Zakon o izmjenama Zakona o prostornom uređenju i gradnji

NN 50/2012 (2.5.2012.), Zakon o izmjenama Zakona o prostornom uređenju i gradnji

HRVATSKI SABOR

1226

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. travnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/44

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 24. travnja 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

Članak 1.

U Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.) u članku 27. stavku 2. brojka: »9« zamjenjuje se brojkom: »7«.

Članak 2.

U članku 114. stavku 1. podstavku 3. na kraju podstavka umjesto zareza stavlja se točka, a podstavak 4. briše se.

Članak 3.

U članku 221. stavku 1. podstavku 3. na kraju podstavka umjesto zareza stavlja se točka, a podstavak 4. briše se.

Članak 4.

U članku 226. stavku 10. riječi: »i građevinskoj inspekciji« brišu se.

Članak 5.

U članku 268.a stavku 1. brojčana oznaka stavka: »(1)« briše se.

Stavak 2. briše se.

Članak 6.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 90/11.) u članku 116. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 350-01/12-01/01

Zagreb, 20. travnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.