijevoz i rukovanje; i

– stignu na odredišta u zadovoljavajućem stanju.

B. Minimalni zahtjevi dozrelosti

Breskve i nektarine moraju biti dovoljno razvijene i pokazivati dovoljnu zrelost. Najmanji indeks prelamanja mesa ploda mora biti veći ili jednak 8°Brix-a.

C. Klasiranje

Breskve i nektarine razvrstavaju se u tri dolje navedene klase:

(a) Ekstra klasa

Breskve i nektarine Ekstra klase moraju biti vrhunske kvalitete. Moraju imaju svojstva sorte. Meso ploda mora biti potpuno zdravo. Moraju biti bez nedostataka uz izuzetak veoma sitnih površinskih oštećenja, pod uvjetom da ona ne utječu na opći izgled proizvoda, kvalitetu, očuvanje kvalitete, te izgled u pakiranju.

(b) Klasa I

Breskve i nektarine Klase I moraju biti dobre kvalitete. Moraju imaju svojstva sorte. Meso ploda mora biti potpuno zdravo.

Dopušteni su sljedeći manji nedostaci kožice pod uvjetom da ne utječu na opći izgled proizvoda, kvalitetu, očuvanje kvalitete i izgled u pakiranju, te da ne prelaze:

– neznatna odstupanja oblika,

– neznatna odstupanja u razvoju,

– neznatna odstupanja u boji,

– neznatna nagnječenja do 1 cm2 ukupne površine ploda,

– neznatna oštećenja kožice više od:

– 1,5 cm duljine za oštećenja izduženog oblika;

– 1 cm² ukupne površine ploda za sva ostala oštećenja.

(c) Klasa II

Klasa II uključuje breskve i nektarine koje ne udovoljavaju zahtjevima viših klasa, ali udovoljavaju minimalnim zahtjevima navedenim dolje.

Meso ploda ne smije pokazivati ozbiljna oštećenja.

Dopušteni su sljedeći nedostaci na kožici, pod uvjetom da plodovi zadrže svoje osnovne karakteristike u pogledu kvalitete, očuvanja kvalitete i izgled u pakiranju, te da ne prelaze:

– odstupanje u obliku,

– odstupanja u razvoju, uključujući sitne pukotine, s time da je plod zarastao i da je meso ploda zdravo,

– odstupanja u boji,

– nagnječenja/kontuzije koja mogu biti blago neobojena i ne prelaze 2 cm2 ukupne površine ploda

– oštećenja kožice više od:

– 2,5 cm u duljinu za oštećenja izduženog oblika;

– 2 cm2 ukupne površine za ostala oštećenja.

III. ODREDBE O VELIČINI

Veličina bresaka i nektarina određena je:

– najvećim promjerom ekvatorijalnog dijela ploda,

– masom, ili

– brojem.

Najmanja veličina treba biti:

– 56 mm ili 85 g za klasu ‘Extra’,

– 51 mm ili 65 g za klase I i II (ako se mjeri).

Ipak, voće veličine manje od 56 mm ili 85 g, ne stavlja se na tržište u razdoblju od 1. srpnja do 31 listopada (sjeverna hemisfera) i od 1. siječnja do 30. travnja (južna hemisfera).

Sljedeće odredbe se odnose iznimno na Klasu II.

da bi se osigurala ujednačenost u veličini, raspon u veličini između proizvoda u istom pakiranju ne treba prelaziti:

(a) za voće kojemu se mjeri obujam:

— 5 mm za voće manje od 70 mm,

— 10 mm za voće od 70 mm i više.

(b) za voće kojemu se mjeri masa:

— 30 g za voće ispod 180 g,

— 80 g za voće od 180 g i više.

(c) za voće kojemu se mjeri brojem, razlika u veličini treba biti u skladu s (a) ili(b).

Razvrstavanje po veličini je obvezno ukoliko se primjenjuju oznake veličine kao u tablici.

oznaka

promjer

masa

od (mm)

do (mm)

od (g)

do (g)

1

2

3

4

5

6

7

D

C

B

A

AA

AAA

AAAA

51

56

61

67

73

80

56

61

67

73

80

90

65

85

105

135

180

220

85

105

135

180

220

300

>90

>300

IV. ODREDBE O DOPUŠTENIM ODSTUPANJIMA

Odstupanja u pogledu kvalitete i veličine dopuštena su u svakom pakiranju, za proizvode koji ne udovoljavaju zahtjevima navedene klase

A. Dopuštena odstupanja od kvalitete

(a) Ekstra klasa

Za breskve i nektarine Ekstra klase u pakiranju može biti brojem ili masom do 5% plodova koji ne udovoljavaju zahtjevima ove klase, ali udovoljavaju zahtjevima propisanim za Klasu I. Unutar dopuštenog odstupanja ne smije biti više od 0,5 % proizvoda koji ne udovoljavaju uvjetima Klase II.

(b) Klasa I

Za breskve i nektarine Klase I u pakiranju može biti brojem ili masom do 10% plodova koji ne udovoljavaju zahtjevima ove klase, ali udovoljavaju zahtjevima propisanim za Klasu II. Unutar dopuštenog odstupanja ne smije biti više od 1 % proizvoda koji ne udovoljavaju ni uvjetima Klase II niti minimalnim uvjetima, ili proizvoda koji su zahvaćeni truleži.

(c) Klasa II

Za breskve i nektarine Klase II u pakiranju može biti brojem ili masom do 10% plodova koji ne udovoljavaju zahtjevima ove klase niti minimalnim zahtjevima, uz izuzetak plodova koji su podlegli takvom truljenju, oštećenju ili kvarenju koje ih čini neprikladnim za potrošnju. Unutar dopuštenog odstupanja ne smije biti više od 2 % proizvoda koji su zahvaćeni truleži.

B. Dopuštena odstupanja od veličine

U svim klasama, ako se mjeri, dopušta se brojem ili masom do 10% bresaka ili nektarina koje odstupaju od uvjeta propisanim za veličinu.

V. ODREDBE O PREZENTIRANJU

A. Ujednačenost

Sadržaj svakog pakiranja mora biti ujednačen i sadržavati breskve ili nektarine istog podrijetla, sorte, kvalitete, stupnja dozrelosti i veličine (ako se mjeri). Ukoliko je riječ o breskvama i nektarinama Ekstra klase, sadržaj također mora biti ujednačen po boji.

Vidljivi dio sadržaja pakiranja mora biti reprezentativan za sadržaj cijelog pakiranja.

B. Pakiranje

Breskve ili nektarine moraju biti pakirane na način da su dobro zaštićene.

Materijali koji se koriste za pakiranje moraju biti novi, čisti i takve kvalitete da se spriječe bilo kakva vanjska ili unutarnja oštećenja proizvoda. Korištenje materijala, posebno papira ili žigova s trgovačkim specifikacijama, dozvoljeno je uz uvjet da je tiskanje ili označavanje napravljeno s netoksičnom tintom ili ljepilom.

Naljepnice koje se pojedinačno lijepe na proizvod moraju biti takve da kada se odstrane, ne uzrokuju vidljive tragove ljepila niti uzrokuju oštećenja kožice ploda.

Pakiranja moraju biti bez ikakvih stranih tvari.

VI. ODREDBE O OZNAČAVANJU

Svako pakiranje mora biti čitljivo i neizbrisivo označeno sljedećim podacima, grupiranima na istom mjestu i vidljivim izvana:

A. Identifikacija

– naziv i adresa pravne ili fizičke osobe koja pakira i/ili isporučuje robu.

Naziv i adresa onoga koji pakira i/ili isporučuje robu može biti zamijenjena:

– za sva pakiranja osim pretpakovina, sa službeno izdanom i prihvaćenom oznakom koja predstavlja onoga koji pakira i/ili isporučuje, naznačenom u blizini izraza »Pakira i/ili isporučuje« (ili istoznačnim kraticama);

– samo kod pretpakovina, s nazivom i adresom onoga koji robu stavlja na tržište sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a koje je naznačeno u blizini izraza »Pakirano za:« ili istoznačnog izraza. U tom slučaju, pri označavanju treba također uključiti oznaku koja predstavlja onoga koji pakira i/ili isporučuje robu. Sve informacije u vezi te oznake neophodne za inspekcijska tijela, obvezan je osigurati onaj koji hranu stavlja na tržište.

B. Vrsta proizvoda

– »breskve« ili »nektarine« ako sadržaj pakiranja nije vidljiv izvana;

– boja mesa ploda;

– naziv sorte (nije obavezno).

C. Podrijetlo proizvoda

– zemlja podrijetla;

– regija gdje je proizveden, regionalni ili lokalni naziv mjesta proizvodnje (nije obavezno).

D. Trgovačka obilježja

– klasa,

– veličina (ako se mjeri) izražena najmanjim i najvećim promjerom (u mm) ili najmanjom i najvećom masom (u g) ili oznakom veličine.

– broj jedinica (nije obvezno);

E. Službena kontrolna oznaka (nije obavezno)

Pakiranja ne moraju sadržavati podatke određene odredbama o označavanju ako sadrže više pojedinačnih prodajnih pakiranja, jasno vidljivih izvana, koja su označena svim propisnim podacima i na način da ne obmanjuju krajnjeg potrošača. U slučaju da su takva skupna pakiranja složena na paletama, propisani podaci moraju biti navedeni na obavijesti smještenoj na vidljivom mjestu na barem dvjema stranama palete.

4. POGLAVLJE
TRŽIŠNI STANDARD ZA JABUKE

I. DEFINICIJA PROIZVODA

Odredbe ovog poglavlja odnose se na sorte jabuka uzgojene od vrste Malus domestica Borkh za opskrbu potrošača u svježem stanju, isključujući jabuku za preradu.

II. ODREDBE O KVALITETI

Svrha ovih odredbi je definiranje zahtjeva kvalitete jabuka, nakon pripreme i pakiranja.

A. Minimalni zahtjevi kvalitete

U svim klasama, uz posebne odredbe i dopuštena odstupanja koja su određena za svaku klasu pojedinačno, jabuka mora biti:

– čitava,

– zdrava; isključeni su plodovi podlegli procesima kvarenja i truljenja u stupnju koji ih čini neprikladnim za potrošnju;

– čista, gotovo bez stranih čestica i primjesa;

– gotovo bez štetnih organizama;

– gotovo bez štete uzrokovane štetnim organizmima bez utjecaja na meso ploda;

– bez značajnije prisutnosti staklavosti ploda, s iznimkom za Fuji i njegove mutante

– normalne vanjske vlažnosti;

– bez stranog mirisa i/ili okusa.

Razvoj i stanje jabuka mora biti takvo da omogući:

– podnošenje prijevoza i rukovanje, i

– stizanje na odredište u zadovoljavajućem stanju.

B. Zahtjevi za zrelošću ploda

Jabuke moraju biti dovoljno razvijene, i pokazivati zadovoljavajuću zrelost.

Razvoj i stupanj zrelosti jabuka mora biti takav da se onemogući daljnji proces sazrijevanja i mora postići stupanj zrelosti karakterističan za tu sortu.

Da bi se osigurali minimalni zahtjevi za zrelošću, u obzir se mora uzeti nekoliko parametara (npr. morfologija, okus, čvrstoća i indeks prelamanja).

C. Klasiranje

Jabuka se razvrstava u tri dolje navedene klase.

(a) Extra klasa

Jabuke Ekstra klase moraju biti vrhunske kvalitete. Moraju biti karakteristične za sortu kojoj pripadaju i s čitavom peteljkom.

Jabuke moraju imati sljedeće minimalne karakteristike obojenja vanjštine ploda karakteristične za sortu:

– 3/4 ukupne vanjštine ploda mora biti crveno u slučaju skale boja A,

– 1/2 ukupne vanjštine ploda crveno prošarano u slučaju skale boja B,

– 1/3 ukupne vanjštine ploda neznatno crveno obojeno, malo zacrvenjeno ili prugasto u slučaju skale boja C.

Meso ploda mora biti savršeno zdravo.

Ne smiju imati oštećenja, izuzev malih površinskih oštećenja koja ne utječu na opći izgled proizvoda, kvalitetu, održavanje kvalitete i izgled pakiranja:

– neznatna oštećenja kožice

– neznatno crvenkasto smeđe obojenje (1) poput:

– smeđih nagnječenja koje se ne smiju nalaziti oko peteljke i ne smiju biti hrapava i/ili

– neznatnih tragova crvenkasto smeđe boje.

(b) Klasa I

Jabuke ove klase moraju biti dobre kvalitete. Moraju imati svojstva sorte kojoj pripadaju.

Jabuke moraju imati sljedeće minimalne karakteristike obojenja vanjštine ploda karakteristične za sortu:

– 1/2 ukupne vanjštine ploda mora biti crveno u slučaju skale boja A,

– 1/3 ukupne vanjštine ploda crveno prošarano u slučaju skale boja B,

– 1/10 ukupne vanjštine ploda neznatno crveno obojeno, malo zacrvenjeno ili prugasto u slučaju skale boja C.

Meso ploda mora biti savršeno zdravo.

Dopušteni su sljedeći manji nedostaci, pod uvjetom da ne utječu na opći izgled proizvoda, kvalitetu, očuvanje kvalitete i izgled u pakiranju:

– neznatne deformacije oblika;

– manji nedostatak u razvijenosti;

– neznatno odstupanje od boje;

– manja nagnječenja koja ne prelaze 1cm2 ukupne površine ploda i koja je obojana,

– blago oštećenje kožice koje ne smije prelaziti:

– 2 cm dužine za oštećenja izduženog oblika,

– 1 cm2 ukupne površine za druga oštećenja, uz izuzetak čađave pjegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inaequalis), koja ne smije prelaziti 0,25 cm2 ukupne površine.

– lagana crvenkasto smeđa obojanost – rđa poput:

– smeđih mrlja koje mogu blago prelaziti preko peteljke odnosno udubine peteljke ali ne smije biti hrapava i/ili

– tankih mrlja poput mreže koje ne prelaze 1/5 ukupne površine i nisu u jakom kontrastu sa ostakom obojenja proizvoda i/ili

– gustih rđa koje ne smiju prelaziti 1/20 ukupne površine proizvoda, dok tanke mrlje poput mreže i guste hrđe ne smiju prelaziti 1/5 ukupne površine.

Peteljka smije nedostajati pod uvjetom da je lom čist i da kožica uz peteljku nije oštećena.

(c) Klasa II

Jabuke ove klase uključuju plodove koji ne udovoljavaju zahtjevima viših klasa ali udovoljavaju gore navedenim minimalnim zahtjevima kvalitete.

Meso ploda mora biti bez većih nedostataka.

Dopušteni su sljedeći nedostaci, pod uvjetom da jabuke zadrže svoje osnovna svojstva u pogledu kvalitete, očuvanja kvalitete i izgleda u pakiranju:

– deformacije oblika;

– nedostaci u razvijenosti;

– odstupanja od boje;

– manja nagnječenja koja ne prelaze 1cm2 površine koja može biti blago neobojana

– oštećenja kožice koja ne smiju prelaziti:

– 4 cm u dužinu za oštećenja izduženog oblika,

– 2,5 cm2 ukupne površine za ostala oštećenja, uz izuzetak čađave krastavosti (Venturia inaequalis), koja ne smije prelaziti 1 cm2 ukupne površine.

– neznatno crvenkasto smeđe obojenje (1) poput:

– smeđih mrlja koje se smiju nalaziti oko peteljke i jezgre ploda i može biti blago hrapava i/ili

– tanke mrlje poput mreže koja ne prelazi 1/2 ukupne površine i nije u jakom kontrastu sa ostakom obojenja proizvoda i/ili

– gusta rđa ne smije prelaziti 1/3 ukupne površine proizvoda

– tanke mrlje poput mreže i guste hrđe ne smiju prijeći 1/2 ukupne površine.

III. ODREDBE O VELIČINI

Veličina ploda jabuke određena je najvećim promjerom ekvatorijalne ravnine ili masom ploda.

Za sorte jabuka svih klasa minimalna veličina određena promjerom iznosi 60 mm, odnosno 90 g ako je određena masom ploda. Kod sorata jabuka sitnijeg ploda dopušta se minimalna veličina 50 mm, odnosno 70 g, ako je izmjerena količina šećera 10,5° Briksa ili više.

Kako bi se osigurala ujednačenost prema veličini u pakiranju za plodove koji se razvrstavaju prema promjeru, razlika u promjeru između plodova u istome pakiranju ograničava se na:

a) za plodove koji se razvrstavaju prema promjeru:

– 5 mm za plodove Ekstra klase i plodove Klase I i Klase II pakirane u redove i slojeve; međutim, za jabuke sorata Bramley’s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) i Horneburger, razlika u promjeru može iznositi do 10 mm, i

– 10 mm za plodove Klase I pakirane u rasutom stanju ili u prodajnom pakiranju; međutim, za jabuke sorata Bramley’s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) i Horneburger, razlika u promjeru može iznositi do 20 mm, ili

b) za plodove koji se razvrstavaju prema masi:

– za ‘Extra’ Klasu, Klasu I i Klasu II jabuke pakirane u redove i slojeve:

Raspon (g

Razlika u masi (g)

70-90

15 g

91-135

20 g

136-200

30 g

201-300

40 g

> 300

50 g

– za Klasu I u rasutom stanju ili u prodajnom pakiranju:

Raspon (g)

Ujednačenost (g)

70-135

35

136-300

70

> 300

100

Ne postoji zahtjev ujednačenost u mjerenju za Klasu II u rasutom stanju ili prodajnom pakiranju.

IV. ODREDBE O DOPUŠTENIM ODSTUPANJIMA

Odstupanja u pogledu kvalitete i veličine dopuštena su u svakom pakiranju, za proizvode koji ne udovoljavaju zahtjevima naznačene klase.

A. Dopuštena odstupanja od kvalitete

(a) Ekstra klasa

Za jabuke Ekstra klase u pakiranju može biti brojem ili masom do 5% plodova koji ne udovoljavaju zahtjevima ove klase, a udovoljavaju zahtjevima propisanima za Klasu I.

Unutar dopuštenog odstupanja ne smije biti više od 0,5 % proizvoda koji ne udovoljavaju uvjetima Klase II.

(b) Klasa I

Za jabuke Klase I u pakiranju može biti brojem ili masom do 10% plodova koji ne udovoljavaju zahtjevima ove klase, a udovoljavaju zahtjevima propisanima za Klasu II.

Unutar dopuštenog odstupanja ne smije biti više od 1 % proizvoda koji ne udovoljavaju ni uvjetima Klase II niti minimalnim uvjetima, ili proizvoda koji su zahvaćeni truleži.

(c) Klasa II

Za jabuke Klase II u pakiranju može biti brojem ili masom do 10% plodova koji ne udovoljavaju zahtjevima ove klase niti minimalnim zahtjevima. Unutar dopuštenog odstupanja ne smije biti više od 2 % proizvoda koji su zahvaćeni truleži.

B. Dopuštena odstupanja od veličine

Za sve klase u pakiranju može biti brojem ili masom do 10% plodova koji odstupaju od veličine, ali ovo odstupanje ne uključuje plodove veličine:

– 5 ili više mm ispod najmanjeg promjera;

– 10 ili više g ispod najmanje mase.

V. ODREDBE O PREZENTIRANJU

A. Ujednačenost

Sadržaj svakog pakiranja mora biti ujednačen i sadržavati samo jabuke istog podrijetla, sorte, kvalitete i veličine (ukoliko su razvrstane po veličini), te istog stupnja zrelosti.

Jabuke Ekstra klase moraju biti ujednačene i po boji.

Ipak, mješavine jabuka od izričito različitih sorata mogu biti zajedno pakirane u prodajnom pakiranju, pod uvjetom da su ujednačene po kvaliteti te, za svaku sortu, ujednačene po podrijetlu.

Vidljivi dio sadržaja pakiranja mora biti reprezentativan za sadržaj cijelog pakiranja.

B. Pakiranje

Jabuke moraju biti pakirane na način da su dobro zaštićene. Prodajna pakiranja čija neto masa prelazi 3 kg moraju biti dovoljno čvrsta kako bi osigurala odgovarajuću zaštitu proizvoda.

Materijali koji se koriste za pakiranja moraju biti novi, čisti i takve kvalitete da se izbjegnu bilo kakva vanjska ili unutarnja oštećenja proizvoda. Korištenje materijala, posebno papira ili žigova s trgovačkim specifikacijama, dopušteno je pod uvjetom da je tiskanje ili označavanje izvedeno netoksičnom tintom ili ljepilom.

Naljepnice koje se stavljaju pojedinačno na proizvod moraju biti takve da, nakon uklanjanja, ne ostavljaju vidljive tragove ljepila, niti uzrokuju oštećenja kožice ploda.

Pakiranja moraju biti bez ikakvih stranih tvari.

VI. ODREDBE O OZNAČAVANJU

Svako pakiranje mora biti čitljivo i neizbrisivo označeno sljedećim podacima, grupiranima na istom mjestu i vidljivim izvana:

A. Identifikacija

– naziv i adresa pravne ili fizičke osobe koja pakira i/ili isporučuje robu.

Naziv i adresa onoga koji pakira i/ili isporučuje robu može biti zamijenjena:

– za sva pakiranja osim pretpakovina, sa službeno izdanom i prihvaćenom oznakom koja predstavlja onoga koji pakira i/ili isporučuje, naznačenom u blizini izraza »Pakira i/ili isporučuje« (ili istoznačnim kraticama);

– samo kod pretpakovina, s nazivom i adresom onoga koji robu stavlja na tržište sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a koje je naznačeno u blizini izraza »Pakirano za:« ili istoznačnog izraza. U tom slučaju, pri označavanju treba također uključiti oznaku koja predstavlja onoga koji pakira i/ili isporučuje robu. Sve informacije u vezi te oznake neophodne za inspekcijska tijela, obvezan je osigurati onaj koji hranu stavlja na tržište.

B. Vrsta proizvoda

– »jabuke«, ako sadržaj pakiranja nije vidljiv izvana;

– naziv sorte ili, u slučaju da prodajna pakiranja sadrže mješavinu različitih sorata, naziv svake pojedine sorte u pakiranju.

– umjesto naziva sorte može se koristiti sinonim. Naziv mutanta ili trgovački naziv može biti kao dodatak sorti ili sinonimu.

C. Podrijetlo proizvoda

– zemlja podrijetla;

– regija gdje je proizveden, regionalni ili lokalni naziv mjesta proizvodnje (nije obavezno);

– u slučaju da prodajna pakiranja sadrže mješavinu izričito različitih sorata jabuka različitog podrijetla, naziv svake zemlje podrijetla treba se nalaziti pored naziva pojedinih sorata.

D. Trgovačka obilježja

– klasa;

– veličina ili, za plodove pakirane u redove i slojeve, broj komada;

Ukoliko se identifikacija obavlja prema veličini, ona se naznačuje:

a) za proizvode koji podliježu pravilima ujednačenosti, kao najmanji i najveći promjeri ili kao najmanja i najveća masa;

b) za proizvode koji ne podliježu pravilima ujednačenosti, kao promjer ili neto masa najmanjeg ploda u pakiranju s naznakom »i iznad«, ili kao odgovarajuća mjera uz promjer ili masu najvećeg ploda.

E. Službena kontrolna oznaka (nije obvezno)

Pakiranja ne moraju sadržavati podatke određene odredbama o označavanju ako sadrže više pojedinačnih prodajnih pakiranja, jasno vidljivih izvana, koja su označena svim propisnim podacima i na način da ne obmanjuju krajnjeg potrošača. U slučaju da su takva skupna pakiranja složena na paletama, propisani podaci moraju biti navedeni na obavijesti smještenoj na vidljivom mjestu na barem dvjema stranama palete.

PRILOG TRŽIŠNOM STANDARDU ZA JABUKE

Nepotpuni popis sorata jabuka razvrstanih prema kriterijima boje, rđe i veličine:

Plodovi sorata koje nisu dio popisa moraju se ocjenjivati prema karakteristikama njihove sorte.

Sorta

Mutant

Sinonimi

Skupina boje

Rđa

African Red

B

Akane

Tohoku 3

B

Alborz Seedling

C

Aldas

B

Alice

B

Alkmene

Early Windsor

C

Alro

B

Alwa

B

Amasya

B

Angold

C

Antej

Antei

B

Apollo

Beauty of Blackmoor

C

Arkcharm

Arkansas No 18, A 18

C

Arlet

B

R

Aroma

C

Mutanti sorte Aroma

C

Amorosa

C

Auksis

B

Beacon

A

Belfort

Pella

B

Belle de Boskoop

R

Mutanti sorte Belle de Boskoop

R

Boskoop rouge

Red Boskoop

Roter

Boskoop

R

Belle fleur double

Belorrusskoje

Malinovoje

Belorusskoe Malinovoe, Byelorusskoe Malinovoe

B

Berlepsch

Freiherr von Berlepsch

C

Mutanti sorte Berlepsch

C

Berlepsch rouge

Red Berlepsch, Roter Berlepsch

C

Blushed Golden

Bogatir

Bogatyr

Bohemia

B

Braeburn

B

Mutanti sorte Braeburn

B

Hidala

B

Joburn

B

Lochbuie Red Braeburn

B

Mahana Red

B

Mariri Red

B

Redfield

B

Royal Braeburn

B

Bramley’s Seedling

Bramley Triomphe de Kiel

Brettacher Sämling

Calville (skupina…)

Cardinal

B

Carola

Kalco

C

Caudle

B

Charden

Charles Ross

Civni

B

Coromandel Red

Corodel

A

Cortland

B

Cox’s orange pippin i mutanti

Cox Orange

C

R

Mutanti sorte Cox’s Orange Pippin

C

R

Cherry Cox

C

R

Crimson Bramley

Cripps Pink

C

Mutanti sorte Crisp Pink

C

Pink Rose

C

Rosy Glow

C

Ruby Pink

C

Cripps Red

C*(1)

Dalinbel

B

R

Delblush

Delcorf

C

mutanti sorte Delcorf

C

Dalili

C

Monidel

C

Delgollune

B

Delicious ordinaire

Ordinary Delicious

B

Deljeni

Delikates

B

Delor

C

Discovery

C

Doč Melbi

Doch Melbi

C

Dunn’s Seedling

R

Dykmanns Zoet

C

Egremont Russet

R

Elan

Elise

Red Delight

A

Ellison’s orange

Ellison

C

Elstar

C

Mutanti sorte Elstar

Bel-El

C

Daliest

C

Daliter

C

Elshof

C

Elstar Armhold

C

Elstar Reinhardt

C

Goedhof

C

Red Elstar

C

Valstar

C

Empire

A

Falstaff

C

Fiesta

Red Pippin

C

Florina

B

Forele

B

Fortune

R

Fuji

B

Mutanti sorte Fuji

B

Kiku

B

Gala

C

Mutanti sorte Gala

C

Annaglo

C

Baigent

C

Galaxy

C

Mitchgala

C

Obrogala

C

Regala

C

Regal Prince

C

Tenroy

C

Garcia

Ginger Gold

Gloster

B

Goldbohemia

Golden Delicious

Mutanti sorte Golden Delicious

Golden Russet

R

Golden Supreme

Gradigold, Golden Extreme

Goldrush

Coop 38

Goldstar

Granny Smith

Gravensteiner

Gravenstein

Mutanti sorte Gravensteiner

Gravenstein rouge

Red Gravenstein Roter Gravensteiner

Greensleeves

Holsteiner Cox

Holstein

R

Mutanti sorte Holsteiner Cox

R

Holstein rouge

Red Holstein

Roter Holsteiner Cox

R

Honeycrisp

C

Honeygold

Horneburger

Howgate Wonder

Manga

Idared

B

Iedzenu

B

Ilga

B

Ingrid Marie

B

R

Iron

C

Isbranica

C

Jacob Fisher

Jacques Lebel

Jamba

C

James Grieve

Gradigold, Golden Extreme

Mutanti sorte James Grieve

James Grieve rouge

Red James Grieve

Jarka

C

Jerseymac

B

Jester

Jonagold (2)

C

Mutanti sorte Jonagold

C

Crowngold

C

Daligo

C

Daliguy

Jonasty

C

Dalijean

Jonamel

C

Decosta

C

Jomar

C

Jomured

Van de Poel

C

Jonabel

C

Jonabres

C

Jonagold Boerekamp

C

Jonagold 2000

Excel

C

Jonagored Supra

C

Jonaveld

C

King Jonagold

C

New Jonagold

Fukushima

C

Novajo

Veulemanns

C

Primo

C

Red Jonaprince

C

Romagold

Surkijn

C

Rubinstar

C

Schneica

Jonica

C

Wilmuta

C

Jonalord

C

Jonathan

B

Julia

B

Jupiter

Karmijn de Sonnaville

C

Katja

Katy

B

Kent

R

Kidd’s orange red

C

R

Kim

B

Koit

C

Koričnoje Novoje

Korichnoe Novoe, Korichnevoe Novoe

C

Kovalenskovskoe

Kovalenskovskoe

B

Krameri Tuvioun

B

Kulikovskoje

B

Lady Williams

B

Lane’s Prince Albert

Laxton’s Superb

C

R

Ligol

B

Lobo

B

Lodel

A

Lord Lambourne

C

Maigold

B

Mc Intosh

B

Meelis

B

Melba

C

Melodie

B

Melrose

C

Meridian

C

Moonglo

C

Morgenduft

Imperatore

B

Mutsu

Noris

B

Normanda

C

Nueva Europa

C

Nueva Orleans

B

Odin

B

Ontario

B

Orlik

B

Orlovskoje Polosatoje

C

Ozark Gold

Paula Red

B

Pero de Cirio

Piglos

B

Pikant

B

Pikkolo

C

Pilot

C

Pimona

C

Pinova

C

Pirella

B

Piros

C

Prima

B

Rafzubex

A

Rafzubin

C

Rajka

B

Rambour d’hiver

Rambour Franc

B

Reanda

B

Rebella

C

Red Delicious

A

Mutanti sorte Red Delicious

A

Erovan

Early Red One

A

Fortuna Delicious

A

Oregon

Oregon Spur Delicious

A

Otago

A

Red Chief

Red King

A

Red Spur

A

Red York

A

Richared

A

Royal Red

A

Shotwell Delicious

A

Stark Delicious

A

Starking

A

Starkrimson

A

Strakspur

A

Topred

A

Well Spur

A

Red Dougherty

A

Redkroft

A

Regal

A

Regina

B

Reglindis

C

Reine des Reinettes

Gold Parmoné Goldparmäne

C

Reineta Encarnada

B

Reinette Rouge du Canada

B

Reinette d’Orléans

Reinette Blanche du Canada

Reinette du Canada,

Canada Blanc,

Kanadarenete, Renetta del Canada

R

Reinette de France

Reinette de Landsberg

Reinette grise du Canada

Graue Kanadarenette

R

Relinda

C

Remo

B

Renora

B

Resi

B

Resista

Retina

B

Rewena

B

Roja de Benejama

Verruga

Roja del Valle

Clavelina

A

Rome Beauty

Belle de Rome, Rome

B

Mutanti sorte Rome Beauty

B

Red Rome

B

Rosana

B

Royal Beauty

A

Rubin (Czech cultivar)

C

Rubin (Kazahstan cultivar)

B

Rubinola

B

Rudens Svirainais

Osennee Polosatoe, Rudeninis Dryzuotasis, Rudens Svītrotais, Streifling, Streifling Herbst, Sügisjoonik, Syysjuovikas i brojni drugi

C

Saltant

B

Sciearly

A

Scifresh

B

Sciglo

A

Sciray

GS48

A

Scired

A

R

Sciros

A

Selena

B

Shampion

B

Sidrunkollane Talioun

Sinap Orlovskij

Snygold

Earlygold

Sommerregent

C

Spartan

A

Splendour

A

St. Edmunds Pippin

R

Stark’s Earliest

C

Štaris

Staris

A

Sturmer Pippin

R

Summerred

B

Sügisdessert

C

Sunrise

A

Sunset

R

Suntan

R

Sweet Caroline

C

Talvenauding

B

R

Tellisaare

B

Tiina

Tina

C

Topaz

B

Tydeman’s Early Worcester

Tydeman’s Early

B

Veteran

B

Vista Bella

Bellavista

B

Wealthy

B

Worcester Pearmain

B

York

B

Zarja Alatau

Zarya Alatau

Zailijskoje

Zailiyskoe

B

Žigulovskoje

Zhigulovskoe

C

(1) – sa najmanje 20% za Klasu I i Klasu II

(2) – za sortu Jonagold najmanje 1/10 površine ploda u Klasi II mora biti crveno prošarana

5. POGLAVLJE
TRŽIŠNI STANDARD ZA JAGODE

I. DEFINICIJA PROIZVODA

Odredbe ovog poglavlja odnose se na sorte jagoda uzgojenih od vrsta roda Fragaria L., za opskrbu potrošača u svježem stanju, isključujući jagode za preradu.

II. ODREDBE O KVALITETI

Svrha ovih odredbi je definiranje zahtjeva kvalitete za jagode nakon pripreme i pakiranja.

A. Minimalni zahtjevi kvalitete

U svim klasama, uz posebne odredbe i dopuštena odstupanja koja su određena za svaku klasu pojedinačno, jagode moraju biti:

– neoštećene;

– zdrave, isključeni su proizvodi koji su podlegli truljenju ili krvarenju koje ih čini neprikladnim za potrošnju;

– čiste, gotovo bez vidljivih stranih čestica;

– svježeg izgleda, ali neoprane;

– gotovo bez štetnih organizama;

– gotovo bez štete uzrokovane štetnim organizmima;

– sa čaškom (osim u slučaju divljih jagoda), čaška i peteljka (ako su prisutne) moraju biti svježe i zelene;

– normalne vanjske vlažnosti;

– bez stranog mirisa i/ili okusa.

Jagode moraju biti dovoljno razvijene, te pokazivati zadovoljavajuću zrelost. Razvijenost i stanje jagoda moraju biti takvi da:

– podnesu prijevoz i rukovanje;

– stignu na odredište u zadovoljavajućem stanju.

B. Klasiranje

Jagoda se po kvaliteti razvrstava u tri klase.

(a) Ekstra klasa

Jagode Ekstra klase moraju biti vrhunske kvalitete i karakteristične za sortu kojoj pripadaju. Moraju biti svježe i jarke boje, ovisno o karakteristikama sorte.

Jagode Ekstra klase moraju biti čiste od zemlje.

Jagode Ekstra klase moraju biti bez nedostataka, s iznimkom veoma neznatnih površinskih oštećenja, pod uvjetom da ona ne utječu na opći izgled proizvoda, kvalitetu, očuvanje kvalitete i izgled u pakiranju.

(b) Klasa I

Jagode Klase I moraju biti dobre kvalitete. Moraju biti karakteristične za sortu.

Dopušteni su sljedeći manji nedostaci, uz uvjet da ne utječu na opći izgled proizvoda, kvalitetu, očuvanje kvalitete i izgled u pakiranju:

– manji nedostaci u obliku;

– bijela mrlja koja ne prelazi jednu desetinu površine ploda;

– lagani površinski tragovi pritiskanja.

Jagode moraju biti gotovo čiste od zemlje.

(c) Klasa II

Klasa II uključuje jagode koje ne udovoljavaju zahtjevima za Klasu I i Ekstra klasu, ali udovoljavaju minimalnim zahtjevima kvalitete.

Dopušteni su sljedeći nedostaci, uz uvjet da su jagode zadržale svoje osnovne karakteristike u pogledu kvalitete, očuvanja kvalitete i izgleda u pakiranju:

– odstupanje od oblika;

– bijela mrlja koja ne prelazi jednu petinu površine ploda;

– lagana suha nagnječenja koja se vjerojatno neće širiti;

– neznatni tragove zemlje.

III. ODREDBE O VELIČINI

Veličina je određena najvećim promjerom ekvatorijalnog dijela ploda.

Jagode moraju biti sljedećih najmanjih veličina:

– Ekstra klasa: 25 mm;

– Klasa I i II: 18 mm.

Najmanje veličina za divlje jagode nije određena.

IV. ODREDBE O DOPUŠTENIM ODSTUPANJIMA

Dopuštena su odstupanja od kvalitete i veličine u svakom pakiranju za proizvode koji ne udovoljavaju uvjetima svoje klase.

A. Dopuštena odstupanja od kvalitete

(a) Ekstra klasa

Za jagode Ekstra klase u pakiranju može biti brojem ili masom do 5% plodova koji ne udovoljavaju zahtjevima Ekstra klase, ali udovoljavaju zahtjevima propisanima za Klasu I. Unutar dopuštenog odstupanja ne smije biti više od 0,5 % proizvoda koji ne udovoljavaju uvjetima Klase II.

(b) Klasa I

Za jagode Klase I u pakiranju može biti brojem ili masom 10% plodova koji ne udovoljavaju zahtjevima Klase I, ali udovoljavaju zahtjevima propisanima za Klasu II, ili su, u iznimnim slučajevima, unutar dopuštenog odstupanja za Klasu II. Od tih 10% najviše ukupno 2% smije se sastojati od plodova koji ne udovoljavaju zahtjevima Klase II ili od pokvarenih plodova.

(c) Klasa II

Za jagode Klase II u pakiranju može biti brojem ili masom do 10% plodova koji ne udovoljavaju zahtjevima Klase II niti minimalnim zahtjevima. Od tih 10% maksimalno ukupno 2% smije se sastojati od pokvarenih plodova.

B. Dopuštena odstupanja od veličine

Neovisno o klasi kojoj jagode pripadaju, dopušteno je odstupanje brojem ili masom do 10% plodova koji ne udovoljavaju najmanjoj veličini.

V. ODREDBE O PREZENTIRANJU

A. Ujednačenost

Sadržaj svakog pakiranja mora biti ujednačen i sadržavati jagode istog podrijetla, sorte i kvalitete.

Jagode Ekstra klase, uz izuzetak šumskih jagoda, moraju biti posebno ujednačene po stupnju zrelosti, boji i veličini. Jagode Klase I mogu biti manje ujednačene po veličini.

Vidljivi dio sadržaja pakiranja mora biti reprezentativan za sadržaj cijelog pakiranja.

B. Pakiranje

Jagode moraju biti pakirane na način da su dobro zaštićene.

Materijali koji se koriste za pakiranje moraju biti novi, čisti i takve kvalitete da se spriječe bilo kakva vanjska ili unutarnja oštećenja proizvoda. Korištenje materijala, posebno papira ili žigova s trgovačkim specifikacijama dopušteno je pod uvjetom da je tiskanje ili pričvršćivanje etikete izvedeno neotrovnom tintom ili ljepilom.

Pakiranja moraju biti bez ikakvih stranih tvari.

VI. ODREDBE O OZNAČAVANJU

Svako pakiranje mora biti čitljivo i neizbrisivo označeno sljedećim podacima, grupiranima na istom mjestu i vidljivim izvana:

A. Identifikacija

– naziv i adresa pravne ili fizičke osobe koja pakira i/ili isporučuje robu.

Naziv i adresa onoga koji pakira i/ili isporučuje robu može biti zamijenjena:

– za sva pakiranja osim pretpakovina, sa službeno izdanom i prihvaćenom oznakom koja predstavlja onoga koji pakira i/ili isporučuje, naznačenom u blizini izraza »Pakira i/ili isporučuje« (ili istoznačnim kraticama);

– samo kod pretpakovina, s nazivom i adresom onoga koji robu stavlja na tržište sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a koje je naznačeno u blizini izraza »Pakirano za:« ili istoznačnog izraza. U tom slučaju, pri označavanju treba također uključiti oznaku koja predstavlja onoga koji pakira i/ili isporučuje robu. Sve informacije u vezi te oznake neophodne za inspekcijska tijela, obvezan je osigurati onaj koji hranu stavlja na tržište.

B. Vrsta voća

– »Jagode«, ako sadržaj nije vidljiv izvana;

– naziv sorte – nije obvezno.

C. Podrijetlo proizvoda

– zemlja podrijetla;

– regija gdje je proizveden, regionalni ili lokalni naziv mjesta proizvodnje (nije obavezno).

D. Trgovačka obilježja

– Klasa.

E. Službena kontrolna oznaka (nije obavezno)

Pakiranja ne moraju sadržavati podatke određene odredbama o označavanju ako sadrže više pojedinačnih prodajnih pakiranja, jasno vidljivih izvana, koja su označena svim propisnim podacima i na način da ne obmanjuju krajnjeg potrošača. U slučaju da su takva skupna pakiranja složena na paletama, propisani podaci moraju biti navedeni na obavijesti smještenoj na vidljivom mjestu na barem dvjema stranama palete.

6. POGLAVLJE
TRŽIŠNI STANDARD ZA KIVI

I. DEFINICIJA PROIZVODA

Odredbe ovog poglavlja odnose se na sorte kivija uzgojenih od Actinidia chinensis (Planch.) ili Actinidia deliciosa (A.Chev., C.F., Liang i A.R. Ferguson) za opskrbu potrošača u svježem stanju, isključujući kivi za preradu.

II. ODREDBE O KVALITETI

Svrha ovih odredbi je definiranje zahtjeva kvalitete kivija, nakon pripreme i pakiranja.

A. Minimalni zahtjevi kvalitete

U svim klasama, uz posebne odredbe i dopuštena odstupanja koja su određena za svaku klasu pojedinačno, plodovi kivija moraju biti:

– neoštećeni (ali bez peteljke);

– zdravi, isključen je proizvod zahvaćen truljenjem ili propadanjem koji ga čini neprikladnima za potrošnju;

– čisti, gotovo bez vidljivih stranih tvari;

– bez štetnih organizama;

– gotovo bez šteta uzrokovanih štetnim organizmima koje utječu na meso ploda;

– primjerene čvrstoće (ne smije biti omekšani, smežurani ili vodenasti);

– dobro razvijeni; udvojeni ili mnogodjelni plodovi se isključuju;

– normalne vanjske vlažnosti;

– bez stranog mirisa i/ili okusa.

Stupanj razvijenosti i stanje plodova kivija moraju biti takvi da:

– podnesu prijevoz i rukovanje;

– stignu na odredište u zadovoljavajućem stanju.

B. Minimalni zahtjevi dozrelosti

Plodovi kivija moraju biti dovoljno razvijeni i pokazivati zadovoljavajuću zrelost.

Da bi ovaj zahtjev bio zadovoljen plodovi u pakiranju moraju postići stupanj zrelosti od:

– najmanje 6,2° Brix-a ili prosječno 15% sadržaja suhe tvari što bi trebalo rezultirati sa 9,5° Brix-a kada ulazi u distribucijski lanac.

C. Klasiranje

Kivi je razvrstan u tri dolje navedene klase.

(a) Extra klasa

Plodovi kivija Ekstra klase moraju biti vrhunske kvalitete, karakteristični za sortu kojoj pripadaju.

Plodovi moraju biti čvrsti i meso ploda mora biti savršeno zdravo.

Moraju biti bez nedostataka uz izuzetak vrlo sitnih površinskih oštećenja, pod uvjetom da ona ne utječu na opći izgled proizvoda, kvalitetu, očuvanje kvalitete, te izgled u pakiranju.

Omjer najmanjeg/najvećeg promjera ploda izmjeren u ekvatorijalnom dijelu mora biti jednak ili veći od 0,8.

(b) Klasa I

Plodovi kivija Klase I moraju biti dobre kvalitete i karakteristični za sortu.

Moraju biti čvrsti, a meso ploda mora biti savršeno zdravo.

Dopušteni su sljedeći manji nedostaci pod uvjetom da ne utječu na opći izgled proizvoda, kvalitetu, očuvanje kvalitete i izgled u pakiranju:

– manji nedostaci u obliku (ali bez oteklina ili malformacija);

– manji nedostaci u boji;

– mala površinska oštećenja pokožice, pod uvjetom da ne prelaze 1 cm2 ukupne površine ploda;

– mala »Haywardova obilježja« poput uzdužnih linija, bez ispupčenja.

Omjer najmanjeg/najvećeg promjera ploda izmjeren u ekvatorijalnom dijelu mora biti jednak ili veći od 0,7.

(c) Klasa II

Klasa II uključuje plodove koje ne udovoljavaju zahtjevima viših klasa, ali udovoljavaju minimalnim zahtjevima kvalitete.

Plodovi moraju biti razmjerno čvrsti, a meso ploda ne smije pokazivati bilo kakva ozbiljna oštećenja.

Dopušteni su sljedeći nedostaci, pod uvjetom da kivi zadrži svoje osnovne karakteristike u pogledu kvalitete, očuvanja kvalitete i izgleda u pakiranju:

– odstupanja od oblika;

– odstupanja od boje;

– oštećenja pokožice, poput malih zacijeljenih razreza ili ogrebotina, pod uvjetom da ne prelaze 2 cm² ukupne površine ploda;

– nekoliko jače izraženih ‘Haywardovih obilježja’ s dopuštenim neznatnim ispupčenjem;

– blago nagnječenje.

III. ODREDBE O VELIČINI

Veličina plodova kivija određena je masom ploda.

Minimalna masa plodova kivija iznosi:

– 90 g za Ekstra klasu;

– 70 g za Klasu I;

– 65 g za Klasu II.

Razlika u masi između najmanjeg i najvećeg ploda u istom pakiranju ne smije prelaziti:

– 10 g za plodove mase manje od 85 g;

– 15 g za plodove mase između 85 g i 120 g;

– 20 g za plodove mase između 120 g i 150 g;

– 40 g za plodove mase 150 g i veće.

IV. ODREDBE O DOPUŠTENIM ODSTUPANJIMA

Dopuštena su odstupanja u pogledu kvalitete i veličine u svakom pakiranju za proizvode koji ne udovoljavaju uvjetima svoje klase.

A. Dopuštena odstupanja od kvalitete

(a) Extra klasa

Za kivi Ekstra klase u pakiranju može biti brojem ili masom do 5% plodova koji ne udovoljavaju zahtjevima ove klase, ali udovoljavaju zahtjevima propisanima za Klasu I. Unutar dopuštenog odstupanja ne smije biti više od 0,5 % proizvoda koji ne udovoljavaju uvjetima Klase II.

(b) Klasa I

Za kivi Klase I u pakiranju može biti brojem ili masom do 10% plodova koji ne udovoljavaju zahtjevima te klase, ali udovoljavaju zahtjevima propisanima za Klasu II. Unutar dopuštenog odstupanja ne smije biti više od 1 % proizvoda koji ne udovoljavaju ni uvjetima Klase II niti minimalnim uvjetima, ili proizvoda koji su zahvaćeni truleži.

(c) Klasa II

Za kivi Klase II u pakiranju može biti brojem ili masom do 10% plodova koji ne udovoljavaju zahtjevima te klase niti minimalnim zahtjevima. Unutar dopuštenog odstupanja ne smije biti više od 2 % proizvoda koji su zahvaćeni truleži.

B. Dopuštena odstupanja od veličine

Za sve klase kivija u pakiranju može biti brojem ili masom do 10% plodova koji odstupaju od najmanje veličine i/ili naznačenog raspona veličine.

Masa plodova ne smije biti manja od:

– 85 g za Ekstra klasu;

– 67 g za Klasu I;

– 62 g za Klasu II.

V. ODREDBE O PREZENTIRANJU

A Ujednačenost

Sadržaj svakog pakiranja mora biti ujednačen i sadržavati kivi istog podrijetla, sorte, kvalitete i veličine.

Vidljivi dio sadržaja pakiranja mora biti reprezentativan za sadržaj cijelog pakiranja.

B. Pakiranje

Kivi mora biti pakiran na način da je dobro zaštićen.

Materijali koji se koriste za pakiranja moraju biti novi, čisti i takve kvalitete da se spriječe bilo kakva vanjska ili unutarnja oštećenja proizvoda. Korištenje materijala, posebno papira ili žigova s trgovačkim specifikacijama, dozvoljeno je uz uvjet da je tiskanje ili označavanje napravljeno s netoksičnom tintom ili ljepilom.

Naljepnice koje se pojedinačno lijepe na proizvod moraju biti takve da, kad se odstrane, ne uzrokuju vidljive tragove ljepila, niti uzrokuju oštećenja kožice ploda.

Pakiranja moraju biti bez ikakvih stranih tvari.

VI. ODREDBE O OZNAČAVANJU

Svako pakiranje mora biti čitljivo i neizbrisivo označeno sljedećim podacima, grupiranima na istom mjestu i vidljivim izvana:

A. Identifikacija

– naziv i adresa pravne ili fizičke osobe koja pakira i/ili isporučuje robu.

Naziv i adresa onoga koji pakira i/ili isporučuje robu može biti zamijenjena:

– za sva pakiranja osim pretpakovina, sa službeno izdanom i prihvaćenom oznakom koja predstavlja onoga koji pakira i/ili isporučuje, naznačenom u blizini izraza »Pakira i/ili isporučuje« (ili istoznačnim kraticama);

– samo kod pretpakovina, s nazivom i adresom onoga koji robu stavlja na tržište sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a koje je naznačeno u blizini izraza »Pakirano za:« ili istoznačnog izraza. U tom slučaju, pri označavanju treba također uključiti oznaku koja predstavlja onoga koji pakira i/ili isporučuje robu. Sve informacije u vezi te oznake neophodne za inspekcijska tijela, obvezan je osigurati onaj koji proizvod stavlja na tržište.

B. Vrsta voća

– »Kivi« i/ili »Actinidia« ili drugi istoznačni naziv, ako sadržaj pakiranja nije vidljiv izvana

– naziv sorte (nije obavezno).

C. Podrijetlo proizvoda

– zemlja podrijetla([1]);

– regija gdje je proizveden, regionalni ili lokalni naziv mjesta proizvodnje (nije obavezno).

D. Trgovačka obilježja

– klasa;

– veličina izražena najmanjom i najvećom masom plodova;

– broj plodova (nije obvezno).

E. Službena kontrolna oznaka (nije obvezno)

Pakiranja ne moraju sadržavati podatke određene odredbama o označavanju ako sadrže više pojedinačnih prodajnih pakiranja, jasno vidljivih izvana, koja su označena svim propisnim podacima i na način da ne obmanjuju krajnjeg potrošača. U slučaju da su takva skupna pakiranja složena na paletama, propisani podaci moraju biti navedeni na obavijesti smještenoj na vidljivom mjestu na barem dvjema stranama palete.

7. POGLAVLJE
TRŽIŠNI STANDARD ZA KRUŠKE

I. DEFINICIJA PROIZVODA

Odredbe ovog poglavlja odnose se na kruške sorata uzgojenih od vrste Pyrus communis. L. namijenjenih isporuci potrošaču u svježem stanju, isključujući kruške za preradu.

II. ODREDBE O KVALITETI

Svrha ovih odredbi je definiranje zahtjeva kvalitete za kruške nakon pripreme i pakiranja.

A. Minimalni zahtjevi kvalitete

Kruške u svim klasama, uz posebne odredbe i dopuštena odstupanja koja su određena za svaku klasu pojedinačno, kruške moraju biti:

– neoštećene;

– zdrave, isključeni su plodovi podlegli procesima kvarenja i truljenja u stupnju koji ih čini neprikladnim za potrošnju u svježem stanju;

– čiste, gotovo bez vidljivih stranih tvari;

– gotovo bez štetnih organizama;

– bez štete uzrokovane štetnim organizmima, bez utjecaja na meso ploda;

– normalne vanjske vlažnosti;

– bez stranog mirisa i/ili okusa.

Stupanj razvijenosti i stanje ploda kruške moraju biti takvi da:

– podnesu prijevoz i rukovanje,

– stignu na odredište u zadovoljavajućem stanju.

B. Zahtjevi za zrelošću ploda

Razvoj i stupanj zrelosti krušaka mora biti takav da se onemogući daljnji proces sazrijevanja i mora postići stupanj zrelosti karakterističan za tu sortu.

C. Klasiranje

Kruške se po kvaliteti razvrstavaju u tri klase.

(a) Ekstra klasa

Kruške Ekstra klase moraju biti vrhunske kvalitete. Moraju imati svojstva karakteristična za sortu. Meso ploda kruške mora biti potpuno zdravo, a kožica mora biti bez jače izražene rđavosti.

Moraju biti bez nedostataka uz izuzetak veoma sitnih površinskih oštećenja, pod uvjetom da ona ne utječu na opći izgled proizvoda, kvalitetu, očuvanje kvalitete i izgled u pakiranju.

Peteljka mora biti čitava.

Kruške ne smiju imati izraženu zrnatu teksturu.

(b) Klasa I

Kruške Klase I moraju biti dobre kvalitete. Moraju imati svojstva karakteristična za sortu.

Meso ploda mora biti potpuno zdravo.

Dopušteni su sljedeći manji nedostaci, pod uvjetom da ne utječu na opći izgled proizvoda, kvalitetu, očuvanje kvalitete i izgled u pakiranju:

– neznatne deformacije oblika;

– manji nedostatak u razvoju;

– neznatno odstupanje od boje;

– neznatne rđavosti;

– manja oštećenja kožice koja ne smiju prelaziti:

– 2 cm u duljinu za oštećenja izduženog oblika;

– 1 cm2 ukupne površine za ostala oštećenja, uz izuzetak čađave krastavosti (Venturia pirina i Venturia inaequalis), koja ne smije prelaziti više od 0,25 cm2 ukupne površine;

– ukoliko postoje manje nagnječenja, ne smiju prelaziti 1 cm2 površine.

Peteljka smije biti neznatno oštećena.

Kruške ne smiju imati izraženu zrnatu teksturu.

(c) Klasa II

Klasa II uključuje kruške koje ne udovoljavaju zahtjevima viših klasa, ali udovoljavaju minimalnim uvjetima, dolje navedenim.

Meso ploda mora biti bez većih nedostataka.

Dopušteni su sljedeći nedostaci, pod uvjetom da kruške zadrže svoje osnovne značajke u pogledu kvalitete, očuvanja izgleda i izgleda u pakiranju:

– deformacije oblika;

– nedostaci u razvijenosti;

– odstupanja od boje;

– lagana rđa;

Mogu imati blaga oštećenja kožice koja ne smiju prelaziti:

– 4 cm u duljinu za oštećenja izduženog oblika;

– 2,5 cm2 ukupne površine za ostala oštećenja, uz izuzetak čađave krastavosti (Venturia pirina i V. inaequalis), koja ne smije prelaziti više od 1 cm2 ukupne površine;

– ukoliko postoje manje nagnječenja, ne smiju prelaziti 2 cm2 površine.

III. ODREDBE O VELIČINI

Veličina kruške određuje se najvećim promjerom ekvatorijalnog dijela ploda ili po masi.

Minimalna veličina treba biti:

a) za kruške mjerene promjerom:

Ekstra klasa

Klasa I

Klasa II

Sorte krupnog ploda

60 mm

55 mm

55 mm

Ostale sorte

55 mm

50 mm

45 mm

(b) Za voće mjereno po masi:

Ekstra klasa

Klasa I

Klasa II

Sorte krupnog ploda

130 g

110 g

110 g

Ostale sorte

110 g

100 g

75 g

Ljetne sorte krušaka koje su uvrštene u Prilog ovom tržišnom standardu, ne moraju udovoljavati zahtjevima minimalne veličine.

Kako bi se osigurala ujednačenost po veličini u pakiranju, razlika u promjeru između plodova u istome pakiranju ograničava se na:

a) za kruške mjerene promjerom:

– 5 mm za plodove Ekstra klase i za plodove Klase I i Klase II pakirane u redove i slojeve;

– 10 mm za plodove Klase I pakirane u rasutom stanju ili u prodajnom pakiranju.

(b) Za kruške mjerene po masi:

– za ‘Extra’ Klasu i Klasu I i II pakirane u redove i slojeve:

Raspon (g)

Razlika u masi (g)

75-100

15

100-200

35

200-250

50

>250

80

– za Klasu I u slobodnom pakiranju ili prodajnom pakiranju:

Raspon (g)

Razlika u masi (g)

75-100

25

100-200

50

>200

100

Za plodove kruške Klase II pakirane u rasutom stanju u pakiranju ili prodajnom pakiranju, nema ograničenja za ujednačenost po veličini.

IV. ODREDBE O DOPUŠTENIM ODSTUPANJIMA

Odstupanja u pogledu kvalitete i veličine dopuštena su u svakom pakiranju, za proizvode koji ne udovoljavaju zahtjevima navedene klase.

A. Dopuštena odstupanja od kvalitete

(a) Ekstra klasa

Za kruške Ekstra klase u pakiranju može biti brojem ili masom do 5% plodova koji ne udovoljavaju zahtjevima ove klase, ali udovoljavaju zahtjevima propisanima za Klasu I. Unutar dopuštenog odstupanja ne smije biti više od 0,5 % proizvoda koji ne udovoljavaju uvjetima Klase II.

(b) Klasa I

Za kruške Klase I u pakiranju može biti brojem ili masom do 10% plodova koji ne udovoljavaju zahtjevima ove klase, ali udovoljavaju zahtjevima propisanima za Klasu II. Unutar dopuštenog odstupanja ne smije biti više od 1 % proizvoda koji ne udovoljavaju ni uvjetima Klase II niti minimalnim uvjetima, ili proizvoda koji su zahvaćeni truleži.

(c) Klasa II

Za kruške Klase II u pakiranju može biti brojem ili masom do 10% plodova koji ne udovoljavaju zahtjevima ove klase niti minimalnim zahtjevima. Unutar dopuštenog odstupanja ne smije biti više od 2 % proizvoda koji su zahvaćeni truleži.

B. Dopuštena odstupanja od veličine

Za sve klase u pakiranju može biti brojem ili masom do 10% plodova koji odstupaju od veličine s najvećim odstupanjem od:

– 5 mm ispod najmanjeg promjera

– 10 g ispod najmanje mase.

V. ODREDBE O PREZENTIRANJU

A. Ujednačenost

Sadržaj svakog pakiranja mora biti ujednačen. Kruške moraju biti istog podrijetla, sorte, kvalitete i veličine (ukoliko su razvrstane po veličini), te istog stupnja zrelosti.

Kruške Ekstra klase moraju biti ujednačene i po boji.

Ipak, mješavina krušaka od izričito različitih sorti može biti zajedno pakirana u prodajna pakiranja, s time da su ujednačena u kvaliteti, i za svaku sortu, po podrijetlu.

Vidljivi dio sadržaja pakiranja mora biti reprezentativan za sadržaj cijelog pakiranja.

B. Pakiranje

Kruške moraju biti pakirane na način da su dobro zaštićene.

Materijali koji se koriste za pakiranja moraju biti novi, čisti i takve kvalitete da se izbjegnu bilo kakva vanjska ili unutarnja oštećenja proizvoda. Korištenje materijala, posebno papira ili žigova s trgovačkim specifikacijama, dopušteno je pod uvjetom da je tiskanje ili označavanje izvedeno netoksičnom tintom ili ljepilom.

Naljepnice koje se stavljaju pojedinačno na proizvod moraju biti takve da, nakon uklanjanja, ne ostavljaju vidljive tragove ljepila, niti uzrokuju oštećenja kožice ploda.

Pakiranja moraju biti bez ikakvih stranih tvari.

VI. ODREDBE O OZNAČAVANJU

Svako pakiranje mora biti čitljivo i neizbrisivo označeno sljedećim podacima, grupiranima na istom mjestu i vidljivim izvana:

A. Identifikacija

– naziv i adresa pravne ili fizičke osobe koja pakira i/ili isporučuje robu.

Naziv i adresa onoga koji pakira i/ili isporučuje robu može biti zamijenjena:

– za sva pakiranja osim pretpakovina, sa službeno izdanom i prihvaćenom oznakom koja predstavlja onoga koji pakira i/ili isporučuje, naznačenom u blizini izraza »Pakira i/ili isporučuje« (ili istoznačnim kraticama);

– samo kod pretpakovina, s nazivom i adresom onoga koji robu stavlja na tržište sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a koje je naznačeno u blizini izraza »Pakirano za:« ili istoznačnog izraza. U tom slučaju, pri označavanju treba također uključiti oznaku koja predstavlja onoga koji pakira i/ili isporučuje robu. Sve informacije u vezi te oznake neophodne za inspekcijska tijela, obvezan je osigurati onaj koji hranu stavlja na tržište.

B. Vrsta proizvoda

– »kruške«, ako sadržaj pakiranja nije vidljiv izvana;

– naziv sorte.U slučaju mješavine krušaka od izričito različitih sorti, navesti nazive tih sorata.

C. Podrijetlo proizvoda

– zemlja podrijetla(1),

– regija gdje je proizveden, regionalni ili lokalni naziv mjesta proizvodnje (nije obavezno). U slučaju mješavine krušaka od izričito različitih sorti različitog podrijetla, naziv zemlje podrijetla treba se navesti pored naziva sorte.

D. Trgovačka obilježja

– Klasa;

– veličina ili, za plodove pakirane u redove i slojeve, broj komada.

Ako se identifikacija vrši prema veličini, ona se naznačuje:

(a) za proizvode koji podliježu pravilima ujednačenosti, kao najmanji i najveći promjeri ili najmanja i najveća masa.

(b) za proizvode koji ne podliježu pravilima ujednačenosti kao promjer ili masa najmanjeg ploda u pakiranju s naznakom »i iznad« ili istoznačnog naziva, ili kao odgovarajuća oznaka uz promjer ili masu najvećeg ploda u pakiranju.

E. Službena kontrolna oznaka (nije obavezno)

Pakiranja ne moraju sadržavati podatke određene odredbama o označavanju ako sadrže više pojedinačnih prodajnih pakiranja, jasno vidljivih izvana, koja su označena svim propisnim podacima i na način da ne obmanjuju krajnjeg potrošača. U slučaju da su takva skupna pakiranja složena na paletama, propisani podaci moraju biti navedeni na obavijesti smještenoj na vidljivom mjestu na barem dvjema stranama palete.

(1) Puni ili uobičajeni naziv treba se naznačiti

PRILOG TRŽIŠNOM STANDARDU ZA KRUŠKU

1. Kriterij veličine za kruške

L = sorta velikog ploda

SP = ljetna kruška, koja ne treba udovoljavati zahtjevima minimalne veličine

2. Nepotpun popis krušaka velikog ploda i ljetnih sorti krušaka

Sorte sitnog ploda i ostale sorte koje nisu navedene u popisu mogu se prodavati sve dok udovoljavaju zahtjevima veličine za ostale vrste u skladu s odredbama o veličini.

Neke od vrsta navedenih u popisu mogu se plasirati na tržište pod trgovačkim nazivima za koje je u jednoj ili više država zatražena ili dobivena zaštita zaštitnim znakom. U donjoj tablici prva i druga kolona ne uključuju takva trgovački nazivi. Uputa na poznate zaštitne znakove nalazi se u trećoj koloni ali samo kao informacija.

Sorta

Sinonimi

Trgovački nazivi

Veličina

Abbé Fétel

Abate Fetel

L

Abugo o Siete en Boca

SP

Aka

SP

Alka

L

Alsa

L

Amfora

L

Alexandrine Douillard

L

Bambinella

SP

Bergamotten

SP

Beurré Alexandre Lucas

Lucas

L

Beurré Bosc

Bosc, Beurré d’Apremont, Empereur Alexandre, Kaiser Alexandre

L

Beurré Clairgeau

L

Beurré d’Arenberg

Hardenpont

L

Beurré Giffard

SP

Beurré précoce Morettini

Morettini

SP

Blanca de Aranjuez

Agua de Aranjuez, Espadona, Blanquilla

SP

Carusella

SP

Castell

Castell de Verano

SP

Colorée de juillet

Bunte Juli

SP

Comice rouge

L

Concorde

L

Condoula

SP

Coscia

Ercolini

SP

Curé

Curato, Pastoren, Del cura de Ouro, Espadon de invierno, Bella de Berry, Lombardia de Rioja, Batall de Campana

L

D’Anjou

L

Dita

L

D. Joaquina

Doyenné de juillet

SP

Doyenné d’hiver

Winterdechant

L

Doyenné du cornice

Comice, Vereinsdechant

L

Erika

L

Etrusca

SP

Flamingo

L

Forelle

L

Général Leclerc

Amber Grace™

L

Gentile

SP

Golden Russet Bosc

L

Grand champion

L

Harrow Delight

L

Jeanne d’Arc

L

Josephine

L

Kieffer

L

Klapa Milule

L

Leonardeta

Mosqueruela, Margallon, Colorada de Alcanadre, Leonarda de Magallon

SP

Lombacad

Cascade®

L

Moscatella

SP

Mramornaja

L

Mustafabey

SP

Packham’s Triumph

Williams d’Automne

L

Passe Crassane

Passa Crassana

L

Perita de San Juan

SP

Pérola

SP

Pitmaston

Williams Duchesse

L

Précoce de Trévoux

Trévoux

SP

Président Drouard

L

Rosemarie

L

Santa Maria

Santa Maria Morettini

SP

Spadoncina

Agua de Verano, Agua de Agosto

SP

Suvenirs

L

Taylors Gold

L

Triomphe de Vienne

L

Vasarine Sviestine

L

Williams Bon Chrétien

Bon Chrétien, Bartlett, Williams, Summer Bartlett

L

8. POGLAVLJE
TRŽIŠNI STANDARD ZA STOLNO GROŽĐE

I. DEFINICIJA PROIZVODA

Odredbe ovog poglavlja odnose se na sorte stolnog grožđa uzgojene od vrste Vitis vinifera L. za opskrbu potrošača u svježem stanju, isključujući stolno grožđe za preradu.

II. ODREDBE O KVALITETI

Svrha ovih odredbi je definiranje zahtjeva kvalitete za stolno grožđe nakon pripreme i pakiranja.

A. Minimalni zahtjevi kvalitete

U svim klasama, uz posebne odredbe i dopuštena odstupanja koja su određena za svaku klasu pojedinačno, grozdovi i bobice moraju biti:

– zdravi; isključen je proizvod zahvaćen truljenjem ili propadanjem koje ga čini neprikladnim za potrošnju;

– čisti, gotovo bez vidljive strane tvari;

– gotovo bez štetnih organizama;

– gotovo bez štete uzrokovane štetnim organizmima;

– normalne vanjske vlažnosti;

– bez stranog mirisa i/ili okusa;

Bobice moraju biti:

– neoštećene,

– dobro oblikovane,

– normalno razvijene.

Pigmentacija uzrokovana suncem ne smatra se oštećenjem.

Stupanj razvijenosti i stanje plodova stolnoga grožđa moraju biti takvi da:

– podnesu prijevoz i rukovanje

– stignu na odredište u zadovoljavajućem stanju.

B. Zahtjevi dozrelosti

Sok bobica mora imati indeks refrakcije od najmanje:

12° Brix-a za sorte Alphonse Lavallee, Cardinal i Victoria,

13° Brix-a za ostale sorte sa sjemenkama,

14° Brix-a za ostale besjemene sorte.

Sve sorte moraju imati zadovoljavajući omjer kiseline i šećera.

C. Klasiranje

Stolno grožđe se kvalitetom razvrstava u tri klase:

(a) Ekstra klasa

Stolno grožđe Ekstra klase mora biti vrhunske kvalitete. Mora biti karakteristično za sortu, s obilježjima područja uzgoja.

Bobice moraju biti čvrste, čvrsto srasle, jednoliko raspoređene duž peteljke, gotovo nedirnutoga maška.

Mora biti bez oštećenja, s iznimkom neznatnih površinskih oštećenja, s time da ne utječu na opći izgled ploda, kvalitetu, i zadržavanje kvalitete u izloženom pakiranju.

(b) Klasa I

Stolno grožđe Klase I mora biti dobre kvalitete. Grozdovi moraju biti karakteristični za sortu, s obilježjima područja u kojemu se uzgaja. Bobice moraju biti čvrste, čvrsto srasle i koliko god je to moguće, nedirnutoga maška. Mogu biti manje jednolično raspoređene duž peteljke nego kod Ekstra klase.

Pod uvjetom da ne utječu na opći izgled proizvoda, kvalitetu, očuvanje kvalitete i izgled u pakiranju, dozvoljeni su sljedeći manji nedostaci:

– manji nedostaci u obliku,

– manji nedostaci u boji,

– vrlo mala oštećenja uzrokovana suncem ograničena samo na kožicu.

(c) Klasa II

Klasa II uključuje stolno grožđe koje ne udovoljavaju zahtjevima viših klasa, ali udovoljavaju minimalnim zahtjevima kvalitete.

Grozdovi mogu imati manje nedostatke u obliku, razvijenosti i boji, razvijenosti i boje pod uvjetom da ne narušavaju bitne karakteristike sorte, s obilježjima područja u kojem uspijeva.

Bobice moraju biti dovoljno čvrste i čvrsto srasle i po mogućnosti još uvijek imati mašak. Mogu biti manje jednolično raspoređene na peteljci nego u Klasi I.

Ukoliko stolno grožđe zadržava svoje bitne karakteristike u pogledu kvalitete, očuvanja kvalitete i izgleda, dozvoljeni su sljedeći nedostaci:

– u obliku,

– u boji,

– neznatna oštećenja uzrokovana suncem ograničena samo na kožicu,

– neznatno nagnječenje,

– neznatno oštećenje kožice.

III. ODREDBE O VELIČINI

Veličina je određena masom grozda.

Najmanja težina grozda treba biti 75 g. Ova odredba se ne odnosi na pakiranja namijenjena za jednu porciju.

IV. ODREDBE O DOPUŠTENIM ODSTUPANJIMA

Dopuštena su odstupanja od kvalitete i veličine u svakom pakiranju za proizvode koji ne udovoljavaju uvjetima svoje klase.

A. Dopuštena odstupanja od kvalitete

(a) Ekstra klasa

Za stolno grožđe Ekstra klase u pakiranju može biti do 5% grozdova koji masom ne udovoljavaju zahtjevima ove klase, ali udovoljavaju zahtjevima propisanima za Klasu I. Unutar dopuštenog odstupanja ne smije biti više od 0,5 % proizvoda koji ne udovoljavaju uvjetima Klase II.

(b) Klasa I

Za stolno grožđe Klase I u pakiranju može biti do 10% grozdova koji masom ne udovoljavaju zahtjevima ove klase, ali udovoljavaju zahtjevima propisanima za Klasu II. Unutar dopuštenog odstupanja ne smije biti više od 1 % proizvoda koji ne udovoljavaju ni uvjetima Klase II niti minimalnim uvjetima, ili proizvoda koji su zahvaćeni truleži.

(c) Klasa II

Za stolno grožđe Klase II u pakiranju može biti do 10% grozdova koji masom ne udovoljavaju zahtjevima ove klase niti minimalnim uvjetima. Unutar dopuštenog odstupanja ne smije biti više od 2 % proizvoda koji su zahvaćeni truleži.

B. Dopuštena odstupanja od veličine

Za stolno grožđe svih klasa dopušta se odstupanje do 10% koji masom ne udovoljavaju zahtjevima u pogledu veličine.

U svakom prodajnom pakiranju dozvoljen je jedan grozd mase manje od 75 g kako bi se prilagodila masa pakiranja pod uvjetom da zadovoljava sve zahtjeve te klase.

V. ODREDBE O PREZENTIRANJU

A. Ujednačenost

Sadržaj svakoga pakiranja mora biti ujednačen i sadržavati grozdove istoga podrijetla, sorte, kvalitete i stupnja zrelosti.

Kod Ekstra klase, grozdovi moraju biti uglavnom identične veličine i boje. Ipak, mješavina stolnog grožđa od izričito različitih sorti može biti zajedno pakirana u prodajna pakiranja, s time da su ujednačena u kvaliteti, i za svaku sortu po podrijetlu.

Vidljivi dio sadržaja pakiranja mora biti reprezentativan za sadržaj cijelog pakiranja.

B. Pakiranje

Stolno grožđe mora biti pakirano tako da je proizvod dobro zaštićen.

Materijali korišteni unutar pakiranja moraju biti novi, čisti i takve kvalitete da se izbjegne vanjsko ili unutarnje oštećenje proizvoda. Korištenje materijala, posebno papira ili žigova s trgovačkim specifikacijama, dozvoljeno je uz uvjet da je tiskanje ili označavanje napravljeno s netoksičnom tintom ili ljepilom.

Naljepnice pojedinačno pričvršćene za proizvod moraju biti takve da kad se uklone ne ostave tragove ljepila ni oštećenja kožice.

U pakiranjima ne smije biti stranih tijela, iako se komadić vinove loze ne dulji od 5 cm smije ostaviti na peteljci grozda kao poseban oblik prezentiranja.

VI. ODREDBE O OZNAČAVANJU

Svako pakiranje mora biti čitljivo i neizbrisivo označeno sljedećim podacima, grupiranima na istom mjestu i vidljivim izvana:

A. Identifikacija

– naziv i adresa pravne ili fizičke osobe koja pakira i/ili isporučuje robu.

Naziv i adresa onoga koji pakira i/ili isporučuje robu može biti zamijenjena:

– za sva pakiranja osim pretpakovina, sa službeno izdanom i prihvaćenom oznakom koja predstavlja onoga koji pakira i/ili isporučuje, naznačenom u blizini izraza »Pakira i/ili isporučuje« (ili istoznačnim kraticama);

– samo kod pretpakovina, s nazivom i adresom onoga koji robu stavlja na tržište sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a koje je naznačeno u blizini izraza »Pakirano za:« ili istoznačnog izraza. U tom slučaju, pri označavanju treba također uključiti oznaku koja predstavlja onoga koji pakira i/ili isporučuje robu. Sve informacije u vezi te oznake neophodne za inspekcijska tijela, obvezan je osigurati onaj koji hranu stavlja na tržište.

B. Vrsta voća

– »Stolno grožđe«, ukoliko sadržaj nije vidljiv izvana,

– naziv sorte ili, prema potrebi, sorata. U slučaju mješavine stolnog grožđa od izričito različitih sorti, navesti nazive tih sorti.

C. Podrijetlo proizvoda

– zemlja (ili, prema potrebi, zemlje) podrijetla,

– regija gdje je proizvedeno, regionalni ili lokalni naziv mjesta proizvodnje (nije obavezno).

– u slučaju da potrošačka pakiranja sadrže mješavinu stolnog grožđa upečatljivo različitog podrijetla, treba navesti svaku zemlju podrijetla pored naziva svake sorte.

D. Trgovačka obilježja

– Klasa

– Grozdovi manji od 75 g namijenjeni za jednu porciju, ako je potrebno.

E. Službena kontrolna oznaka (nije obavezno)

Pakiranja ne moraju sadržavati podatke određene odredbama o označavanju ako sadrže više pojedinačnih prodajnih pakiranja, jasno vidljivih izvana, koja su označena svim propisnim podacima i na način da ne obmanjuju krajnjeg potrošača. U slučaju da su takva skupna pakiranja složena na paletama, propisani podaci moraju biti navedeni na obavijesti smještenoj na vidljivom mjestu na barem dvjema stranama palete.

PRILOG TRŽIŠNOM STANDARDU ZA STOLNO GROŽĐE

POPIS SORTI MANJIH BOBA

SORTA

DRUGI NAZIVI POD KOJIMA JE SORTA POZNATA

Admirable de Courtiller

Admirable, Csiri Csuri

Albillo

Acerba, Albuela, Blanco Ribera, Cagalon

Angelo Pirovano

I. Pirovano 2

Annamaria

I. Ubizzoni 4

Baltali

Beba

Beba de los Santos, Eva

Catalanesca

Catalanesa, Catalana, Uva Catalana

Chasselas blanc

Chasselas doré, Fendant, Franceset, Franceseta, Gutedel, Krachgutedel, White van der Laan

Chasselas rouge

Roter Gutedel

Chelva

Chelva de Cebreros, Guareńa, Mantuo, Villanueva

Ciminnita

Cipro bianco

Clairette

Blanquette, Malvoisie, Uva de Jijona

Colombana bianca

Verdea, Colombana de Peccioli

Crimson Seedless

Csaba gyöngye

Cabski biser, Julski Muscat, Muscat Julius, Perle de Csaba, Perla di Csaba

Dawn seedless

Dehlro

Delizia di Vaprio

I. Pirovano 46 A

Eclipse Seedless

Exalta

Flame Seedless

Red Flame

Gros Vert

Abbondanza, St Jeannet, Trionfo dell’Esposizione, Verdal, Trionfo di Gerusalemme

Jaoumet

Madeleine de St Jacques, Saint Jacques

Madeleine

Angevine, Angevine Oberlin, Madeleine Angevine Oberlin, Republicain

Mireille

Molinera

Besgano, Castiza, Molinera gorda

Moscato d’Adda

Muscat d’Adda

Moscato d’Amburgo

Black Muscat, Hambro, Hamburg, Hamburski Misket, Muscat d’Hambourg, Moscato Preto

Moscato di Terracina

Moscato di Maccarese

Muscat Seedless

Muska

OEillade

Black Malvoisie, Cinsaut, Cinsault, Ottavianello, Sinso

Panse precoce

Bianco di Foster, Foster’s white, Sicilien

Perla di Csaba

Cŕbski Biser, Julski muskat, Muscat Julius, Perle de Csaba

Perlaut

Perlette

Pirobella

Pizzutello bianco

Aetonychi aspro, Coretto, Cornichon blanc, Rish Baba, Sperone di gallo, Teta di vacca

Precoce de Malingre

Primus

I. Pirovano 7

Prunesta

Bermestia nera, Pergola rossa, Pergolese di Tivoli

Servant

Servan, Servant di Spagna

Sideritis

Sidiritis

Sultanines

Bidaneh, Kishmich, Kis Mis, Sultan, Sultana, Sultani, Cekirdesksiz, Sultanina bianca, Sultaniye, Thompson Seedless and mutations

Sundance

Sunred Seedless

Szőlőskertek Királynője

Königin der Weingärten, Szőlőskertek Királynője muskotály, Szőlőskertek Királynéja, Rasaki ourgarias, Regina Villoz, Reina de las Viñas, Reine des Vignes, I. Mathiasz 140, Queen of the Vineyards, Regina dei Vigneti

Thompson Seedless and Mutations

Valenci blanc

Valensi, Valency, Panse blanche

Valenci noir

Planta Mula, Rucial de Mula, Valenci negro

Yapincak

9. POGLAVLJE
TRŽIŠNI STANDARD ZA PAPRIKU

I. DEFINICIJA PROIZVODA

Odredbe ovog poglavlja odnose se na sorte paprike uzgojene od vrste Capsicum annuum L. za opskrbu potrošača u svježem stanju, isključujući papriku za preradu.

II. ODREDBE O KVALITETI

Svrha ovih odredbi je definiranje zahtjeva kvalitete za papriku nakon pripreme i pakiranja.

A. Minimalni zahtjevi kvalitete

Paprika u svim klasama, uz posebne odredbe i dopuštena odstupanja koja su određena za svaku klasu pojedinačno, udovoljava minimalnim zahtjevima kvalitete ako je:

– čitava;

– zdrava, isključeni su plodovi podlegli procesima kvarenja i truljenja u stupnju koji ih čini neprikladnim za potrošnju u svježem stanju;

– čista, gotovo bez vidljiviih stranih čestica i primjesa;

– svježeg izgleda;

– gotovo bez štetnih organizama

– bez šteta uzrokovanih štetnim organizmima koji utječu na meso ploda

– bez šteta uzrokovanih niskim temperaturama i mrazom;

– s peteljkom, s tim da peteljka mora biti uredno odrezana, a cvjetna čaška mora biti neoštećena;

– normalne vanjske vlažnosti;

– bez stranog mirisa i/ili okusa.

Stupanj razvijenosti i stanje ploda paprike moraju biti takvi da:

– podnese prijevoz i rukovanje;

– stigne na odredište u zadovoljavajućem stanju.

B. Klasiranje

Paprike se klasiraju u tri klase:

(a) Extra klasa

Paprike u ovoj klasi moraju biti iznimne kvalitete. Moraju imati obilježja sorte i/ili komercijalnog tipa.

Moraju biti bez oštećenja, s iznimkom neznatnih površinskih oštećenja s tim da ne utječu na opći izgled ploda, kvalitetu, i održavanje kvalitete u pakiranju.

(b) Klasa I

Paprika Klase I mora biti dobre kvalitete i mora biti karakteristična za sortu kojoj pripada i/ili komercijalni tip.

Ipak, sljedeća neznatna oštećenja mogu biti prisutna, s time da ne utječu na opći izgled ploda, kvalitetu, i zadržavanje kvalitete u izloženom pakiranju:

– neznatno odstupanje od oblika ploda

– lagano oštećenje uzrokovano tripsima ne smije zahvatiti više od 1/3 površine ploda

– neznatna oštećenja pokožice, poput:

– udubljenja, ogrebotina, ožegotina, nagnječenja koja ne prekrivaju više od 2 cm oštećenja duž ploda, i 1 cm 2 za ostala oštećenja; ili

– suhih površinskih pukotina koje ne smiju zahvatiti više od 1/8 površine ploda

– blaga oštećenja peteljke

(c) Klasa II

Paprika Klase II uključuje plodove koji ne udovoljavaju zahtjevima Klase I i Ekstra klase, ali udovoljavaju minimalnim zahtjevima kvalitete.

Uz uvjet da je paprika zadržala svoje temeljne karakteristike u odnosu na kvalitetu, očuvanje kvalitete i izgled u pakiranju, dozvoljeni su nedostaci:

– u obliku

– sunčane paleži

– lagano oštećenje uzrokovano tripsima ne smije zahvatiti više od 2/3 površine ploda

– oštećenja pokožice, poput:

– udubljenja, ogrebotina, ožegotina, nagnječenja, i zacijeljena oštećenja koja ne prekrivaju više od 4 cm oštećenja duž ploda i 2,5 cm2 za ostala oštećenja; ili

– suhih površinskih pukotina koje ne smiju zahvatiti više od 1/4 površine ploda

– truljenja najviše 1 cm2

– smežuranosti koja ne prelazi više od 1/3 površine ploda

– oštećenja peteljke i cvjetne čaške, s time da okružujuće meso ploda ostane netaknuto.

III. ODREDBE O VELIČINI

Veličina paprike određena je promjerom ekvatorijalnog dijela ploda ili težinom.

Kako bi se osigurala ujednačenost u veličini, raspon veličina plodova istog pakiranja ne smije prelaziti:

(a) za paprike klasirane prema promjeru ploda:

– 20 mm.

(b) Za paprike klasirane po težini:

– 30 g gdje najteži plod koji teži 180 g ili manje,

– 40 g gdje najmanji plod koji teži više od 180 g.

Duguljaste paprike trebaju biti dovoljno ujednačene po duljini.

Ujednačenost u veličini nije obvezna za Klasu II.

IV. ODREDBE O DOPUŠTENIM ODSTUPANJIMA

Dopuštena su odstupanja od kvalitete i veličine u svakom pakiranju za proizvode koji ne udovoljavaju uvjetima svoje klase.

A. Dopuštena odstupanja od kvalitete

(a) Extra Klasa

Za paprike Extra Klase u pakiranju može biti brojem ili masom do 5% paprika koje ne udovoljavaju zahtjevima Extra Klase, ali udovoljavaju zahtjevima propisanim za Klasu I. Unutar dopuštenog odstupanja ne smije biti više od 0,5 % proizvoda koji ne udovoljavaju uvjetima Klase II.

(b) Klasa I

Za paprike Klase I. u pakiranju može biti brojem ili masom do 10% paprika koje ne udovoljavaju zahtjevima Klase I, ali udovoljavaju zahtjevima propisanim za Klasu II, ili su, u iznimnim slučajevima, unutar dopuštenog odstupanja za Klasu II. Od tih 10% najviše ukupno 1% smije se sastojati od plodova koji ne zadovoljavaju uvjete Klase II, niti minimalne zahtjeve, ili pokvarenih plodova.

(c) Klasa II

Za paprike Klase II u pakiranju može biti brojem ili masom do 10% paprika koje ne udovoljavaju zahtjevima Klase II niti minimalnim zahtjevima, osim proizvoda koji su podlegli truljenju. Od tih 10% maksimalno ukupno 2% smije se sastojati od pokvarenih plodova.

B. Dopuštena odstupanja od veličine

Za sve klase (ako su klasirane): dopušteno je ukupno odstupanje od 10% prema broju ili masi za sve paprike koje ne udovoljavaju zahtjevima u pogledu klasiranja.

V. ODREDBE O PREZENTIRANJU

A. Ujednačenost

Sadržaj svakog pakiranja mora biti ujednačen i sadržavati samo paprike istog podrijetla, sorte ili komercijalnog tipa, kvalitete i veličine, ako su klasirane, i, u slučaju Klase Extra i Klase I, treba se poštivati isti stupanj zrelosti i obojenosti.

Mješavine paprika upečatljivo različitih boja i/ili komercijalnih tipova mogu se pakirati zajedno, ukoliko su ujednačene u kvaliteti, komercijalnom tipu i/ili boji te podrijetlu.

Vidljivi dio sadržaja pakiranja mora biti reprezentativan za cjelokupni sadržaj.

B. Pakiranje

Paprike moraju biti pakirane na način da je proizvod dobro zaštićen.

Materijali koji se koriste za pakiranje moraju biti novi, čisti i takve kvalitete da se spriječi uzrokovanje vanjskih i unutarnjih oštećenja proizvoda. Korištenje materijala, posebno papira ili žigova, s trgovačkim specifikacijama je dozvoljeno, uz uvjet da je tiskanje ili označavanje napravljeno s netoksičnom tintom ili ljepilom.

Naljepnice koje se pojedinačno lijepe na proizvod moraju biti takve da, kad se odstrane, ne ostavljaju niti vidljive tragove ljepila, niti ne uzrokuju oštećenja kožice.

Pakiranja moraju biti bez ikakvih stranih tvari.

VI. ODREDBE O OZNAČAVANJU

Svako pakiranje mora biti čitljivo i neizbrisivo označeno sljedećim podacima, grupiranima na istom mjestu i vidljivim izvana:

A. Identifikacija

– naziv i adresa pravne ili fizičke osobe koja pakira i/ili isporučuje robu.

Naziv i adresa onoga koji pakira i/ili isporučuje robu može biti zamijenjena:

– za sva pakiranja osim pretpakovina, sa službeno izdanom i prihvaćenom oznakom koja predstavlja onoga koji pakira i/ili isporučuje, naznačenom u blizini izraza »Pakira i/ili isporučuje« (ili istoznačnim kraticama);

– samo kod pretpakovina, s nazivom i adresom onoga koji robu stavlja na tržište sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a koje je naznačeno u blizini izraza »Pakirano za:« ili istoznačnog izraza. U tom slučaju, pri označavanju treba također uključiti oznaku koja predstavlja onoga koji pakira i/ili isporučuje robu. Sve informacije u vezi te oznake neophodne za inspekcijska tijela, obvezan je osigurati onaj koji hranu stavlja na tržište.

B. Vrsta povrća

Ako sadržaj pakiranja nije vidljiv izvana:

– »paprika«,

Mješavine paprika upečatljivo različitih boja i/ili komercijalnih tipova mogu se pakirati zajedno, ukoliko su ujednačene u kvaliteti, komercijalnom tipu i/ili boji te podrijetlu.

Ukoliko pakiranje ili potrošačko pakiranje sadrži mješavinu paprika različitih boja i/ili različitih komercijalnih tipova:

– »miješavina paprika«, ili drugi istoznačni naziv;

– ako sadržaj nije vidljiv izvana naznačiti boju i/ili komercijalni tip paprike i mora biti navedena količina svakog komada u pakiranju.

C. Podrijetlo proizvoda

– zemlja podrijetla;

– regija gdje je proizveden, regionalni ili lokalni naziv mjesta proizvodnje (nije obavezno);

– u slučaju da potrošačka pakiranja sadrže mješavinu paprika različitih boja i/ili komercijalnih tipova različitog podrijetla, treba navesti svaku zemlju podrijetla pored naziva spomenute boje i/ili komercijalnog tipa.

D. Trgovačka obilježja

– klasa,

– veličina ploda (ako su razvrstani po veličini) izražena kao najmanji i najveći promjer ili najmanje i najveće mase,

– broj komada (nije obvezno),

– ‘ljuta’ ili istoznačnog naziva, ako je potrebno.

E. Službena kontrolna oznaka (nije obavezno)

Pakiranja ne moraju sadržavati podatke određene odredbama o označavanju ako sadrže više pojedinačnih prodajnih pakiranja, jasno vidljivih izvana, koja su označena svim propisnim podacima i na način da ne obmanjuju krajnjeg potrošača. U slučaju da su takva skupna pakiranja složena na paletama, propisani podaci moraju biti navedeni na obavijesti smještenoj na vidljivom mjestu na barem dvjema stranama palete.

10. POGLAVLJE
TRŽIŠNI STANDARD ZA RAJČICU

I. DEFINICIJA PROIZVODA

Odredbe ovog poglavlja odnose se na sorte rajčice uzgojene od vrste Solanum lycopersicum (L.) za opskrbu potrošača u svježem stanju, isključujući rajčicu za preradu.

Rajčica se može klasificirati na četiri komercijalna tipa:

– »okruglaJ;

– »rebrasta«;

– »duguljasta« ili »izdužena»;

– »cherry rajčica«, »trešnjar rajčica« (uključujući »koktel« rajčicu).

II. ODREDBE O KVALITETI

Svrha ovih odredbi je definiranje zahtjeva kvalitete za rajčicu nakon pripreme i pakiranja.

A. Minimalni zahtjevi kvalitete

Rajčica u svim klasama, uz posebne odredbe i dopuštena odstupanja koja su određena za svaku klasu pojedinačno, udovoljava minimalnim zahtjevima kvalitete ako je:

– čitava;

– zdrava; isključeni su plodovi podlegli procesima kvarenja i truljenja u stupnju koji ih čini neprikladnim za potrošnju u svježem stanju;

– čista, gotovo bez vidljivih stranih čestica i primjesa;

– svježeg izgleda;

– gotovo bez štetnih organizama;

– bez šteta uzrokovanih štetnim organizmima koje utječu na meso ploda;

– normalne vanjske vlažnosti;

– bez stranog mirisa i/ili okusa.

Kod rajčica koje se na tržište stavljaju u grozdovima, stabljika mora biti svježa, zdrava, čista i bez listova ili druge vidljive strane tvari.

Stupanj razvijenosti i stanje rajčice moraju biti takvi da:

– podnese prijevoz i rukovanje;

– stigne na odredište u zadovoljavajućem stanju.

B. Klasiranje

Rajčica se razvrstava u tri klase:

(a) Ekstra klasa

Rajčica Ekstra klase mora biti vrhunske kvalitete. Plod mora imati čvrsto meso i biti tipičan za pripadajuću sortu i/ili komercijalni tip.

Boja ploda rajčice, ovisno o stanju zrelosti, mora biti takva da podnese prijevoz i rukovanje i stigne na odredište u zadovoljavajućem stanju.

Plod rajčice ne smije imati tamno zeleni prsten oko kaliksa i druge nedostatke s iznimkom neznatnih površinskih nedostataka, uz uvjet da njihova prisutnost ne utječe na opći izgled ploda, njegovu kvalitetu i očuvanje kvalitete te izgled u pakiranju.

(b) Klasa I

Rajčica Klase I mora biti dobre kvalitete. Plod mora biti dovoljno čvrst i tipičan za sortu kojoj pripada.

Plod rajčice Klase I mora biti bez puknuća i vidljivog tamno zelenog prstena oko kaliksa. Sljedeća blaga odstupanja mogu se tolerirati ukoliko ne narušavaju opći izgled ploda, njegovu kvalitetu i očuvanje kvalitete te izgled u pakiranju kod rajčice Klase I:

– neznatni nedostaci u obliku i razvijenosti ploda;

– neznatni nedostaci obojenosti ploda;

– neznatna oštećenja kožice;

– neznatna prisutnost nagnječenja.

Za plod rebraste rajčice Klase I dozvoljena je:

– prisutnost zaraslih napuknuća na kožici, ali ne dužih od 1 cm;

– prisutnost manje izraženih izbočina;

– prisutnost manjih ispupčenja, bez kutinizacije;

– kutinizacija njuške do 1 cm²;

– prisutnost cvjetnog ožiljka u izduženom obliku, ali ne dužeg od dvije trećine najvećeg promjera pojedinog ploda.

(c) Klasa II

Rajčice Klase II uključuju plodove koji ne udovoljavaju zahtjevima propisanim za više klase, ali udovoljavaju minimalnim zahtjevima kvalitete.

Plod rajčice Klase II mora biti dovoljno čvrst, može biti neznatno mekši od ploda Klase I, bez prisutnosti nezaraslih pukotina na kožici.

Uz uvjet da ne narušavaju opći izgled ploda, njegovu kvalitetu i očuvanje kvalitete te izgled u pakiranju, na rajčici Klase II dozvoljeni su:

– nedostaci u obojenosti ploda;

– oštećenja na kožici ili prisutnost nagnječenja, uz uvjet da time nije značajno oštećena kožica ploda;

– prisutnost zaraslih napuknuća kožice, ali ne dužih od 3 cm, za okrugle, rebraste ili duguljaste rajčice.

Za plod »rebraste« rajčice dozvoljena je:

– prisutnost više izraženih izbočina u odnosu na klasu I:, uz uvjet da ne uzrokuju deformiranost ploda;

– prisutnost ispupčenja;

– kutinizacija čaške do 2 cm²;

– prisutnost cvjetnog ožiljka izduženog oblika.

III. ODREDBE O VELIČINI

Veličina ploda rajčice određena je najvećim promjerom ekvatorijalnog dijela ploda. Sljedeće odredbe se ne odnose na plodove u grozdu i koktel rajčice, i neobavezne su za Klasu II.

Da bi se osigurala ujednačenost u veličini, raspon veličina između plodova istog pakiranja ne smije prelaziti:

(a) Za rajčice mjerene promjerom:

— 10 mm, ako je promjer najmanjeg ploda (kao što je naznačeno na pakiranju) ispod 50 mm,

— 15 mm, ako je promjer najmanjeg ploda (kao što je naznačeno na pakiranju) 50 mm i više ali ispod 70 mm,

— 20 mm, ako je promjer najmanjeg ploda (kao što je naznačeno na pakiranju) 70 mm i više ali ispod 100 mm,

— razlika u promjeru nije propisana za plodove jednake ili veće od 100 mm.

U slučajevima kada se primjenjuju kodovi veličina treba poštivati kodove i raspone sljedeće tabele:

Veličina

Promjer (mm)

0

≤ 20

1

> 20 ≤ 25

2

> 25 ≤ 30

3

> 30 ≤ 35

4

> 35 ≤ 40

5

> 40 ≤ 47

6

> 47 ≤ 57

7

> 57 ≤ 67

8

> 67 ≤ 82

9

> 82 ≤ 102

10

> 102

b) Za rajčice mjerene masom ili brijem razlika u veličini treba biti u skladu s razlikama navedenim u točki a).

IV. ODREDBE O DOPUŠTENIM ODSTUPANJIMA

Dopuštena su odstupanja od kvalitete i veličine u svakom pakiranju za proizvode koji ne udovoljavaju uvjetima svoje klase.

A. Dopuštena odstupanja od kvalitete

(a) Ekstra klasa

Za rajčice Ekstra klase u pakiranju može biti brojem ili masom do 5% rajčica koje ne udovoljavaju zahtjevima Ekstra klase, ali udovoljavaju zahtjevima propisanim za Klasu I. Unutar dopuštenog odstupanja ne smije biti više od 0,5 % proizvoda koji ne udovoljavaju uvjetima Klase II.

(b) Klasa I

Za rajčice Klase I u pakiranju može biti brojem ili masom do 10% rajčica koje ne udovoljavaju zahtjevima Klase I, ali udovoljavaju zahtjevima Klase II. Unutar dopuštenog odstupanja ne smije biti više od 1 % proizvoda koji ne udovoljavaju ni uvjetima Klase II niti minimalnim uvjetima, ili plodova koji su zahvaćeni truleži.

U slučaju rajčica u grozdovima u pakiranju može biti brojem ili masom do 5% rajčica odvojenih od stabljike.

(c) Klasa II

Za rajčice Klase II u pakiranju može biti brojem ili masom do 10% rajčice koje ne udovoljavaju zahtjevima Klase II, niti minimalnim zahtjevima kvalitete. Unutar dopuštenog odstupanja ne smije biti više od 2 % plodova koji su zahvaćeni truleži.

U slučaju rajčica u grozdovima u pakiranju može biti brojem ili masom do 10% rajčica odvojenih od stabljike.

B. Dopuštena odstupanja od veličine

Dopušta se odstupanje od veličine za sve klase u pakiranju koje može biti brojem ili masom do 10% rajčica

V. ODREDBE O PREZENTIRANJU

A. Ujednačenost

Sadržaj svakog pakiranja mora biti ujednačen i sadržavati rajčice istog podrijetla, sorte ili komercijalnog tipa, kvalitete i veličine, ako su razvrstane po veličini.

Rajčice Ekstra klase i Klase I moraju biti gotovo ujednačenog stupnja zrelosti i obojenosti ploda.

»Duguljaste« rajčice moraju biti ujednačene u duljini.

Ipak, mješavina rajčica od izričito različitih boja, sorti i/ili komercijalnih tipova može biti zajedno pakirana, s time da su ujednačena u kvaliteti i, za svaku boju, sortu i/ili komercijalni tip i po podrijetlu.

Vidljivi dio sadržaja pakiranja mora predstavljati sadržaj cijelog pakiranja.

B. Pakiranje

Rajčice moraju biti pakirane na način da je proizvod dobro zaštićen.

Materijali koji se koriste unutar pakiranja moraju biti novi, čisti i takve kvalitete da se spriječi uzrokovanje vanjskih i unutarnjih oštećenja proizvoda. Korištenje materijala, posebno papira ili žigova, s trgovačkim specifikacijama je dozvoljeno, uz uvjet da je tiskanje ili označavanje napravljeno s netoksičnom tintom ili ljepilom.

Pakiranja moraju biti bez ikakvih stranih tvari.

Naljepnice koje se pojedinačno lijepe na proizvod moraju biti takve da, kad se odstrane, ne ostavljaju niti vidljive tragove ljepila, niti ne uzrokuju oštećenja kožice.

VI. ODREDBE O OZNAČAVANJU

Svako pakiranje mora biti čitljivo i neizbrisivo označeno sljedećim podacima, grupiranima na istom mjestu i vidljivim izvana:

A. Identifikacija

– naziv i adresa pravne ili fizičke osobe koja pakira i/ili isporučuje robu.

Naziv i adresa onoga koji pakira i/ili isporučuje robu može biti zamijenjena:

– za sva pakiranja osim pretpakovine, sa službeno izdanom i prihvaćenom oznakom koja predstavlja onoga koji pakira i/ili isporučuje, naznačenom u blizini izraza »Pakira i/ili isporučuje« (ili istoznačnim kraticama);

– samo kod pretpakovina, s nazivom i adresom onoga koji robu stavlja na tržište sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a koje je naznačeno u blizini izraza »Pakirano za:« ili istoznačnog izraza. U tom slučaju, pri označavanju treba također uključiti oznaku koja predstavlja onoga koji pakira i/ili isporučuje robu. Sve informacije u vezi te oznake neophodne za inspekcijska tijela, obvezan je osigurati onaj koji proizvod stavlja na tržište.

B. Vrsta povrća

– »rajčica« ili »grozdovi rajčica« i komercijalni tip ako sadržaj pakiranja nije vidljiv izvana. Ovi su podaci obavezni na deklaraciji »cherry rajčica«, »trešnjar rajčica« (»koktel rajčica«), bilo da su u grozdovima ili ne;

– ‘mješavina rajčica’, ili rajčica istoznačnog naziva, u slučaju mješavine izričito različitih sorti, komercijalnih tipova i/ili boji rajčica.

Ako boja ploda, sorta ili komercijalni tip rajčice nije vidljiv izvana mora biti navedena količina svakog ploda zasebno u pakiranju.

– naziv sorte (nije obavezno).

C. Podrijetlo proizvoda

– zemlja podrijetla;

– regija gdje je proizveden, regionalni ili lokalni naziv mjesta proizvodnje (nije obavezno).

U slučaju mješavine izričito različitih boja, sorata i/ili komercijalnih tipova rajčica različitog podrijetla, naziv pojedine zemlje podrijetla treba se navesti pored naziva boje, sorte i/ili komercijalnog tipa.

D. Trgovačka obilježja

– klasa

– veličina ploda izražena kao najmanji i najveći promjer

E. Službena kontrolna oznaka (nije obavezno)

Pakiranja ne moraju sadržavati podatke određene odredbama o označavanju ako sadrže više pojedinačnih prodajnih pakiranja, jasno vidljivih izvana, koja su označena svim propisnim podacima i na način da ne obmanjuju krajnjeg potrošača. U slučaju da su takva skupna pakiranja složena na paletama, propisani podaci moraju biti navedeni na obavijesti smještenoj na vidljivom mjestu na barem dvjema stranama palete.

11. POGLAVLJE
TRŽIŠNI STANDARDI ZA SALATU, KUDRAVU ENDIVIJU I ŠIROKOLISNU ENDIVIJU (BATAVIA)

I. DEFINICIJA PROIZVODA

Odredbe ovog poglavlja odnose se na sljedeće:

– salate sorata uzgojenih od:

Lactuca sativa L. var. capitata (salata glavatica uključujući sorte kristalke i »Iceberg« tip salate);

Lactuca sativa L. var. longifolia (cos ili salata »romana«);

Lactuca sativa L. var. crispa (lisnata salata);

– križance ovih sorata;

– sorte kudrave endivije uzgojene od vrste Cichorium endivia L. var. crispum Lam.,

– sorte širokolisne endivije (batavie), uzgojene od vrste Cichorium endivia L: var. latifolium Lam.

trebaju biti isporučene potrošaču u svježem stanju.

Odredbe ovog poglavlja ne primjenjuju se na salatu i endiviju namijenjenu preradi, proizvode prezentirane odvojenih listova kao ni na salate u teglama.

II. ODREDBE O KVALITETI

Svrha ovih odredbi je definiranje zahtjeva kvalitete salate i endivije, nakon pripreme i pakiranja.

A. Minimalni zahtjevi kvalitete

U svim klasama, uz posebne odredbe i dopuštena odstupanja za svaku klasu proizvod mora biti:

– čitav;

– zdrav, isključen je proizvod koji je podlegao procesima truljenja ili kvarenja koje ga čini neprikladnim za potrošnju;

– čist i uredno odrezan, tj. gotovo bez ostataka zemlje ili drugog hranjivog medija za rast, te gotovo bez stranih čestica i primjesa;

– svježeg izgleda;

– turgoscentan;

– gotovo bez štetnih organizama;

– gotovo bez štete uzrokovane štetnim organizmima;

– bez prorastanja;

– normalne vanjske vlažnosti;

– bez stranog mirisa i/ili okusa.

U slučaju salate, dozvoljena je promjena boje na crvenkasto, uzrokovana niskom temperaturom, osim ako ozbiljno ne utječe na izgled proizvoda.

Korijen mora biti odrezan pri bazi vanjskih listova, a rez mora biti uredan.

Proizvod mora biti normalno razvijen.

Razvoj i stanje proizvoda mora omogućiti:

– podnošenje prijevoza i rukovanja, te

– stizanje na odredište u zadovoljavajućem stanju.

B. Klasiranje

Proizvodi su razvrstani u dvije dolje navedene klase.

(a) Klasa I

Proizvod Klase I mora biti dobre kvalitete i tipičan za pripadajuću sortu ili komercijalni tip, posebno po boji.

Proizvod također mora biti:

– dobro oblikovan;

– čvrst, uzevši u obzir metode uzgoja i tip proizvoda;

– bez oštećenja ili kvarenja koje utječu na jestivost;

– bez oštećenja od mraza.

Salate glavatice Klase I moraju imati dobro oblikovano srce. Međutim, u slučaju salata glavatica uzgojenih u zaštićenom prostoru, srce može biti malo.

Cos ili salata »romana« Klase I mora imati srce, koje može biti malo.

Unutarnji listovi rozete kudrave endivije i širokolisne endivije (batavije) Klase I moraju biti žute boje.

(b) Klasa II

Klasa II uključuje salate i endivije koje ne udovoljavaju zahtjevima propisanim za Klasu I, ali udovoljavaju minimalnim zahtjevima kvalitete.

Proizvod Klase II mora biti:

– dovoljno dobro oblikovan;

– bez oštećenja i kvarenja koji ozbiljno mogu utjecati na jestivost.

Sljedeći nedostaci su dopušteni ukoliko je proizvod Klase II zadržao svoje osnovne karakteristike što se tiče kvalitete, očuvanja kvalitete i izgleda u pakiranju:

– manji nedostaci u boji;

– manja oštećenja uzrokovana štetnim organizmima.

Salate glavatice Klase II moraju imati srce, koje može biti malo. U slučaju salata glavatica uzgojenih u zaštićenom prostoru, dozvoljeno je pomanjkanje srca.

Cos ili rimske salate ne moraju imati srce.

III. ODREDBE O VELIČINI

Veličina se određuje masom jedne jedinice.

Kako bi se osigurala ujednačenost u veličini razlika između najlakše i najteže jedinice u svakom pakiranju ne smije prijeći:

– 40 g kada najlakša jedinica teži manje od 150 g po jedinici;

– 100 g kada najlakša jedinica teži između 150 g i 300 g po jedinici;

– 150 g kada najlakša jedinica teži između 300 g i 450 g po jedinici;

– 300 g kada najlakša jedinica teži više od 450 g po jedinici.

Za kudravu i širokolisnu endiviju (batavija) u svim klasama, razlika između najlakše i najteže jedinice u pakiranju ne smije prijeći 300 g.

IV. ODREDBE O DOPUŠTENIM ODSTUPANJIMA

Dopušta se odstupanje od kvalitete i veličine u svakom pakiranju za proizvode koji ne udovoljavaju uvjetima svoje klase.

A. Dopuštena odstupanja od kvalitete

(a) Klasa I

Za salatu i endiviju Klase I, u pakiranju može biti brojem do 10% jedinica koje ne udovoljavaju zahtjevima propisanim za Klasu I, ali udovoljavaju zahtjevima propisanim za Klasu II, ili su u iznimnim slučajevima unutar dopuštenog odstupanja za Klasu II. Unutar dopuštenog odstupanja ne smije biti više od 1 % proizvoda koji ne udovoljavaju ni uvjetima Klase II niti minimalnim uvjetima, ili proizvoda koji su zahvaćeni truleži

(b) Klasa II

Za salatu i endiviju Klase II, u pakiranju može biti brojem do 10% jedinica koje ne udovoljavaju zahtjevima Klase II niti minimalnim zahtjevima kvalitete. Unutar dopuštenog odstupanja ne smije biti više od 2% proizvoda koji su zahvaćeni truleži.

B. Dopuštena odstupanja od veličine

U svim klasama u pakiranju može biti brojem do 10% jedinica koje ne udovoljavaju uvjetima koji se odnose na veličinu.

V. ODREDBE O PREZENTIRANJU

A. Ujednačenost

Sadržaj svakog pakiranja mora biti ujednačen i sadržavati samo proizvod istog podrijetla, sorte ili komercijalnog tipa, kvalitete i veličine.

Mješavina tipova salata i/ili endivija izričito različitih prema sorti, komercijalnom tipu i/ili boji mogu se pakirati zajedno, uz uvjet da su ujednačeni u kvaliteti te, za svaku sortu, komercijalni tip i/ili boju, prema podrijetlu.

Vidljivi dio sadržaja pakiranja treba biti reprezentativan za sadržaj cijelog pakiranja.

B. Pakiranje

Proizvod mora biti pakiran na način da bude dobro zaštićen.

Mora biti pravilno pakiran pazeći na veličinu i tip pakiranja, bez praznog prostora ili sabijanja.

Materijali koji se koriste za pakiranje moraju biti novi, čisti i takve kvalitete da se spriječi uzrokovanje vanjskih ili unutarnjih oštećenja proizvoda. Korištenje materijala, posebno papira ili žigova, s trgovačkim specifikacijama je dozvoljeno, uz uvjet da je tiskanje ili označavanje izvedeno s netoksičnom tintom ili ljepilom.

Pakiranja moraju biti bez ikakvih stranih tvari.

VI. ODREDBE O OZNAČAVANJU

Svako pakiranje mora biti čitljivo i neizbrisivo označeno sljedećim podacima, grupiranima na istom mjestu i vidljivim izvana:

A. Identifikacija

– naziv i adresa pravne ili fizičke osobe koja pakira i/ili isporučuje robu.

Naziv i adresa onoga koji pakira i/ili isporučuje robu može biti zamijenjena:

– za sva pakiranja osim pretpakovina, sa službeno izdanom i prihvaćenom oznakom koja predstavlja onoga koji pakira i/ili isporučuje, naznačenom u blizini izraza »Pakira i/ili isporučuje« (ili istoznačnim kraticama);

– samo kod pretpakovina, s nazivom i adresom onoga koji robu stavlja na tržište sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a koje je naznačeno u blizini izraza »Pakirano za:« ili istoznačnog izraza. U tom slučaju, pri označavanju treba također uključiti oznaku koja predstavlja onoga koji pakira i/ili isporučuje robu. Sve informacije u vezi te oznake neophodne za inspekcijska tijela, obvezan je osigurati onaj koji hranu stavlja na tržište.

B. Vrsta povrća

– »salata«, »maslenka«, »Batavia«, »kristalka«, »Iceberg«, »rimska salata«, »lisnata salata« (ili npr. »Oak leaf«, »Lollo bionda«, »Lollo rossa«), »kudrava endivija« »širokolisna endivija« ili neki drugi prigodni nazivi, ako sadržaj pakiranja nije vidljiv izvana;

– »Little gem«, gdje je prikladno ili drugi istoznačni naziv;

– »uzgojeno u zaštićenom prostoru«, gdje je to prikladno,

– naziv sorte (nije obavezno),

– »mješavine salata« ili drugi istoznačni naziv, u slučaju kada prodajna pakiranja sadrže mješavinu salata i/ili endivija, izričito različitih sorti, komercijalnih tipova i/ili boja.

Ako proizvod nije vidljiv izvana, sorte, komercijalni tipovi i/ili boja moraju biti istaknuti na pakiranju kao i broj jedinica svake pojedine sorte, komercijalnog tipa i/ili boje.

C. Podrijetlo proizvoda

– zemlja podrijetla;

– regija gdje je proizveden, regionalni ili lokalni naziv mjesta proizvodnje (nije obavezno).

– u slučaju mješavine salata i/ili endivija od izričito različitih sorti, komercijalnih tipova i/ili boja različitog podrijetla, naziv zemlje podrijetla treba se navesti pored naziva sorte, komercijalnog tipa i/ili boje.

D. Trgovačka obilježja

– klasa

– veličina izražena kao minimalna masa po jedinici pakiranja ili broj jedinica pakiranja.

E. Službena kontrolna oznaka (nije obavezno)

Pakiranja ne moraju sadržavati podatke određene odredbama o označavanju ako sadrže više pojedinačnih prodajnih pakiranja, jasno vidljivih izvana, koja su označena svim propisnim podacima i na način da ne obmanjuju krajnjeg potrošača. U slučaju da su takva skupna pakiranja složena na paletama, propisani podaci moraju biti navedeni na obavijesti smještenoj na vidljivom mjestu na barem dvjema stranama palete.

PRILOG IV.

__________________________________

__________________________________

(Naziv i adresa uvoznika)

Mjesto i datum: ______________________

Obavijest o prispijeću pošiljke voća i povrća za koju je u trećoj zemlji izdana međunarodna potvrda o usklađenosti s tržišnim standardima

1. Izvoznik __________________________________________

2. Zemlja podrijetla: ___________________________________

3. Vrsta i oznaka prijevoznog sredstva: _______________________

4. Oznaka potvrde o usklađenosti izdane u trećoj zemlji: __________

5. Podaci o pošiljci:

Vrsta voća ili povrća

Ukupna neto masa (kg)

Limun

Mandarinke

Naranče

Banane

Breskve

Nektarine

Jabuke

Jagode

Kivi

Kruške

Stolno grožđe

Paprika

Rajčica

Salata

Endivija

Ukupno

Potpisom jamčim da su podaci navedeni u obavijesti točni.

Prilog: Potvrda o usklađenosti s tržišnim standardima izdana u trećoj zemlji

Pečat i potpis uvoznika:

___________________________

PRILOG V.

__________________________________

__________________________________

(Naziv i adresa podnositelja zahtjeva)

Datum: _________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

____________________________

____________________________

Broj zahtjeva: ___________________

Zahtjev za obavljanje kontrole usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i izdavanje Potvrde o usklađenost

Molimo da obavite kontrolu i izdate potvrdu o usklađenosti voća/povrća s tržišnim standardima.

1. Uvoznik/trgovac:

__________________________________________________

2. Izvoznik/trgovac:

__________________________________________________

3. Naziv pakirnice koja je obavila pakiranje/naveden na pakiranju (ako proizvod nije pakirao trgovac):

__________________________________________________

4. Odredišno područje (EU) ili država (izvoz):

__________________________________________________

5. Zemlja podrijetla:

__________________________________________________

6. Oznaka prijevoznog sredstva:

7. Carinska ispostava:

__________________________________________________

8. Vrsta i broj pratećeg dokumenta i datum (račun):

__________________________________________________

__________________________________________________

9. Podaci o pošiljci:

Vrsta
proizvoda

Sorta
(ako zahtjeva standard)

Klasa

Broj i opis jedinica pakiranja
(i broj paleta)

Ukupna količina (kg)

Bruto masa
(kg)

Neto masa
(kg)

Ukupno

Prilozi: – prateći dokument (račun)

Potpisom ovoga zahtjeva jamčim da su podaci navedeni u zahtjevu točni.

Pečat i potpis podnositelja zahtjeva:

___________________________

PRILOG VI.

METODE INSPEKCIJSKOG PREGLEDA I KONTROLE USKLAĐENOSTI VOĆA I POVRĆA S TRŽIŠNIM STANDARDIMA

1. DEFINICIJE

1.1. Pakiranje

Pojedinačno zapakiran dio partije, uključujući sadržaj kako bi se olakšalo rukovanje i transport prodajnih jedinica ili proizvoda u složenom ili rasutom stanju, a u cilju sprječavanja nastajanja šteta pri rukovanju i transportu.

Cestovni, željeznički, brodski i avionski kontejneri ne smatraju se pakiranjem.

1.2. Prodajna pakiranja

Pojedinačno zapakiran dio partije, uključujući sadržaj kojeg čine prodajne jedinice za konačnog korisnika ili potrošača u trenutku kupnje.

1.2a. Pretpakovine su takva prodajna pakiranja u kojima je proizvod potpuno ili djelomično zapakiran na način da se sadržaj ne može promijeniti bez otvaranja ili promjene pakiranja. Zaštitni slojevi koji prekrivaju sam proizvod ne smatraju se pretpakovinom.

1.3. Pošiljka

Količina proizvoda koju prodaje trgovac u vrijeme inspekcije, a definirana je određenim dokumentom. Pošiljka može sadržavati jedan ili nekoliko različitih tipova proizvoda, kao i jednu ili više partija svježeg, suhog ili sušenog voća i povrća.

1.4. Partija

Količina proizvoda koja u vrijeme inspekcije na jednom mjestu, ima slična obilježja s obzirom na:

– onoga koji pakira i/ili otpremnika,

– zemlju podrijetla,

– vrstu proizvoda,

– klasu proizvoda,

– veličinu (ako se proizvod klasira prema veličini),

– sortu ili komercijalni tip (u skladu s odredbama iz standarda),

– vrstu pakiranja i prezentacije.

Međutim, ako je tijekom provjere usklađenosti pošiljke teško razlikovati partije i/ili pojedinačno prezentiranje partija nije moguće, sve partije pošiljke mogu se smatrati kao jedna partija ako su slične u pogledu vrste proizvoda, otpremnika, zemlje podrijetla, klase i sorte ili komercijalnog tipa, ako je to predviđeno pojedinim tržišnim standardom.

1.5. Uzorkovanje

Zbirni uzorak koji je privremeno uzet iz partije tijekom provjere.

1.6. Primarni uzorak

Pakiranje koje je nasumce uzeto iz partije u slučaju pakiranog proizvoda ili, količina koja je nasumce uzeta iz dijela partije u slučaju proizvoda u rinfuzi (direktni utovar u prijevozno sredstvo ili njegov odjeljak).

1.7. Skupni uzorak (eng. Bulk)

Nekoliko primarnih uzoraka smatra se reprezentativnim za cijelu partiju, a njihova ukupna količina dovoljna je za procjenu partije prema svim kriterijima.

1.8. Sekundarni uzorak

Jednaka količina proizvoda uzeta nasumično iz primarnog uzorka. U slučaju pakiranih orašastih plodova, sekundarni uzorak mora biti težak između 300 g i 1 kg. Ako je primarni uzorak sastavljen od pakiranja koja sadrže prodajna pakiranja, sekundarni uzorak mora se sastojati od jednog ili više prodajnih pakiranja mase najmanje 300 g.

U slučaju drugih pakiranih proizvoda, sekundarni uzorak mora sadržavati 30 jedinica, neto mase pakiranja 25 kg i manje, i ne sadrži prodajna pakiranja. U određenim slučajevima to znači da se cijeli sadržaj pakiranja mora pregledati, u slučaju da primarni uzorak ne sadrži više od 30 jedinica.

1.9. Mješoviti uzorak (samo suhi i sušeni proizvod)

Mješoviti uzorak je mješavina, mase barem 3 kg, svih sekundarnih uzoraka uzetih iz skupnog uzorka. Proizvodi u mješovitom uzorku moraju biti ravnomjerno izmiješani.

1.10. Smanjeni uzorak

Smanjeni uzorak predstavlja količinu proizvoda uzetu nasumičnim odabirom iz skupnog ili mješovitog uzorka čija veličina je minimalna, ali dovoljna da omogući procjenu određenog kriterija.

Ako se inspekcijskom metodom uništava proizvod, veličina smanjenog uzorka ne smije prelaziti 10% skupnog uzorka ili 100 orašastih plodova iz mješovitog uzorka.

U slučaju manjih suhih ili sušenih proizvoda (npr. 100 g uključuje 100 jedinica), smanjeni uzorak ne smije prelaziti 300 g.

Za procjenu kriterija stupnja razvoja i/ili zrelosti, uzorkovanje mora biti provedeno u skladu sa uputama opisanim u Uputama za objektivne testove za određivanje kvalitete voća i povrća i suhih i sušenih proizvoda (http://www.oecd.org/agr/fv).

Nekoliko smanjenih uzoraka može se uzeti iz skupnog ili mješovitog uzoraka da bi se provjerilo više partija po različitim kriterijima.

2. PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA I KONTROLE USKLAĐENOSTI S TRŽIŠNIM STANDARDIMA

2.1. Opće odredbe

Inspekcijski nadzor i kontrola usklađenosti se obavlja ocjenjivanjem nasumce uzetih uzoraka iz različitih dijelova partije, a temelji se na pretpostavci da je kvaliteta uzoraka reprezentativna za kvalitetu partije.

2.2. Mjesto kontrole

Provjera se može vršiti tijekom pakiranja, na mjestu otpreme, tijekom transporta, na mjestu prijema, u veleprodaji i maloprodaji.

U slučajevima kada inspekcijsko tijelo ne može provesti provjeru usklađenosti u svojim prostorijama, posjednik će osigurati prostor u kojemu će se provesti provjera usklađenosti.

2.3. Identifikacija partije i/ili opći dojam pošiljke

Identifikacija partije provodi se na temelju označavanja ili drugih kriterija temeljem propisa kojim se regulira identifikacija partije kojoj hrana pripada. U slučaju pošiljke sastavljene od nekoliko partija neophodno je da inspektori dobe opći dojam o pošiljci uz pomoć popratnih dokumenata ili izjava u vezi s pošiljkom. Inspektori će zatim utvrditi koliko su pošiljke u skladu s popratnim dokumentima.

Ako se proizvod utovara ili se već utovario u prijevozno sredstvo, kao identifikacija pošiljke mora se koristiti registracijski broj.

2.4. Prezentacija proizvoda

Inspektori odlučuju koja će pakiranja biti provjerena. Prezentaciju vrši posjednik voća i povrća, a ona uključuje prezentaciju skupnog uzorka kao i sve potrebne informacije za identifikaciju pošiljke ili partije.

Ako se zahtjeva sekundarni ili smanjeni uzorak, inspektori ga moraju identificirati iz skupnog uzorka.

2.5. Fizički pregled

Procjena ambalaže i prezentacija:

Ambalaža, uključujući materijal od kojeg je sačinjena, mora biti provjerena na prikladnost i čistoću u skladu s relevantnim odredbama tržišnih standarda. Fizički pregled se obavlja na osnovi primarnih uzoraka u slučaju pakiranih proizvoda, a u ostalim slučajevima u prijevoznom sredstvu.

Ako su dozvoljene samo neke vrste pakiranja ili prezentacije, inspektori će provjeriti da li iste koristiti.

Provjera označavanja:

Inspektori moraju provjeriti da li je proizvod označen u skladu s tržišnim standardima. To uključuje provjeru točnosti označavanja i/ili zahtjev za bilo kakve izmjene i dopune.

U slučaju pakiranog proizvoda, provjera se provodi na temelju primarnog uzorka, u svim ostalim slučajevima na temelju dokumenata koji su pričvršćeni na paletu ili na prijevozno sredstvo.

Voće i povrće zasebno pakirano u plastične omote neće se smatrati pretpakiranim proizvodom u skladu s Pravilnikom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine« broj 41/08) i ne treba nužno biti označeno u skladu s tržišnim standardima. U takvim slučajevima, plastični omoti smatraju se jednostavnom zaštitom za osjetljive proizvode.

Provjera usklađenosti proizvoda:

Inspektori trebaju odrediti veličinu skupnog uzorka na takav način da mogu procijeniti partiju. Inspektori nasumce određuju pakiranja koja će kontrolirati, a u slučaju proizvoda u rinfuzi, dijelove partije iz kojih će se uzeti pojedinačni uzorci.

Uzimanje uzoraka ne smije štetno utjecati na kvalitetu proizvoda.

Oštećena pakiranja neće se koristiti kao dio skupnog uzorka. Takvi uzorci se stavljaju na stranu, i ako je potrebno, mogu biti predmet zasebnog pregleda i izvješća.

Skupni uzorak treba obuhvatiti sljedeće minimalne količine u slučaju kada je partija deklarirana kao nezadovoljavajuća ili kada se treba ispitati proizvod za koji postoji rizik da ne zadovoljava tržišnim standardima:

Pakirani proizvod

broj pakiranja u partiji

broj uzetih pakiranja (primarni uzorci)

do 100

5

od 101 do 300

7

od 301 do 500

9

od 501 do 1000

10

više od 1000

15 (minimalno)

Proizvod u rinfuzi (direktni utovar u prijevozno sredstvo ili njegov odjeljak)

masa partije u kg ili broj svežanja u partiji

masa primarnih uzoraka u kg ili broj svežanja

do 200

10

od 201 do 500

20

od 501 do 1000

30

od 1001 do 5000

60

više od 5000

100 (minimalno)

U slučaju velikog voća i povrća (više od 2 kg po jedinici), primarni uzorak mora se sastojati od barem 5 jedinica. U slučaju da partija sadrži manje od 5 jedinica ili je mase manje od 10 kg, mora se ispitati cijela partija.

Ako inspektori ne mogu donijeti odluku nakon obavljenog pregleda, obavit će se drugi fizički pregled i donijet će se odluka na temelju prosjeka dva pregleda.

2.6. Kontrola proizvoda

U slučaju pakiranih proizvoda, za provjeru općeg izgleda proizvoda, prezentacije, čistoće pakiranja i označavanja koristit će se primarni uzorci. U svim drugim slučajevima, kontrola se vrši na temelju partije ili prijevoznog sredstva.

Za potrebe kontrole proizvodi će biti u cijelosti uklonjeni iz ambalaže, osim u slučaju kada se uzorkovanje temelji na miješanim uzorcima.

Kontrole ujednačenosti, minimalnih zahtjeva, kvalitete klase i veličine obavljaju se temeljem skupnog uzorka ili miješanog uzorka vodeći računa o brošurama OECD Sheme za primjenu međunarodnih standarda za voće i povrće (http://www.oecd.org/agr/fv).

Vanjski nedostaci provjeravat će putem skupnog ili miješanog uzorka. Određeni kriteriji o stupnju razvoja i/ili zrelosti, prisutnosti odnosno izostanku nekih unutarnjih nedostataka mogu se provjeriti putem smanjenog uzorka.

Provjera temeljena na smanjenom uzorku posebice se odnosi na provjere koje uništavaju trgovačku vrijednost proizvoda.

Kriterij za stupanj razvoja i/ili zrelosti provjerit će se instrumentima i metodama koje su propisane tržišnim standardom ili Uputama za objektivne testove za određivanje kvalitete voća i povrća suhih i sušenih proizvoda. (http://www.oecd.org/agr/fv).

2.7. Izvještaj o rezultatima kontrole

Potvrda o usklađenosti iz članka 13. ovoga Pravilnika izdaje se nakon što se kontrolom utvrdi da je voće i povrće u skladu s tržišnim standardima.

Ako se utvrde nedostaci, trgovac ili njegov zakonski predstavnik bit će u pisanom obliku obaviješteni o nedostacima. Ako je usklađenost sa standardima moguće postići promjenom označavanja, trgovac ili njegov zakonski predstavnik bit će obaviješteni.

Ako se utvrde nedostaci u prozvodu, pronađeni udio koji nije u skladu sa standardima treba se navesti.

2.8. Smanjenje vrijednosti nakon obavljenog inspekcijskog nadzora ili kontrole

Nakon obavljenog inspekcijskog nadzora ili kontrole skupni/miješani uzorak se stavlja na raspolaganje trgovcu ili njegovom predstavniku.

Inspekcija nije dužna vratiti sadržaj skupnog/miješanog uzorka koji je uništen tijekom inspekcijskog nadzora ili kontrole.

PRILOG VII.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA

SEKTOR

Odjel

Ispostava

KLASA:

URBROJ

Mjesto i nadnevak

POTVRDA O USKLAĐENOSTI VOĆA I POVRĆA S TRŽIŠNIM STANDARDIMA

1. Naziv i adresa trgovca

Potvrda o usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima

Broj: .....................................

(Potvrda se koristi isključivo za inspekcijske potrebe)

2. Naziv pakirnice naveden na pakiranju (ako proizvod nije pakirao trgovac)

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava ______________________

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

4. Mjesto kontrole/zemlja podrijetla(1)

5. Zemlja odredišta

6. Oznaka prijevoznog sredstva

7.

☐ unutarnje tržište

☐ uvoz

☐ izvoz

8. Pakiranje

(broj i opis)

9. Vrsta proizvoda

(sorta, ako se u standardu traži)

10. Klasa

11. Ukupna neto masa u kg

12. Gore opisana pošiljka u vrijeme izdavanja ove potvrde udovoljava važećim tržišnim standardima.

Carinska ispostava ...................... Mjesto i datum izdavanja ......................................

Vrijedi do (datuma)........................................................................................................

Inspektor (velikim tiskanim slovima) …....................................................….............

Potpis Pečat nadležnog tijela

13. Primjedbe

(1) Ako se proizvod reeksportira, u polju broj 9. mora se navesti zemlja podrijetla.

PRILOG VIII.

VISINA NAKNADE TE NAČIN I UVJETI PLAĆANJA NAKNADE ZA KONTROLU USKLAĐENOSTI VOĆA I POVRĆA S TRŽIŠNIM STANDARDIMA

1. Visina naknade

Naknada za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima iznosi 90,00 kuna za svaku kontrolu i svaku pojedinu vrstu voća i povrća.

2. Troškovi

Troškovi prijevoza inspektora od sjedišta inspekcijske ispostave do mjesta kontrole i natrag zaračunavaju se u iznosu od 2,20 kuna po prijeđenom kilometru.

Troškovi prijevoza zaračunavaju se za kontrolu usklađenosti s tržišnim standardima obavljenu:

– prije stavljanja voća i povrća na tržište Republike Hrvatske: u svim slučajevima.

– pri izvozu voća i povrća: u svim slučajevima

– pri uvozu voća i povrća: ako se kontrola obavlja u skladištu koje se nalazi izvan sjedišta fitosanitarne inspekcije i u slučaju izvanrednog putovanja inspektora (dodatna putovanja za koja je odgovoran posjednik).

3. Račun za obavljenu kontrolu

Inspektor koji je obavio kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima izdaje posjedniku račun na naziv naknade iz točke 1. odnosno troškova iz točke 2. ovog Priloga.

4. Uplatni račun i način uplate

Naknada za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima uplaćuje se se u korist računa 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske.

5. Rokovi plaćanja i dokaz o uplati

Naknada iz točke 1. odnosno troškovi iz točke 2. ovog Priloga uplaćuju se odmah po izdavanju računa.

Posjednik je obvezan inspektoru dostaviti dokaz o uplati naknade.

PRILOG IX.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA

SEKTOR

Odjel

Ispostava

KLASA:

URBROJ

Mjesto i nadnevak

ZAPISNIK O NEUSKLAĐENOSTI VOĆA I POVRĆA S TRŽIŠNIM STANDARDIMA

Mjesto obavljanja kontrole:

☐ unutarnje tržište

☐ uvoz

☐ izvoz

Nazočni u ime stranke:

1.

2.

Kontrola se obavlja na temelju Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (NN, br. 149/09 i 22/11) i Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće (NN, br.__________)

Vrijeme početka kontrole:

PODACI O PROIZVODU

Vrsta proizvoda (sorta, ako zahtjeva standard):

Zemlja podrijetla:

Partija:

Količina u kg:

Trgovac:

Vrsta i broj pratećeg dokumenta:

(Međunarodna potvrda o usklađenosti, dostavnica, račun):

Distributer:

Odredišno područje (EU) ili država (izvoz):

Vrsta i broj prijevoznog sredstva:

Ukupna neto masa i broj pojedinačnih pakiranja u partiji:

Neto masa uzorka:

Neto masa smanjenog uzorka:

Utvrđeno činjenično stanje /Opis uzorka i drugi važni podaci (vrsta uzorka, okolnosti u kojima je uzet uzorak« način pakiranja, obavezan opis ambalažne jedinice – vrsta ambalaže i neto masa ambalaže, stanje ambalaže i podaci na deklaraciji)

Voće/povrće za koje je izdan Zapisnik o neusklađenosti s tržišnim standardima ne smije se premještati bez dozvole nadležnog inspektora.

MJERE INSPEKTORA

U skladu s člankom____. stavkom ____. Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće (NN __________) poljoprivredni/fitosanitarni inspektor po službenoj dužnosti donosi

USMENO RJEŠENJE

1. Privremeno se zabranjuje stavljanje na tržište izvoz – uvoz _____ kg ______

____________________________________________________________

(vrsta voća/povrća)

koje se nalazi u _________________________________________________.

(kamion, skladište, carinsko skladište, prodajni prostor, i sl.)

2. Privremena mjera zabrane traje dok:

☐ – se dio ili cjelokupna količina voća i povrća ne uskladi s tržišnim standardima i poljoprivredni/fitosanitarni inspektor ne izda Potvrdu o usklađenosti; ili

☐ – stranka ne dostavi poljoprivrednom/fitosanitarnom inspektoru dokaze da će se voće i povrće koristiti za preradu ili kao hrana za životinje ili bilo koju drugu namjenu koja nije za hranu; ili

☐ – stranka ne dostavi poljoprivrednom/fitosanitarnom inspektoru dokaze o poduzetim mjerama kojima je osigurano da se voće i povrće koje se ne može uskladiti s tržišnim standardima niti se može koristiti za namjene iz prethodne podtočke ovoga rješenja, neće staviti na tržište.

3. Ako u roku od 8 dana od dana izricanja privremene mjere zabrane nisu ispravljene nepravilnosti zbog kojih je usmeno rješenje donijeto, poljoprivredni/fitosanitarni inspektor će donijeti rješenje u pisanom obliku o otklanjanju nepravilnosti odnosno nedostataka u skladu s odredbama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda i odredbama Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće koje se odnose na provedbu inspekcijskog nadzora.

4. Ovo usmeno rješenje je izvršno trenutkom zaključenja zapisnika i uručenja stranci.

Zapisnik je pročitan nazočnima, koji: ☐ nemaju primjedaba ☐ imaju sljedeće primjedbe:

Ovaj je zapisnik sastavljen u dva jednaka primjerka, od kojih se jedan uručuje stranci a jedan zadržava poljoprivredni/fitosanitarni inspektor

Zapisnik je zaključen u ___________ sati.

Potpis stranke: Potpis inspektora:

1) Korištenje konzervansa ili bilo kojih drugih kemijskih tvari koje mogu ostaviti strani miris na kori voća dopušteno je ako je u usklađenosti s propisima zemlje uvoznice.

2) Ovaj tekst primjenjuje se na sve sorte uzgojene od Prunus persica Sieb. i Zucc., predstavljajući breskve ili nektarine ili slično, s priraslom (durancija) ili nepriraslom košticom, te glatkom ili hrapavom kožicom.

3) Uslijed značajki sorti Fuji i njezinih mutanata s obzirom na dozrelost pri branju, dopuštena je radijalna staklavost pod uvjetom da se zadržava u provodnim snopovima svakog ploda.

4) U tu svrhu moraju pokazivati zadovoljavajući sadržaj topivih tvari i stupanj čvrstoće

5) Kriteriji za boju i hrđavost navode se u Prilogu ovoga tržišnog standarda, kao i nepotpuni popis sorata na koje se ti kriteriji odnose.

6) Kriteriji za boju i hrđavost navode se u Prilogu ovoga tržišnog standarda, kao i nepotpuni popis sorata na koje se ti kriteriji odnose.

7) Nepotpuna lista sorata krušaka krupnog ploda i ljetnih sorata krušaka nalazi se u Prilogu ovog tržišnog standarda.

8) Minijaturne paprike dobivene su uzgojem biljke i/ili posebnom tehnikom kultivacije, isključujući paprike koje nisu minijaturne vrste, a nisu se u potpunosti razvile ili su neodgovarajuće veličine. Svi ostali zahtjevi propisani odredbama ovoga standarda moraju se poštivati.

PRILOG X.

ZAHTJEV ZA UPIS U UPISNIK TRGOVACA VOĆEM I POVRĆEM

PRILOG XI.

Obrazac

PRILOG XII.

REPUBLIKA HRVATSKA

Mjesto i nadnevak ____________________________________

POTVRDA O USKLAĐENOSTI VOĆA I POVRĆA S TRŽIŠNIM STANDARDIMA

Naziv i adresa trgovca

Potvrda o usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima

Broj: .....................................

(potvrda se koristi isključivo za potrebe ovlaštenih trgovaca)

Naziv pakirnice naveden na pakiranju

(ako proizvod nije pakirao trgovac)

Mjesto kontrole/zemlja podrijetla(1)

Zemlja odredišta

Registarska oznaka prijevoznog sredstva

☐ unutarnje tržište

☐ uvoz

☐ izvoz

Pakiranje

(broj i tip pakiranja)

Vrsta proizvoda

(sorta, ako se u standardu traži)

Klasa

Ukupna neto masa u kg

Gore opisana pošiljka u vrijeme izdavanja ove potvrde udovoljava važećim tržišnim standardima.

Carinska ispostava .................................. Mjesto i datum izdavanja ............................

Vrijedi do (datuma) .........................................................................................................

Ovlašteni trgovac (velikim tiskanim slovima) ...............................................................

Potpis Pečat

Primjedbe

(1) Ako se proizvod reeksportira, mora se navesti zemlja podrijetla.

[1]() Puni ili uobičajeni naziv treba se naznačiti