Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

NN 50/2012 (2.5.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

HRVATSKI SABOR

1225

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNOJ KOMORI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. travnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/43

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 24. travnja 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNOJ KOMORI

Članak 1.

U Zakonu o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (»Narodne novine«, br. 30/09. i 127/10.) u članku 4. podstavci 7. i 8. brišu se.

Članak 2.

Članak 4.a briše se.

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»U obavljanju djelatnosti Komora uspostavlja sustav praćenja mjera iz članka 4. podstavka 3. do 6. ovoga Zakona.«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 2. iza riječi: »Komore;« dodaju se riječi: »način određivanja iznosa i način plaćanja članarine;«.

Članak 5.

U članku 9. riječ: »obvezno« zamjenjuje se riječju: »dobrovoljno«.

Članak 6.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Članovi Komore mogu biti fizičke i pravne osobe koje se bave poljoprivredom.«.

Članak 7.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za rad Komore osiguravaju se iz:

– članarina,

– sredstava ostvarenih obavljanjem vlastite djelatnosti te

– izvanrednih prihoda (darovi, sponzorstva, donacije i dr.)«.

Članak 8.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Članarina iz članka 24. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona je obvezna za sve članove i uplaćuje se na račun Komore.

(2) Način određivanja iznosa članarine te način i rokovi plaćanja članarine propisuju se Statutom Komore.«.

Članak 9.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Skupština Komore uskladit će Statut i druge opće akte Komore s odredbama ovoga Zakona.

Članak 10.

(1) Fizičke i pravne osobe koje su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona članovi Komore sukladno članku 9. Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (»Narodne novine«, br. 30/09. i 127/10.) dužne su izvijestiti Skupštinu Komore o svom članstvu u Komori u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta i drugih općih akata Komore.

(2) Fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka brisat će se iz članstva u Komori ukoliko u roku iz stavka 1. ovoga članka ne izvijeste Komoru o članstvu sukladno ovome Zakonu.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-01/12-01/01

Zagreb, 20. travnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.