Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

NN 50/2012 (2.5.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

HRVATSKI SABOR

1228

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. travnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/46

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 24. travnja 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 138/06., 152/08., 43/09. i 88/10.) u članku 25. stavku 1. točka 4. briše se.

Dosadašnje točke 5. i 6. postaju točke 4. i 5.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. i stavak 3. koji glase:

»(2) Dokazom o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. točke 2. ovoga članka za ugostiteljski objekt kamp koji se nalazi na turističkom zemljištu u kampovima smatra se i rješenje Hrvatskog fonda za privatizaciju ili uvjerenje tijela nadležnog za upravljanje državnom imovinom o nekretninama koje su procijenjene u društveni kapital društvenog poduzeća u postupku pretvorbe odnosno unesene u temeljni kapital trgovačkog društva u postupku privatizacije. Na temelju ovih dokaza Ministarstvo turizma može, do donošenja rješenja sukladno sklopljenom ugovoru o koncesiji na turističkom zemljištu u kampovima prema posebnom propisu kojim je uređeno turističko zemljište, ugostitelju izdati privremeno rješenje o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju kampa. Po sklapanju ugovora o koncesiji Ministarstvo turizma po službenoj dužnosti donosi rješenje o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju kampa sukladno ugovoru o koncesiji i utvrđenom činjeničnom stanju.

(3) Ukoliko se u upravnom postupku izdavanja rješenja iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da se u poslovnom prostoru ili objektu za koji je podnesen zahtjev za izdavanje rješenja već obavljala ugostiteljska djelatnost, u tom postupku se ne utvrđuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. točke 3., 4. i 5. ovoga članka, pod uvjetom da novi ugostitelj nastavlja obavljati ugostiteljsku djelatnost u istoj vrsti, odnosno kategoriji ugostiteljskog objekta, da propisani uvjeti za tu vrstu, odnosno kategoriju u međuvremenu nisu izmijenjeni te da u ugostiteljskom objektu nije došlo do bitnih promjena vezanih za ispunjavanje propisanih uvjeta uređenja i opreme za tu vrstu i kategoriju.«.

Iza dosadašnjeg stavka 2., koji postaje stavak 4., dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Ukoliko se u upravnom postupku izdavanja rješenja o ispunjavanju uvjeta za posebni standard iz stavka 3. ovoga članka utvrdi da je u poslovnom prostoru za koji je podnesen zahtjev za izdavanje rješenja već bio utvrđen posebni standard ugostiteljskog objekta u tom postupku se ne utvrđuje ispunjavanje uvjeta utvrđenih propisom iz članka 16. stavka 2. ovoga Zakona, pod uvjetom da novi ugostitelj nastavlja obavljati ugostiteljsku djelatnost u istoj vrsti, odnosno kategoriji ugostiteljskog objekta i istog posebnog standarda, da propisani uvjeti za dodjelu posebnog standarda u međuvremenu nisu izmijenjeni te da u ugostiteljskom objektu nije došlo do bitnih promjena vezanih za ispunjavanje propisanih uvjeta uređenja i opreme za utvrđivanje posebnog standarda.

(6) U slučaju iz stavka 3. i 5. ovoga članka ugostitelj je dužan uz zahtjev priložiti izjavu da nije došlo do bitnih promjena vezanih za ugostiteljski objekt, sukladno propisanom istim odredbama.«.

Članak 2.

U članku 26. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– ako se utvrdi prestanak ispunjavanja nekog od uvjeta propisanih člankom 25. stavkom 1. točkama 1., 3. ili 4. ovoga Zakona«.

Iza podstavka 3. dodaje se podstavak 4. koji glasi:

»– ako ugostitelju bude odbijen zahtjev za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u vlasništvu Republike Hrvatske.«.

Članak 3.

U članku 28. stavku 4. točki 1. brojka: »8« zamjenjuje se brojkom: »10«, a brojka: »16« zamjenjuje se brojkom: »20«.

U točki 2. brojka: »7« zamjenjuje se brojkom: »10«, a brojka: »25« zamjenjuje se brojkom: »30«.

Članak 4.

U članku 33. stavku 2. točka 5. briše se.

Dosadašnja točka 6. postaje točka 5.

U stavku 3. riječi: »i 5.« brišu se.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka nasljednik iznajmljivača utvrđen u rješenju o nasljeđivanju, odnosno osoba koja je od iznajmljivača darovanjem ili na temelju ugovora o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju stekla pravo vlasništva nad nekretninom u slučaju opravdane nemogućnosti iznajmljivača da nastavi s pružanjem usluge (bolest, starost, poslovna nesposobnost i sl.) može nastaviti pružati ugostiteljske usluge u domaćinstvu kao iznajmljivač, sukladno rješenju o odobrenju izdanom ranijem iznajmljivaču, uz ishođenje rješenja o odobrenju koje će na njegov zahtjev izdati nadležni ured pod uvjetom da može biti iznajmljivačem u smislu članka 28. ovoga Zakona i da ispunjava uvjete iz stavka 2. točke 2. i 3. ovoga članka. Uz zahtjev se obvezno prilaže izjava da nije došlo do bitnih promjena vezanih za objekt koji bi utjecali na prestanak ispunjavanja propisanih uvjeta uređenja i opreme za vrstu i kategoriju objekta u kojem se pružaju usluge. U slučaju da više nasljednika i/ili daroprimatelja, koji nisu suvlasnici nekretnine u kojoj se usluge pružaju, zatraže izdavanje rješenja o odobrenju isto će im se izdati za njima pripadajući smještajni kapacitet, a u slučaju da ima više nasljednika, daroprimatelja i/ili davatelja uzdržavanja koji su suvlasnici takve nekretnine rješenje će se izdati onom koji ishodi suglasnosti svih ostalih suvlasnika.«.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »i 5.«.

Članak 5.

U članku 37. stavku 1. točki 1. iza zareza dodaju se riječi: »osim ukoliko nasljednik iznajmljivača ne nastavi obavljati pružanje ugostiteljskih usluga sukladno članku 33. stavku 6. ovoga Zakona,«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. ako se utvrdi prestanak ispunjavanja nekog od uvjeta propisanih člankom 33. stavkom 2. točkama 1., 2., 3. ili 4. ovoga Zakona«.

Članak 6.

U članku 47. stavku 1. točki 1. brojka: »8« zamjenjuje se brojkom: »10«, a brojka: »16« zamjenjuje se brojkom: »20«.

U točki 2. brojka: »7« zamjenjuje se brojkom: »10«, a brojka: »25« zamjenjuje se brojkom: »30«.

U točki 13. u zagradi iza brojke: »1.« dodaju se riječi: »i 6.«.

Članak 7.

U članku 53. stavku 1. riječi: »u roku od 4 godine od dana stupanja na snagu propisa iz članka 15. stavka 2. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »do 30. travnja 2015.«.

Članak 8.

(1) Fizičke osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, a nisu uskladile svoje poslovanje sukladno odredbi članka 55. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 138/06., 152/08., 43/09. i 88/10.) i nije im izdano rješenje prema članku 55. stavku 3. toga Zakona, mogu nastaviti pružati ugostiteljske usluge sukladno odredbama Zakona.

(2) Fizičkim osobama koje su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladile svoje poslovanje sukladno odredbi članka 55. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 138/06., 152/08., 43/09. i 88/10.) nadležni će ured na njihov zahtjev, izdati rješenje za veći smještajni kapacitet, ali najviše do maksimalnog smještajnog kapaciteta propisanog odredbama ovoga Zakona, bez ponovnog utvrđivanja uvjeta iz članka 33. Zakona. Uz zahtjev se obvezno prilaže izjava da nije došlo do bitnih promjena vezanih za objekt i opremu objekta u kojem se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu.

Članak 9.

Na postupke započete do stupanja na snagu ovoga Zakona primijenit će se odredbe članka 1., 3. i 8. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 335-02/12-01/01

Zagreb, 20. travnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.