Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa na temelju radnog odnosa

NN 49/2012 (27.4.2012.), Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa na temelju radnog odnosa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1167

Na temelju članka 248.a Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/2008, 152/2008, 94/2009, 18/2011 i 22/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2012. godine donijela

UREDBU

O NAČINU PROVEDBE PLAĆANJA DOPRINOSA PREMA PLAĆI, PRIMICIMA UZ PLAĆU, ODNOSNO MJESEČNOJ OSNOVICI ZA OBRAČUN DOPRINOSA TEMELJEM RADNOG ODNOSA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuje:

– način provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa,

– subjekte provedbe plaćanja doprinosa,

– obveznike izvješćivanja,

– način, rok, oblik i sadržaj izvješća o podnesenim nalozima za plaćanje doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici temeljem radnog odnosa.

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ove Uredbe, imaju sljedeće značenje:

1. poslodavac jest poslovni subjekt iz članka 7. točke 26. Zakona o doprinosima kao i druga osoba koja umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuje plaću,

2. poslodavac koji ne uplaćuje doprinose jest poslodavac iz točke 1. ovoga stavka:

– koji je u zadnja dva mjeseca prikazao isplatu plaće u obrascu »Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja – Obrazac ID«, a u službenim evidencijama Porezne uprave ima evidentirane dospjele, a neplaćene obveze po pojedinoj brojčanoj oznaci vrste prihoda doprinosa za obvezna osiguranja u iznosu zadnja dva zaduženja i više,

– koji u posljednja dva mjeseca nije Poreznoj upravi dostavio Obrazac ID,

3. ostali poslodavci jesu poslodavci iz točke 1. ovoga stavka osim poslodavaca iz točke 2. ovoga stavka,

4. banka jest kreditna institucija, osnovana prema zakonu kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija, pod kojom se podrazumijeva banka, štedna banka i podružnica strane banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

5. ovlaštena agencija jest Financijska agencija (dalje u tekstu: Agencija),

6. subjekt provedbe plaćanja doprinosa jest:

6.1. banka koja primi nalog za isplatu plaće,

6.2. poslodavac u dijelu koji se odnosi na provedbu odredbe članka 7. ove Uredbe,

6.3. poslodavac koji ne uplaćuje doprinose u dijelu koji se odnosi na provedbu odredbe članka 3. i članka 6. stavka 2. ove Uredbe,

7. obveznici izvješćivanja jesu:

7.1. banka

7.2. Agencija.

II. NAČIN PROVEDBE

Članak 3.

Poslodavac koji ne uplaćuje doprinose dužan je, radi provedbe odredaba ove Uredbe, u istu banku predati naloge za plaćanje za isplatu plaće i naloge za plaćanje za uplatu doprinosa.

Članak 4.

(1) Porezna uprava dostavlja, putem Agencije, svim bankama podatke o poslodavcima koji ne uplaćuju doprinose i to:

1. do 1. svibnja podatke za poslodavce koji su isplatili plaće bez uplate obveze doprinosa iskazane u Obrascu ID u mjesecima veljači i ožujku, odnosno nisu dostavili Obrazac ID u mjesecima veljači i ožujku,

2. do 1. lipnja podatke za poslodavce koji su isplatili plaće bez uplate obveze doprinosa iskazane u Obrascu ID u mjesecima ožujku i travnju, odnosno nisu dostavili Obrazac ID u mjesecima ožujku i travnju,

3. do 1. srpnja podatke za poslodavce koji su isplatili plaće bez uplate obveze doprinosa iskazane u Obrascu ID u mjesecima travnju i svibnju, odnosno nisu dostavili Obrazac ID u mjesecima travnju i svibnju,

4. do 1. kolovoza podatke za poslodavce koji su isplatili plaće bez uplate obveze doprinosa iskazane u Obrascu ID u mjesecima svibnju i lipnju, odnosno nisu dostavili Obrazac ID u mjesecima svibnju i lipnju,

5. do 1. rujna podatke za poslodavce koji su isplatili plaće bez uplate obveze doprinosa iskazane u Obrascu ID u mjesecima lipnju i srpnju, odnosno nisu dostavili Obrazac ID u mjesecima lipnju i srpnju,

6. do 1. listopada podatke za poslodavce koji su isplatili plaće bez uplate obveze doprinosa iskazane u Obrascu ID u mjesecima srpnju i kolovozu, odnosno nisu dostavili Obrazac ID u mjesecima srpnju i kolovozu,

7. do 1. studenog podatke za poslodavce koji su isplatili plaće bez uplate obveze doprinosa iskazane u Obrascu ID u mjesecima kolovozu i rujnu, odnosno nisu dostavili Obrazac ID u mjesecima kolovozu i rujnu,

8. do 1. prosinca podatke za poslodavce koji su isplatili plaće bez uplate obveze doprinosa iskazane u Obrascu ID u mjesecima rujnu i listopadu, odnosno nisu dostavili Obrazac ID u mjesecima rujnu i listopadu,

9. do 1. siječnja podatke za poslodavce koji su isplatili plaće bez uplate obveze doprinosa iskazane u Obrascu ID u mjesecima listopadu i studenom prethodne godine, odnosno nisu dostavili Obrazac ID u mjesecima listopadu i studenom prethodne godine,

10. do 1. veljače podatke za poslodavce koji su isplatili plaće bez uplate obveze doprinosa iskazane u Obrascu ID u mjesecima studenom i prosincu prethodne godine, odnosno nisu dostavili Obrazac ID u mjesecima studenom i prosincu prethodne godine,

11. do 1. ožujka podatke za poslodavce koji su isplatili plaće bez uplate obveze doprinosa iskazane u Obrascu ID u mjesecima prosincu prethodne godine i siječnju, odnosno nisu dostavili Obrazac ID u mjesecima prosincu prethodne godine i siječnju,

12. do 1. travnja podatke za poslodavce koji su isplatili plaće bez uplate obveze doprinosa iskazane u Obrascu ID u mjesecima siječnju i veljači, odnosno nisu dostavili Obrazac ID u mjesecima siječnju i veljači.

(2) Porezna uprava dostavlja, putem Agencije, svim bankama podatke o poslodavcima iz stavka 1. ovoga članka koji naknadno podnesu propisane ID obrasce i u cijelosti uplate dospjele obveze doprinosa i to po zahtjevu poslodavca, a najkasnije sljedećega dana nakon podnošenja zahtjeva.

(3) Podaci koje Porezna uprava dostavlja bankama o poslodavcima koji ne uplaćuju doprinose jesu: OIB, naziv ili ime i prezime.

(4) Podatke iz stavka 3. ovoga članka, banke koriste isključivo za potrebe provedbe ove Uredbe.

Članak 5.

(1) Na osnovi dostavljenih podataka iz članka 4. stavka 3. ove Uredbe banka je dužna sastaviti listu poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose.

(2) Na listi poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose iz stavka 1. ovoga članka ne nalaze se poslodavci iz članka 4. stavka 2. ove Uredbe.

(3) Prije provedbe primljenog naloga za plaćanje za isplatu plaće, banka je dužna provjeriti nalazi li se poslodavac na listi iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ako se poslodavac nalazi na listi iz stavka 1. ovoga članka, banka je dužna izvršiti provjeru jesu li, osim naloga za plaćanje za isplatu plaće, predani i nalozi za plaćanje za uplatu doprinosa sa svim obveznim elementima propisanima Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba, za godinu u kojoj se nalozi predaju i to:

1. za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, prema sljedećim brojčanim oznakama vrste prihoda:

8109 ili 8117,

2. za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, prema sljedećim brojčanim oznakama vrste prihoda:

2003 ili 2011,

3. za obvezno zdravstveno osiguranje, prema sljedećim brojčanim oznakama vrste prihoda:

8400 ili 8419 ili 8427,

4. za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, prema sljedećim brojčanim oznakama vrste prihoda:

8559 ili 8567 ili 8575,

5. za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti, prema sljedećoj brojčanoj oznaci vrste prihoda:

8702.

(5) Banka može za potrebe izvršenja platne transakcije na nalozima za plaćanje za uplatu doprinosa i isplatu plaće, ovisno o vrsti obrasca platnog prometa, odrediti upisivanje oznaka koje označavaju da se nalog odnosi na plaćanje poreza, prireza, doprinosa i drugih pristojbi, odnosno isplatu plaće ili platni spisak.

(6) Banka može za potrebe izvršenja provjere iz stavaka 3. i 4. ovoga članka odbiti izvršenje platnih transakcija po nalozima za plaćanje za uplatu doprinosa i po nalozima za plaćanje za isplatu plaće, iniciranih kroz sredstva za komuniciranje na daljinu.

Članak 6.

(1) Ako poslodavac koji ne uplaćuje doprinose nije predao naloge za plaćanje za uplatu doprinosa iz članka 5. stavka 4. ove Uredbe ili se oni ne mogu u cijelosti provesti, te ako nalog ne sadrži sve elemente propisane Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za godinu u kojoj se nalozi predaju, banka je dužna odbiti da provede naloge za plaćanje za isplatu plaće.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka banka može provesti naloge za plaćanje za isplatu plaće ako nisu dostavljeni pojedini nalozi za plaćanje za uplatu doprinosa i to:

1. iz članka 5. stavka 4. točke 2. ove Uredbe, ako poslodavac koji ne uplaćuje doprinose u polje elementa naloga »poziv na broj zaduženja« na nalogu za plaćanje za isplatu plaće iz članka 7. ove Uredbe, upiše sljedeće podatke:

67 OIB-MMGG-3,

što upisuje poslodavac koji ne uplaćuje doprinose ako nema zaposlenog niti jednog radnika koji je obveznik mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje;

2. iz članka 5. stavka 4. točaka 3., 4. i 5. ove Uredbe, ako poslodavac koji ne uplaćuje doprinose u polje elementa naloga »poziv na broj zaduženja« na nalogu za plaćanje za isplatu plaće iz članka 7. ove Uredbe, upiše sljedeće podatke:

67 OIB-MMGG-4,

što upisuje poslodavac koji ne uplaćuje doprinose ako ima zaposlene samo novozaposlene radnike.

Članak 7.

(1) Poslodavac je dužan na nalozima za plaćanje za isplatu plaće, ovisno o vrsti obrasca platnog prometa, navesti sljedeće obvezne elemente:

U polje »poziv na broj zaduženja« na nalogu za plaćanje za isplatu plaće poslodavac je dužan upisati sljedeće podatke:

67 OIB-MMGG-X

gdje je:

67

broj modela

OIB

OIB obveznika plaćanja javnih davanja

MMGG

MM – brojčana oznaka mjeseca za koji se isplaćuje plaća

GG – brojčana oznaka godine za koju se isplaćuje plaća

X

Podatak o plaći:

0 – isplata plaće u cijelosti

1 – isplata prvog dijela plaće

2 – isplata drugog dijela plaće

3 – isplata koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje

4 – isplata koje ne podliježe uplati doprinosa na osnovicu

(2) Elementi navedeni u stavku 1. ovoga članka obvezno se upisuju na nalog za prijenos (bezgotovinsko plaćanje) i na nalog za isplatu (gotovinsko plaćanje) kod svake isplate plaće.

(3) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na korisnike proračuna koji plaće isplaćuju preko jedinstvenog računa državnog proračuna.

III. POSTUPAK IZVJEŠĆIVANJA

Članak 8.

(1) Banke su dužne elektroničkim putem dnevno izvještavati Agenciju:

1. o odbijenim nalozima za plaćanje za isplatu plaće poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose,

2. o provedenim nalozima za plaćanje za isplatu plaće poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose,

3. o provedenim nalozima za isplatu plaće ostalih poslodavaca.

(2) Izvješće iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka, sadrži: sve elemente iz naloga za plaćanje za isplatu plaće, te podatak je li isplaćena plaća bez uplate doprinosa kod poslodavca koji nema ni jednog radnika koji je obveznik mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje i podatak o tome je li isplaćena plaća bez uplate doprinosa kod poslodavca koji zapošljava samo novozaposlene radnike.

(3) Izvješće iz stavka 1. točke 3. ovoga članka sadrži sve elemente iz naloga za plaćanje za isplatu plaće.

Članak 9.

Agencija je dužna najkasnije sljedeći dan, elektroničkim putem, izvijestiti Poreznu upravu o primljenim izvješćima iz članka 8. ove Uredbe.

Članak 10.

(1) Agencija je ovlaštena radi provedbe postupka izvješćivanja utvrditi način i rokove razmjene podataka između banaka i Agencije, između Agencije i Porezne uprave kao i tehničke uvjete koje su Agencija, banke i Porezna uprava dužne osigurati za međusobnu razmjenu.

(2) Uputu iz stavka 1. ovoga članka te njezine izmjene i/ili dopune, Agencija je obvezna odmah po donošenju objaviti na svojim internetskim stranicama.

IV. MJERE OSIGURANJA NAPLATE DOPRINOSA PREMA PLAĆI

Članak 11.

(1) U slučaju iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe, Porezna uprava određuje mjere osiguranja naplate.

(2) Mjere osiguranja naplate sastoje se u zabrani raspolaganja sredstvima na žiroračunu ili drugim računima poslodavca koji ne uplaćuje doprinose.

(3) Porezna uprava rješenjem određuje mjere osiguranja naplate iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Rješenje iz stavka 3. ovoga članka Porezna uprava donosi po službenoj dužnosti bez provedbe ispitnog postupka.

(5) Rješenje iz stavka 3. ovoga članka postaje izvršno danom donošenja.

(6) Žalba podnesena protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka ne odgađa njegovo izvršenje.

V. NADZOR NAD PRIMJENOM UREDBE

Članak 12.

Postupak nadzora provođenja odredaba ove Uredbe te pokretanje i provođenje prekršajnog postupka zbog povreda odredaba ove Uredbe provodi Porezna uprava prema odredbama Zakona o doprinosima i Općega poreznog zakona.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Za sva ostala pitanja koja nisu uređena ovom Uredbom, a odnose se na platni promet, primjenjuju se odredbe Zakona o platnom prometu.

Članak 14.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2012. godine.

Klasa: 411-01/12-01/02

Urbroj: 5030120-12-2

Zagreb, 27. travnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.