Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku urbanističkog inspektora

NN 47/2012 (25.4.2012.), Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku urbanističkog inspektora

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

1158

Na temelju članka 281. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAKU URBANISTIČKOG INSPEKTORA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj službene iskaznice, izgled službenog znaka te način izdavanja, uporabe i vođenja upisnika o izdanim službenim iskaznicama i znakovima inspektora urbanističke inspekcije u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 2.

(1) Službena iskaznica (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađuje se kao plastična kartica pravokutnog oblika veličine 85x55 mm od PVC materijala svijetlosmeđe boje.

(2) Obrazac iskaznice tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 1).

Članak 3.

Iskaznica sadrži:

– na prednjoj strani u lijevom dijelu: grb Republike Hrvatske, natpis »REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA«, naziv »SLUŽBENA ISKAZNICA URBANISTIČKOG INSPEKTORA«, ime i prezime urbanističkog inspektora, a na prednjoj strani u desnom dijelu mjesto za fotografiju veličine 25x30 mm i broj iskaznice,

– na poleđini: tekst o ovlastima nositelja iskaznice, nadnevak izdavanja, mjesto za pečat i potpis ovlaštene osobe Ministarstva.

Članak 4.

(1) Službeni znak (u daljnjem tekstu: značka) izrađuje se od metala s mjedenom podlogom i sjajno niklanom aplikacijom, okrugloga oblika promjera 55 mm.

(2) Likovni prikaz izgleda značke tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 2).

Članak 5.

(1) Značka je okruglog oblika, u čijem se središtu na pozlaćenoj podlozi nalazi grb Republike Hrvatske, s poljima u crvenom i bijelom emajlu i reljefnom pozlaćenom krunom. Na podlozi koja okružuje grb prikazan je zrakasti motiv. Središnji dio značke okružuje sjajni niklani prsten s tekstom »URBANISTIČKA INSPEKCIJA« u emajlu tamnoplave boje. Rubni dio značke je niklani prsten s prikazom hrvatskog pletera izvedenog u mjedenom reljefu, u čijem vršnom dijelu se nalaze pozlaćena slova »RH« (Republika Hrvatska). U donjoj četvrtini značke je niklana lenta, koja djelomično prekriva pleter i jednake je širine kao prsten. Na lenti je emajlom tamnoplave boje ispisan troznamenkasti broj značke.

(2) Na poleđini značke pričvršćena je lisnata opruga od perne bronce.

Članak 6.

(1) Iskaznica i značka ulažu se u kožne korice crne boje, trodijelne, s dvostrukim pregibom i veličine svakoga dijela najviše 8x12 cm.

(2) Na prednjoj strani kožnih korica iz stavka 1. ovoga članka utisnut je u reljefu grb Republike Hrvatske.

Članak 7.

Iskaznicu i značku izdaje Ministarstvo, koje snosi troškove izdavanja.

Članak 8.

(1) Ministarstvo vodi upisnik o izdanim i vraćenim iskaznicama i značkama urbanističkih inspektora.

(2) Rubrike upisnika iz stavka 1. ovoga članka sadrže:

1. evidencijski broj,

2. ime i prezime urbanističkog inspektora,

3. broj iskaznice,

4. broj značke,

5. klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj rješenja o postavljenju u zvanje urbanističkog inspektora,

6. nadnevak izdavanja iskaznice,

7. nadnevak vraćanja odnosno poništenja iskaznice,

8. nadnevak izdavanja značke,

9. nadnevak vraćanja odnosno pohrane značke,

10. potpis urbanističkog inspektora,

11. napomenu, i

12. potpis osobe koja vodi upisnik.

Članak 9.

Iskaznica i značka vrijede od dana izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje poslova urbanističkog inspektora, ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.

Članak 10.

(1) Urbanistički inspektor koji izgubi iskaznicu ili značku, ili na drugi način ostane bez iskaznice ili značke, dužan je o tome odmah izvijestiti neposredno nadređenog službenika.

(2) Nova iskaznica ili značka izdat će se nakon što se izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka proglase u »Narodnim novinama« nevažećima.

(3) Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« snosi urbanistički inspektor koji je izgubio iskaznicu ili značku ili je na drugi način ostao bez njih.

(4) U slučaju kad je gubitak ili nestanak iskaznice ili značke posljedica namjere ili krajnje nepažnje inspektora, troškove izdavanja nove iskaznice ili značke snosi urbanistički inspektor.

Članak 11.

(1) Urbanistički inspektor kojem prestane državna služba ili je raspoređen na drugo radno mjesto, obvezan je prilikom primitka rješenja o prestanku državne službe ili rješenja o novom rasporedu, vratiti iskaznicu i značku Ministarstvu, odnosno osobi koja vodi upisnik iz članka 8. ovoga Pravilnika.

(2) Iskaznica i značka će se privremeno oduzeti u slučaju suspenzije urbanističkog inspektora prema posebnom propisu, odnosno ako se protiv njega provodi istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zloporabe dužnosti.

(3) Privremeno oduzeta iskaznica i značka se pohranjuje i čuva u Ministarstvu do okončanja postupka ili prestanka opravdanih razloga iz stavka 2. ovog članka.

(4) Vraćena iskaznica se poništava.

(5) Vraćena značka pohranjuje se u Ministarstvu.

Članak 12.

(1) Iskaznice izdane na temelju prethodnih propisa zamijenit će se iskaznicama i značkama izdanim u skladu s ovim Pravilnikom u roku od 60 dana od dana njegova stupanja na snagu.

(2) Urbanistički inspektor je dužan odmah po primitku iskaznice i značke izdanih na temelju ovoga Pravilnika, vratiti dosadašnju iskaznicu osobi koja u Ministarstvu vodi upisnik iz članka 8. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

(1) Urbanistički inspektor smije koristiti iskaznicu i značku samo u okviru svoje ovlasti za obavljanje poslova urbanističke inspekcije u skladu s propisima o prostornom uređenju.

(2) Svaka zloporaba iskaznice i značke osnova je za pokretanje stegovne i/ili kaznene odgovornosti.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora građevinske inspekcije Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine«, br. 126/10).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 362-01/12-02/14

Urbroj: 531-07-12-1

Zagreb, 17. travnja 2012.

Ministar
Ivan Vrdoljak, dipl. ing. el., v. r.

PRILOG 1

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE URBANISTIČKOG INSPEKTORA

Prednja strana iskaznice

Poleđina iskaznice

PRILOG 2

LIKOVNI PRIKAZ IZGLEDA ZNAČKE URBANISTIČKOG INSPEKTORA