Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanju zatvorenog gradilišta

NN 47/2012 (25.4.2012.), Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanju zatvorenog gradilišta

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

1159

Na temelju članka 288. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU ZATVARANJA I OZNAČAVANJA ZATVORENOG GRADILIŠTA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se način zatvaranja gradilišta i označavanja zatvorenog gradilišta, odnosno dijela gradilišta.

Članak 2.

Građevinski inspektor naredit će zatvaranje gradilišta na licu mjesta postavljanjem službenog znaka i trake na gradilištu odnosno dijelu gradilišta ako utvrdi da su ispunjeni propisani uvjeti za izricanje te mjere.

Iznimno, građevinski inspektor može zatvoriti gradilište odnosno dio gradilišta velike površine i/ili duljine, postavljanjem više službenih znakova.

Članak 3.

Naredbu o zatvaranju gradilišta odnosno dijela gradilišta građevinski inspektor utvrđuje zapisnikom o inspekcijskom pregledu.

Članak 4.

Službeni znak i traka s nazivom »GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA« postavljaju se na gradilištu odnosno dijelu gradilišta na vidljivom mjestu i na prikladan način.

Članak 5.

Za vrijeme važenja naredbe o zatvaranju gradilište odnosno dijela gradilišta, mogu se izvoditi samo oni radovi koji su nužni za izvršenje rješenja građevinskog inspektora.

Radovi iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se zapisnikom o inspekcijskom pregledu.

Članak 6.

Likovni prikaz službenog znaka i trake s pripadajućim tekstom i bojom sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (»Narodne novine«, broj 66/10).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 362-01/12-01/257

Urbroj: 531-07-12-01

Zagreb, 17. travnja 2012.

Ministar
Ivan Vrdoljak, dipl. ing. el., v. r.

LIKOVNI PRIKAZ SLUŽBENOG ZNAKA I TRAKE

Likovni prikaz službenog znaka (mjere u mm)

OPIS: Okvir slike i »×« unutar slike su crvene boje, a ostali dio slike i tekst su crne boje. Službeni znak je izrađen od tvrde plastike.

Likovni prikaz trake

OPIS: Traka je žute boje i sadrži istovjetan grafički dio službenog znaka u odgovarajućem mjerilu. Tekst je crne boje.