Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006

NN 50/2012 (2.5.2012.), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006

HRVATSKI SABOR

1222

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1272/2008 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. PROSINCA 2008. O RAZVRSTAVANJU, OZNAČAVANJU I PAKIRANJU TVARI I SMJESA, KOJOM SE IZMJENJUJU, DOPUNJUJU I UKIDAJU DIREKTIVA 67/548/EEZ I DIREKTIVA 1999/45/EZ I IZMJENJUJE I DOPUNJUJE UREDBA (EZ) BR. 1907/2006

Proglašavam Zakon o o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. travnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/40

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 24. travnja 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1272/2008 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. PROSINCA 2008. O RAZVRSTAVANJU, OZNAČAVANJU I PAKIRANJU TVARI I SMJESA, KOJOM SE IZMJENJUJU, DOPUNJUJU I UKIDAJU DIREKTIVA 67/548/EEZ I DIREKTIVA 1999/45/EZ I IZMJENJUJE I DOPUNJUJE UREDBA (EZ) BR. 1907/2006

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela za provedbu Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 (SL L br. 353 od 31. prosinca 2008., str. 1.-1355. – u daljnjem tekstu: Uredba 1272/2008/EZ).

Pojmovi

Članka 2.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi 1272/2008/EZ.

II. NADLEŽNO TIJELO

Nadležno tijelo

Članak 3.

Nadležno tijelo za provedbu Uredbe 1272/2008/EZ i ovoga Zakona jest Ministarstvo zdravlja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Za provedbu posebnih stručnih poslova i savjetovanja Ministarstva, ministar zdravlja (u daljnjem tekstu: ministar) može ovlastiti drugo tijelo.

Članak 4.

Ministarstvo za potrebe provedbe Uredbe 1272/2008/EZ obavlja sljedeće poslove:

1. sudjeluje s Europskom agencijom za kemikalije (u daljnjem tekstu: Agencija) u zadaćama utvrđenim Uredbom 1272/2008/EZ i izvještava Agenciju sukladno zahtjevima iz Uredbe 1272/2008/EZ,

2. sukladno članku 43. stavku 1. Uredbe 1272/2008/EZ podnosi Agenciji prijedlog usklađenog razvrstavanja i označavanja tvari,

3. sukladno članku 43. stavku 2. Uredbe 1272/2008/EZ sudjeluje u provedbi obveza iz Uredbe 1272/2008/EZ i nadležnim tijelima drugih država članica Europske unije osigurava svu potrebnu i svrhovitu pomoć,

4. sukladno članku 44. Uredbe 1272/2008/EZ obavlja službenu pomoć korisnicima,

5. dostavlja Agenciji izvješće o rezultatima službenih nadzora i drugim poduzetim provedbenim mjerama sukladno članku 46. stavku 2. Uredbe 1272/2008/EZ,

6. od dobavljača zahtijeva da mu osigura bilo koju informaciju iz članka 49. stavka 1. Uredbe 1272/2008/EZ ili te informacije zahtijeva od Agencije, ako je riječ o informacijama na temelju registracije u skladu s Uredbom 1907/2006/EZ ili prijavom sukladno članku 40. Uredbe 1272/2008/EZ,

7. sukladno članku 52. stavku 1. Uredbe 1272/2008/EZ može donijeti odgovarajuće privremene mjere i o tome obavijestiti Komisiju, Agenciju i druge države članice Europske unije, ako ima opravdanog razloga vjerovati da tvar ili smjesa zbog svog razvrstavanja, označavanja ili pakiranja predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje ljudi ili okoliš, čak i onda kad ta tvar ispunjava zahtjeve iz Uredbe 1272/2008/EZ,

8. opoziva privremenu mjeru u vezi s razvrstavanjem ili označavanjem tvari, ako ju Komisija ne odobri ili ako u roku od 3 mjeseca od odluke Komisije u skladu s postupkom iz članka 37. Uredbe 1272/2008/EZ Agenciji podnese prijedlog usklađenog razvrstavanja i označavanja u skladu s člankom 52. stavkom 2. i 3. Uredbe 1272/2008/EZ.

U obavljanju zadaća iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo surađuje s Hrvatskim zavodom za toksikologiju i antidoping.

III. NADZOR

Inspekcijski i upravni nadzor

Članak 5.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe 1272/2008/EZ i ovoga Zakona obavljaju sanitarni inspektori sukladno propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti sanitarne inspekcije te nadzor nad kemikalijama.

Upravni nadzor nad provedbom Uredbe 1272/2008/EZ i ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

Članak 6.

Nadležni sanitarni inspektor, uz ovlasti propisane propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti sanitarne inspekcije te nadzor nad kemikalijama, ima ovlast zabraniti ili ograničiti stavljanje na tržište tvari ili smjese ako:

– pravna ili fizička osoba stavlja na tržište opasnu tvar ili smjesu, a koja nije pravilno razvrstana, označena ili zapakirana u skladu s Uredbom 1272/2008/EZ te postoji opravdana sumnja da ugrožava zdravlje i okoliš.

IV. OZNAČAVANJE

Članak 7.

Naljepnica na opasnim tvarima ili smjesama koje se stavljaju na tržište Republike Hrvatske mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka naljepnica na opasnim tvarima ili smjesama za industrijsku i laboratorijsku uporabu može biti na stranom jeziku ako su svi koji je rabe na drugi odgovarajući način upoznati s opasnim svojstvima opasne tvari ili smjese.

V. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 8.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja je proizvođač, uvoznik ili daljnji korisnik ako:

1. tvar ili smjesu koja ispunjava kriterije za fizikalne opasnosti, opasnosti za zdravlje ili okoliš utvrđene u 2. do 5. dijelu Priloga I. i koja je opasna i ne razvrsta u skladu s odgovarajućim razredima opasnosti iz toga Priloga, odnosno ako tvar ili smjesu ne razvrsta u skladu s podjelom na temelju puta izlaganja ili vrste učinaka koja je predviđena u Prilogu I. Uredbe 1272/2008/EZ (članak 3. Uredbe 1272/2008/EZ),

2. tvar ili smjesu prije stavljanja u promet, ne razvrsta u skladu sa člankom 4. stavkom 1. Uredbe 1272/2008/EZ,

3. pri razvrstavanju i označavanju tvari ne uzme u obzir usklađeno razvrstavanje i označavanje iz dijela 3 Priloga VI Uredbe 1272/2008/EZ (članak 4. stavak 3. Uredbe 1272/2008/EZ),

4. ako ne poduzme sve prikladne mjere koje su mu dostupne kako bi se upoznao s novim znanstvenim i tehničkim informacijama koje mogu utjecati na razvrstavanje tvari i smjesa koje stavlja u promet (članak 15. stavak 1. Uredbe 1272/2008/EZ),

5. koristi alternativni kemijski naziv protivno članku 24. Uredbe 1272/2008/EZ,

6. usklađeno razvrstavanje i označavanje za tvar koja ispunjava kriterije iz Priloga I. Uredbe 1272/2008/EZ koristi protivno članku 36. stavku 1. Uredbe 1272/2008/EZ,

7. postupa protivno članku 5. stavku 1. i 2. Uredbe 1272/2008/EZ,

8. postupa protivno članku 6. stavku 1. i 2. Uredbe 1272/2008/EZ,

9. za evaluaciju tvari u skladu s Poglavljem 2. Naslova II. Uredbe 1272/2008/EZ u odnosu na razrede opasnosti »mutageni učinak na zametne stanice«, »karcinogenost« i »reproduktivna toksičnost« ne koristi relevantne informacije iz članka 6. stavka 1. Uredbe 1272/2008/EZ (članak 6. stavak 3. podstavak 1. i stavak 4. Uredbe 1272/2008/EZ),

10. ako ne uzme u obzir raspoložive podatke o ispitivanju smjese koji pokazuju mutageni učinak na zametne stanice, karcinogenost ili reproduktivnu toksičnost koja nije utvrđena na temelju informacija o pojedinačnim tvarima (članak 6. stavak 3. podstavak 2. Uredbe 1272/2008/EZ),

11. postupi protivno članku 6. stavku 5. Uredbe 1272/2008/EZ,

12. postupi protivno članku 8. stavku 1. Uredbe 1272/2008/EZ,

13. pri utvrđivanju fizikalnih opasnosti tvari ili smjesa ne obavi ispitivanja u skladu s člankom 8. stavku 2., 3. i 5. Uredbe 1272/2008/EZ,

14. postupi protivno članku 8. stavku 6. Uredbe 1272/2008/EZ,

15. postupi protivno članku 9. stavku 1., 2. i 3. Uredbe 1272/2008/EZ,

16. ako pri ocjenjivanju ne koristi načela premošćivanja u Odjeljku 1.1.3. i pojedinim odjeljcima 3. i 4. dijela Priloga I. Uredbe 1272/2008/EZ, ako su raspoložive samo informacije iz članka 6. stavka 5. Uredbe 1272/2008/EZ,

17. ako ne ocijeni informacije primjenom metode ili metoda opisanih u pojedinim odjeljcima 3. i 4. dijela Priloga I. Uredbe 1272/2008/EZ, ako te informacije ne dopuštaju primjenu načela premošćivanja niti načela za primjenu stručne prosudbe i određivanje dokazne snage, kako je opisano u 1. dijelu Priloga I. Uredbe 1272/2008/EZ (članak 9. stavak 4. podstavak 2. Uredbe 1272/2008/EZ),

18. ako kod ocjenjivanja raspoloživih informacija za potrebe razvrstavanja, ne uzme u obzir oblike i agregatna stanja u kojima se tvar ili smjesa stavlja u promet i u kojima je realno očekivati da će se koristiti (članak 9. stavak 5. Uredbe 1272/2008/EZ),

19. postupi protivno članku 10. stavku 1. podstavku 2. i 3., članku 10. stavku 4. podstavku 2. i članku 10. stavku 5. Uredbe 1272/2008/EZ,

20. kod razvrstavanja ne uzme u obzir da tvar sadrži drugu tvar koja je sama razvrstana kao opasna, bilo u obliku identificirane nečistoće, dodatka ili pojedinačnog sastojka, ako je koncentracija identificirane nečistoće, dodatka odnosno pojedinačnog sastojka jednaka ili viša od odgovarajuće prijelomne vrijednosti u skladu s Odjeljkom 1.1.2.2. Priloga I. Uredbe 1272/2008/EZ (članak 11. stavak 1. i 2. Uredbe 1272/2008/EZ),

21. postupi protivno članku 12. Uredbe 1272/2008/EZ,

22. postupi protivno članku 13. Uredbe 1272/2008/EZ,

23. ako promjeni razvrstavanje smjese ako se kod ocjenjivanja informacija pokaže jedan od slučajeva iz članka 14. stavka 1. Uredbe 1272/2008/EZ,

24. ne razvrsta smjesu s obzirom na eksplozivna, oksidirajuća i zapaljiva svojstva, kako je navedeno u 2. dijelu Priloga I. Uredbe 1272/2008/EZ, a nije ispunjen nijedan od zahtjeva iz članka 14. stavka 2. Uredbe 1272/2008/EZ (članak 14. stavak 2. Uredbe 1272/2008/EZ),

25. ne provede novu evaluaciju u slučajevima iz članka 15. stavka 2. Uredbe 1272/2008/EZ,

26. ne prilagodi razvrstavanje tvari ili smjese u skladu s rezultatima nove evaluacije (članak 15. stavak 4. Uredbe 1272/2008/EZ),

27. ne razvrsta tvari koje se ne stavljaju u promet u skladu s Glavom II. Uredbe 1272/2008/EZ (članak 4. stavak 2. Uredbe 1272/2008/EZ),

28. ne dostavi Agenciji obrazloženje za drugačije razvrstavanje tvari od razvrstavanja koje je već uvršteno u popis razvrstavanja i označavanja (članak 16. stavak 1. Uredbe 1272/2008/EZ),

29. tvari koje stavlja u promet ne prijavi Agenciji (članak 40. stavak 1. Uredbe 1272/2008/EZ),

30. postupa protivno članku 7. Uredbe 1272/2008/EZ.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba.

Za pokušaj prekršaja iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka kaznit će se počinitelj prekršaja.

Članak 9.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja je dobavljač ako:

1. ne osigura da tvar ili smjesa razvrstana kao opasna, prije stavljanja u promet bude označena i zapakirana u skladu s Glavom III. i IV. Uredbe 1272/2008/EZ (članak 4. stavak 4. Uredbe 1272/2008/EZ),

2. ambalaža tvari ili smjese koja je razvrstana kao opasna nema naljepnicu, koja sadrži elemente iz članka 17. stavka 1. Uredbe 1272/2008/EZ,

3. naljepnica na tvari ili smjesi koja se stavlja u promet nije na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, osim iznimno kada naljepnica na opasnim tvarima ili smjesama za industrijsku i laboratorijsku uporabu može biti na stranom jeziku ako su svi koji je rabe na drugi odgovarajući način upoznati s opasnim svojstvima opasne tvari ili smjese (članak 7. ovoga Zakona),

4. koristi alternativno kemijsko ime protivno članku 24. stavku 7. i 9. Uredbe 1272/2008/EZ,

5. postupa protivno članku 25. stavku 3. i 4. Uredbe 1272/2008/EZ,

6. pri označavanju ne poštuje načela prvenstva za piktograme opasnosti, oznake obavijesti ili za obavijesti o mjerama opreza (članak 26., 27. i 28. Uredbe 1272/2008/EZ),

7. pri označavanju i pakiranju tvari ili smjesa s izuzećem od zahtjeva označavanja i pakiranja ne poštuje pravila iz članka 29. Uredbe 1272/2008/EZ,

8. postupa protivno članku 30. stavku 1. Uredbe 1272/2008/EZ,

9. ne osigura da se naljepnica dopuni u roku od 18 mjeseci u slučajevima koji nisu obuhvaćeni člankom 30. stavkom 1. Uredbe 1272/2008/EZ (članak 30. stavak 2. Uredbe 1272/2008/EZ),

10. ne poštuje opća pravila za postavljanje naljepnica, položaj informacija i posebna pravila za označavanje vanjske ambalaže, unutarnje ambalaže i jedinične ambalaže (članak 29., 30. i 31. Uredbe 1272/2008/EZ),

11. ne poštuje odredbe u vezi s ambalažom koja sadrži opasne tvari ili smjese (članak 35. Uredbe 1272/2008/EZ),

12. kod oglašavanja tvari koje su razvrstane kao opasne, ne navede razrede opasnosti, odnosno kategorije opasnosti (članak 48. stavak 1. Uredbe 1272/2008/EZ),

13. kod svakog oglašavanja smjesa koje su razvrstane kao opasne, odnosno koje su obuhvaćene člankom 25. stavkom 6. Uredbe 1272/2008/EZ za koje i fizičke osobe mogu sklopiti kupoprodajni ugovor, a da prethodno nisu vidjele naljepnicu, ne navede vrstu ili vrste opasnosti koje su navedene na naljepnici (članak 48. stavak 2. Uredbe 1272/2008/EZ),

14. postupa protivno članku 49. stavku 1. i 3. Uredbe 1272/2008/EZ.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba.

Za pokušaj prekršaja iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka kaznit će se počinitelj prekršaja.

Članak 10.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja je distributer ako postupa protivno članku 4. stavku 5. Uredbe 1272/2008/EZ.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba.

Za pokušaj prekršaja iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se počinitelj prekršaja.

Članak 11.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja je daljnji korisnik i koja kod ispunjavanja svojih obveza iz članka 4. stavka 1. i 4. Uredbe 1272/2008/EZ koristi razvrstavanje tvari, odnosno smjese koje je odredio jedan od subjekata u lancu opskrbe u skladu s Glavom II. Uredbe 1272/2008/EZ i promijeni sastav tvari ili smjese (članak 4. stavka 6. Uredbe 1272/2008/EZ).

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba.

Za pokušaj prekršaja iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se počinitelj prekršaja.

Članak 12.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja je dobavljač ili daljnji korisnik ako Ministarstvu i Hrvatskom zavodu za toksikologiju i antidoping ne dostavi sve informacije ili dostavi manjkave informacije (članak 45. stavak 3. Uredbe 1272/2008/EZ).

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba.

Za pokušaj prekršaja iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se počinitelj prekršaja.

Članak 13.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja umjesto dobavljača kao osoba odgovorna za likvidaciju dobavljača kao pravne osobe ili kao osoba koja preuzme odgovornost za stavljanje u promet pojedine tvari ili smjese ne ispuni obveze iz članka 49. stavka 1. Uredbe 1272/2008/EZ (članak 49. stavak 2. Uredbe 1272/2008/EZ).

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba.

Za pokušaj prekršaja iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se počinitelj prekršaja.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 541-01/12-01/02

Zagreb, 20. travnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.