Zakon o državnim službenicima (Pročišćeni tekst)

NN 49/2012 (27.4.2012.), Zakon o državnim službenicima (Pročišćeni tekst)

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA

1166

Na temelju svoje nadležnosti utvrđene člankom 59. Poslovnika Hrvatskoga sabora (»Narodne novine« br. 71/00., 129/00., 117/01., 6/02. – pročišćeni tekst, 41/02., 91/03., 58/04., 69/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske od 5. lipnja 2007., 39/08. i 86/08. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 11. sjednici održanoj 24. travnja 2012. utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o državnim službenicima. Pročišćeni tekst Zakona o državnim službenicima obuhvaća (»Narodne novine« br. 92/05), Uredbu o dopuni Zakona o državnim službenicima (Narodne novine« br. 142/06.), Uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 77/07.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 107/07.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 27/08.), Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru (»Narodne novine«, br. 34/11.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 49/11.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 150/11.) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 34/12.) u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 023-03/11-01/07

Zagreb, 24. travnja 2012.

Predsjednica
Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora
Ingrid Antičević Marinović, dipl. pravnik, v. r.

ZAKON

O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA
(Pročišćeni tekst)

1. Dio
UVODNE ODREDBE

1. Odjeljak
SADRŽAJ I PRIMJENA

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje ravnopravni odnos između državnih službenika i države kao poslodavca, jedinstvena pravila koja reguliraju prijam u državnu službu, klasifikaciju radnih mjesta državnih službenika, stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, napredovanje u službi kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i obveza državnih službenika te određena pitanja od značaja za uređivanje i ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti namještenika.

Primjena Zakona

Članak 2.

Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na državne službenike u tijelima državne uprave, pravosudnim tijelima, kaznenim tijelima, stručnoj službi Hrvatskoga sabora, Ureda predsjednika Republike Hrvatske, stručnoj službi i uredima Vlade Republike Hrvatske, stručnoj službi Ustavnog suda Republike Hrvatske, stručnoj službi pučkog pravobranitelja, stručnoj službi pravobranitelja za djecu, stručnoj službi pravobranitelja za ravnopravnost spolova, Državnom uredu za reviziju i u drugim tijelima koja se osnivaju za obavljanje državne službe (u daljnjem tekstu: državna tijela).

Državni službenici i namještenici

Članak 3.

(1) Poslove u državnim tijelima obavljaju državni službenici i namještenici.

(2) Državni službenici su osobe koje u državnim tijelima kao redovito zanimanje obavljaju poslove iz djelokruga tih tijela utvrđene Ustavom, zakonom ili drugim propisima donesenim na temelju Ustava i zakona.

(3) Državni službenici su i osobe koje u državnim tijelima obavljaju informatičke poslove, opće i administrativne poslove, planske, materijalno-financijske i računovodstvene poslove i slične poslove.

(4) Namještenici su osobe koje u državnim tijelima rade na pomoćno-tehničkim poslovima i ostalim poslovima čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i kvalitetnog obavljanja poslova iz djelokruga državnih tijela.

(5) Iznimno, ovisno o organizaciji i potrebama službe, u državnim tijelima pomoćno-tehnički i ostali poslovi iz stavka 4. ovoga članka mogu se povjeriti vanjskim pružateljima usluga u skladu s propisima o javnoj nabavi, uz prethodnu procjenu sigurnosnih rizika i financijske isplativosti.

Člankom 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) iza stavka 4. dodan je stavak 5.

Prava, obveze i odgovornosti državnih službenika

Članak 4.

(1) Prava, obveze i odgovornosti državnih službenika uređuju se zakonom i na temelju zakona donesenim propisima.

(2) Na pitanja koja nisu uređena ovim ili posebnim zakonom, uredbama Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) ili drugim propisima donesenim na temelju Ustava i zakona ili kolektivnim ugovorom, primjenjuju se opći propisi o radu.

2. Odjeljak
NAČELA

Načelo zakonitosti i pravne sigurnosti

Članak 5.

Državni službenici u obavljanju državne službe postupaju na temelju zakona i drugih propisa donesenih na temelju zakona.

Načelo zabrane diskriminacije i povlašćivanja

Članak 6.

Državni službenici u svojem postupanju ne smiju diskriminirati ili povlašćivati građane po osnovi dobi, nacionalnosti, etničke i teritorijalne pripadnosti, jezičnog i rasnog podrijetla, političkih ili vjerskih uvjerenja ili sklonosti, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, bračnog ili obiteljskog statusa, spolne orijentacije ili nekih drugih razloga suprotnih Ustavom i zakonima utvrđenim pravima i slobodama.

Načelo hijerarhijske podređenosti

Članak 7.

(1) Državni službenici dužni su izvršavati naloge čelnika tijela i nadređenih državnih službenika, osim ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije propisano.

(2) Ovlasti i odgovornosti u državnoj službi odgovaraju propisanom hijerarhijskom redu, prema kojem svakoj hijerarhijskoj razini pripada određeni stupanj ovlasti i odgovornosti.

Načelo odgovornosti za rezultate

Članak 8.

Državni službenici dužni su ostvariti postavljene ciljeve i odgovaraju za svoje postupke i rezultate rada.

2. Dio
PRAVA I DUŽNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

I. Poglavlje
TEMELJNA PRAVA

Pravo na rad u prikladnim uvjetima

Članak 9.

(1) Državnom službeniku moraju biti osigurani potrebni organizacijski i tehnički uvjeti u kojima će moći obavljati zadatke u skladu s načelima i standardima rada koji se zahtijevaju u državnoj službi.

(2) Državnom službeniku moraju biti osigurani zdravi uvjeti rada, bez izlaganja okolnostima koje bi mogle ugroziti njegovo zdravlje ili sigurnost.

(3) Državni službenik ima pravo na zaštitu fizičkog i moralnog integriteta tijekom obavljanja službenih dužnosti.

Pravo na plaću i druga materijalna prava

Članak 10.

(1) Državni službenici za svoj rad imaju pravo na plaću.

(2) Državni službenici imaju pravo na jednaku plaću za jednak rad, odnosno rad jednake vrijednosti, neovisno o tome jesu li u državnoj službi na neodređeno vrijeme ili određeno vrijeme, odnosno jesu li na probnom radu.

(3) Plaće i druga materijalna prava državnih službenika uređuju se posebnim zakonom.

(4) Kolektivnim ugovorom mogu se urediti materijalna i druga prava državnih službenika.

Pravo na jednako postupanje i jednake mogućnosti napredovanja

Članak 11.

(1) Čelnik državnog tijela i nadređeni službenici dužni su pravedno i jednako postupati prema svim državnim službenicima, bez obzira na njihovu rasnu pripadnost, političko uvjerenje, spol, bračni ili obiteljski status, spolnu orijentaciju, osobne uvjete, dob ili etničko podrijetlo, te im omogućiti jednake uvjete za napredovanje, nagrađivanje i pravnu zaštitu.

(2) Čelnik državnog tijela i nadređeni službenici moraju poštivati dostojanstvo državnog službenika.

(3) Državni službenik ima pravo na napredovanje i stručno usavršavanje kroz izobrazbu i druge načine usavršavanja.

Pravo na zaštitu od neopravdanog premještaja ili udaljenja s radnog mjesta

Članak 12.

(1) Državnom službeniku jamči se zaštita od svakoga neopravdanog ili nepotrebnog premještaja ili udaljenja s radnog mjesta.

(2) U slučajevima korištenja posebnih dopusta određenih ovim ili drugim zakonom ili kolektivnim ugovorom, državni službenik ima se pravo vratiti na iste ili druge poslove slične onima na kojima je prethodno radio.

Pravo na kandidiranje na izborima

Članak 13.

(1) Državni službenik ima se pravo kandidirati na državnim i lokalnim izborima.

(2) Izbor i političko mišljenje izraženo tijekom izborne kampanje, nakon izbora ne smiju utjecati na status i napredovanje u državnoj službi.

(3) Političko opredjeljenje državnog službenika ne smije utjecati na uredno obavljanje poslova na kojima radi i ne može biti razlog za nepoštivanje propisa i izvršavanje zakonitih naloga i uputa nadređenih državnih službenika.

Pravo na predstavku

Članak 14.

Državni službenik ima pravo davati prijedloge u vezi s ostvarivanjem prava iz državne službe, uputiti predstavku i pritužbu te dobiti na njih odgovor.

Pravo na zaštitu službenika koji prijavi sumnju u korupciju

Članak 14.a

(1) Obraćanje državnog službenika zbog opravdane sumnje na korupciju ili podnošenje prijave o toj sumnji odgovornim osobama ili nadležnim državnim tijelima ne predstavlja opravdan razlog za prestanak službe.

(2) Državnom službeniku koji zbog opravdane sumnje na korupciju podnese prijavu o toj sumnji odgovornim osobama ili nadležnim državnim tijelima jamči se zaštita anonimnosti ako nadležno državno tijelo ocijeni da se radi o težem obliku korupcije, zaštita od uskraćivanja ili ograničavanja prava utvrđenih ovim Zakonom te zaštita od bilo kojeg oblika zlostavljanja.

(3) Čelnik tijela dužan je pokrenuti postupak zbog teške povrede dužnosti protiv rukovodećega državnog službenika koji postupa protivno stavku 2. ovoga članka.

(4) Zlouporaba obveze državnog službenika na prijavljivanje opravdane sumnje na korupciju predstavlja tešku povredu službene dužnosti.

Odredbom članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 27/08. koji je stupio na snagu 13. ožujka 2008.) dodan je članak 14.a i naslov iznad njega.

II. Poglavlje
DUŽNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

1. Odjeljak
NAČELA PONAŠANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Obavljanje dužnosti i obveza postupanja u skladu sa zakonima

Članak 15.

Državni službenik obvezan je svoje dužnosti predviđene opisom poslova radnog mjesta obavljati ispravno, na vrijeme, savjesno, stručno, ne koristeći ih radi osobnog probitka, u skladu s načelom javnosti, poštujući pri tome ustavni i pravni poredak Republike Hrvatske.

Zabrana zlouporabe ovlasti

Članak 16.

Državni službenik obvezan je pri obavljanju svojih dužnosti postupati u skladu s načelom zakonitosti i zaštite javnog interesa i zabranjuje mu se zlouporaba ovlasti u postupanju prema strankama i suradnicima radi postizanja vlastitog interesa ili interesa druge fizičke ili pravne osobe.

Dužnost odbijanja ponuđenih darova

Članak 17.

Državnom službeniku je zabranjeno zahtijevati ili primati darove za osobnu korist, korist obitelji ili organizacije, radi povoljnog rješenja predmeta upravnog ili drugog postupka.

Zabrana neopravdanog nagrađivanja drugih državnih službenika

Članak 18.

Državni službenik ne smije nuditi ni davati darove ili druge koristi drugom državnom službeniku, njegovom srodniku ili bračnom, odnosno izvanbračnom drugu, radi ostvarivanja vlastite koristi.

Dužnost pružanja informacija i obrazloženja o upravnim poslovima

Članak 19.

(1) Državni službenik obvezan je pružiti javnosti sve potrebne informacije o obavljenim poslovima, sukladno propisima kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

(2) Dužnost je državnog službenika osigurati obrazloženje o svim provedenim postupcima i odlukama donesenim tijekom obavljanja dužnosti.

Dužnost pravodobnog i učinkovitog izvršavanja poslova

Članak 20.

Državni službenik je dužan obavljati poslove učinkovito i pravodobno te u skladu sa zakonom pružiti pravnu pomoć izbjegavajući neopravdano složene i teško provedive postupke i sprječavajući situacije koje mogu dovesti do postupanja štetnog za očuvanje pravnog interesa stranaka ili države.

Dužnost čuvanja službene tajne i poštivanja privatnosti

Članak 21.

(1) Državni službenik je dužan čuvati kao tajnu sve podatke koje je doznao u tijeku postupka o strankama i njihovim pravima, obvezama i pravnim interesima, sukladno zakonu.

(2) Državni službenik je dužan čuvati službenu ili drugu tajnu utvrđenu zakonom ili drugim propisom. Obveza čuvanja službene ili druge tajne traje i po prestanku službe, a najduže pet godina od prestanka službe, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

(3) Čelnik državnog tijela može službenika osloboditi obveze čuvanja službene ili druge tajne u sudskom ili upravnom postupku, ako se radi o podacima bez kojih u tom postupku nije moguće utvrditi činjenično stanje i donijeti zakonitu odluku.

Dužnost stručnog postupanja

Članak 22.

(1) Državni službenik je dužan osigurati visoku kvalitetu stručnosti svoga rada, unaprjeđujući stručne sposobnosti i sudjelujući u stručnom usavršavanju potrebnom za osobno napredovanje i povećanje učinkovitosti državne uprave.

(2) Državna tijela dužna su trajno se brinuti o stručnom usavršavanju državnih službenika kroz organiziranje radionica, vježbi, seminara, tečajeva i sl.

Dužnost prisutnosti na radnom mjestu

Članak 23.

(1) Državni službenik dužan je poštivati propisano radno vrijeme tijela u kojem je zaposlen i koristiti ga za obavljanje dodijeljenih dužnosti, te mora biti prisutan na radnom mjestu u skladu s uvjetima službe.

(2) Državni službenik se za vrijeme radnog vremena ne smije bez odobrenja nadređenog državnog službenika udaljavati iz radnih prostorija, osim radi korištenja dnevnog odmora, a u slučaju hitnog razloga svoje udaljavanje mora opravdati odmah po povratku.

(3) U slučaju spriječenosti dolaska na rad državni službenik je dužan obavijestiti nadređenog o razlozima spriječenosti najkasnije u roku od 24 sata od njihova nastanka, osim ako to nije moguće učiniti iz objektivnih razloga ili više sile, u kom je slučaju dužan obavijestiti nadređenog službenika odmah po prestanku razloga koji su onemogućili ranije obavješćivanje. Državni službenik nema pravo na plaću za vrijeme neopravdane odsutnosti s rada.

(4) Mogućnost rada na izdvojenim mjestima (»rad na daljinu«) i rada s nepunim radnim vremenom uređuje Vlada uredbom.

Uporaba povjerene imovine

Članak 24.

Državni službenik obvezan je s dužnom pažnjom koristiti se imovinom koja mu je povjerena u svrhu obavljanja njegovih dužnosti i ne smije je koristiti za postizanje osobnog interesa ili druge nezakonite aktivnosti.

Osobno ponašanje

Članak 25.

(1) Državni službenik se mora ponašati tako da ne umanji svoj ugled i ugled državne službe, te ne dovede u pitanje svoju nepristranost u postupanju.

(2) Pravila ponašanja državnih službenika uređuje etičkim kodeksom Vlada.

2. Odjeljak
NALOZI

Dužnost izvršavanja naloga

Članak 26.

Državni službenik dužan je povjerene poslove obavljati u skladu sa zakonom, drugim propisima i pravilima struke te izvršavati naloge čelnika tijela i nadređenoga državnog službenika koji se odnose na državnu službu, te bez posebnog naloga obavljati zadatke radnog mjesta na koje je raspoređen.

Dužnost odbijanja naloga

Članak 27.

(1) Državni službenik je dužan odbiti izvršenje naloga koji je nezakonit ili čije bi izvršenje bilo protivno pravilima struke i etičkom kodeksu, odnosno čije bi izvršenje moglo izazvati veću štetu ili naloga čije bi izvršenje predstavljalo kazneno djelo, te o tome obavijestiti nadređenog službenika ili čelnika tijela.

(2) Državni službenik kome je naređeno izvršenje naloga s obilježjima iz stavka 1. ovoga članka, dužan je postupiti na sljedeći način:

a) upozoriti davatelja naloga da je nalog nezakonit, da bi izvršenje naloga bilo protivno pravilima struke i etičkom kodeksu, da bi izvršenje naloga moglo izazvati veću štetu ili da bi izvršenje naloga predstavljalo kazneno djelo,

b) u slučaju ponovljenog naloga, zahtijevati od davatelja naloga pisanu potvrdu o ponavljanju naloga s preciznim sadržajem naloga i s njegovim potpisom,

c) ako nalog bude potvrđen, državni službenik će o tome obavijestiti osobu neposredno nadređenu davatelju naloga i, ako nalog ne zahtijeva počinjenje kaznenog djela, izvršiti nalog. Ako je nalog potpisao ministar ili drugi čelnik središnjeg tijela državne uprave, službenik će o nalogu pisano obavijestiti Vladu.

(3) Državni službenik ne odgovara za štetu koja nastane izvršenjem naloga, ako je postupio u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

(4) Državni službenik ne smije biti pozvan na odgovornost zbog primjedbe stavljene sukladno stavku 2. ovoga članka.

(5) Državni službenik ne smije izvršiti nalog čije bi izvršenje predstavljalo kazneno djelo, iako je nalog ponovljen i potvrđen sukladno stavku 2. ovoga članka, jer u protivnom odgovara zajedno s nadređenim službenikom ili čelnikom tijela koji je nalog izdao.

Mogućnost odbijanja naloga

Članak 28.

(1) Državni službenik može odbiti izvršenje naloga ili provođenje odluka koje bi:

a) uključivale nanošenje štete njegovim legitimnim pravima i interesima,

b) predstavljale opasnost za njegovo zdravlje,

c) tražile viši stupanj stručnog znanja od onog kojeg ima državni službenik, kojem je nalog upućen.

(2) Odbijanje izvršenja zadataka koji bi mogli predstavljati prijetnju zdravlju nije dopušteno u onim poslovima koji podrazumijevaju izlaganje opasnosti za zdravlje i za koje su zakonom utvrđeni posebni uvjeti rada.

Izvršavanje poslova koji nisu u opisu radnog mjesta državnog službenika

Članak 29.

Od državnog se službenika može zatražiti da u iznimnim ili hitnim slučajevima, a najduže 30 dana neprekidno, sukladno svojim stručnim sposobnostima i vještinama, obavlja poslove koji nisu u opisu poslova radnog mjesta na koje je raspoređen.

Dužnost zamjene odsutnog državnog službenika

Članak 30.

Državni je službenik dužan po nalogu nadređenog, sukladno svojim sposobnostima, u interesu službe zamijeniti privremeno odsutnog državnog službenika.

Zabrana postupanja izvan ovlasti

Članak 31.

(1) Državni službenik ne smije obavljati poslove koji prelaze ovlasti koje su mu dane sukladno radnom mjestu na koje je raspoređen.

(2) U slučaju nužde državni službenik može biti privremeno ovlašten da djeluje izvan svojih redovitih ovlasti, ali samo uz izričito odobrenje nadređenog službenika.

3. Odjeljak
SUKOB INTERESA

Zabrana otvaranja obrta ili osnivanja pravne osobe

Članak 32.

Državnom službeniku nije dozvoljeno otvaranje obrta ili osnivanje trgovačkog društva ili druge pravne osobe u području djelatnosti na kojem je zaposlen kao državni službenik, odnosno u području djelatnosti koje je povezano sa poslovima iz djelokruga tijela u kojem je zaposlen.

Mogućnost obavljanja dodatnog posla

Članak 33.

(1) Državni službenik može izvan redovitoga radnog vremena, po prethodno pribavljenom odobrenju čelnika državnog tijela, obavljati poslove ili pružati usluge pravnoj ili fizičkoj osobi, samo ako nad tim djelatnostima, odnosno nad radom te fizičke ili pravne osobe, državno tijelo u kojemu je u službi ne obavlja nadzor ili ako takav rad nije zabranjen posebnim zakonom, te ne predstavlja sukob interesa ili prepreku za uredno obavljanje redovitih zadataka niti šteti ugledu državne službe.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka nije potrebno za objavljivanje stručnih članaka i drugih autorskih publikacija, odnosno obavljanje poslova povremenog predavača na stručnim seminarima i savjetovanjima.

(3) O zahtjevu državnog službenika za davanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka čelnik državnog tijela odlučuje rješenjem.

Dužnost prijavljivanja mogućeg sukoba interesa

Članak 34.

(1) Državni službenik je dužan pisanim putem obavijestiti nadređenog državnog službenika o financijskom ili drugom interesu koji on, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj može imati u odlukama tijela u kojem radi.

(2) Državni službenik je dužan pisanim putem obavijestiti nadređenog službenika o fizičkim i pravnim osobama s kojima je bio u poslovnom odnosu u razdoblju od dvije godine prije prijma u državnu službu, a prema kojima tijelo u kojem radi obavlja upravne poslove.

(3) Državni službenik je dužan pisanim putem obavijestiti nadređenog službenika o vlasništvu dionica i obveznica ili financijskim i drugim interesima u trgovačkim društvima prema kojima tijelo u kojem radi obavlja upravne poslove, a što bi moglo predstavljati uzrok sukobu interesa.

(4) Na dan stupanja na dužnost državni službenik je dužan pisanim putem obavijestiti nadređenoga državnog službenika je li njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj obavlja najviše dužnosti u političkoj stranci, strukovnom udruženju, trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi koja je u poslovnom odnosu sa tijelom u kojem državni službenik preuzima dužnost ili ono nad njima obavlja nadzor.

(5) Nadređeni službenik ispitat će okolnosti navedene u pisanoj obavijesti iz stavka 1. – 4. ovoga članka i o tome obavijestiti čelnika državnog tijela. Ako te okolnosti dovode ili mogu dovesti do sukoba interesa, čelnik tijela donijet će odluku o izuzimanju državnog službenika od rada na određenim poslovima.

(6) Podaci o mogućem sukobu interesa te odluka čelnika državnog tijela o izuzimanju državnog službenika od rada na određenim poslovima zbog mogućeg sukoba interesa unose se u osobni očevidnik državnog službenika.

Sudjelovanje u radu trgovačkog društva ili drugih pravnih osoba

Članak 35.

(1) Državni službenik ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva, ako nad njim tijelo u kojem je zaposlen obavlja nadzor.

Odredbom članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) u stavku 1. riječi: »ili druge pravne osobe« brisane su.

(2) U okviru obavljanja službenih dužnosti, državni službenik ne smije provoditi nadzor nad trgovačkim društvom ili drugom pravnom osobom u čijem radu sudjeluje.

Zabrana poticanja na političko organiziranje

Članak 36.

Državni službenik za vrijeme radnog vremena ne smije poticati ostale državne službenike da se uključe u rad političke stranke.

Zabrana donošenja pojedinih odluka

Članak 37.

Državni službenik ne smije donositi odluke, odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes:

a) njegovoga bračnog ili izvanbračnog druga, djeteta ili roditelja,

b) fizičkih, odnosno pravnih osoba s kojima ostvaruje ili je ostvarivao službene ili poslovne kontakte u posljednje dvije godine,

c) fizičkih, odnosno pravnih osoba koje su u posljednjih pet godina financirale njegovu izbornu kampanju,

d) trgovačkog društva, ustanove ili druge pravne osobe u kojoj se državni službenik namjerava zaposliti,

e) udruženja ili pravne osobe u kojoj je na mjestu upravitelja ili člana upravnog odbora,

f) fizičke ili pravne osobe čiji je predstavnik, zakonski zastupnik ili stečajni upravitelj ili

g) fizičke ili pravne osobe s kojima je državni službenik, njegov bračni drug, dijete ili roditelj u sporu ili je njihov dužnik.

3. Dio
UPRAVLJANJE U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose

Članak 38.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose odgovorno je za provedbu ovoga Zakona, prati stanje i predlaže mjere za razvoj državne službe i obavlja nadzor nad provedbom Zakona.

Ustrojstvene jedinice nadležne za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima

Člankom 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) u naslovu riječ: »kadrovima« zamijenjena je riječima: »ljudskim potencijalima«.

Članak 39.

(1) Državna tijela u kojima je zaposleno 50 ili više službenika i namještenika, ustrojavaju unutarnje ustrojstvene jedinice nadležne za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima (u daljnjem tekstu: jedinica za ljudske potencijale).

Odredbom članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) u stavku 1. riječ: »kadrovima« zamijenjena je riječima: »ljudskim potencijalima«, a riječi: »službeničke odnose« zamijenjene su riječima: »ljudske potencijale«.

(2) Jedinica za ljudske potencijale:

Odredbom članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) u stavku 2. riječi: »službeničke odnose« zamijenjene su riječima: »ljudskim potencijalima«.

a) brine o upravljanju ljudskim potencijalima i njihovom razvoju,

Odredbom članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) u točki a) riječ: »kadrovima« zamijenjena je riječima: »ljudskim potencijalima«.

b) daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu,

c) priprema prijedloge planova prijma u državnu službu,

Odredbom članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) u točki c) riječi: usklađujući raspored državnih službenika s planovima središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose« brisane su.

d) sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i planova izobrazbe za državno tijelo u čijem se sastavu nalazi,

Odredbom članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) iza riječi: »u izradi« dodane su riječi: »i praćenju provedbe«.

e) vodi osobne očevidnike službenika i namještenika redovito dostavljajući nove podatke u središnji popis državnih službenika,

f) provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose.

(3) Za državna tijela s manje od 50 zaposlenih, poslove iz stavka 2. ovoga članka obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose, ako obavljanje tih poslova posebnim propisom nije drukčije uređeno.

4. Dio
PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU I POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA

1. Odjeljak
PRETPOSTAVKE ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU

Utvrđivanje radnih mjesta

Članak 40.

(1) Radna mjesta mogu se popunjavati samo u skladu s pravilnikom o unutarnjem redu i prema usvojenom planu prijma u službu.

(2) Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuju se radna mjesta u državnom tijelu, potreban broj državnih službenika na svakom radnom mjestu i uvjeti za raspored te druga pitanja od značaja za organizaciju i način rada u državnom tijelu sukladno zakonu.

(3) Tijela državne uprave te stručna služba i uredi Vlade obvezno dostavljaju prijedlog pravilnika o unutarnjem redu na prethodnu suglasnost središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose, a pravosudna tijela središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove pravosuđa.

(4) Stručne službe Hrvatskoga sabora, Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Ustavnog suda Republike Hrvatske, pučkog pravobranitelja, služba pravobranitelja za djecu, pravobranitelja za ravnopravnost spolova, Državni ured za reviziju te stručne službe drugih tijela koja se osnivaju za obavljanje državne službe dužni su dostaviti pravilnik o unutarnjem redu središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose.

Obveznost planiranja

Članak 41.

Postupak prijma u državnu službu može se provesti samo u skladu s planom prijma u državnu službu utvrđenim u skladu s odredbama ovoga Zakona, osim u slučaju potrebe prijma u državnu službu na određeno vrijeme i popunjavanja radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno odlaskom službenika iz državnog tijela tijekom tekuće kalendarske godine.

Člankom 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) u članku 41. određene riječi su dodane.

2. Odjeljak
PLAN PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU

Plan prijma u službu

Članak 42.

(1) Planom prijma u državnu službu utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u državnom tijelu, potreban broj državnih službenika na neodređeno vrijeme za razdoblje za koje se donosi plan, planira se broj vježbenika i prijam u državnu službu na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla.

(2) Planom prijma u državnu službu utvrđuje se i popunjenost radnih mjesta u državnom tijelu pripadnicima nacionalnih manjina i planira zapošljavanje potrebnog broja državnih službenika pripadnika nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.

Priprema i donošenje plana

Članak 43.

(1) Jedinice za službeničke odnose pripremaju prijedloge planova prijma u državnu službu u vrijeme kada se priprema nacrt državnog proračuna za sljedeću kalendarsku godinu, i to tako da s njim bude usklađen.

(2) Na temelju prikupljenih prijedloga planova iz stavka 1. ovoga članka, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, a vodeći računa o potrebama državnih tijela i raspoloživim financijskim sredstvima utvrđuju se planovi prijma u državnu službu, i to:

a) središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose utvrđuje planove prijma u državnu službu za tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade,

b) središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove pravosuđa utvrđuje planove prijma u državnu službu za pravosudna tijela,

c) čelnici ostalih državnih tijela utvrđuju planove prijma u državnu službu za ta tijela.

(3) Plan prijma u državnu službu iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu državnog proračuna za kalendarsku godinu na koju se plan odnosi.

(4) Osim donošenja plana prijma u državnu službu za kalendarsku godinu (kratkoročni plan), može se donositi srednjoročni plan (za razdoblje od dvije godine) i dugoročni plan (za razdoblje od četiri godine).

Objava plana o prijamu u državnu službu

Članak 44.

Plan prijma u državnu službu objavljuje se u »Narodnim novinama«, najmanje jednom dnevnom listu koji se prodaje na cijelom području Republike Hrvatske i na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

3. Odjeljak
NAČINI POPUNJAVANJA RADNIH MJESTA

Popunjavanje radnih mjesta

Članak 45.

(1) Slobodna radna mjesta u državnim tijelima popunjavaju se putem javnog natječaja, internog oglasa, napredovanja, premještaja ili rasporeda državnog službenika u skladu s ovim Zakonom.

(2) Putem javnog natječaja obvezno je popunjavanje radnih mjesta za koja je to zakonom izrijekom propisano i kod prijma vježbenika.

Odredbom članka 1. Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 77/07., koja je stupila na snagu 2. kolovoza 2007.) stavak 2. je izmijenjen.

Odredbom članka 1. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 107/07. koji je stupio na snagu 27. listopada 2007.) izmijenjen je stavak 2.

Odredbom članka 1. Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 77/07. koja je stupila na snagu 2. kolovoza 2007.) u stavku 4. riječi: »sukladno stavku 1. i 2. ovoga članka« zamijenjene su riječima: »putem javnog natječaja ili internog oglasa.«

Odredbom članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 107/07. koji je stupio na snagu 27. listopada 2007.) u stavku 4. određene riječi su zamijenjene.

Odredbom članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) članak 45. je izmijenjen.

Prijam korisnika stipendije

Članak 45a.

(1) Slobodno radno mjesto u državnom tijelu može se popuniti prijmom u državnu službu osobe koja je na temelju ugovora o stipendiranju ili školovanju u obvezi raditi određeno vrijeme u državnoj službi.

(2) Kod prijma u državnu službu iz stavka 1. ovoga članka ne provodi se javni natječaj.

(3) Kod prijma u državnu službu osobe iz stavka 1. ovoga članka donosi se rješenje o prijmu u državnu službu, a po izvršnosti toga rješenja donosi se rješenje o rasporedu na radno mjesto.

Odredbom članka 2. Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 77/07., koja je stupila na snagu 2. kolovoza 2007.) dodan je članaka 45.a i naslov iznad njega.

Odredbom članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 107/07., koji je stupio na snagu 27. listopada 2007.) dodan je članak 45.a i naslov iznad njega.

Odredbom članka 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) u stavku 3. riječ: »konačnosti« zamijenjena je riječju: »izvršnosti«.

Objava javnog natječaja i internog oglasa

Članak 45.b

(1) Javni natječaj se obvezno objavljuje u »Narodnim novinama«, na web-stranici državnog tijela koje raspisuje natječaj i web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, a može se objaviti i u dnevnom listu.

(2) Obavijest o raspisivanju javnog natječaja obvezno se dostavlja nadležnoj službi za zapošljavanje.

(3) Središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose na svojoj web-stranici neće objaviti javni natječaj odnosno interni oglas raspisan protivno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(4) Postupak i način raspisivanja i provedbe javnog natječaja i internog oglasa uređuje uredbom Vlada.

Odredbom članka 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) dodan je članak 45.b i naslov iznad njega.

Postupak prije raspisivanja javnog natječaja i internog oglasa

Članak 45.c

(1) Prije raspisivanja javnog natječaja, odnosno internog oglasa sva državna tijela dužna su kod središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose provjeriti ima li na raspolaganju Vladi službenika koji ispunjavaju uvjete za raspored na radno mjesto koje treba popuniti.

(2) Ukoliko na raspolaganju Vladi ima državnih službenika koji ispunjavaju uvjete za raspored na radno mjesto koje treba popuniti, državno tijelo dužno ih je pozvati na testiranje i intervju, radi provjere njihovih kompetencija (znanja, vještina i sposobnosti).

(3) Na postupak provjere kompetencija iz stavka 2. ovoga članka i izbor službenika kojim će se popuniti radno mjesto odgovarajuće se primjenjuju propisi kojima je uređen postupak javnog natječaja u državnoj službi.

(4) Ako nijedan službenik s raspolaganja Vladi nije postigao zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju i intervjuu, državno tijelo može pokrenuti postupak popunjavanja radnog mjesta na drugi način utvrđen ovim Zakonom.

Odredbom članka 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) dodan je članak 45.c i naslov iznad njega.

Poništenje javnog natječaja i internog oglasa

Članak 45.d

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose poništit će odlukom javni natječaj odnosno interni oglas koji je raspisan protivno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka može se donijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana objave javnog natječaja u »Narodnim novinama«.

(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Odredbom članka 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) dodan je članak 45.d i naslov iznad njega.

Raspored službenika izabranog putem javnog natječaja ili internog oglasa

Članak 46.

(1) Za kandidata izabranog putem javnog natječaja ili internog oglasa, koji je državni službenik u tijelu koje je raspisalo natječaj ili oglas, donosi se rješenje o rasporedu na radno mjesto.

(2) Ako je putem javnog natječaja ili internog oglasa izabran kandidat koji radi u drugom državnom tijelu, o tome će se obavijestiti čelnik tijela u kojem taj kandidat radi i zatražiti pisana suglasnost za premještaj službenika. Ako čelnik tijela u kojem službenik radi ne odgovori u roku od osam dana, smatra se da je suglasan s premještajem službenika u drugo državno tijelo.

(3) Po dobivanju suglasnosti za premještaj iz stavka 2. ovoga članka, čelnik tijela koje je provelo javni natječaj ili interni oglas donosi rješenje o rasporedu službenika na radno mjesto.

(4) Ako se radno mjesto popunjava kandidatom prijavljenim na javni natječaj, koji nije u državnoj službi, donosi se rješenje o prijamu u državnu službu, a po konačnosti toga rješenja donosi se rješenje o rasporedu na radno mjesto.

4. Odjeljak
POSTUPAK PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU

Redoviti i izvanredni postupak

Članak 47.

(1) Postupak prijma u državnu službu može biti redovit ili izvanredan.

(2) Redovit postupak prijma provodi se periodično, za prijam u državnu službu osoba sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva (vježbenici).

(3) Izvanredni postupak prijma primjenjuje se kad u državnoj službi postoji potreba prijma stručnih osoba s odgovarajućim iskustvom na radna mjesta utvrđena pravilnikom o unutarnjem redu.

(4) Prijam u državnu službu moguć je samo ako su osigurana sredstva u državnom proračunu.

Uvjeti za prijam u državnu službu

Članak 48.

(1) Osoba koja se prima u državnu službu mora imati:

a) odgovarajući stupanj obrazovanja,

b) odgovarajuće stručno znanje i radno iskustvo, osim u slučaju prijma vježbenika,

Odredbom članka 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) u stavku 1 točki b) iza riječi: »znanje i« dodana je riječ: »radno«.

c) zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima,

d) hrvatsko državljanstvo.

(2) Za prijam u državnu službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

(3) Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka posebnim zakonom, uredbom ili pravilnikom o unutarnjem redu državnog tijela mogu se propisati i drugi uvjeti za prijam u državnu službu.

(4) U smislu ovoga Zakona radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno u državnoj službi ili u radnom odnosu izvan državne službe u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci.

(5) U radno iskustvo iz stavka 4. ovoga članka uračunava se i vrijeme obavljanja poslova na temelju članka 62. stavka 1. ovoga Zakona te vrijeme stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u skladu s odredbama ovoga Zakona i zakona kojim se uređuju prava i obveze službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Odredbom članka 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) u članku 48. iza stavka 3. dodani su stavci 4. i 5.

Zapreke za prijam u državnu službu

Članak 49.

U državnu službu ne mogu biti primljene osobe:

a) protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za kazneno djelo

– protiv života i tijela,

– protiv slobode i prava čovjeka i građanina,

– protiv Republike Hrvatske,

– protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

– protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa,

– protiv braka, obitelji i mladeži,

– protiv imovine,

– protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,

Odredbom članka 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) u stavku 1. točki a) podstavku 8. riječ: »pravnog« zamijenjena je riječju: »platnog«.

– protiv pravosuđa,

– protiv vjerodostojnosti isprava,

– protiv javnog reda ili

– protiv službene dužnosti,

osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu,

Odredbom članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 27/08. koji je stupio na snagu 13. ožujka 2008.) u stavku 1. točka a) je izmijenjena.

b) kojima je prestala državna služba zbog teške povrede službene dužnosti, u razdoblju od četiri godine od prestanka državne službe,

c) kojima je prestala državna služba zbog toga što nisu zadovoljile na probnom radu, u razdoblju od četiri godine od prestanka državne službe.

Zabrana rasporeda državnih dužnosnika na radna mjesta državnih službenika

Članak 50.

Državni dužnosnici ne mogu biti raspoređeni na radna mjesta državnih službenika bez postupka prijma u državnu službu putem javnog natječaja i u tom postupku ne smiju imati povlašteni položaj, ako ovim ili posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Način izbora kandidata u postupku javnog natječaja i internog oglasa

Članak 50.a

(1) Izbor kandidata u postupku javnog natječaja, odnosno internog oglasa obavlja se na temelju rezultata provjere znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu, koji se utvrđuju putem testiranja i razgovora (intervjua).

Ako je provedeno psihološko testiranje, pri izboru kandidata uzet će se u obzir i psihološka procjena kandidata.

(2) Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu dužan je prijaviti se na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Odredbom članka 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN« br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) dodan je članak 50.a i naslov iznad njega.

Obustava postupka javnog natječaja i internog oglasa

Članak 50.b

(1) Postupak javnog natječaja, odnosno internog oglasa obustavit će se u slučaju kada se u roku određenom natječajem, odnosno internim oglasom nije prijavio ni jedan kandidat ili prijavljeni kandidati ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam i raspored, ili nisu postigli zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju ili razgovoru (intervjuu), ili za koje je na psihološkoj procjeni utvrđeno da nemaju sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

(2) Postupak javnog natječaja, odnosno internog oglasa obustavit će se odlukom ako se popunjavanje radnog mjesta ne može provesti zbog bitno promijenjenih okolnosti nakon raspisivanja javnog natječaja, odnosno internog oglasa.

(3) Odluka iz stavka 1. i 2. ovoga članka objavljuje se na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose i web-stranici državnog tijela koje je raspisalo javni natječaj. U odluci se obvezno navode razlozi obustave.

Odredbom članka 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN« br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) dodan je članak 50.b i naslov iznad njega.

Utvrđivanje liste kandidata i testiranje

Članak 51.

(1) Listu kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, utvrđuje komisija za provedbu natječaja, koju imenuje čelnik tijela. U komisiji obvezno mora biti predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

(2) Kandidate s liste iz stavka 1. ovoga članka komisija za provedbu natječaja upućuje na testiranje i intervju radi utvrđivanja njihovog znanja, vještina i sposobnosti te stečenog radnog iskustva. Izbor kandidata za prijam u službu obavlja se između najviše 10 kandidata koji su postigli najbolje rezultate na provedenom testiranju i intervjuu. Izbor kandidata mora biti obrazložen.

Odredbom članka 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) u članku 51. stavak 2. je izmijenjen.

(3) Izbor kandidata obavlja se u roku od tri mjeseca od dana objave javnog natječaja u »Narodnim novinama«.

Odredbom članka 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) u članku 51. stavak 3. je izmijenjen.

Rješenje o prijamu u državnu službu i rasporedu na radno mjesto

Članak 52.

(1) Izabrani kandidat prima se u državnu službu rješenjem čelnika tijela ili službene osobe u opisu poslova koje je rješavanje o tome, sukladno propisima o ustrojstvu državnih tijela.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj, odnosno interni oglas.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nezadovoljni kandidat može izjaviti žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

(4) Po izvršnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka, za osobu primljenu u državnu službu donosi se rješenje o rasporedu na radno mjesto.

(5) Osoba primljena u državnu službu postaje državni službenik danom početka rada. Dan početka rada utvrđen rješenjem o rasporedu na radno mjesto može se iz opravdanih razloga odgoditi za najviše 60 dana, o čemu se donosi posebno rješenje.

(6) Ako osoba primljena u državnu službu ne počne raditi određenog dana, odnosno u slučaju odustanka izabranog kandidata od prijma u državnu službu, može se obaviti izbor između preostalih kandidata koji su zadovoljili na provedenom testiranju i intervjuu ili raspisati novi natječaj za popunjavanje radnog mjesta.

Odredbom članka 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) članak 52. je izmijenjen.

Rješenje o izboru kandidata

Članak 52.a

(1) Za kandidata izabranog putem javnog natječaja ili internog oglasa, koji je državni službenik, umjesto rješenja o prijmu u državnu službu, donosi rješenje o izboru kandidata, a po izvršnosti toga rješenja donosi se rješenje o rasporedu na radno mjesto.

(2) Na rješenje o izboru kandidata odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o rješenju o prijmu u državnu službu.

Odredbom članka 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) iza članka 52. dodan je članak 52.a.

5. Odjeljak
PROBNI RAD

Obveza probnoga rada

Članak 53.

(1) Osobe se u pravilu primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme i to uz obvezni probni rad.

(2) Za osobe primljene u državnu službu redovitim postupkom (vježbenici) probni rad (vježbenički staž) traje 12 mjeseci.

(3) Za osobe primljene u državnu službu izvanrednim postupkom probni rad traje 3 mjeseca.

Odredbom članka 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) u stavku 3. brojka »6« zamijenjena je brojkom »3«.

(4) Probni rad iz stavka 1. – 3. ovoga članka produžit će se za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, odnosno vrijeme korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta sukladno posebnom zakonu.

Odredbom članka 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) iza stavka 3. dodan je novi stavak 4.

(5) Ako se radno mjesto popunjava putem internog oglasa napredovanjem ili premještajem državnog službenika, ne primjenjuju se odredbe stavka 1. – 3. ovoga članka o probnom radu.

Odredbom članka 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) dosadašnji stavak 4. postao je stavak 5., a iza riječi: »popunjava« dodane su riječi: »putem internog oglasa«, a riječi: »stavka 1. – 2.« zamijenjene su riječima: »stavka 1. – 3.«.

Obavljanje probnog rada

Članak 54.

(1) Državni službenik primljen redovitim postupkom (vježbenik) za vrijeme probnoga rada osposobljava se za samostalni rad, pri čemu sudjeluje u posebnom programu osposobljavanja za obavljanje poslova određenoga radnog mjesta, a može se radi osposobljavanja uputiti i na rad u različite ustrojstvene jedinice istog ili drugog državnog tijela.

(2) Ako je službenik iz stavka 1. ovoga članka upućen na rad u drugo državno tijelo, prava iz službe ostvaruje u državnom tijelu u kojem je primljen u službu.

(3) Čelnik tijela imenuje komisiju koja prati i ocjenjuje rad državnog službenika iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Državni službenik primljen izvanrednim postupkom obavlja probni rad na radnom mjestu na koje je raspoređen. Njegov rad prati i ocjenjuje neposredno nadređeni službenik.

Ocjenjivanje službenika na probnom radu

Članak 55.

(1) Na kraju probnog rada državnog službenika se ocjenjuje ocjenom:

a) »zadovoljava«, kada se na osnovi rada i pokazanog znanja i učinkovitosti službenika može očekivati da će službenik i dalje uspješno izvršavati poslove radnoga mjesta,

b) »ne zadovoljava«, kada se na osnovi rada i pokazanog znanja i učinkovitosti službenika ne može očekivati da će službenik uspješno izvršavati poslove radnoga mjesta.

(2) Službeniku koji na probnom radu nije zadovoljio, otkazuje se državna služba, o čemu se donosi rješenje najkasnije u roku od osam dana od dana isteka probnog rada.

(3) Ukoliko se rješenje o prestanku državne službe otkazom ne donese u roku iz stavka 2. ovoga članka, smatra se da je službenik zadovoljio na probnom radu.

6. Odjeljak
DRŽAVNI STRUČNI ISPIT

Obveza polaganja

Članak 56.

(1) Državni službenik koji je zadovoljio na probnom radu dužan je najkasnije u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada položiti državni stručni ispit.

(2) Državni stručni ispit nije dužan polagati državni službenik koji ima položen pravosudni ispit.

(3) Posebni dio državnoga stručnog ispita nije dužan polagati državni službenik koji ima akademsko zvanje doktora ili magistra znanosti stečeno u području koje je povezano s poslovima iz djelokruga državnog tijela u kojem je zaposlen.

Opći i posebni dio državnog stručnog ispita

Članak 57.

(1) Državni stručni ispit sastoji se od općeg i posebnog dijela.

(2) Postupak i način polaganja te program državnoga stručnog ispita propisuje Vlada uredbom.

Državna ispitna komisija

Članak 58.

(1) Državni stručni ispit polaže se pred državnom ispitnom komisijom koja se ustrojava pri središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose.

(2) Članove državne ispitne komisije koji ispituju opći dio državnog stručnog ispita imenuje čelnik tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, a članove ispitne komisije koji ispituju posebni dio imenuje čelnik središnjeg tijela državne uprave, odnosno drugog državnog tijela nadležnog za pojedino upravno područje.

Troškovi polaganja ispita

Članak 59.

(1) Troškove prvog polaganja državnoga stručnog ispita i popravaka u postupku prvog polaganja ispita snosi državno tijelo koje službenika upućuje na polaganje ispita.

(2) Troškove drugog polaganja cijeloga ispita i popravaka u postupku drugog polaganja ispita snosi državni službenik.

Odredbom članka 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) članak 59. je izmijenjen.

Neizvršenje obveze polaganja državnog stručnog ispita u propisanom roku

Članak 60.

(1) Službeniku koji ne položi državni stručni ispit u roku iz članka 56. ovoga Zakona, prestaje državna služba istekom posljednjeg dana roka za polaganje ispita.

(2) Ako je prijava za polaganje državnoga stručnog ispita pravodobno podnesena, a službenik nije u roku iz stavka 1. ovoga članka bio pozvan na polaganje, taj će se rok produžiti do dana polaganja ispita.

Odredbom članka 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) u stavku 2. određene riječi su zamijenjene.

(3) U slučaju privremene nesposobnosti za rad, korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta, odnosno drugog opravdanog razloga, rok iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se produžiti za onoliko vremena koliko je trajala privremena nesposobnost za rad, odnosno drugi opravdani razlozi.

Odredbom članka 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) u članku 60. stavak 3. je izmijenjen.

(4) Zahtjev za produženje roka za polaganje državnog stručnog ispita službenik može podnijeti čelniku tijela najkasnije do isteka roka za polaganje državnog stručnog ispita.

Odredbom članka 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) u članku 60. dodan je novi stavak 4.

(5) O produženju državne službe i roka za polaganje državnog stručnog ispita iz stavka 2. i 3. ovoga članka donosi se posebno rješenje.

Odredbom članka 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) u članku 60. dosadašnji stavak 4. postao je stavak 5.

7. Odjeljak
DRŽAVNA SLUŽBA NA ODREĐENO VRIJEME I POVJERAVANJE POSLOVA NA TEMELJU UGOVORA O DJELU

Državna služba na određeno vrijeme

Članak 61.

(1) Za obavljanje privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao, a koji nisu trajnijeg karaktera, kao i radi zamjene duže vrijeme odsutnoga službenika, osobe se mogu primiti u državnu službu na određeno vrijeme dok traju privremeni poslovi ili poslovi čiji se opseg privremeno povećao, odnosno do povratka odsutnoga službenika.

(2) Za prijam u državnu službu na određeno vrijeme za obavljanje privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

(3) Kod prijma u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao, državnog službenika se raspoređuje na odgovarajuće radno mjesto iz pravilnika o unutarnjem redu, neovisno o broju izvršitelja utvrđenom u uredbi o unutarnjem ustrojstvu i pravilniku o unutarnjem redu državnoga tijela.

(4) U slučaju predvidivog trajanja službe na određeno vrijeme od najmanje šest mjeseci, osobe se primaju uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

(5) Državna služba na određeno vrijeme za obavljanje privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao može trajati najviše godinu dana.

(6) Osobe se u državnu službu na određeno vrijeme primaju putem oglasa, koji se objavljuje putem nadležne službe za zapošljavanje, na web-stranici državnog tijela koje raspisuje oglas i web-
-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose. Rok za podnošenje prijave na oglas je osam dana od dana objave oglasa na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

(7) Žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.

(8) Za slobodno radno mjesto na određeno vrijeme oglas se ne mora objaviti ako u državnom tijelu ima službenika primljenih u državnu službu na određeno vrijeme koji ispunjavaju uvjete za to radno mjesto.

(9) Državna služba na određeno vrijeme ne može postati državna služba na neodređeno vrijeme.

Odredbom članka 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) članak 61. je izmijenjen.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 61.a

(1) Osoba bez radnog iskustva može se primiti u državno tijelo na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju vježbeničkog staža, sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka nije državni službenik.

(3) Po obavljenom stručnom osposobljavanju osoba iz stavka 1. ovoga članka može polagati državni stručni ispit.

(4) Troškove polaganja državnog stručnog ispita snosi državno tijelo u kojem se osoba nalazi na stručnom osposobljavanju.

(5) Prava, obveze i odgovornosti uređuju se ugovorom između državnog tijela i osobe koja se prima na stručno osposobljavanje.

(6) Uvjete i način izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa uređuje Vlada uredbom sukladno odredbama ovog i drugih zakona kojima se uređuju radni odnosi.

Odredbom članka 19. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) dodan je članak 61.a i naslov iznad njega.

Povjeravanje poslova

Članak 62.

(1) Pojedini poslovi koji se obavljaju u državnom tijelu, osim poslova koje obavljaju državni službenici iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona, mogu se na temelju ugovora o djelu povjeriti pružateljima stručnih usluga izvan državne službe. Na odnos pružatelja usluga i državnog tijela primjenjuju se propisi kojima se uređuju obveznopravni odnosi.

(2) Izdaci za pružatelje stručnih usluga iz stavka 1. ovoga članka ne smiju prelaziti 2% ukupnog iznosa sredstava za osnovne plaće s doprinosima u tekućoj godini osiguranim za to tijelo.

Odredbom članka 20. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) u stavku 2. iza riječi: »pružatelje« dodana je riječ: »stručnih«.

(3) Pružatelji stručnih usluga na temelju ugovora o djelu ne mogu postati državni službenici bez provođenja postupka prijma u državnu službu prema pravilima redovitog ili izvanrednog postupka.

(4) Odredba stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na izdatke za pružatelje usluga izobrazbe državnih službenika koja se provodi na temelju Vladinog godišnjeg plana izobrazbe.

Odredbom članka 20. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) iza stavka 3. dodan je stavak 4.

8. Odjeljak
ODLUČIVANJE O PRAVIMA, OBVEZAMA I ODGOVORNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Rješenja

Članak 63.

(1) Odlučivanje o rasporedu na radno mjesto te drugim pravima i obvezama državnih službenika, kao i prestanku državne službe upravna je stvar.

Odredbom članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) stavak 1. je izmijenjen.

(2) U upravnom postupku u kojem se odlučuje o upravnoj stvari iz stavka 1. ovoga članka postupa čelnik tijela ili službena osoba u čijem je opisu poslova vođenje tog postupka ili rješavanje o upravnoj stvari, sukladno propisima o ustrojstvu državnog tijela.

Odredbom članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) stavak 2. je izmijenjen.

(3) Brisan.

Odredbom članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) stavak 3. je brisan.

(3) Izvršna rješenja o prijamu u državnu službu, rasporedu na radno mjesto, premještaju, stavljanju na raspolaganje i prestanku državne službe dostavljaju se središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose.

Odredbom članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) dosadašnji stavak 4. postao je stavak 3., a riječ: »Konačna« zamijenjena je riječju: »Izvršna«.

Žalba

Članak 64.

Protiv rješenja iz članka 63. stavka 1. ovoga Zakona može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Odredbom članka 22. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) članak 64. i naslov iznad njega su izmijenjeni.

9. Odjeljak
ODLUČIVANJE O ŽALBAMA

Odbor za državnu službu

Članak 65.

(1) Odbor za državnu službu se osniva kao neovisno tijelo za rješavanje žalbi sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Sjedište Odbora je pri središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose.

(3) U obavljanju svojih poslova Odbor za državnu službu koristi pečat s grbom Republike Hrvatske.

(4) Na sadržaj zaglavlja akata Odbora za državnu službu primjenjuju se propisi kojima se uređuje sadržaj zaglavlja akata tijela državne uprave.

(5) Uredske i druge administrativne poslove za Odbor za državnu službu obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose.

Imenovanje članova Odbora za državnu službu

Članak 66.

(1) Predsjednika i članove Odbora za državnu službu imenuje Vlada na temelju internog oglasa, iz reda državnih službenika, na vrijeme od pet godina, uz mogućnost ponovnog izbora. Svi članovi Odbora moraju biti diplomirani pravnici.

Odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 27/08. koji je stupio na snagu 13. ožujka 2008.) iza riječi: »diplomirani pravnici« stavljena je točka a ostatak teksta je brisan.

(2) O raspisanom internom oglasu iz stavka 1. ovoga članka obavještava se sindikat, koji ima pravo uvida u prijave na oglas i ostalu potrebnu dokumentaciju te može predlagati članove Odbora.

(3) Predsjednik i članovi Odbora za državnu službu neovisni su i svoje zadaće obavljaju nepristrano i u skladu sa zakonom.

(4) Predsjednika i članove Odbora za državnu službu Vlada može razriješiti prije isteka vremena na koje su imenovani na njihov osobni zahtjev ili zbog njihovog nezakonitog, nesavjesnog ili nemarnog rada.

(5) Predsjednik i članovi Odbora za vrijeme trajanja mandata ne smiju obavljati nikakve druge dužnosti, a za svoj rad u Odboru imaju pravo na plaću prema odluci Vlade.

(6) Predsjednik i članovi Odbora imaju položaj državnih službenika, a prava i obveze iz državne službe ostvaruju u središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose.

(7) Predsjednika i članove Odbora ocjenjuje glavni tajnik Vlade.

Odredbom članka 23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) dodan je novi stavak 7.

Odredbom članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 150/11. koji je stupio na snagu 22. prosinca 2011.) u stavku 7. iza riječi: »ocjenjuje« dodana je riječ: »glavni«.

(8) Protiv rješenja iz stavka 7. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Odredbom članka 23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) dodan je novi stavak 8.

(9) Predsjedniku i članovima Odbora za vrijeme trajanja mandata miruju prava i obveze iz službe u državnom tijelu u kojem su bili u službi prije imenovanja, a po isteku mandata imaju pravo povratka na odgovarajuće poslove u to državno tijelo. Zahtjev za povratak podnosi se najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka mandata.

Odredbom članka 23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) dosadašnji stavak 7. postao je stavak 9.

(10) Vlada uredbom pobliže propisuje broj članova, ustrojstvo i način rada Odbora za državnu službu.

Odredbom članka 23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) dosadašnji stavak 8. postao je stavak 10.

Odlučivanje o žalbama

Članak 67.

(1) Odbor za državnu službu odlučuje o žalbama protiv rješenja o prijamu u državnu službu i rješenja kojima se odlučuje o pravima i obvezama državnih službenika.

(2) Brisan.

Odredbom članka 24. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) stavak 2. je brisan.

(2) Protiv rješenja Odbora za državnu službu državno tijelo i državni službenik imaju pravo pokretanja upravnog spora u roku od 30 dana od dana primitka rješenja.

Odredbom članka 24. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) stavak 3. je postao stavak 2.

Članak 68. – 73. brisani.

Člankom 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) naslov iznad članka 68. i članci 68. – 73. su brisani.

5. Dio
KLASIFIKACIJA RADNIH MJESTA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Klasifikacija radnih mjesta

Članak 74.

(1) Radna mjesta se klasificiraju prema standardnim mjerilima za sva državna tijela, a to su: potrebno stručno znanje, složenost poslova, samostalnost u radu, stupanj suradnje s drugim državnim tijelima i komunikacije sa strankama, stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka.

(2) Klasifikacija radnih mjesta predstavlja osnovu za uređivanje sustava plaća u državnoj službi.

(3) Sustav klasifikacije radnih mjesta osigurava izvršenje upravljačkih i izvršnih poslova kroz sljedeće kategorije:

a) radna mjesta rukovodećih državnih službenika,

b) radna mjesta viših državnih službenika,

c) radna mjesta nižih državnih službenika.

(4) Unutar svake kategorije utvrđuju se radna mjesta u skladu s mjerilima iz stavka 1. ovoga članka.

Stavci 5. – 9. brisani.

Odredbom članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 27/08. koji je stupio na snagu 13. ožujka 2008.) zagrada i riječ »direktora« su brisani, a riječi: »službenici se imenuju« zamijenjene su riječima: »službenike imenuje i razrješava Vlada«.

Odredbom članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 27/08. koji je stupio na snagu 13. ožujka 2008.) iza članka 5 dodani su novi stavci 6., 7., 8. i 9.

Odredbom članka 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) stavci 5. – 9. su brisani.

(5) Detaljnu razradu radnih mjesta unutar svake kategorije utvrđuje Vlada uredbom.

Odredbom članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 27/08. koji je stupio na snagu 13. ožujka 2008.) dosadašnji stavak 6. postao je stavak 10.

Odredbom članka 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) stavak 10. postao je stavak 5.

Radna mjesta rukovodećih državnih službenika koje imenuje Vlada

Članak 74.a

(1) U kategoriji radnih mjesta rukovodećih službenika, na radna mjesta glavnog tajnika ministarstva i državnog ureda, zamjenika predstojnika državnog ureda, zamjenika ravnatelja državnih upravnih organizacija, ravnatelja ureda Vlade, predstojnika Ureda potpredsjednika Vlade, ravnatelja ureda, agencija, direkcija i drugih stručnih službi koje Vlada osniva uredbom te predstojnika ureda državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave, službenike imenuje i razrješava Vlada na prijedlog čelnika tijela, na temelju javnog natječaja na razdoblje od četiri godine.

(2) Do provedbe javnog natječaja iz stavka 1. ovoga članka, Vlada može za obavljanje poslova rukovodećeg službenika iz stavka 1. ovoga članka ovlastiti najduže do šest mjeseci državnog službenika zatečenog u državnoj službi.

Odredbom članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 150/11. koji je stupio na snagu 22. prosinca 2011.) stavci 1. i 2. su izmijenjeni.

Odredbom članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 34/12. koji je stupio na snagu 29. ožujka 2012.) stavak 2. je izmijenjen.

(3) Rukovodećeg službenika iz stavka 1. ovoga članka Vlada će razriješiti:

1. na osobni zahtjev,

2. ako je proglašen odgovornim za tešku povredu službene dužnosti,

3. ako je za prethodnu kalendarsku godinu ocijenjen ocjenom »zadovoljava«,

4. nakon ukidanja ili promjene djelokruga ustrojstvene jedinice ili državnog tijela kojim upravlja,

5. u slučaju prestanka državne službe u skladu sa zakonom.

(4) Rješenje o razrješenju mora biti obrazloženo.

(5) Protiv rješenja o razrješenju nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(6) Razriješeni rukovodeći državni službenik rasporedit će se na drugo odgovarajuće radno mjesto u državnom tijelu za koje ispunjava uvjete, vodeći računa o njegovom stručnom znanju, vještinama, sposobnostima i dosadašnjem radnom iskustvu.

(7) Ako nema radnog mjesta na koje se razriješeni rukovodeći državni službenik može rasporediti, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o stavljanju službenika na raspolaganje Vladi.

Odredbom članka 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) dodan je članak 74.a i naslov iznad njega.

Radna mjesta u kabinetu ministra

Članak 74.b

(1) Državni službenici raspoređuju se na radna mjesta u kabinetu ministra na određeno vrijeme do dana prestanka mandata ministra.

(2) Ako se na radno mjesto iz stavka 1. ovoga članka raspoređuje državni službenik istog ili drugog državnog tijela, odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o premještaju. Državni službenik prava iz službe ostvaruje u državnom tijelu u koje je premješten.

(3) Po prestanku mandata ministra službenici iz stavka 1. ovoga članka raspoređuju se na slobodna radna mjesta za koja ispunjavaju uvjete, a ako nema slobodnog radnog mjesta na koje se mogu rasporediti, odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o stavljanju službenika na raspolaganje Vladi.

(4) Protiv rješenja iz stavka 1. – 3. ovoga članka žalbu može izjaviti službenik za kojeg se rješenje donosi. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

(5) Odredbe ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući način na radna mjesta u Uredu predsjednika Hrvatskoga sabora, Uredu predsjednika Vlade, Uredu potpredsjednika Hrvatskoga sabora, Uredu potpredsjednika Vlade koji nije čelnik ministarstva i kabinetu predstojnika državnog ureda.

Odredbom članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 34/12. koji je stupio na snagu 29. ožujka 2012.) iza članka 74.a dodan je članak 74.b i naslov iznad njega.

Članak 74.c

(1) Na radna mjesta iz članka 74.b stavka 1. ovoga Zakona osobe se mogu primiti u državnu službu na određeno vrijeme, bez prethodne provedbe javnog natječaja, odnosno oglasa za prijam u državnu službu.

(2) Državni službenici iz stavka 1. ovoga članka ne mogu se raspoređivati na radna mjesta izvan kabineta ministra.

(3) Na državne službenike iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o probnom radu, državnom stručnom ispitu, premještaju i napredovanju.

(4) Državnom službeniku iz stavka 1. ovoga članka državna služba može prestati prije isteka mandata ministra na temelju odluke ministra.

(5) Odredbe ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući način na radna mjesta u Uredu predsjednika Hrvatskoga sabora, Uredu predsjednika Vlade, Uredu potpredsjednika Hrvatskoga sabora, Uredu potpredsjednika Vlade koji nije čelnik ministarstva i kabinetu predstojnika državnog ureda.

Odredbom članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 34/12. koji je stupio na snagu 29. ožujka 2012.) iza članka 74.b dodan je članak 74.c.

Nazivi i opisi radnih mjesta

Članak 75.

(1) Jedinstvene standarde i mjerila za određivanje naziva i opisa pojedinih radnih mjesta u državnoj službi uređuje pravilnikom čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

(2) Nazive i opise radnih mjesta u državnom tijelu utvrđuje pravilnikom o unutarnjem redu čelnik tijela uz prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

6. Dio
PREMJEŠTAJI

Premještaj državnih službenika

Članak 76.

(1) Državni službenik može po potrebi službe biti premješten na drugo radno mjesto u istom ili drugom državnom tijelu, u istom ili drugom mjestu rada, ali samo na radno mjesto, za koje je propisan isti stupanj obrazovanja i potrebno radno iskustvo u jednakom trajanju.

Odredbom članka 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) u stavku 1. određene riječi su zamijenjene.

Odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 34/12. koji je stupio na snagu 29. ožujka 2012.) u stavku 1. riječi: »unutar iste kategorije« su brisane.

(2) Premještaj po potrebi službe temelji se na slobodnoj ocjeni čelnika tijela o potrebi da se državni službenik premjesti s jednog radnog mjesta na drugo, a naročito u slučajevima: popunjavanja upražnjenog radnog mjesta, čiji se poslovi moraju obavljati bez prekida, potrebe povećanja broja izvršitelja zbog povećanog opsega posla, bolje organizacije rada, potrebe za angažiranjem drugog državnog službenika na određenom radnom mjestu radi pravodobnog efikasnijeg obavljanja određenih poslova i zadataka. Potreba službe mora biti obrazložena.

Odredbom članka 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) dodan je novi stavak 2.

(3) Brisan.

Odredbom članka 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) dosadašnji stavak 2. postao je stavak 3.

Odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 34/12. koji je stupio na snagu 29. ožujka 2012.) stavak 3. je brisan.

(3) Službenika se ne može bez njegove suglasnosti premjestiti iz jednog u drugo mjesto rada, koje je udaljeno više od 30 kilometara od mjesta stanovanja državnog službenika ako bi se premještajem bitno pogoršale njegove obiteljske prilike.

Odredbom članka 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) dosadašnji stavak 3. postao je stavak 4. koji je izmijenjen.

Odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 34/12. koji je stupio na snagu 29. ožujka 2012.) u sadašnjem stavku 3. zarez i riječi: »ako ima više od 20 godina radnog staža ili« su brisane.

(5) Brisan.

Odredbom članka 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) iza dosadašnjeg stavka 3. koji je postao stavak 4., dodan je stavak 5.

Odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 34/12. koji je stupio na snagu 29. ožujka 2012.) stavak 5. je brisan.

Članak 76.a

(1) Kada to zahtijevaju potrebe službe, službenik tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenik iz javne službe iznimno može biti premješten na radno mjesto u državnu službu pod uvjetima iz članka 76. ovoga Zakona.

(2) Državni službenik može biti premješten u tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno javnu službu pod uvjetima utvrđenim u stavku 1. ovoga članka.

(3) Za premještaj iz stavka 1. i 2. ovoga članka potreban je prethodni pisani sporazum čelnika tijela, odnosno javne službe.

(4) Javne službe u smislu odredbi ovoga članka su javne ustanove i druge pravne osobe kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu ili proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i javne ustanove kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje.

Odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 150/11. koji je stupio na snagu 22. prosinca 2011.) dodan je članak 76.a .

Odredbom članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 34/12. koji je stupio na snagu 29. ožujka 2012.) članak 76.a je izmijenjen.

Osiguranje smještaja u slučaju premještaja

Članak 77.

(1) Državnom službeniku koji se premješta u drugo radno mjesto koje je udaljeno više od 100 kilometara od mjesta njegovog stanovanja mora se, najduže u roku od šest mjeseci, osigurati odgovarajući smještaj za njega i njegovu obitelj, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. Troškovi smještaja terete državno tijelo.

(2) Do osiguravanja uvjeta za smještaj njega i obitelji, službenik ima pravo na naknadu povećanih troškova zbog odvojenog života od obitelji, kao i naknadu troškova putovanja u mjesto stanovanja obitelji u vrijeme tjednog odmora, državnih blagdana i neradnih dana, sukladno uredbi Vlade ili odredbama kolektivnog ugovora. Službenik za preseljenje ima pravo na naknadu stvarnih troškova preseljenja.

Premještaj u drugo državno tijelo

Članak 78.

Ako se državni službenik premješta po potrebi službe iz jednog u drugo državno tijelo potreban je prethodni pisani sporazum čelnika tijela iz kojeg se službenik premješta i čelnika tijela u koje se službenik premješta.

Premještaj na zahtjev službenika

Članak 79.

(1) Službenika se može na njegov zahtjev premjestiti na drugo radno mjesto samo ako je popunjavanje tog radnog mjesta predviđeno planom.

(2) Ako popunjavanje radnog mjesta nije predviđeno planom, službenika se može premjestiti zbog:

a) zdravstvenih razloga, na temelju liječničkog mišljenja o potrebi promjene radnog mjesta,

b) obiteljskih razloga.

Trajni i privremeni premještaj

Članak 80.

(1) Službenika se premješta po potrebi službe u pravilu na neodređeno vrijeme (trajni premještaj).

(2) Službenika se po potrebi službe može privremeno premjestiti najduže na godinu dana, odnosno do povratka odsutnog službenika kojeg premješteni službenik zamjenjuje.

Odredbom članka 29. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) stavak 2. je izmijenjen.

(3) Kod premještaja iz stavka 2. ovoga članka službenik ima pravo na plaću koja je za njega povoljnija.

(4) Službenik koji je privremeno premješten u drugo državno tijelo ostvaruje sva prava iz državne službe u državnom tijelu iz kojeg je premješten.

(5) Za vrijeme privremenog premještaja iz stavka 4. ovoga članka državno tijelo iz kojeg je službenik premješten ima pravo na povrat sredstava za plaću premještenog službenika od državnog tijela u koje je službenik premješten.

Odredbom članka 29. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) iza stavka 4. dodan je stavak 5.

Žalba nema odgodni učinak

Članak 80.a

Žalba protiv rješenja o premještaju ne odgađa izvršenje rješenja.

Odredbom članka 29. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) dodan je članak 80.a.

Upućivanje službenika na rad u drugo državno tijelo

Članak 80.b

(1) Državni službenik može po potrebi službe biti upućen na rad u drugo državno tijelo, u istom ili drugom mjestu rada, radi obavljanja poslova za koje se traže posebna znanja, vještine i sposobnosti ili obavljanja privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao, ali najduže na vrijeme od godinu dana.

(2) Za upućivanje na rad u drugo državno tijelo potreban je prethodni pisani sporazum čelnika tijela u kojemu službenik radi i čelnik tijela u koje se službenik upućuje na rad.

(3) Primjerak sporazuma iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose.

(4) Državni službenik iz stavka 1. ovoga članka prava iz službe ostvaruje u državnom tijelu iz kojega je upućen na rad.

(5) Kod upućivanja državnog službenika na rad u drugo državno tijelo, u drugo mjesto rada koje je udaljeno više od 100 kilometara od mjesta njegovog stanovanja, odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 77. ovoga Zakona.

(6) Za vrijeme obavljanja poslova iz stavka 1. ovoga članka, državno tijelo iz kojeg je službenik upućen na rad u drugo državno tijelo ima pravo na povrat sredstava za plaću službenika od državnog tijela u koje je službenik upućen na rad.

Odredbom članka 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) dodan je članak 80.b.

Upućivanje na rad izvan državne službe

Članak 81.

(1) Radi obavljanja privremenih poslova koji zahtijevaju posebne vještine i stručno iskustvo državni službenik može se uputiti na rad izvan državne službe u upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima u Republici Hrvatskoj, međunarodne organizacije ili na rad u međunarodnim projektima.

Odredbom članka 31. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) stavak 1. je izmijenjen.

(2) Državnom službeniku za vrijeme obavljanja privremenih poslova iz stavka 1. ovoga članka miruju prava i obveze iz državne službe, ali se to vrijeme priznaje kao neprekidni rad u državnoj službi i kao stečeno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima.

Odredbom članka 31. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) u stavku 2. riječi: »u struci« zamijenjene su riječima: »na odgovarajućim poslovima«.

(3) Upućivanje na rad izvan državne službe pobliže uređuje Vlada uredbom.

7. Dio
OCJENJIVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Odredbom članka 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) iznad članka 82. naslov 7. Dijela je izmijenjen.

Ocjenjivačko razdoblje

Odredbom članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) naslov iznad članka 82. je izmijenjen.

Članak 82.

(1) Državni službenici ocjenjuju se svake godine najkasnije do 28. veljače za prethodnu kalendarsku godinu.

(2) Ne ocjenjuju se državni službenici koji su u prethodnoj kalendarskoj godini radili manje od šest mjeseci, bez obzira na razloge, te službenici na probnom radu.

Odredbom članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) članak 82. je izmijenjen.

Svrha ocjenjivanja

Članak 83.

Svrha ocjenjivanja državnih službenika je poticanje državnih službenika na kvalitetno i učinkovito izvršavanje službenih zadaća, poštivanje službene dužnosti i osobno ponašanje u skladu s Etičkim kodeksom državnih službenika te utvrđivanje njihovog doprinosa u obavljanju poslova kao kriterija za nagrađivanje i napredovanje u državnoj službi.

Odredbom članka 34. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) članak 83. je izmijenjen.

Ocjene

Odredbom članka 35. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) naslov iznad članka 84. je izmijenjen.

Članak 84.

(1) Državni službenik ocjenjuje se ocjenom »USPJEŠAN« ako pokazuje potrebnu razinu stručnosti i kompetencija, čiji rad i poštivanje službene dužnosti osiguravaju pouzdano obavljanje službe, koji svoje službene zadatke obavlja pravodobno i u skladu s pravilima struke, a pogreške u radu i postupanju su zanemarive.

(2) Državni službenik može biti ocijenjen višom ocjenom od ocjene iz stavka 1. ovoga članka, i to:

a) ocjenom »PRIMJERAN«, ako pokazuje visoku razinu stručnosti i kompetencija, čiji rad i poštivanje službene dužnosti osiguravaju prvorazredno obavljanje službe, koji pored ispunjavanja uvjeta za ocjenu iz stavka 1. ovoga članka, daje korisne prijedloge za unapređenje službe ili pokazuje iznimnu motivaciju za rad te postiže rezultate u radu bolje od predviđenih za radno mjesto na koje je raspoređen;

b) ocjenom »IZUZETAN«, ako pored ispunjavanja uvjeta za ocjenu iz točke a) ovoga članka, obavlja poslove u opsegu znatno većem od uobičajenog ili je inovativan i kreativan te aktivno sudjeluje u unapređenju upravnog područja ili se dodatno angažira u upravnom području u kojem je zaposlen, odnosno upravnom području iz djelokruga državnog tijela, radom na poslovima i izvan opisa poslova radnog mjesta ili objavljivanjem stručnih radova ili publikacija ili sudjelovanjem kao predavač na stručnim savjetovanjima ili seminarima ili kao trener na radionicama u organiziranim programima izobrazbe sukladno ovom Zakonu, čime pridonosi svom osobnom profesionalnom razvoju i unapređenju rada u odgovarajućem upravnom području.

(3) Državni službenik može biti ocijenjen nižom ocjenom od ocjene iz stavka 1. ovoga članka i to:

a) ocjenom »ZADOVOLJAVA«, ako pokazuje nižu razinu stručnosti i kompetencija od potrebne za uredno izvršavanje službenih zadataka, čiji rad i poštivanje službene dužnosti osiguravaju najmanju moguću mjeru prihvatljivih standarda kvalitete rada i preciznosti u obavljanju službe, koji ima pogreške u radu i postupanju, odnosno koji službene zadatke bez opravdanog razloga obavlja izvan rokova ili protivno pravilima struke, na čiji rad i postupanje nadređeni službenik ima primjedbe;

b) ocjenom »NE ZADOVOLJAVA«, ako ne pokazuje potrebnu stručnost i kompetencije za ostvarivanje minimuma standarda kvalitete rada te pouzdanog i prihvatljivog obavljanja službe, koji ima značajne pogreške u radu ili postupanju, odnosno koji službene zadaće učestalo izvršava izvan rokova ili protivno pravilima struke te ne pokazuje interes za kvalitetu svog rada unatoč tome što nadređeni službenik ili čelnik tijela ima primjedbe na njegov rad i što ga upozorava na propuste i nepravilnosti, pod uvjetom da je najkasnije tri mjeseca prije isteka ocjenjivačkog razdoblja pisanim putem upozoren na mogućnost dobivanja negativne ocjene te ni nakon toga nije otklonio propuste i nepravilnosti u radu.

Odredbom članka 35. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) članak 84. je izmijenjen.

Postupak ocjenjivanja do donošenja rješenja

Odredbom članka 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) naslov iznad članka 85. je izmijenjen.

Članak 85.

(1) Državnog službenika ocjenjuje se na temelju pokazane učinkovitosti rada, uspoređivanjem opsega, kvalitete i rokova izvršenja poslova s opisom poslova njegovog radnog mjesta i radnim planovima državnog tijela, uzimajući u obzir poštivanje službene dužnosti i osobno ponašanje državnog službenika tijekom kalendarske godine.

(2) Prijedlog ocjene daje neposredno nadređeni državni službenik. Prijedlog ocjene mora biti obrazložen.

(3) Prijedlog ocjene daje se na uvid državnom službeniku. Ako državni službenik nije zadovoljan predloženom ocjenom, ima pravo dati primjedbu nadređenom službeniku, koji je dužan tu primjedbu razmotriti zajedno sa službenikom.

(4) Prijedlog ocjene dostavlja se po hijerarhijskom redu svima koji su državnom službeniku nadređeni, zaključno sa službenom osobom ovlaštenom za donošenje rješenja o ocjeni. Nadređeni službenici daju mišljenje o prijedlogu ocjene, a ako se ne slažu s prijedlogom, moraju navesti razloge za to i predložiti ocjenu državnog službenika.

(5) Postupak ocjenjivanja, kriterije za ocjenjivanje i sadržaj obrasca o ocjenjivanju službenika propisuje Vlada uredbom.

Odredbom članka 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) članak 85. je izmijenjen.

Rješenje o ocjeni

Odredbom članka 37. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) naslov iznad članka 68. je izmijenjen.

Članak 86.

(1) O ocjeni se donosi rješenje.

(2) Rješenje o ocjeni donosi čelnik tijela ili službena osoba ovlaštena za donošenje rješenja o ocjeni, uzimajući u obzir prijedlog neposredno nadređenog državnog službenika, kao i mišljenja ostalih hijerarhijski nadređenih službenika.

(3) Državnog službenika kojem je čelnik tijela jedini nadređeni, ocijenit će čelnik tijela neposredno.

(4) Ocjena mora biti obrazložena.

(5) Službenik u žalbi protiv rješenja o ocjeni mora navesti razloge zbog kojih rješenje pobija i priloži odgovarajuće dokaze na kojima žalbu temelji.

Odredbom članka 37. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) članak 86. je izmijenjen.

Utjecaj ocjene državnog službenika

Odredbom članka 38. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) naslov iznad članka 87. je izmijenjen.

Članak 87.

(1) Ocjena državnog službenika uzima se u obzir kod utvrđivanja:

a) potrebe izobrazbe državnih službenika,

b) uvjeta za napredovanje,

c) uvjeta za promicanje,

d) uvjeta za upućivanje državnog službenika na rad izvan državne službe,

e) uvjeta za korištenje plaćenog studijskog dopusta.

(2) Ocjena državnog službenika uzima se u obzir prilikom izricanja kazni za povrede službene dužnosti.

Odredbom članka 38. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) članak 87. je izmijenjen.

Negativna ocjena

Odredbom članka 39. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) naslov iznad članka 88. je izmijenjen.

Članak 88.

(1) Državnog službenika koji je ocijenjen ocjenom »zadovoljava« upućuje se na dodatno stručno osposobljavanje ili se premješta na drugo radno mjesto iste ili niže složenosti poslova, unutar istog stupnja obrazovanja.

(2) Državnom službeniku koji je ocijenjen ocjenom »ne zadovoljava« prestaje državna služba po sili zakona, danom izvršnosti rješenja o ocjenjivanju.

Odredbom članka 39. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) članak 88. je izmijenjen.

Unošenje ocjene državnog službenika u osobni očevidnik

Odredbom članka 39. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) naslov iznad članka 89. je izmijenjen.

Članak 89.

Ocjena državnog službenika unosi se u osobni očevidnik državnog službenika.

Odredbom članka 40. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) članak 89. je izmijenjen.

8. Dio
NAPREDOVANJE U SLUŽBI

Napredovanje

Članak 90.

(1) Napredovanje u državnoj službi ostvaruje se rasporedom državnog službenika na više radno mjesto unutar iste kategorije ili prelaskom u višu kategoriju radnog mjesta.

(2) Državni službenik može napredovati redovito ili izvanredno.

(3) Državni službenik može redovito napredovati u državnoj službi ako:

a) je jedanput ocijenjen ocjenom »izuzetan« ili najmanje dva puta uzastopno ocjenom »primjeran« ili najmanje tri puta uzastopce ocjenom »uspješan« ili višom ocjenom.

b) postoji slobodno radno mjesto propisano pravilnikom o unutarnjem redu, na koje se službenik u postupku napredovanja može rasporediti.

c) ispunjava uvjete za raspored na radno mjesto.

(4) Kod napredovanja se uzimaju u obzir posljednje dobivene ocjene.

(5) Državni službenik koji ne ispunjava uvjet radnog iskustva na odgovarajućim poslovima može izvanredno napredovati u državnoj službi, ako ispunjava uvjete za izvanredno napredovanje propisane uredbom Vlade kojom se uređuje napredovanje državnih službenika.

(6) Način i uvjeti napredovanja pobliže se uređuju uredbom Vlade.

Odredbom članka 3. Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 77/07., koja je stupila na snagu 2. kolovoza 2007.) dodan je novi stavak 2.

Odredbom članaka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 107/07. koji je stupio na snagu 27. listopada 2007.) dodan je novi stavak 2.

Odredbom članka 3. Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 77/07., koja je stupila na snagu 2. kolovoza 2007. dosadašnji stavak 2. postao je stavak 3. koji je izmijenjen.

Odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 107/07. koji je stupio na snagu 27. listopada 2007.) dosadašnji stavak 2. postao je stavak 3. koji je izmijenjen.

Odredbom članka 3. Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 77/07., koja je stupila na snagu 2. kolovoza 2007.) dosadašnji stavak 3. postao je stavak 4. koji je izmijenjen.

Odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 107/07. koji je stupio na snagu 27. listopada 2007.) dosadašnji stavak 3. postao je stavak 4. koji je izmijenjen.

Odredbom članka 3. Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 77/07., koja je stupila na snagu 2. kolovoza 2007.) dosadašnji stavak 4. postao je stavak 5.

Odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 107/07. koji je stupio na snagu 27. listopada 2007. dosadašnji stavak 4. postao je stavak 5.

Odredbom članka 41. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) članak 90. je izmijenjen.

Promicanje

Članak 91.

(1) Državni službenik promiče se u okviru istog radnog mjesta dobivanjem odgovarajućih povišica plaće.

(2) Načini i uvjeti promicanja uređuju se posebnim zakonom kojim će se urediti plaće i druga materijalna prava državnih službenika.

9. Dio
IZOBRAZBA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Izobrazba državnih službenika

Članak 92.

(1) Svi državni službenici dužni su trajno unapređivati znanja, vještine i sposobnosti potrebne za obavljanje poslova svog radnog mjesta te sudjelovati u organiziranim programima izobrazbe na koje su upućeni od strane državnog tijela ili im je pohađanje pojedinih programa izobrazbe odobreno.

(2) Državnim službenicima može se dopustiti da sudjeluju u specijaliziranim obrazovnim programima izvan državne službe kako bi usavršili svoje stručne sposobnosti značajne za obavljanje poslova u državnom tijelu u kojem su zaposleni ili državnoj službi općenito.

Odredbom članka 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) članak 92. je izmijenjen.

Programi izobrazbe

Članak 93.

(1) Programi izobrazbe državnih službenika mogu biti zajednički ili posebni.

(2) Zajednički programi izobrazbe su programi izobrazbe namijenjeni svim državnim službenicima, neovisno o tijelu u kojem su zaposleni, a mogu biti opći, ako sadržaj programa izobrazbe obuhvaća više upravnih područja, i specijalistički, ako sadržaj programa izobrazbe obuhvaća samo jedno upravno područje.

(3) Kategorije zajedničkih programa izobrazbe su:

1. Uvodni programi namijenjeni novim državnim službenicima,

2. Specijalistički programi namijenjeni pojedinim grupama državnih službenika,

3. Programi osobnog usavršavanja,

4. Programi usavršavanja državnih službenika koji žele napredovati u višu kategoriju državnih službenika,

5. Programi izobrazbe rukovodećih državnih službenika,

6. Programi izobrazbe koji nisu razvrstani u navedene kategorije (ostali programi).

(4) Programe izobrazbe u pravilu organiziraju Državna škola za javnu upravu i posebna ustrojstvena jedinica u središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose, sukladno Planu izobrazbe državnih službenika koji na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose svake godine donosi Vlada Republike Hrvatske.

(5) Posebni programi izobrazbe su programi izobrazbe namijenjeni isključivo državnim službenicima zaposlenima u istom državnom tijelu, a mogu biti opći i specijalistički, ovisno o tome obuhvaća li sadržaj više upravnih područja ili se radi o izobrazbi iz jednog upravnog područja.

(6) Posebne programe izobrazbe mogu, pored institucije iz stavka 4. ovoga članka, samostalno organizirati resorna središnja tijela državne uprave.

(7) Oblici, način i uvjeti izobrazbe državnih službenika uređuju se uredbom Vlade.

Odredbom članka 43. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) članak 93. je izmijenjen.

Sudjelovanje u programu izobrazbe i financiranje

Članak 94.

(1) Sudjelovanje u programu izobrazbe smatra se dijelom obveza državnih službenika, a nadređeni državni službenici obvezni su svojim podređenima omogućiti pohađanje programa izobrazbe na koje su upućeni od strane državnog tijela ili programa izobrazbe čije im je pohađanje odobreno.

Odredbom članka 44. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) u stavku 1. određene riječi su izmijenjene.

(2) Vrijeme provedeno na izobrazbi smatra se vremenom provedenim na radu.

Odredbom članka 44. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) iza stavka 1. dodan je novi stavak 2.

(3) Troškovi izobrazbe u državnoj službi pokrivaju se iz državnog proračuna.

Odredbom članka 44. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) dosadašnji stavak 2. postao je stavak 3.

(4) U iznimnim slučajevima državnim službenicima mogu u cijelosti ili djelomično biti nadoknađeni troškovi sudjelovanja u programima izobrazbe koji nisu namijenjeni državnoj službi.

Odredbom članka 44. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) dosadašnji stavak 3. postao je stavak 4.

Studijski dopust

Odredbom članka 45. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) naslov iznad članka 95. je izmijenjen.

Članak 95.

(1) Državni službenik nakon odrađenog probnog rada u državnoj službi ima pravo podnijeti zahtjev za plaćeni ili neplaćeni studijski dopust za obrazovanje na stručnim ili sveučilišnim studijima u zemlji ili inozemstvu, u pravilu, u trajanju od najviše jedne akademske godine.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora se priložiti program studija i plan studijskog dopusta s jasnom naznakom ukupnog trajanja studijskog dopusta i pojedinih razdoblja u kojima ga planira koristiti.

(3) Studijski dopust odobrava čelnik tijela uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose na program studijskog dopusta.

(4) Program studijskog dopusta mora odgovarati području rada, a svrha programa mora biti poboljšanje stručnosti državnog službenika.

(5) Tijekom plaćenog studijskog dopusta državni službenik ima pravo na naknadu plaće u visini osnovne plaće radnog mjesta na koje je raspoređen, bez dodataka. Troškovi obrazovanja podmiruju se iz državnog proračuna.

(6) Nakon isteka studijskog dopusta državni službenik ima se pravo vratiti na isto ili drugo odgovarajuće radno mjesto u državnom tijelu.

(7) Po završetku plaćenog studijskog dopusta državni službenik je dužan ostati u službi najmanje dvostruko vremena od vremena koliko je trajalo obrazovanje na koje je upućen. Ako službenik u tom razdoblju bude upućen na novo obrazovanje, razdoblje novoga obrazovanja ne uračunava se u vrijeme koje je službenik dužan ostati u službi.

(8) Ako državni službenik po završetku obrazovanja ne ostane u službi u vremenu utvrđenom u stavku 7. ovoga članka, dužan je vratiti cjelokupan iznos sredstava utrošen za njegovo obrazovanje.

(9) Ako državni službenik ne završi program obrazovanja na koji je upućen, dužan je vratiti cjelokupan iznos sredstava utrošen za njegovo obrazovanje, osim u slučajevima prestanka državne službe po sili zakona iz članka 131. stavka 1. i članka 137. stavka 1. točke a), b) i c) ovoga Zakona.

Odredbom članka 45. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) članak 95. je izmijenjen.

10. Dio
ODGOVORNOST ZA POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI

1. Odjeljak
ODGOVORNOST ZA POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI

Odgovornost za povrede

Članak 96.

(1) Državni službenici odgovaraju za povredu službene dužnosti ako povjerene poslove ne obavljaju savjesno, stručno i u predviđenim rokovima, ako se ne pridržavaju Ustava, zakona i drugih propisa ili pravila o ponašanju za vrijeme službe ili u vezi sa službom.

(2) Kaznena odgovornost ne isključuje odgovornost za povredu službene dužnosti, ako djelo koje je predmet kaznenoga postupka ujedno predstavlja i povredu službene dužnosti.

(3) Oslobođenje od kaznene odgovornosti ne pretpostavlja oslobađanje od odgovornosti za povredu službene dužnosti ako je izvršeno djelo propisano kao povreda službene dužnosti.

Odgovornost sindikalnog povjerenika za provedbu službene dužnosti

Članak 96.a

(1) Sindikalni povjerenik ne može zbog obavljanja sindikalne aktivnosti biti pozvan na odgovornost niti doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na druge službenike i namještenike.

(2) Obavljanje sindikalne aktivnosti sindikalnog povjerenika ne smije utjecati na uredno obavljanje poslova na kojima radi i ne može biti razlog za nepoštivanje propisa ili neizvršavanje zakonitih naloga i uputa čelnika tijela ili nadređenog službenika.

(3) Protiv sindikalnog povjerenika ne može se bez suglasnosti Sindikata pokrenuti postupak zbog povrede službene dužnosti.

(4) Ako se sindikat u roku od osam dana ne izjasni o davanju suglasnosti smatra se da je suglasan s pokretanjem postupka zbog povrede službene dužnosti sindikalnog povjerenika.

Odredbom članka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 34/12. koji je stupio na snagu 29. ožujka 2012.) u članku 96.a iza stavka 3. dodan je stavak 4.

(5) Ako sindikat uskrati suglasnost iz stavka 3. ovoga članka, čelnik tijela može u roku od 15 dana od dana dostave očitovanja sindikata zatražiti da suglasnost nadomjesti odluka nadležnog upravnog suda. Postupak pred upravnim sudom je hitan.

Odredbom članka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 34/12. koji je stupio na snagu 29. ožujka 2012.) u članku 96.a iza stavka 4. dodan je stavak 5.

Odredbom članka 46. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) iza članka 96. dodan je članak 96.a i naslov iznad njega.

Vrste povreda službene dužnosti

Članak 97.

(1) Povrede službene dužnosti mogu biti lake i teške.

(2) Teške povrede službene dužnosti propisuju se zakonom, a lake povrede zakonom, uredbom Vlade i pravilnikom o unutarnjem redu.

Lake povrede službene dužnosti

Članak 98.

Lake povrede službene dužnosti su:

1. učestalo zakašnjavanje na posao ili raniji odlazak s posla,

2. neopravdano zakašnjenje na posao preko sat vremena dnevno,

3. učestalo prekoračenje vremena propisanog za odmor (stanku) ili korištenje prava na odmor (stanku) izvan propisanog vremena bez opravdanog razloga,

4. napuštanje radnih prostorija tijekom radnog vremena bez odobrenja nadređenog službenika,

5. neuredno čuvanje spisa, podataka ili druge povjerene dokumentacije,

6. neopravdan izostanak s posla jedan dan,

7. neobavješćivanje nadređenog službenika o spriječenosti dolaska na posao u roku 24 sata bez opravdanih razloga,

8. ponašanje državnog službenika protivno Etičkom kodeksu državnih službenika, koje ne nanosi štetu ugledu službe,

9. neizvršenje ili neopravdano izvršenje službene zadaće bez opravdanog razloga,

10. nesavjesno ili nemarno izvršenje službene zadaće ili izvršenje službene zadaće protivno pravilima struke,

11. druge lake povrede službene dužnosti koje su propisane zakonom, uredbom Vlade ili pravilnikom čelnika tijela.

Odredbom članka 47. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) članak 98. je izmijenjen.

Teške povrede službene dužnosti

Članak 99.

(1) Teške povrede službene dužnosti su:

1. neizvršavanje, nesavjesno, nepravodobno ili nemarno izvršavanje službenih obveza,

2. nezakoniti rad ili propuštanje poduzimanja mjera ili radnji na koje je službenik ovlašten radi sprječavanja nezakonitosti,

3. davanje netočnih podataka kojima se utječe na donošenje odluka nadležnih tijela ili time nastaju druge štetne posljedice,

4. zlouporaba položaja ili prekoračenje ovlasti u službi,

5. odbijanje izvršenja naloga, ako za to ne postoje opravdani razlozi,

6. neovlaštena posluga ili neodgovorno korištenje sredstava povjerenih za rad ili u vezi s radom,

7. odavanje službene ili druge tajne u vezi s obavljanjem državne službe,

8. zlouporaba obveze državnog službenika na prijavljivanje opravdane sumnje na korupciju,

9. povreda prava na zaštitu anonimnosti državnog službenika koji prijavi opravdanu sumnju na korupciju,

10. ograničavanje ili uskraćivanje prava utvrđenih ovim Zakonom službeniku koji odgovornim osobama ili nadležnim tijelima prijavi sumnju na korupciju ili zlostavljanje tog službenika,

11. obavljanje djelatnosti koja je u suprotnosti s poslovima radnog mjesta ili bez prethodnog odobrenja čelnika tijela,

12. uporaba krivotvorene isprave u cilju ostvarivanja prava u službi,

13. ponašanje suprotno Etičkom kodeksu državnih službenika, koje nanosi štetu ugledu službe,

14. neopravdan izostanak s posla od dva do četiri dana uzastopno,

15. tri puta izrečena kazna za lake povrede službene dužnosti počinjene u razdoblju od dvije godine,

16. otuđenje te oštećenje ili uništenje imovine državnog tijela hotimično ili krajnjom nepažnjom,

17. dolazak na posao pod utjecajem alkohola, droga ili drugih sredstava ovisnosti ili dovođenje pod utjecaj alkohola, droga ili drugih sredstava ovisnosti za vrijeme radnog vremena ili odbijanje testiranja na alkohol ili droge,

18. druge teške povrede službene dužnosti koje su propisane zakonom.

(2) Smatra se da je državni službenik pod utjecajem alkohola ako u organizmu ima alkohola iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka.

(3) Prisutnost alkohola u organizmu utvrđuje se analizom krvi ili urina ili mjerenjem količine alkohola u litri izdahnutog zraka ili liječničkim pregledom ili drugim metodama i aparatima.

(4) Smatra se da je državni službenik pod utjecajem droga ako u organizmu ima droga.

(5) Smatrat će se da službenik u organizmu ima droga ako se prisutnost droga utvrdi odgovarajućim sredstvima ili uređajima ili liječničkim pregledom ili analizom krvi ili krvi i urina.

(6) Testiranje na alkohol i droge provest će se samo ako se osnovano sumnja da je državni službenik pod utjecajem alkohola ili droga.

(7) Na postupak testiranja na alkohol i droge državnih službenika koji se nalaze u programu liječenja, odvikavanja ili rehabilitacije od ovisnosti te u izvanbolničkom tretmanu liječenja od ovisnosti i/ili na supstitucijskoj terapiji, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zaštita na radu.

Odredbom članka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 27/08. koji je stupio na snagu 13. ožujka 2008.) dodana je nova točka r).

Odredbom članka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 27/08. koji je stupio na snagu 13. ožujka 2008.) dosadašnja točka r) postala je točka s).

Odredbom članka 48. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) članak 99. je izmijenjen.

2. Odjeljak
TIJELA ZA VOĐENJE POSTUPKA ZBOG POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI

Tijela za vođenje postupka

Članak 100.

(1) O lakim povredama službene dužnosti odlučuje čelnik tijela, ako posebnim zakonom za službenike pojedinih državnih tijela nije drukčije određeno.

(2) O teškim povredama službene dužnosti u prvom stupnju odlučuje službenički sud, a u drugom stupnju viši službenički sud, ako posebnim zakonom za službenike pojedinih državnih tijela nije drukčije određeno.

(3) Službeničke sudove i viši službenički sud ustrojava Vlada. Službenički sudovi ustrojavaju se za pojedino ili više državnih tijela.

Sastav službeničkog suda

Članak 101.

(1) Službenički sud ima predsjednika i najmanje deset članova, koji se imenuju iz reda diplomiranih pravnika, odnosno osoba koje su završile sveučilišni diplomski studij prava.

Odredbom članka 49. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) određene riječi u stavku 1. su izmijenjene.

(2) Viši službenički sud ima predsjednika i najmanje deset članova koji se imenuju iz reda diplomiranih pravnika, odnosno osoba koje su završile sveučilišni diplomski studij prava. Predsjednik i najmanje dva člana imenuju se iz reda sudaca.

Odredbom članka 49. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) stavak 2. je izmijenjen.

(3) Predsjednike i članove službeničkih sudova i višega službeničkog suda imenuje Vlada.

(4) Službenički sud i viši službenički sud odlučuju u vijeću od tri člana koje imenuje predsjednik za svaki pojedini slučaj. Vijeću Višeg službeničkog suda uvijek predsjeda član imenovan iz reda sudaca.

Odredbom članka 49. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) druga rečenica u stavku 4. je izmijenjena.

(5) Odlukom kojom se ustrojava službenički sud utvrđuje se tijelo državne uprave koje će za potrebe službeničkog suda obavljati uredske i druge poslove. Uredske i druge poslove za viši službenički sud obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose.

3. Odjeljak
POSTUPAK ZBOG POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI

Primjena zakona kojim se uređuje opći upravni postupak

Članak 102.

(1) Na postupak zbog povrede službene dužnosti primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak, ako ovim ili posebnim zakonom nije drukčije određeno.

(2) Postupak zbog povrede službene dužnosti je hitan.

(3) U postupku zbog povrede službene dužnosti ne plaćaju se pristojbe.

Javnost i pravo na branitelja

Članak 103.

(1) Postupak zbog povrede službene dužnosti je javan. Odlukom tijela koje vodi postupak može se iznimno isključiti javnost, ako to zahtijeva potreba čuvanja službene ili druge zakonom propisane tajne ili drugih opravdanih razloga.

(2) Državni službenik u postupku zbog povrede službene dužnosti ima pravo na branitelja, koji u tom postupku ima položaj opunomoćenika.

(3) Tijelo koje vodi postupak zbog povrede službene dužnosti dužno je, na zahtjev službenika protiv kojeg se vodi postupak, omogućiti sudjelovanje sindikata čiji je član, koji u tom postupku ima položaj izjednačen s položajem branitelja.

Pokretanje postupka

Članak 104.

(1) Postupak zbog lake povrede službene dužnosti pokreće zaključkom čelnik tijela, na vlastiti poticaj ili na pisani prijedlog nadređenog službenika.

(2) Postupak zbog teške povrede službene dužnosti pokreće čelnik tijela ili osoba koju on za to ovlasti, danom predaje zahtjeva za pokretanje postupka nadležnom službeničkom sudu.

Zahtjev za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti

Članak 105.

Zahtjev za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti sadrži:

– naziv nadležnog službeničkog suda,

– podatke o podnositelju zahtjeva (naziv i sjedište državnog tijela te ime, prezime i dužnost osobe koja je ovlaštena za podnošenje zahtjeva),

– podatke o službeniku protiv kojeg se pokreće postupak (osobni podaci o službeniku, naziv i sjedište tijela i ustrojstvene jedinice u kojoj je službenik zaposlen, naziv radnog mjesta na koje je službenik raspoređen),

– činjenični opis povrede službene dužnosti (način, vrijeme i mjesto počinjenja povrede, te ostale okolnosti iz kojih proistječu zakonska obilježja teške povrede službene dužnosti),

– zakonski naziv teške povrede službene dužnosti i odredbu Zakona kojom je ta povreda propisana,

– dokaze, čije se izvođenje predlaže,

– potpis podnositelja zahtjeva i pečat državnog tijela.

Odgovor na zahtjev za pokretanje postupka

Članak 106.

(1) Zahtjev za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti dostavlja se službeniku, koji može podnijeti odgovor na zahtjev u roku od osam dana od dana primitka zahtjeva.

(2) U odgovoru na zahtjev za pokretanje postupka službenik, njegov branitelj ili sindikat čiji je član, ukoliko ga službenik ovlasti za zastupanje, ima pravo predložiti izvođenje dokaza važnih za donošenje odluke.

Posebne odredbe o postupku zbog teške povrede službene dužnosti

Članak 107.

(1) U postupku zbog teške povrede službene dužnosti mora se provesti usmena rasprava, a službenik protiv kojega je pokrenut postupak mora biti saslušan.

(2) Iznimno, rasprava se može održati i bez nazočnosti službenika protiv kojega se vodi postupak, ako je službenik dva puta uzastopno uredno pozvan, a pozivu se nije odazvao niti je opravdano svoj nedolazak te službenički sud ocijeni da se na temelju provedenih dokaza može utvrđivati odgovornost službenika za tešku povredu službene dužnosti za koju se tereti.

Odredbom članka 50. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) stavak 2. je izmijenjen.

(3) Rasprava se može održati bez nazočnosti službenika protiv kojega se vodi postupak samo pod uvjetom da mu je uredno dostavljen zahtjev za pokretanje postupka.

Odredbom članka 50. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) stavak 3. je izmijenjen.

(4) Ako su na temelju usmene rasprave, održane sukladno stavku 1. – 3. ovoga članka, utvrđene sve činjenice bitne za odlučivanje, službenički sud donijet će odluku o zahtjevu.

Odredbom članka 50. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) stavak 4. je izmijenjen.

(5) Kod odlučivanja o odgovornosti službenika službenički sud nije vezan pravnom kvalifikacijom teške povrede službene dužnosti navedenom u zahtjevu za pokretanje postupka.

Odredbom članka 50. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) iza stavka 4. dodan je stavak 5.

Donošenje odluke o odgovornosti nakon prestanka državne službe

Članak 107.a

(1) Ako je državnom službeniku prestala državna služba nakon pokretanja postupka zbog teške povrede službene dužnosti, službenički sud nastavit će vođenje postupka i na osnovi utvrđenog činjeničnog stanja donijeti odluku o odgovornosti za tešku povredu službene dužnosti.

(2) Ako službenički sud utvrdi odgovornost za tešku povredu službene dužnosti osobe iz stavka 1. ovoga članka, s obzirom na okolnosti slučaja, izreći će zabranu prijma u državnu službu na vrijeme od jedne do četiri godine.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako službenički sud utvrdi da je počinjena teška povreda službene dužnosti koja ima obilježja korupcije ili otuđenja državne imovine izreći će se zabrana prijma u državnu službu u razdoblju od četiri godine.

Odredbom članka 51. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) iza članka 107. dodan je članak 107.a i naslov iznad njega.

Odluke u postupku zbog povrede službene dužnosti

Članak 108.

(1) U postupku zbog povrede službene dužnosti o odgovornosti službenika odlučuje se rješenjem, a o pitanjima postupka zaključkom.

(2) Protiv odluke čelnika tijela u postupku zbog lake povrede službene dužnosti može se podnijeti žalba nadležnom službeničkom sudu u roku od 15 dana od dana dostave odluke.

Odredbom članka 52. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) u stavku 2. riječ: »osam« zamijenjena je brojkom: »15«, a riječ: »primitka« zamijenjena je riječju: »dostave«.

(3) Protiv odluke službeničkog suda u postupku zbog teške povrede službene dužnosti može se podnijeti žalba Višem službeničkom sudu u roku od 15 dana od dana dostave odluke.

Odredbom članka 52. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) u stavku 3. riječ: »osam« zamijenjena je brojkom: »15«, a riječ: »primitka« zamijenjena je riječju: »dostave«.

(4) Brisan.

Odredbom članka 52. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) stavak 4. je brisan.

(4) Protiv drugostupanjske odluke u postupku zbog povrede službene dužnosti može se pokrenuti upravni spor.

Odredbom članka 52. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) dosadašnji stavak 5. postao je stavak 4.

Zastara pokretanja i vođenja postupka

Članak 109.

(1) Pravo na pokretanje postupka zbog lake povrede službene dužnosti zastarijeva u roku od tri mjeseca od dana saznanja za počinjenu povredu i počinitelja, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana kada je povreda počinjena. Ako u roku od godine dana od pokretanja postupka ne bude donesena izvršna odluka, postupak će se obustaviti zbog zastare vođenja postupka.

(2) Pravo na pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti zastarijeva u roku od godine dana od dana saznanja za počinjenu povredu i počinitelja, a najkasnije u roku od tri godine od dana kada je povreda počinjena. Ako u roku od tri godine od dana pokretanja postupka ne bude donesena izvršna odluka, postupak će se obustaviti zbog zastare vođenja postupka.

(3) Rokovi za donošenje izvršne odluke iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne teku za vrijeme privremene spriječenosti službenika za rad.

(4) Zastara vođenja postupka prekida se svakom postupovnom radnjom nadležnog tijela usmjerenom ka odlučivanju o odgovornosti za povredu službene dužnosti ili zakonitosti i ustavnosti rješenja te nakon svakog prekida, zastarni rok počinje iznova teći.

(5) Apsolutna zastara vođenja postupka nastupa protekom dvostruko vremena koliko je prema zakonu propisana zastara vođenja postupka zbog povrede službene dužnosti.

Odredbom članka 53. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) članak 109. je izmijenjen.

4. Odjeljak
KAZNE ZA POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI

Vrste kazni

Članak 110.

(1) Za lake povrede službene dužnosti mogu se izreći sljedeće kazne:

a) usmena opomena,

b) pisana opomena,

c) pisana opomena s upisom u osobni očevidnik državnog službenika,

d) novčana kazna u visini do 10% plaće službenika isplaćene u mjesecu kad je kazna izrečena.

(2) Za teške povrede službene dužnosti mogu se izreći sljedeće kazne:

a) novčana kazna na vrijeme od jednog do šest mjeseci, u mjesečnom iznosu od 10 do 20% ukupne plaće isplaćene službeniku u mjesecu u kojem je kazna izrečena,

b) premještaj na drugo radno mjesto niže složenosti poslova istog stupnja obrazovanja,

c) prestanak državne službe.

Odredbom članka 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) stavak 2. je izmijenjen.

(3) Državni službenik kojem je utvrđena odgovornost za tešku povredu službene dužnosti ne može se promicati i napredovati u službi u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja o odgovornosti.

Odredbom članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 27/08. koji je stupio na snagu 13. ožujka 2008.) u stavku 3. brojka 3. zamijenjena je brojkom 2.

Odredbom članka 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) stavak 3. je izmijenjen.

(4) Državnom službeniku koji u roku od godine dana od izvršnosti rješenja o utvrđivanju odgovornosti za tešku povredu službene dužnosti počini novu tešku povredu službene dužnosti, prestaje državna služba po sili zakona danom izvršnosti rješenja kojim je utvrđena odgovornost službenika za novu tešku povredu službene dužnosti.

Odredbom članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 27/08. koji je stupio na snagu 13. ožujka 2008.) iza stavka 3. dodan je novi stavak 4.

Odredbom članka 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) stavak 4. je izmijenjen.

(5) Državnom službeniku obvezno se izriče kazna prestanka državne službe iz stavka 1. točke c) ovoga članka ako bude proglašen odgovornim za tešku povredu službene dužnosti koja ima obilježja korupcije.

Odredbom članka 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) stavak 5. je izmijenjen.

(6) Zbroj novčanih kazni izrečenih u jednom mjesecu za lake i teške povrede službene dužnosti ne može iznositi više od 30% ukupne plaće isplaćene službeniku u tom mjesecu.

Odredbom članka 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) stavak 6. je izmijenjen.

(7) Kazna premještaja na drugo radno mjesto niže složenosti poslova istog stupnja obrazovanja može se izreći samo ako postoji slobodno radno mjesto u državnom tijelu.

Odredbom članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 27/08. koji je stupio na snagu 13. ožujka 2008.) dosadašnji stavci 4. – 6. postali su stavci 5. – 7.

Odredbom članka 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) stavak 7. je izmijenjen.

(8) Kazne izrečene u postupku zbog povrede službene dužnosti izvršava nadležna služba u državnom tijelu u kojem je službenik zaposlen.

Odredbom članka 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) iza stavka 7. dodan je stavak 8.

Određivanje i izvršenje kazne

Članak 111.

(1) Pri određivanju vrste kazne uzimaju se u obzir težina počinjene povrede i nastale posljedice, stupanj odgovornosti državnog službenika, okolnosti u kojima je povreda počinjena, te olakotne i otegotne okolnosti na strani državnog službenika.

(2) Izvršenje kazne za laku povredu službene dužnosti zastarijeva u roku od jedne godine, a za tešku povredu službene dužnosti u roku od dvije godine od konačnosti rješenja kojim je kazna izrečena.

(3) Protekom roka od dvije godine nakon pravomoćnosti izrečene kazne za laku povredu službene dužnosti, izrečena kazna briše se pod uvjetom da službenik nije počinio novu povredu službene dužnosti od pravomoćnosti izrečene kazne.

(4) Protekom roka od četiri godine nakon pravomoćnosti izrečene kazne za tešku povredu službene dužnosti, izrečena kazna briše se pod uvjetom da službenik nije počinio novu povredu službene dužnosti od pravomoćnosti izrečene kazne.

5. Odjeljak
UDALJENJE IZ SLUŽBE

Slučajevi udaljenja

Članak 112.

(1) Rješenjem čelnika tijela službenika se može udaljiti iz službe ako je protiv njega pokrenut kazneni postupak ili postupak zbog teške povrede službene dužnosti, a povreda je takve prirode da bi ostanak u službi, dok traje taj postupak, mogao štetiti interesima službe.

(2) Čelnik tijela dužan je udaljiti iz službe državnog službenika protiv kojeg je pokrenut kazneni postupak ili postupak zbog teške povrede službene dužnosti zbog djela s obilježjima korupcije.

Odredbom članka 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 27/08. koji je stupio na snagu 13. ožujka 2008.) dodan je novi stavak 2.

(3) Smatra se da je udaljen iz službe službenik protiv kojega je pokrenut istražni postupak i određen pritvor, o čemu se donosi rješenje.

Odredbom članka 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 27/08. koji je stupio na snagu 13. ožujka 2008.) dosadašnji stavak 2. postao je stavak 3.

(4) Udaljenje iz službe traje do okončanja kaznenog postupka ili postupka zbog teške povrede službene dužnosti, a u slučaju iz stavka 3. ovoga članka, do isteka pritvora.

Odredbom članka 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 27/08. koji je stupio na snagu 13. ožujka 2008.) dosadašnji stavak 3. postao je stavak 4., a brojka 2. zamijenjena je brojkom 3.

Žalba protiv rješenja o udaljenju

Članak 113.

(1) Protiv rješenja o udaljenju iz službe službenik može izjaviti žalbu nadležnom službeničkom sudu u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Odredbom članka 55. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) stavak 1. je izmijenjen.

(2) Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

(3) Službenički sud dužan je odlučiti o žalbi najkasnije u roku od 15 dana od primitka žalbe.

(4) Odluka službeničkog suda o žalbi je izvršna danom dostave rješenja stranci.

Odredbom članka 55. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) stavak 4. je izmijenjen.

Naknada plaće

Članak 114.

(1) Za vrijeme udaljenja iz službe službeniku pripada naknada plaće u iznosu od 60%, a ako uzdržava obitelj, 80% plaće isplaćene u mjesecu koji je prethodio udaljenju iz službe.

(2) Puna plaća pripada službeniku od dana vraćanja u službu.

(3) Službeniku se vraća obustavljeni dio plaće od prvoga dana udaljenja, u sljedećim slučajevima:

a) ako službenički sud uvaži njegovu žalbu protiv rješenja o udaljenju iz službe,

b) ako je pravomoćnim rješenjem obustavljen kazneni, odnosno postupak zbog teške povrede službene dužnosti, osim zbog zastare vođenja postupka,

c) ako je pravomoćnom presudom u kaznenom, odnosno pravomoćnim rješenjem u postupku zbog teške povrede službene dužnosti oslobođen od odgovornosti.

Mirovanje prava iz državne službe za vrijeme izdržavanja kazne zatvora

Članak 115.

(1) Službeniku koji izdržava kaznu zatvora do 6 mjeseci, za vrijeme trajanja izdržavanja kazne zatvora, prava iz državne službe miruju.

(2) O mirovanju prava službenika iz stavka 1. ovoga članka donosi se rješenje u roku od 15 dana od nastupanja okolnosti koje predstavljaju razlog za mirovanje prava.

11. Dio
ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Dužnost naknade štete

Članak 116.

(1) Državni službenik je dužan naknaditi štetu koju u službi ili u svezi sa službom namjerno ili iz krajnje nepažnje nanese državnom tijelu.

(2) Štetom iz stavka 1. ovoga članka smatra se i šteta koju je državno tijelo imalo naknađujući fizičkim i pravnim osobama štetu koju su pretrpjeli namjerom ili krajnjom nepažnjom službenika.

(3) Propisima za pojedine službe mogu se propisati i posebni slučajevi odgovornosti za štetu nanesenu u službi ili u svezi sa službom, ali se odgovornost mora temeljiti na namjeri ili krajnjoj nepažnji.

Utvrđivanje okolnosti pod kojima je nastala šteta

Članak 117.

(1) Nastanak štete, njenu visinu i okolnosti pod kojima je nastala utvrđuje čelnik tijela, odnosno osoba koju on ovlasti, rješenjem koje nije upravni akt.

(2) Prije donošenja rješenja čelnik tijela dužan je saslušati službenika.

Primjena općih propisa obveznog prava

Članak 118.

Ako službenik odbije nadoknaditi štetu, šteta se nadoknađuje po općim propisima obveznog prava.

Pisani sporazum

Članak 119.

(1) O visini i načinu naknade štete čelnik tijela i državni službenik mogu zaključiti pisani sporazum.

(2) Pisani sporazum predstavlja ovršni naslov.

(3) Ako bi utvrđivanje visine štete prouzročilo nerazmjerne troškove, naknada štete može se odrediti u paušalnom iznosu.

Rok za naknadu štete

Članak 120.

Rok za naknadu štete ne može isteći prije dana u koji se isplaćuje plaća za obračunsko razdoblje u kojemu je donijeto rješenje. Prema visini štete, a po zamolbi službenika, može se rješenjem dopustiti plaćanje u obrocima.

Uspostava prijašnjeg stanja

Članak 121.

(1) Za naknadu štete na stvari može se po zahtjevu službenika dopustiti uspostava prijašnjeg stanja o njegovom trošku u primjerenom roku. O tome se zaključuje pisani sporazum.

(2) Ako službenik ne dovede stvar u prijašnje stanje o svom trošku u roku koji mu je za to ostavljen, donijet će se rješenje o naknadi štete sukladno odredbama ovoga Zakona.

Naknada štete nastale državnom tijelu povredom službene dužnosti

Članak 122.

(1) U postupku zbog povrede službene dužnosti može se odlučivati i o naknadi štete nastale državnom tijelu povredom službene dužnosti.

(2) Ako se do okončanja postupka ne može utvrditi visina štete, odlučivat će se samo o odgovornosti zbog povrede službene dužnosti te će se o naknadi štete odlučivati u postupku za naknadu štete prema odredbama ovoga Zakona.

(3) Na temelju pravomoćnog rješenja o naknadi štete može se tražiti donošenje rješenja o ovrsi pred nadležnim sudom.

Oslobođenje od odgovornosti za štetu

Članak 123.

Ako je do štete došlo postupanjem po nalogu nadređenog službenika, a službenik je prethodno stavio pisano upozorenje nadređenom da bi izvršenjem naloga mogla nastati šteta, službenika će se u cijelosti osloboditi od odgovornosti za štetu.

12. Dio
RASPOLAGANJE

Ukidanje državnog tijela uz preuzimanje poslova tog tijela u drugo državno tijelo

Članak 124.

(1) Kad se ukine državno tijelo, službenike ukinutog tijela preuzima ono državno tijelo koje preuzima i obavljanje poslova ukinutog tijela, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

(2) Do donošenja pravilnika o unutarnjem redu i rasporedu na radna mjesta prema tom pravilniku, preuzeti službenici iz stavka 1. ovoga članka obavljaju poslove koje su obavljali u ukinutom državnom tijelu, odnosno druge poslove po nalogu čelnika tijela, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima.

(3) Preuzeti državni službenici koji se po donošenju pravilnika o unutarnjem redu ne mogu rasporediti, jer nema slobodnih radnih mjesta za koje ispunjavaju stručne i druge uvjete za raspored, stavljaju se na raspolaganje Vladi.

(4) Rješenja o rasporedu na radna mjesta ili rješenja o stavljanju na raspolaganje Vladi donose se najkasnije u roku od dva mjeseca od preuzimanja službenika.

Ukidanje državnog tijela i svih poslova tog tijela

Članak 125.

(1) Kad se ukine državno tijelo, a poslove tog tijela ne preuzima neko drugo državno tijelo, službenike ukinutog tijela preuzima središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

(2) Preuzeti službenici iz stavka 1. ovoga članka, stavljaju se na raspolaganje Vladi rješenjem čelnika tijela koje ih je preuzelo.

(3) Rješenja o stavljanju na raspolaganje donose se najkasnije u roku od mjesec dana od preuzimanja.

Promjena djelokruga državnog tijela

Članak 126.

(1) Ako dio poslova državnog tijela prelazi u djelokrug drugog državnog tijela, to tijelo preuzima i službenike koji su zatečeni na preuzetim poslovima.

(2) Na preuzete službenike iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na ukidanje državnog tijela čije poslove preuzima drugo državno tijelo.

Donošenje pravilnika o unutarnjem redu

Članak 127.

(1) Kad se donese pravilnik o unutarnjem redu na temelju novog akta o unutarnjem ustrojstvu, službenici se raspoređuju na radna mjesta iz tog pravilnika prema potrebama službe i stručnom znanju.

(2) Državnog službenika se kod rasporeda iz stavka 1. ovoga članka ne može bez njegove suglasnosti rasporediti u drugo mjesto rada, koje je udaljeno više od 30 kilometara od mjesta njegova stanovanja ako bi se premještajem bitno pogoršale njegove obiteljske prilike.

(3) Ako se u skladu s uredbom o unutarnjem ustrojstvu državnog tijela ukidaju pojedine ustrojstvene jedinice tog tijela, pojedina radna mjesta u državnom tijelu ili se smanjuje potreban broj izvršitelja na pojedinim radnim mjestima, službenici koji su do tada bili raspoređeni na ta radna mjesta, odnosno u ustrojstvene jedinice koje se ukidaju, raspoređuju se na druga radna mjesta za koja ispunjavaju uvjete.

(4) Ako nema odgovarajućeg radnog mjesta na koje se državni službenik može rasporediti, donosi se rješenje o stavljanju na raspolaganje.

(5) Rješenje o rasporedu na radno mjesto, odnosno rješenje o stavljanju na raspolaganje Vladi, sukladno odredbama stavka 1. – 4. ovoga članka, donosi se u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu novog pravilnika o unutarnjem redu.

(6) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka žalbu može izjaviti državni službenik za kojeg se rješenje donosi. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

(7) Do donošenja rješenja iz stavka 5. ovoga članka, službenici nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali na dotadašnjim radnim mjestima, odnosno druge poslove po nalogu čelnika tijela, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima.

Odredbom članka 56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) u stavku 1. određene riječi su izmijenjene.

Odredbom članka 56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) iza stavka 1. dodan je novi stavak 2.

Odredbom članka 56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) dosadašnji stavak 2. postao je stavak 3. i druga rečenica je izbrisana.

Odredbom članka 56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) dosadašnji stavak 3. postao je stavak 4.

Odredbom članka 56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) dosadašnji stavak 4. postao je stavak 5.

Odredbom članka 56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) dosadašnji stavak 5. postao je stavak 6.

Odredbom članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 34/12. koji je stupio na snagu 29. ožujka 2012.) članak 127. je izmijenjen.

Žalba protiv rješenja o stavljanju na raspolaganje

Članak 127.a

Žalba protiv rješenja o stavljanju službenika na raspolaganje ne odgađa izvršenje rješenja.

Odredbom članka 57. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) iza članka 127. dodan je članak 127. a i naslov iznad njega.

Trajanje raspolaganja

Članak 128.

(1) Na dužinu i tijek roka raspolaganja Vladi iz članka 124. – 127. ovoga Zakona, primjenjuju se opći propisi o radu koji se odnose na dužinu i tijek otkaznog roka.

(2) Za određivanje dužine raspolaganja računa se neprekidni radni staž u državnim tijelima Republike Hrvatske.

Prava i obveze službenika na raspolaganju

Odredbom članka 58. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) naslov iznad članak 129. je izmijenjen.

Članak 129.

(1) Za vrijeme trajanja raspolaganja državni službenik dužan je obavljati poslove po nalogu čelnika tijela ili osobe koju on za to ovlasti, u skladu sa stečenim stupnjem obrazovanja.

(2) Za vrijeme trajanja raspolaganja državni službenik ostvaruje pravo na plaću u visini plaće isplaćene u mjesecu koji je prethodio stavljanju na raspolaganje.

(3) Državni službenik stavljen na raspolaganje ostvaruje pravo na plaću i druga prava iz službe u državnom tijelu u kojem je doneseno rješenje o stavljanju na raspolaganje.

Odredbom članka 58. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) članak 129. je izmijenjen.

Premještaj za vrijeme raspolaganja

Članak 130.

(1) Za vrijeme trajanja raspolaganja, državnog službenika se može trajno premjestiti na radno mjesto u okviru njegove stručne spreme, u bilo koje državno tijelo koje nije udaljeno više od 50 kilometara od mjesta njegova stanovanja.

(2) Za vrijeme trajanja raspolaganja državnog službenika se može uz njegov pristanak premjestiti u bilo koje državno tijelo koje je udaljeno više od 50 kilometara od mjesta njegova stanovanja.

(3) Ako državni službenik odbije premještaj iz stavka 1. ovoga članka, prestaje mu državna služba na dan kada je trebao početi raditi na novom radnom mjestu.

Prestanak službe i pravo na otpremninu

Članak 131.

(1) Istekom roka raspolaganja državnim službenicima prestaje služba po sili zakona.

(2) Službenici iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo na otpremninu najmanje u visini utvrđenoj općim propisima o radu.

(3) Za određivanje visine otpremnine računa se neprekidni radni staž u državnim tijelima Republike Hrvatske.

Profesionalna nesposobnost za rad

Članak 131.a

(1) Državni službenik kojemu je na temelju posebnih propisa utvrđena profesionalna nesposobnost za rad rasporedit će se na drugo radno mjesto za koje ispunjava propisane uvjete, u skladu s preostalom radnom sposobnošću.

(2) Ukoliko u državnom tijelu nema radnog mjesta na koje se službenik iz stavka 1. ovoga članka može rasporediti, odgovarajuće se primjenjuju odredbe općih propisa o radu.

Odredbom članka 59. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) iza članka 131. dodan je članak 131.a i naslov iznad njega.

13. Dio
PRESTANAK DRŽAVNE SLUŽBE

Prestanak državne službe

Članak 132.

(1) Državna služba prestaje:

a) sporazumom,

b) istekom roka,

c) otkazom,

d) po sili zakona i

e) na drugi način propisan zakonom.

(2) Opći propisi o zabrani prestanka rada pojedinim kategorijama zaposlenih ne primjenjuju se na državne službenike kojima državna služba prestaje jer nisu zadovoljili na probnom radu ili kojima državna služba prestaje po sili zakona.

Rješenje o prestanku državne službe

Članak 133.

(1) O prestanku državne službe donosi se rješenje.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se u roku od osam dana od nastupa okolnosti koje su razlog za prestanak službe.

Prestanak državne službe na određeno vrijeme

Članak 134.

Državna služba na određeno vrijeme prestaje istekom roka ako ne prestane ranije na drugi način propisan zakonom.

Sporazumni prestanak službe

Članak 135.

Državna služba može prestati na temelju pisanoga sporazuma državnog službenika i čelnika tijela, kojim se utvrđuje dan prestanka službe.

Otkaz državne službe

Članak 136.

(1) Državnom službeniku se otkazuje državna služba ako nije zadovoljio na probnom radu, a služba mu prestaje danom izvršnosti rješenja o prestanku službe otkazom.

Odredbom članka 60. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) u stavku 1. riječ: »konačnosti« zamijenjena je riječju: »izvršnosti«.

(2) Državna služba može prestati i na temelju pisanoga otkaza kojeg tijelu podnese državni službenik.

Izvanredni otkaz

Članak 136.a

(1) Čelnik tijela može državnom službeniku otkazati službu izvanrednim otkazom ako utvrdi da je službenik počinio osobito tešku povredu službene dužnosti koja:

a) ima obilježja korupcije,

b) ima za posljedicu znatnu materijalnu ili nematerijalnu štetu za državno tijelo, pravne osobe ili građane ili zaštitu javnog interesa,

c) dovodi u pitanje život i fizički integritet građana,

d) dovodi u pitanje redovito izvršavanje poslova državnog tijela.

(2) Za izvanredni otkaz zbog povrede službene dužnosti iz stavka 1. točke a), b) i c) ovoga članka nije potrebno pisano upozorenje.

(3) Prije izvanrednog otkaza zbog povrede službene dužnosti iz stavka 1. točke d) ovoga članka

– čelnik tijela ili nadređeni službenik dužan je pisanim putem upozoriti službenika na nepravilnosti u radu i ostaviti mu rok od mjesec dana za otklanjanje nepravilnosti,

– ako službenik u ostavljenom roku ne otkloni nepravilnosti u radu, čelnik tijela ili nadređeni službenik ponovno će ga pisanim putem upozoriti na nepravilnosti i ukazati mu na mogućnost izvanrednog otkaza ako nepravilnosti ne otkloni u daljnjem roku od mjesec dana.

(4) Ako službenik ni nakon drugog pisanog upozorenja iz stavka 3. ovoga članka povjerene poslove ne obavlja sukladno odredbama ovoga Zakona, čelnik tijela otkazat će mu službu izvanrednim otkazom.

(5) Službenika će se udaljiti iz službe danom dostave rješenja o izvanrednom otkazu.

(6) Na udaljenje iz službe iz stavka 5. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 113. i 114. ovoga Zakona.

(7) Protiv rješenja o izvanrednom otkazu može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu. Postupak po žalbi je hitan. Odbor za državnu službu dužan je odlučiti o žalbi u roku od 30 dana od dana primitka žalbe.

(8) Državna služba prestaje danom izvršnosti rješenja o izvanrednom otkazu.

Odredbom članka 61. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) iza članka 136. dodan je članak 136.a i naslov iznad njega.

Prestanak državne službe po sili zakona

Članak 137.

(1) Državnom službeniku prestaje državna služba po sili zakona:

1. smrću,

2. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad,

3. kad navrši 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža – posljednjeg dana godine u kojoj su ostvareni ti uvjeti,

4. kad je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci – danom saznanja za pravomoćnost presude,

5. kad je osuđen za kazneno djelo koje je zapreka za prijam u državnu službu sukladno članku 49. stavku 1. točki a) ovoga Zakona – danom pravomoćnosti presude,

6. kad neopravdano izostane s rada pet radnih dana uzastopce – danom napuštanja službe, odnosno prvog dana odsutnosti s rada,

7. ako ne položi državni stručni ispit u propisanom roku – istekom roka u kojem je bio obvezan položiti državni stručni ispit,

8. ako se sazna da u vrijeme prijma u državnu službu nije ispunjavao uvjete za prijam u državnu službu propisane ovim ili drugim zakonom ili da je u vrijeme prijma u državnu službu postojala zapreka za prijam u državnu službu propisana ovim Zakonom – danom saznanja za to,

9. kad mu je izrečena kazna prestanka državne službe zbog teške povrede službene dužnosti – danom izvršnosti rješenja službeničkog suda,

10. ako se kod premještaja ne javi na novu dužnost u utvrđenom roku – danom kojim se morao javiti na dužnost,

11. ako je ocijenjen ocjenom »ne zadovoljava« – danom izvršnosti rješenja o ocjenjivanju,

12. u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Odredbom članka 1. Uredbe o dopuni Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 142/06., koja je stupila na snagu 28. prosinca 2006.) dodan je stavak 2.

Odredbom članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 107/07. koji je stupio na snagu 27 listopada 2007.) dodan je novi stavak 2.

Odredbom članka 1. Uredbe o dopuni Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 142/06., koja je stupila na snagu 28. prosinca 2006.) dodan je stavak 3.

Odredbom članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 107/07. koji je stupio na snagu 27 listopada 2007.) dodan je novi stavak 3.

Odredbom članka 62. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 20111.) članak 137. je izmijenjen.

14. Dio
NAMJEŠTENICI

Propisi

Članak 138.

Na prava, obveze i odgovornosti namještenika primjenjuju se opći propisi o radu i u skladu s njima sklopljeni kolektivni ugovori, ako odredbama ovoga Zakona nije drukčije određeno.

Klasifikacija radnih mjesta i plaće namještenika

Članak 139.

Klasifikaciju radnih mjesta i plaće namještenika uređuje uredbom Vlada.

Odgovornost za povrede radne dužnosti

Članak 139.a

Na udaljenje s rada i odgovornost namještenika za povrede radne dužnosti odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o udaljenju iz službe te odgovornosti državnih službenika za povrede službene dužnosti.

Odredbom članka 63. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) iza članka 139. dodan je članak 139.a i naslov iznad njega.

Ocjenjivanje namještenika

Članak 139.b

(1) Na ocjenjivanje namještenika odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o ocjenjivanju državnih službenika.

(2) Ocjenjivanje namještenika nije upravna stvar.

(3) O ocjeni se donosi odluka.

(4) Namještenik koji smatra da mu je odlukom iz stavka 3. ovoga članka povrijeđeno neko pravo iz radnog odnosa ima pravo na sudsku zaštitu sukladno općim propisima o radu.

Odredbom članka 63. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) dodan je članak 139.b i naslov iznad njega.

Ocjene namještenika

Članak 139.c

(1) Namještenik se ocjenjuje ocjenom »USPJEŠAN«, ako ima potrebnu razinu znanja i stručnosti, čiji rad i poštivanje radne dužnosti osiguravaju pouzdano obavljanje poslova radnog mjesta, odnosno koji svoje službene zadatke obavlja pravodobno i u skladu s pravilima struke, a pogreške u radu i postupanju su zanemarive.

(2) Namještenik može biti ocijenjen višom ocjenom od ocjene iz stavka 1. ovoga članka, i to ocjenom »PRIMJERAN«, ako ima visoku razinu znanja i stručnosti, čiji rad i poštivanje radne dužnosti osiguravaju prvorazredno obavljanje poslova radnog mjesta, pored ispunjavanja uvjeta za ocjenu iz stavka 1. ovoga članka, daje korisne prijedloge za unapređenje rada i pokazuje iznimnu motivaciju za rad te postiže rezultate u radu bolje od predviđenih za radno mjesto na koje je raspoređen te nema pogrešaka u radu i postupanju.

(3) Namještenik može biti ocijenjen nižom ocjenom od ocjene iz stavka 1. ovoga članka, i to:

a) ocjenom »ZADOVOLJAVA«, ako pokazuje nižu razinu znanja i stručnosti, čiji rad i poštivanje radne dužnosti osiguravaju najmanju moguću mjeru prihvatljivih standarda kvalitete rada i preciznosti u obavljanju poslova radnog mjesta, koji, ima više pogrešaka u radu i postupanju, odnosno koji radne zadatke bez opravdanog razloga obavlja izvan rokova ili protivno pravilima struke, na čiji rad i postupanje nadređeni službenik ima primjedbe.

b) ocjenom »NE ZADOVOLJAVA«, ako ne pokazuje potrebno znanje i stručnost za ostvarivanje minimuma standarda kvalitete rada te pouzdanog i prihvatljivog obavljanja poslova radnog mjesta, koji ima značajne pogreške u radu ili postupanju, odnosno koji radne zadaće učestalo obavlja izvan rokova protivno pravilima struke te ne pokazuje interes za kvalitetu svog rada unatoč tome što nadređeni službenik ili čelnik tijela ima primjedbe na njegov rad i što ga upozorava na propuste i nepravilnosti, pod uvjetom da je najkasnije tri mjeseca prije isteka ocjenjivačkog razdoblja pisanim putem upozoren na mogućnost dobivanja negativne ocjene te ni nakon toga nije otklonio propuste i nepravilnosti u radu.

Odredbom članka 63. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) dodan je članak 139.c i naslov iznad njega.

15. Dio
OSOBNI OČEVIDNICI I SREDIŠNJI POPIS DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Osobni očevidnici i središnji popis

Članak 140.

Članak 140. prestao važiti temeljem članka 10. Zakona o registru zaposlenih u javnom sektoru (»NN«, br. 34/11. koji je stupio na snagu 31. ožujka 2011.)

Podaci iz osobnih očevidnika

Članak 141.

Članak 141. prestao važiti temeljem članka 10. Zakona o registru zaposlenih u javnom sektoru (»NN«, br. 34/11. koji je stupio na snagu 31. ožujka 2011.)

16. Dio
NADZOR

Upravni i inspekcijski nadzor

Članak 142.

(1) Upravni nadzor nad primjenom ovoga Zakona kao i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona, te drugih zakona i propisa koji se primjenjuju na službenike te njihova prava iz državne službe, provodi upravna inspekcija središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

(3) U obavljanju inspekcijskog nadzora upravni inspektor ovlašten je:

a) izvršiti uvid u akt o unutarnjem ustrojstvu, pravilnik o unutarnjem redu, osobne očevidnike državnih službenika i središnji popis državnih službenika i namještenika, te drugu dokumentaciju koja se odnosi na radnopravni status državnih službenika,

b) tražiti podatke koji se odnose na radnopravni status državnih službenika i od drugih pravnih i fizičkih osoba,

c) izvršiti kontrolu postupka prijma u državnu službu,

d) izvršiti kontrolu zakonitosti rješenja o rasporedu na radno mjesto, premještaju, stavljanju na raspolaganje, prestanku državne službe i o drugim pravima i obvezama iz državne službe.

(4) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona te drugih zakona i propisa koji se primjenjuju na namještenike i njihova prava i obveze iz radnog odnosa, provodi upravna inspekcija središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Odredbom članka 64. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) iza stavka 3. dodan je stavak 4.

(5) Na obavljanje inspekcijskog nadzora nad ugovorima o radu i odlukama koje se odnose na namještenike odgovarajuće se primjenjuju odredbe stavka 3. ovoga članka.

Odredbom članka 64. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) iza stavka 4. dodan je stavak 5.

Ukidanje ili poništenje nezakonitog rješenja

Odredbom članka 65. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) naslov iznad članka 143. je izmijenjen.

Članak 143.

(1) Ako upravni inspektor prilikom nadzora utvrdi nezakonitosti ili nepravilnosti rješenja o prijmu u državnu službu i rješenja kojima se odlučuje o pravima i obvezama državnih službenika, sačinit će zapisnik i narediti otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

(2) Ako čelnik tijela u ostavljenom roku ne otkloni utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti iz stavka 1. ovoga članka, upravni inspektor predložit će Odboru za državnu službu ukidanje ili poništenje nezakonitog rješenja sukladno zakonu kojim se uređuje opći upravni postupak.

(3) Odbor za državnu službu može poništiti ili ukinuti rješenje na prijedlog upravnog inspektora ili po službenoj dužnosti.

(4) Državnog službenika koji je bio raspoređen na radno mjesto na temelju rješenja koje je poništeno ili ukinuto sukladno stavku 3. ovoga članka, rasporedit će se na slobodno radno mjesto za koje ispunjava uvjete, a ako nema odgovarajućeg radnog mjesta na koje se može rasporediti, stavit će se na raspolaganje Vladi.

(5) U obavljanju inspekcijskog nadzora nad ugovorima o radu i odlukama koje se odnose na namještenike odgovarajuće se primjenjuju odredbe stavka 1. ovoga članka.

Odredbom članka 65. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) članak 143. je izmijenjen.

17. Dio
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja propisa

Članak 144.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona,

a) u odnosu na državne službenike prestaje važiti Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, br. 27/01.) i na temelju njega doneseni provedbeni propisi, osim odredaba kojima su uređene njihove plaće, koje ostaju na snazi do dana početka primjene posebnog zakona kojim će se urediti plaće i druga materijalna prava državnih službenika,

b) u odnosu na namještenike prestaje važiti Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, br. 27/01.) i na temelju njega doneseni provedbeni propisi, osim odredaba kojima su uređene njihove plaće, koje ostaju na snazi do dana početka primjene propisa kojima će se urediti klasifikacija radnih mjesta i plaće namještenika.

(2) Do dana stupanja na snagu posebnog zakona kojima će se urediti plaće i druga materijalna prava državnih službenika i uredbi kojima će se urediti klasifikacija radnih mjesta i plaće namještenika ostaju na snazi odredbe članka 108 – 112. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i provedbeni propisi:

a) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/01., 38/01. – isp., 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – isp., 17/03., 197/03., 21/04. i 25/04. – isp.),

b) Uredba o poslovima i posebnim uvjetima rada (»Narodne novine«, br. 74/02.).

(3) U odnosu na službenike i namještenike u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i jedinica područne (regionalne) samouprave Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, br. 27/01.) ostaje na snazi do stupanja na snagu posebnog zakona kojim će se urediti njihova prava, obveze i odgovornosti.

Uredbe i etički kodeks

Članak 145.

Vlada će donijeti, najkasnije u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona:

1. uredbu iz članka 23. stavka 4., kojom se uređuje mogućnost rada na izdvojenim mjestima i rada s nepunim radnim vremenom,

2. etički kodeks iz članka 25. stavka 2., kojim se uređuju pravila ponašanja državnih službenika,

3. uredbu iz članka 45. stavka 6., kojom se uređuje postupak i način raspisivanja i provedbe javnog natječaja i internog oglasa,

4. uredbu iz članka 57. stavka 2., kojom se propisuje postupak i način polaganja te program državnoga stručnog ispita,

5. uredbu iz članka 66. stavka 8., kojom se pobliže propisuje broj članova, ustrojstvo i način rada Odbora za državnu službu,

6. uredbu iz članka 74. stavka 6., kojom se detaljno razrađuju radna mjesta unutar svake kategorije,

7. uredbu iz članka 81. stavka 3., kojom se uređuje upućivanje državnog službenika na rad izvan državne službe,

8. uredbu iz članka 90. stavka 4., kojom se uređuju načini i uvjeti napredovanja,

9. uredbu iz članka 93. stavka 3., kojom se uređuju oblici, način i uvjeti izobrazbe državnih službenika,

10. uredbu iz članka 139., o klasifikaciji radnih mjesta i plaćama namještenika,

11. uredbu iz članka 141. stavka 2., kojom se uređuje sadržaj i način vođenja osobnih očevidnika i središnjeg popisa državnih službenika i namještenika.

Pravilnici čelnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose

Članak 146.

(1) Čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose najkasnije u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona donijet će pravilnik iz članka 75. stavka 1., kojim će urediti jedinstvene standarde i mjerila za određivanje naziva i opisa radnih mjesta u državnoj službi.

(2) Čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose najkasnije do stupanja na snagu ovoga Zakona donijet će pravilnik iz članka 84. stavka 2., kojim se propisuje sadržaj posebnog izvještaja o ocjeni rada i učinkovitosti državnih službenika.

Propisi o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu državnih tijela

Članak 147.

(1) Vlada će najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti uredbe o unutarnjem ustrojstvu državnih tijela s odredbama ovoga Zakona.

(2) Čelnici državnih tijela najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu uredbi iz stavka 1. ovoga članka uskladit će pravilnike o unutarnjem redu s odredbama ovoga Zakona.

Akti o ustrojavanju i imenovanju

Članak 148.

(1) Vlada će najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona:

1. imenovat predsjednika i članove Odbora za državnu službu (članak 66. stavak 1.),

2. ustrojiti službeničke sudove i Viši službenički sud (članak 100. stavak 3.),

3. imenovati članove službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda (101. stavak 3.).

(2) Do ustrojavanja novih službeničkih sudova i Višega službeničkog suda i imenovanja njihovih članova na temelju ovoga Zakona, postupke zbog teških povreda službene dužnosti provodit će dotadašnji službenički sudovi i Viši službenički sud, ustrojeni na temelju dotadašnjih propisa.

Kolektivni pregovori

Članak 149.

Vlada će u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona pozvati sindikate državnih službenika da započnu s pregovorima o usklađivanju važećeg Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike s odredbama ovoga Zakona.

Prava stečena prema ranijim propisima

Članak 150.

Državni službenici i namještenici zatečeni u državnoj službi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju raditi na svojim dotadašnjim radnim mjestima te zadržavaju plaće i druga prava prema dotadašnjim rješenjima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u skladu s propisima o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu državnog tijela usklađenim s odredbama ovoga Zakona.

Promjena statusa pojedinih državnih dužnosnika

Članak 151.

(1) Na dan stupanja na dužnost Vlade nakon prvih parlamentarnih izbora položaji tajnika ministarstva, ravnatelja u ministarstvu, zamjenika tajnika Vlade, predstojnika ureda Vlade, zamjenika državnog tajnika središnjeg državnog ureda te zamjenika i pomoćnika ravnatelja državne upravne organizacije, postaju radna mjesta državnih službenika, a dosadašnji položaji pomoćnika ministara ukidaju se.

Odredbom članka 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 27/08. stupio na snagu 13. ožujka 2008.) u stavku 1. zagrada i riječ: »direktora« su brisani.

(2) Osobe zatečene na položajima iz stavka 1. ovoga članka nastavljaju obavljati dotadašnje poslove i imaju pravo na plaću prema dotadašnjim rješenjima do imenovanja službenika na ta radna mjesta na temelju natječaja sukladno odredbama ovoga Zakona, a nakon toga, ako ne budu ponovno imenovani, Vlada će donijeti odluku o njihovom razrješenju od dužnosti.

(3) Natječaj za imenovanje na radna mjesta iz stavka 1. ovoga članka raspisat će se najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na dužnost Vlade nakon prvih parlamentarnih izbora nakon početka primjene ovoga Zakona.

(4) Razriješeni dužnosnik iz stavka 2. ovoga članka, koji je prije imenovanja na dužnost bio državni službenik, ima pravo rasporeda, bez natječaja, u državno tijelo u kojem je bio u državnoj službi prije imenovanja na dužnost ili u drugo državno tijelo, ukoliko postoji slobodno radno mjesto za koje ispunjava propisane stručne uvjete. Zahtjev za raspored razriješeni dužnosnik mora podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana razrješenja, čelniku tijela u kojem je bio u službi prije imenovanja.

(5) Razriješeni dužnosnik iz stavka 2. ovoga članka, koji prije imenovanja na dužnost nije bio državni službenik, kao i razriješeni dužnosnik iz stavka 4. ovoga članka, koji ne podnese zahtjev za raspored u državno tijelo u kojem je bio u državnoj službi prije imenovanja na dužnost, ostvaruju pravo na naknadu sukladno zakonu kojim se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Koeficijenti složenosti poslova u prijelaznom razdoblju za radna mjesta koja su prema ranijim propisima bila položaji državnih dužnosnika

Članak 151.a

Do stupanja na snagu posebnog zakona kojim će se urediti plaće i druga materijalna prava državnih službenika, plaće državnih službenika imenovanih na radna mjesta iz članka 5. ovoga Zakona izračunavat će se prema sljedećim koeficijentima:

1.

zamjenik predstojnika državnog ureda

4,69

2.

glavni tajnik ministarstva

4,69

3.

ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za zakonodavstvo

4,69

4.

glavni tajnik u državnom uredu

4,26

5.

tajnik Državnog izbornog povjerenstva

4,26

6.

predstojnik Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

4,26

7.

ravnatelj Direkcije Vlade Republike Hrvatske za korištenje službenih zrakoplova

4,26

8.

zamjenik ravnatelja državne upravne organizacije

4,12

9.

zamjenik tajnika Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

3,68

10.

ravnatelj Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

4,12

11.

ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

3,68

12.

ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za suzbijanje zloporabe droga

3,68

13.

ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za protokol

3,68

14.

ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za ravnopravnost spolova

3,68

15.

ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge

3,68

16.

ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za razminiranje

3,68

17.

predstojnik Ureda potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

3,68

18.

predstojnik ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave

3,30

Odredbom članka 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 27/08. koji je stupio na snagu 13. ožujka 2008.) dodan je članak 151.a i naslov iznad njega.

Odredbom članka 66. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) u članku 151. u stavku 1. iza točke 6. dodana je točka 6.a.

Odredbom članka 66. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 49/11. koji je stupio na snagu 7. svibnja 2011.) točka 10. podtočka 1) je brisana.

Odredbom članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br.150/11. koji je stupio na snagu 22. prosinca 2011.) članak 151.a je izmijenjen.

Odredbom članka 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 34/12. koji je stupio na snagu 29. ožujka 2012. u članku 151.a točki 10. brojka: »3,68« zamijenjena je brojkom: »4,12«.

(2) Do stupanja na snagu posebnog zakona kojim će se urediti plaće i druga materijalna prava državnih službenika, plaća savjetnika predsjednika Vlade izračunavat će se prema koeficijentu glavnog tajnika ministarstava, a plaća zamjenika predstojnika Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora izračunavat će se prema koeficijentu glavnog tajnika u državnom uredu.

Odredbom članka 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»NN«, br. 34/12. koji je stupio na snagu 29. ožujka 2012.) u članku 151.a iza stavka 1. dodan je stavak 2.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona

Članak 152.

Postupci u predmetima iz službeničkih i radnih odnosa koji ne budu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavit će se i dovršiti prema dosadašnjim propisima.

Stupanje na snagu

Članak 153.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2006., osim odredaba članka 23. stavka 4., članaka 25. stavka 2., članka 45. stavka 6., članka 57. stavka 2., članka 66. stavka 8., članka 74. stavka 6., članka 75. stavka 1., članka 81. stavka 3., članka 84. stavka 2., članka 90. stavka 4., članka 93. stavka 3., članka 139., članka 141. stavka 2. i članaka 144. – 153., koje stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Uredba o dopuni Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 142/06 – stupila na snagu 28. prosinca 2006.).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine, br. 77/07. – stupila na snagu 2. kolovoza 2007.).

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 107/07. – stupio na snagu 27. listopada 2007.).

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti Uredba o dopuni Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 142/06.) i Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 77/07.)

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 27/08. – stupi na snagu 13. ožujka 2008.).

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru (»Narodne novine«, br.- 34/11. – stupio na snagu 31. ožujka 2011.).

Članak 10.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članaka 140. i 141. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07. i 27/08.).

(2) Odredbe Uredbe o sadržaju i načinu vođenja osobnih očevidnika i središnjeg popisa državnih službenika i namještenika (»Narodne novine«, br. 113/06.) ostaju na snazi do stupanja na snagu Uredbe iz članka 7. ovoga Zakona i preuzimanja svih podataka određenih Uredbom o sadržaju i načinu vođenja osobnih očevidnika i središnjeg popisa državnih službenika i namještenika.

(3) Danom stupanja na snagu Odluke iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona prestaje važiti točka II. Odluke o vođenju Registra zaposlenih u državnim i javnim službama (»Narodne novine«, br. 83/10.).

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 49/11. – stupio na snagu 7. svibnja 2011.)

Članak 67.

Vlada će najkasnije u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona:

1. uskladiti Uredbu o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 74/10.) s odredbama ovoga Zakona,

2. uskladiti Uredbu o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (»Narodne novine«, br. 61/06.) s odredbama ovoga Zakona,

3. donijeti uredbu iz članka 36. ovoga Zakona, kojom će urediti postupak ocjenjivanja, kriterije za ocjenjivanje i sadržaj obrasca o ocjenjivanju državnih službenika,

4. uskladiti Uredbu o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu (»Narodne novine«, br. 8/06.) s odredbama ovoga Zakona,

5. uskladiti Uredbu o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika (»Narodne novine«, br. 77/07.) s odredbama ovoga Zakona,

6. uskladiti Uredbu o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika (»Narodne novine«, br. 10/07.) s odredbama ovoga Zakona.

Članak 68.

Pravilnik o sadržaju posebnog izvještaja o ocjeni rada i učinkovitosti državnih službenika (»Narodne novine«; br. 78/06.) prestaje važiti danom stupanja na snagu uredbe iz članka 36. ovoga Zakona.

Članak 69.

Kad se pri odlučivanju o pravima, obvezama i odgovornostima državnih službenika uzimaju u obzir ocjene kojima su službenici ocijenjeni u prethodnom razdoblju, smatra se da ocjene koje su državni službenici dobili sukladno dosadašnjim propisima odgovaraju ocjenama iz ovoga Zakona, i to:

– dosadašnja ocjena »izvanredan« odgovara ocjeni »izuzetan«,

– dosadašnja ocjena »odličan« odgovara ocjeni »primjeran«,

– dosadašnja ocjena »dobar« odgovara ocjeni »uspješan«,

– dosadašnja ocjena »zadovoljava« odgovara ocjeni »zadovoljava«,

– dosadašnja ocjena »ne zadovoljava« odgovara ocjeni »ne zadovoljava«.

Članak 70.

Započeti postupci u predmetima iz službeničkih i radnih odnosa koji ne budu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona nastaviti će se i dovršiti prema dosadašnjim propisima.

Članak 71.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o državnim službenicima.

Članak 72.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 150/11. stupio na snagu 22. prosinca 2011.)

Članak 5.

(1) Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, radna mjesta tajnika ministarstava, ravnatelja u ministarstvu, predstojnika ureda Vlade, pomoćnika ravnatelja državne upravne organizacije, te zamjenika državnog tajnika središnjeg državnog ureda ukidaju se.

(2) Osobe zatečene na radnim mjestima iz stavka 1. ovoga članka koje nisu ovlaštene za privremeno obavljanje poslova u skladu s odredbom članka 2. stavka 2. ovoga Zakona Vlada će razriješiti dužnosti.

(3) Osobe ovlaštene za privremeno obavljanje poslova iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona imaju pravo na plaću prema dosadašnjim rješenjima do imenovanja rukovodećih državnih službenika na radna mjesta iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Osobe ovlaštene za privremeno obavljanje poslova iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona koje ne budu nakon javnog natječaja provedenog u skladu s odredbama ovoga Zakona imenovane na dužnost Vlada će razriješiti dužnosti.

Članak 6.

Državni službenici i namještenici zatečeni u državnoj službi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju raditi na svojim dotadašnjim radnim mjestima te zadržavaju plaće i druga prava prema dotadašnjim rješenjima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u skladu s propisima o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu državnog tijela usklađenim s odredbama ovoga Zakona.

Članak 7.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o državnim službenicima.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 34/12. koji je stupio na snagu 29. ožujka 2012.).

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.