Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora

NN 49/2012 (27.4.2012.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora

HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA

1220

Na temelju članka 32. stavka 2. točke. 2., članka 32. stavka 3., članka 45. stavka 3. i članka 46. stavka 3. Zakona o reviziji (»Narodne novine« br. 146/05. i 139/08.) te članka 4. točke 33., članka 16. točaka 23. i 26. i članka 38. Statuta Hrvatske revizorske komore (»Narodne novine« br. 43/10.), Upravno vijeće je na svojoj sjednici održanoj 14. ožujka 2012. godine donijelo

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NADZORU I PROVJERI KVALITETE RADA REVIZORSKIH DRUŠTAVA, SAMOSTALNIH REVIZORA, ZAJEDNIČKIH REVIZORSKIH UREDA I OVLAŠTENIH REVIZORA

Članak 1.

U Pravilniku o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora (»Narodne novine« br. 62/11.), u članku 17. stavak 3. se briše.

Članak 2.

Članak 18. se briše.

Članak 3.

U članku 24. u stavku 2. riječi »ne dužim od 30 dana.« se brišu.

Članak 4.

U članku 26. stavku 2. riječi »od 30 (trideset) dana od datuma rješenja« zamjenjuju se riječima:

»određenom rješenjem, a koji ne može biti duži od 9 mjeseci.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od dana donošenja.

Urbroj: 251-442-01-12-01
Klasa: 003-05/12-01/4
Zagreb, 14. ožujka 2012.

Predsjednik
Hrvatske revizorske komore
Zdenko Balen, dipl. oec., v. r.