Odluka o izmjeni Odluke o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce

NN 49/2012 (27.4.2012.), Odluka o izmjeni Odluke o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1173

Na temelju članka 72. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 40/2007, 152/2008, 83/2009 i 114/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2012. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O NAJVIŠOJ RAZINI CIJENE PLINA ZA POVLAŠTENE KUPCE

I.

U Odluci o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce (»Narodne novine«, br. 92/2011, 154/2011 i 38/2012), u točki I. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Najviša razina cijene plina iz stavka 1. ove točke primjenjuje se do 30. lipnja 2012. godine.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/12-01/03

Urbroj: 5030105-12-4

Zagreb, 27. travnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.