Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o grobljima

NN 50/2012 (2.5.2012.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o grobljima

HRVATSKI SABOR

1227

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O GROBLJIMA

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o grobljima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. travnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/45

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 24. travnja 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O GROBLJIMA

Članak 1.

U Zakonu o grobljima (»Narodne novine«, broj 19/98.) u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Groblje je ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna infrastruktura i u pravilu prateće građevine.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Prateće građevine se grade unutar ograđenog prostora zemljišta koje čini groblje, odnosno izvan toga prostora ako je to planirano prostornim planom jedinice lokalne samouprave.«.

Članak 2.

Ministar nadležan za poslove komunalnog gospodarstva uskladit će Pravilnik o grobljima (»Narodne novine«, broj 99/02.) s ovim Zakonom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 564-02/12-01/01

Zagreb, 20. travnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.

Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.
listopad 2018.