Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 49/2012 (27.4.2012.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1168

Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011 i 34/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001 – ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 – ispravak, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011 i 31/2012), u članku 2. podstavku a) Položaji I. vrste, iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. tajnik kabineta predstojnika državnog ureda 2,20«.

Dosadašnje točke 4. – 12. postaju točke 5. – 13.

U dosadašnjoj točki 4. koja postaje točka 5., radno mjesto »tajnik kabineta predstojnika državnog ureda«, briše se.

Stručni uvjeti iza dosadašnje točke 9. koja postaje točka 10. mijenjaju se i glase:

»Stručni uvjeti za točke 1. – 2. i točke 5. – 10.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora.

Stručni uvjeti za točke 3. i 4.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 12. koja postaje točka 13. riječi: »točke 10. – 12.« zamjenjuju se riječima: »točke 11. – 13.«.

Članak 2.

U članku 7. podstavku b) Radna mjesta I. vrste, točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2. – 6. postaju točke 1. – 5.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 2. koja postaje točka 1. riječi: »točke 1. – 2.« zamjenjuju se riječima: »točku 1.«.

U dosadašnjoj točki 3. koja postaje točka 2., ispred riječi: »savjetnik« dodaje se riječ: »viši«.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 3. koja postaje točka 2. broj: »3« zamjenjuje se brojem: »2«.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 6. koja postaje točka 5. riječi: »točke 4. – 6.« zamjenjuju se riječima: »točke 3. – 5.«.

Iza točke 6. koja postaje točka 5. i stručnih uvjeta za točke
4. – 6. koji postaju stručni uvjeti za točke 3. – 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

»6. savjetnik u Uredu predsjednika Vlade 2,00

Stručni uvjeti za točku 6.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/12-01/03
Urbroj: 5030106-12-5
Zagreb, 27. travnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.