Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost

NN 51/2012 (4.5.2012.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1247

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 24. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 22/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2012. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNOG ZAVODA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost (u daljnjem tekstu: Državni zavod), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Državnog zavoda, njihov djelokrug i način upravljanja, te okvirni broj državnih službenika i namještenika za obavljanje poslova iz djelokruga Državnog zavoda, način planiranja poslova, radno vrijeme, održavanje uredovnih dana, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad Državnog zavoda.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG

Članak 2.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Državnog zavoda ustrojavaju se unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Sektor za nuklearnu sigurnost i inspekciju,

2. Sektor za radiološku sigurnost,

3. Samostalna služba za zajedničke poslove.

1. SEKTOR ZA NUKLEARNU SIGURNOST I INSPEKCIJU

Članak 3.

Sektor za nuklearnu sigurnost i inspekciju izdaje odobrenja za obavljanje nuklearne djelatnosti; provodi nezavisne analize sigurnosti; izdaje rješenja, suglasnosti, odnosno posebne uvjete za smještaj, projektiranje, gradnju, uporabu te razgradnju objekta u kojem se obavlja nuklearna djelatnost, prati tehnologije razgradnje nuklearnih elektrana i zbrinjavanja radioaktivnog otpada porijeklom iz nuklearnih elektrana ili istrošenog nuklearnog goriva; vodi očevidnike o rješenjima i suglasnostima, koje izdaje u okviru svojih ovlasti; vodi registar nuklearnih djelatnosti i materijala; izdaje odobrenja za prijevoz i provoz izvora ionizirajućeg zračenja; vodi i nadzire evidencije o prijevozu i provozu izvora ionizirajućeg zračenja; obavlja poslove vezane uz fizičku sigurnost radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata te radioaktivnog otpada; obavlja upravne i stručne poslove vezane uz obavljanje inspekcijskih poslova u prvom stupnju vezanih uz nadzor provedbe zakona, drugih propisa i općih akata kojima se uređuje područje radiološke i nuklearne sigurnosti; organizira sustav pripravnosti za slučaj izvanrednog događaja; osigurava upravljanje u slučaju radiološke nezgode/nesreće, te stručnu pomoć u slučaju nuklearne nezgode/nesreće, osigurava stručnu pomoć prilikom kontrole neovlaštenog prometa nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala, uključujući promet preko državne granice; vodi evidencije vezane uz nadzor neovlaštenog prometa nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala; provodi obveze koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim konvencijama i bilateralnim sporazumima, a odnose se na nuklearnu sigurnost, sigurnost prijevoza radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva, pripravnost za slučaj nuklearne ili radiološke nesreće, te primjenu mjera zaštite u svrhu neširenja nuklearnog oružja; izrađuje upute za provođenje međunarodnih preporuka i normi; sudjeluje u izradi pravilnika i drugih akata radi provođenja dijela zakona koji se odnosi na djelokrug rada sektora; ovlašćuje izvršitelje za nuklearnu sigurnost; potiče znanstvena, stručna, statistička i druga istraživanja iz područja djelokruga sektora; surađuje s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, drugim međunarodnim i domaćim organizacijama, ustanovama i udrugama, koordinira obveze koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim konvencijama, ugovorima i sporazumima, a odnose se na nuklearnu sigurnost; obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za nuklearnu sigurnost i inspekciju, ustrojavaju se:

1.1. Služba za nuklearnu sigurnost,

1.2. Služba za inspekciju i izvanredni događaj.

1.1. Služba za nuklearnu sigurnost

Članak 4.

Služba za nuklearnu sigurnost izdaje odobrenja za obavljanje nuklearne djelatnosti; provodi nezavisne analize sigurnosti; izdaje rješenja, suglasnosti, odnosno posebne uvjete za smještaj, projektiranje, gradnju, uporabu te razgradnju objekta u kojem se obavlja nuklearna djelatnost; vodi registar nuklearnih djelatnosti; vodi očevidnike o rješenjima i suglasnostima, koje izdaje u okviru svojih ovlasti; sudjeluje u izradi pravilnika i drugih akata radi provođenja dijela zakona koji se odnose na nuklearnu sigurnost, prijevoz i provoz te fizičku sigurnost radioaktivnih izvora i nuklearnog materijala; izrađuje upute za provođenje međunarodnih preporuka i normi; Služba je odgovorna za praćenje tehnologije, davanje stručnih mišljenja i izdavanje rješenja, dozvola i suglasnosti iz područja razgradnje i dekontaminacije nuklearnih objekata; izdaje odobrenja za prijevoz i provoz izvora ionizirajućeg zračenja, te vodi i nadzire evidencije o prijevozu i provozu izvora ionizirajućeg zračenja; obavlja poslove vezane uz fizičku sigurnost radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata te radioaktivnog otpada; ovlašćuje izvršitelje za nuklearnu sigurnost; provodi obveze koje proizlaze iz jamstva koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim organizacijama IAEA i EURATOM; daje mišljenje u postupku davanja suglasnosti vezano uz fizičku sigurnost; surađuje s obavještajnom zajednicom i policijom po pitanjima fizičke sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja i nuklearnih objekata; provodi obveze koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim konvencijama i sporazumima s organizacijama NATO, CTBTO i NSG, a tiču se nuklearne i radiološke sigurnosti i neširenja nuklearnog oružja; prati stanje sigurnosti nuklearnih postrojenja u regiji i provodi procjenu opasnosti od mogućih nuklearnih nesreća u njima. Služba obavlja i poslove vezane uz posebnu opremu, te robu dvojne i vojne namjene; surađuje s drugim tijelima državne uprave nadležnima za takvu robu. Sudjeluje u provedbi i pripravnosti za slučaj izvanrednog događaja. Obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

1.2. Služba za inspekciju i izvanredni događaj

Članak 5.

Služba za inspekciju i izvanredni događaj obavlja upravne i stručne poslove vezane uz: obavljanje inspekcijskih poslova u prvom stupnju vezanih uz nadzor provedbe zakona, drugih propisa i općih akata kojima se uređuje područje radiološke i nuklearne sigurnosti; organiziranje i provedba sustava pripravnosti za slučaj izvanrednog događaja; osiguravanje stručne pomoći u slučaju radiološke ili nuklearne nezgode/nesreće; pripremanje i provođenje potrebne stručne i tehničke aktivnosti programa pripravnosti i djelovanja u slučaju izvanrednog događaja; pripremanje obavijesti za sredstva javnog informiranja, nadležna tijela, organizacije, udruge i međunarodne institucije o izvanrednim događajima vezanim uz izvore ionizirajućeg zračenja; prikupljanje podataka i informacija o radiološkoj ili nuklearnoj nesreći, suradnju s odgovarajućim centrima drugih zemalja, analizu i procjenu potencijalnih posljedica radiološke ili nuklearne nesreće i pripremu temeljnih stručnih podloga za donošenje odluka o poduzimanju mjera zaštite i spašavanja stanovništva; organiziranje i nadzor provedbe sanacije posljedica nezgode; kontrolu neovlaštenog prometa nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala, uključujući promet preko državne granice; zbrinjavanje otkrivenog nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala; vođenje evidencija vezanih uz nadzor neovlaštenog prometa nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala; sudjelovanje u izradi pravilnika i drugih akata radi provođenja dijela zakona koji se odnose na inspekcijski nadzor, izvanredni događaj i kontrolu prometa.

Za obavljanje poslova Službe za inspekciju i izvanredni događaj, ustrojavaju se:

1.2.1. Odjel za inspekciju,

1.2.2. Odjel za izvanredni događaj i kontrolu prometa.

1.2.1. Odjel za inspekciju

Članak 6.

Odjel za inspekciju obavlja inspekcijske poslove u prvom stupnju vezane uz nadzor provedbe zakona, drugih propisa i općih akata kojima se uređuje područje radiološke i nuklearne sigurnosti. Obavlja inspekcijski nadzor u prvom stupnju nad korištenjem izvora ionizirajućeg zračenja, nad nabavom, uvozom, izvozom, prijevozom i provozom izvora ionizirajućeg zračenja preko teritorija Republike Hrvatske i nad svakom drugom vrstom prometa izvora ionizirajućeg zračenja te nad provedbom mjera radiološke, nuklearne i fizičke sigurnosti, te mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja. Obavlja inspekcijski nadzor u prvom stupnju, a po potrebi i provođenje pregleda uvjeta rada s izvorima ionizirajućeg zračenja, te mjerenje propisanih elemenata i ovjeru kvalitete uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje. Obavlja inspekcijski nadzor u prvom stupnju nad zbrinjavanjem radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih radioaktivnih izvora i izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti te istrošenog nuklearnog goriva uključivši uvoz, prijevoz, skladištenje, korištenje i odlaganje ili izvoz te provoz radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih radioaktivnih izvora i izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti. Odjel sudjeluje u provedbi inspekcijskog nadzora u prvom stupnju nad izgradnjom građevina koje podliježu odredbama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti u dijelu iz svoje nadležnosti. Obavlja inspekcijski nadzor u prvom stupnju nad radom ovlaštenih stručnih tehničkih servisa. Obavlja inspekcijski nadzor u prvom stupnju nad radom ovlaštenih izvršitelja za nuklearnu sigurnost. Sudjeluje u izradi pravilnika i drugih akata. Vodi očevidnike o zapisnicima i rješenjima koje izdaje u okviru svojih ovlasti.

1.2.2. Odjel za izvanredni događaj i kontrolu prometa

Članak 7.

Odjel za izvanredni događaj i kontrolu prometa osigurava stručnu pomoć tijelu državne uprave koje provodi poslove vodeće organizacije u kriznim stanjima u slučaju radiološke ili nuklearne nezgode/nesreće. Odjel organizira sustav pripravnosti za slučaj izvanrednog događaja. Odjel priprema i provodi potrebne stručne i tehničke aktivnosti programa pripravnosti i djelovanja u slučaju izvanrednog događaja koji uključuje radiološku ili nuklearnu nesreću ili nezgodu. Odjel provodi mjere i aktivnosti temeljem Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencijama u slučaju izvanrednoga događaja, te priručnika, operativnih planova i postupaka za provođenje Uredbe, te je zadužen za periodičke provjere učinkovitosti dijelova ili cjeline plana pripravnosti i odgovora na izvanredni događaj. Odjel priprema obavijesti za sredstva javnog informiranja, nadležna tijela, organizacije, udruge i međunarodne institucije o izvanrednim događajima vezanim uz izvore ionizirajućeg zračenja. Zadaci i obveze Odjela uključuju naročito prikupljanje podataka i informacija o radiološkoj ili nuklearnoj nesreći, suradnju s odgovarajućim centrima drugih zemalja, analizu i procjenu opasnosti te posljedica radiološke ili nuklearne nesreće i pripremu temeljnih stručnih podloga za donošenje odluka o poduzimanju mjera zaštite i spašavanja stanovništva. U slučaju radiološke nezgode Odjel organizira i nadzire provedbu sanacije posljedica nezgode. Odjel neposredno surađuje s carinom i policijom te ostalim tijelima državne uprave u svrhu sprječavanja neovlaštenog prometa nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala, uključujući promet preko državne granice, te određuje potrebne radnje u slučaju njihova otkrivanja. Kontinuirano osigurava stručnu pomoć i podršku carinskim službenicima u slučajevima otkrivanja robe za koju postoji opravdana sumnja da je onečišćena radionuklidima ili sadrži radioaktivne izvore, kod donošenja odluke o daljnjem postupanju. Po potrebi poduzima i radnje za zbrinjavanje otkrivenog nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala. Odjel vodi evidencije o slučajevima pružanja stručne pomoći tijelima državne uprave kao što su policija, carina i granična policija, u nadzoru neovlaštenog prometa nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala, te prosljeđuje podatke u odgovarajuću bazu podataka Međunarodne agencije za atomsku energiju (ITDB). Surađuje i izmjenjuje podatke o namjernom i nenamjernom neovlaštenom prometu nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala s nadležnim tijelima i institucijama u regiji. Sudjeluje u izradi pravilnika i drugih akata radi provođenja dijela zakona koji se odnose na izvanredni događaj i kontrolu prometa. Obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

2. SEKTOR ZA RADIOLOŠKU SIGURNOST

Članak 8.

Sektor za radiološku sigurnost obavlja upravne i stručne poslove vezane uz: oblikovanje standarda i metoda u praćenju stanja zaštite od ionizirajućeg zračenja; davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, te davanje dozvola za nabavu, uvoz, izvoz i uporabu izvora ionizirajućeg zračenja; ovlašćivanje stručnih tehničkih servisa za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja; davanja dozimetrijske procjene izloženosti ionizirajućem zračenju izloženih radnika i stanovništva od medicinskog izlaganja prilikom dijagnostičkih i terapijskih postupaka; vođenje očevidnika o odobrenjima, dozvolama, suglasnostima, rješenjima i potvrdama, te vođenje i nadziranje očevidnika o izvorima ionizirajućeg zračenja, nositeljima odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, korisnicima, izloženim radnicima, stupnju ozračenosti izloženih radnika te stupnju ozračenosti osoba izloženih medicinskom ozračenju i drugih osoba; poticanje znanstvenih, stručnih, statističkih i drugih istraživanja, proučavanje i procjenu utjecaja ionizirajućeg zračenja; sudjelovanje u izradi pravilnika i drugih akata radi provođenja dijela zakona koji se odnosi na zaštitu od ionizirajućeg zračenja; sudjelovanje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole, dozvole za uklanjanje i izdavanje uporabne dozvole za građevine u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavlja djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja; izrađivanje stručnih podloga za nastavne programe i planove za redovito i dopunsko obrazovanje te obnovu znanja iz područja zaštite od ionizirajućeg zračenja; utvrđivanje udovoljavanja pravnih osoba propisanim uvjetima za organizaciju i provedbu dopunskog obrazovanja i obnove znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja; poredbena ispitivanja među ovlaštenim stručnim tehničkim servisima koji provode mjerenje osobnog ozračenja; organizaciju, a po potrebi i provođenje ispitivanja prisutnosti vrste i jakosti ionizirajućeg zračenja u okolišu, ljudskoj i stočnoj hrani, lijekovima i predmetima opće uporabe u redovitim uvjetima te u slučaju sumnje na izvanredni događaj; procjenu izloženosti stanovništva od izlaganja ionizirajućem zračenju od radionuklida iz okoliša; praćenje izloženosti radionuklidima nastalim u radnim aktivnostima i njihovog ispuštanja u okoliš; vođenje evidencija o stanju radioaktivnosti u okolišu; izvještavanje o stanju radioaktivnosti u okolišu; davanje prijedloga za provođenje međunarodnih preporuka i normi u području praćenja i ispitivanja prisustva vrste i jakosti ionizirajućeg zračenja u okolišu; poticanje i podupiranje znanstveno-istraživačkih i razvojno-istraživačkih radova u skladu s potrebama i zahtjevima praćenja i ispitivanja prisutnosti vrste i jakosti ionizirajućeg zračenja u okolišu; davanja odobrenja za djelatnosti s radioaktivnim otpadom, vođenje i nadziranje evidencija o radioaktivnim otpadu; sudjelovanje u provedbi i pripravnosti za slučaj izvanrednog događaja. Sektor obavlja i koordinira poslove tehničke i druge suradnje s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (ITDB), drugim međunarodnim i domaćim organizacijama, ustanovama i udrugama, koordinira obveze koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim konvencijama, ugovorima i sporazumima, a odnose se na radiološku i nuklearnu sigurnost; obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za radiološku sigurnost, ustrojavaju se:

2.1. Služba za djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja i dozimetriju,

2.2. Služba za okoliš i radioaktivni otpad.

2.1. Služba za djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja i dozimetriju

Članak 9.

Služba za djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja i dozimetriju izdaje odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja te dozvole za nabavu, uvoz, izvoz i uporabu izvora ionizirajućeg zračenja. Vodi i nadzire očevidnike o odobrenjima, dozvolama, suglasnostima, rješenjima i potvrdama vezano uz izvore ionizirajućeg zračenja te o izvorima ionizirajućeg zračenja, nositeljima odobrenja za obavljanje djelatnosti i korisnicima izvora ionizirajućeg zračenja. Obavlja poslove prijave i odjave izloženih radnika za dozimetrijski nadzor, vodi očevidnike o izloženim radnicima, stupnju ozračenosti izloženih radnika te stupnju ozračenosti osoba izloženih medicinskom ozračenju i drugih osoba, o zdravstvenoj sposobnosti izloženih radnika, kao i o stručnoj osposobljenosti izloženih radnika za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja. Priprema i dostavlja podatke potrebne za izradu izvješća o stupnju ozračenja izloženih radnika. Prikuplja podatke o broju i vrsti dijagnostičkih i terapijskih postupaka uporabom izvora ionizirajućeg zračenja te o utrošenim otvorenim radioaktivnim izvorima. Daje dozimetrijske procjene izloženosti ionizirajućem zračenju izloženih radnika, te stanovništva prilikom medicinskog izlaganja kod dijagnostičkih i terapijskih postupaka. Oblikuje standarde i metode u praćenju stanja zaštite od ionizirajućeg zračenja, vezano uz izvore ionizirajućeg zračenja. Usklađuje podatke iz očevidnika sa stvarnim stanjem. Potiče znanstvena, stručna, statistička i druga istraživanja, proučavanje i procjenu utjecaja ionizirajućeg zračenja. Sudjeluje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole, dozvole za uklanjanje i u postupku izdavanja uporabne dozvole za građevine u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavlja djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja. Ovlašćuje stručne tehničke servise za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja. Vodi i nadzire očevidnike o ovlaštenim stručnim tehničkim servisima. Utvrđuje udovoljavanje pravnih osoba propisanim uvjetima za organizaciju i provedbu dopunskog obrazovanja i obnove znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja. Organizira poredbena ispitivanja među ovlaštenim stručnim tehničkim servisima koji provode mjerenje osobnog ozračenja. Izrađuje stručne podloge za nastavne programe i planove za redovito i dopunsko obrazovanje te obnovu znanja iz područja zaštite od ionizirajućeg zračenja. Sudjeluje u izradi pravilnika i drugih akata radi provođenja dijela zakona koji se odnosi na područje zaštite od ionizirajućeg zračenja vezano uz promet i uporabu izvora ionizirajućeg zračenja, mjerenje osobnog ozračenja, granica ozračenja, zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti, ovlašćivanje stručnih tehničkih servisa te dopunskog obrazovanja i obnovu znanja iz područja zaštite od ionizirajućeg zračenja. Sudjeluje u provedbi i pripravnosti za slučaj izvanrednog događaja. Služba surađuje s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (ITDB) i tijelima Europske komisije te drugim međunarodnim i domaćim organizacijama, ustanovama i udrugama iz područja radiološke i nuklearne sigurnosti; provodi obveze koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim konvencijama i bilateralnim sporazumima, a odnose se na radiološku i nuklearnu sigurnost; surađuje u izradi uputa o provođenju međunarodnih preporuka i normi. Obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

2.2. Služba za okoliš i radioaktivni otpad

Članak 10.

Služba za okoliš i radioaktivni otpad obavlja poslove organizacije, a po potrebi i provođenja ispitivanja prisustva vrste i jakosti ionizirajućeg zračenja u okolišu, ljudskoj i stočnoj hrani, lijekovima i predmetima opće uporabe u redovitim uvjetima, te u slučaju sumnje na izvanredni događaj. Procjenjuje izloženost stanovništva od izlaganja ionizirajućem zračenju od radionuklida iz okoliša. Obavlja poslove vezane uz praćenje izloženosti radonu u kućama i javnim ustanovama; praćenja izloženosti radionuklidima nastalim u radnim aktivnostima i njihovog ispuštanja u okoliš. Vodi bazu podataka o stanju radioaktivnosti u okolišu. Izvještava o stanju radioaktivnosti u okolišu. Daje prijedloge za provođenje međunarodnih preporuka i normi u području praćenja i ispitivanja prisustva vrste i jakosti ionizirajućeg zračenja u okolišu. Surađuje sa znanstvenim, stručnim te drugim regulatornim tijelima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu koja se bave praćenjem i ispitivanjem prisustva vrste i jakosti ionizirajućeg zračenja u okolišu. Potiče i podupire znanstveno-istraživački i razvojno-istraživački rad u skladu s potrebama i zahtjevima radiološke zaštite okoliša. Služba odobrava djelatnosti s radioaktivnim otpadom uključivši uvoz, prijevoz, skladištenje, odlaganje ili izvoz te provoz. Izdaje rješenja, suglasnosti i propisuje posebne uvjete za smještaj, projektiranje, gradnju, uporabu te razgradnju objekta u kojem se zbrinjava radioaktivni otpad. Vodi i nadzire evidencije o radioaktivnom otpadu. Služba priprema nacionalno izvješće prema Konvenciji o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog nuklearnog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada, kao i za druge poslove iz svoje nadležnosti. Služba obavlja poslove vezane uz zbrinjavanje izvora bez posjednika. Sudjeluje u provedbi i pripravnosti za slučaj izvanrednog događaja. Sudjeluje u izradi pravilnika i drugih akata radi provođenja dijela zakona koji se odnosi na područje zaštite od ionizirajućeg zračenja vezano uz ispitivanja prisutnosti vrste i jakosti ionizirajućeg zračenja u okolišu, ljudskoj i stočnoj hrani, lijekovima i predmetima opće uporabe u redovitim uvjetima, te u slučaju sumnje na izvanredni događaj i uz radioaktivni otpad. Sudjeluje u provedbi i pripravnosti za slučaj izvanrednog događaja. Obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

3. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Članak 11.

Samostalna služba za zajedničke poslove priprema, usklađuje, izrađuje i upućuje u proceduru nacrte prijedloga posebnih propisa iz djelokruga Državnog zavoda, daje mišljenje na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave, prati primjenu, provedbu i promjene u zakonodavstvu Republike Hrvatske, izrađuje pravilnike, naredbe, upute i druge akte iz djelokruga Državnog zavoda, daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga Državnog zavoda. Brine o upravljanju ljudskim potencijalima i njihovom razvoju, vodi očevidnike državnih službenika i druge evidencije o ljudskim potencijalima, daje stručnu pravnu pomoć svim ustrojstvenim jedinicama Državnog zavoda, obavlja sve druge pravne poslove. Samostalna služba je nadležna za koordinaciju financijskog upravljanja i kontrole, organizira i izvršava sve financijsko-računovodstvene poslove i kontrolira i brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; izrađuje planove potrebnih financijskih sredstava za pojedine aktivnosti i projekte u proračunskoj godini; priprema zahtjeve i izvršava plaćanja tekućih i kapitalnih izdataka putem sustava Državne riznice i izrađuje preglede izvršenih izdataka u odnosu na plan; obavlja poslove obračuna plaća, vodi blagajničko poslovanje, kontira i knjiži izvršenje svih primitaka i izdataka po pojedinim proračunskim pozicijama. U Samostalnoj službi se obavljaju administrativni i stručni poslovi za ravnatelja, protokolarni poslovi, poslovi u vezi s odnosima sa sredstvima javnoga priopćavanja, poslovi u vezi s predstavkama i pritužbama građana. Samostalna služba vodi brigu o opremanju Zavoda, priprema i provodi javne natječaje i ostale nabave sukladno zakonu, raspisuje i provodi postupke nadmetanja, obavlja poslove primitka i otpreme spisa te pismohrane. Osigurava postupak provedbe samoprocjene i pripreme izvješća. Obavlja poslove vezane uz planiranje, oblikovanje, uspostavu, održavanje, osiguranje i razvoj računalnih i komunikacijskih sustava Državnog zavoda, te održavanje i unaprjeđivanje sustavne i primijenjene programske podrške. Uspostavlja i održava tehničku infrastrukturu i resurse Državnog zavoda. Surađuje u izradi nacrta prijedloga pravilnika i drugih akata radi provođenja zakona iz djelokruga Državnog zavoda. Obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

Za obavljanje poslova Samostalne službe za zajedničke poslove, ustrojavaju se:

3.1. Odjel za informatiku,

3.2. Odjel za opće, pravne i računovodstvene poslove.

3.1. Odjel za informatiku

Članak 12.

Odjel za informatiku obavlja poslove vezane uz planiranje, oblikovanje, uspostavu, održavanje, osiguranje i razvoj računalnih i komunikacijskih sustava Državnog zavoda te održavanje i unaprjeđivanje sustavne i primijenjene programske podrške. Uspostavlja i održava tehničku infrastrukturu i resurse Državnog zavoda. Planira, organizira, razvija i administrira baze podataka, te koordinira raspodjelu i korištenje odgovarajućih resursa. Organizira i provodi sustavnu potporu korisnicima baza podataka, provodi nadzor i održavanje informacijskog sustava, te operativno administrira raspodjelu resursa. Radi na razvoju i uvođenju novih informacijskih alata i produkata. Prati prihvat i raspodjelu podataka, pohranjuje podatke, radi sigurnosne kopije, te uslužuje korisnike. Nadzire sigurnost i kakvoću pohranjenih, primljenih i otpremljenih podataka, te poduzima odgovarajuće mjere. Surađuje u izradi nacrta prijedloga pravilnika i drugih akata radi provođenja zakona. Obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

3.2. Odjel za opće, pravne i računovodstvene poslove

Članak 13.

Odjel za opće, pravne i računovodstvene poslove priprema, usklađuje, izrađuje i upućuje u proceduru nacrte prijedloga posebnih propisa iz djelokruga Državnog zavoda, daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave, prati primjenu, provedbu i promjene u zakonodavstvu Republike Hrvatske, izrađuje pravilnike, naredbe, upute i druge akte iz djelokruga Državnog zavoda, daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga Državnog zavoda, izrađuje nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Državnog zavoda, daje stručno mišljenje na dostavljene nacrte ugovora i sporazuma. Odjel se brine o upravljanju ljudskim potencijalima i njihovom razvoju, daje stručna mišljenja koja se odnose na državnu službu, obavlja poslove planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima za potrebe Državnog zavoda vezane uz pripremu plana prijma u državnu službu, prijam, raspoređivanje, premještaj i prestanak državne služe, izrađuje sva rješenja, brine o drugim pravima, obvezama i odgovornostima državnih službenika i namještenika, vodi očevidnike državnih službenika i druge evidencije vezano za ljudske potencijale, unosi podatke u Registar zaposlenih u javnom sektoru, obavlja poslove u vezi s ocjenom rada i učinkovitosti državnih službenika, prati rad, napredovanje i promicanje državnih službenika, sudjeluje u izradi strategija, programa i planova izobrazbe za potrebe Državnog zavoda, kao i druge poslove koji se odnose na razvoj ljudskih resursa u državnoj službi, daje stručnu pravnu pomoć svim ustrojstvenim jedinicama Državnog zavoda, obavlja sve druge pravne poslove. Odjel je nadležan za koordinaciju financijskog upravljanja i kontrole, organizira i izvršava sve financijsko-računovodstvene poslove i kontrolira i brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; izrađuje planove potrebnih financijskih sredstava za pojedine aktivnosti i projekte u proračunskoj godini, služeći se metodom racionalnog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava; priprema zahtjeve i izvršava plaćanja tekućih i kapitalnih izdataka putem sustava Državne riznice i izrađuje preglede izvršenih izdataka u odnosu na plan; obavlja poslove obračuna plaća, vodi blagajničko poslovanje, kontira i knjiži izvršenje svih primitaka i izdataka po pojedinim proračunskim pozicijama; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, priprema i izrađuje financijske izvještaje Državnog zavoda za tromjesečna razdoblja i za proračunsku godinu; vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava i sve ostale potrebne knjigovodstvene evidencije, izrađuje statistička izvješća financijskog poslovanja Državnog zavoda, te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

U Odjelu se obavljaju administrativni i stručni poslovi za ravnatelja, protokolarni poslovi, poslovi u vezi s odnosima sa sredstvima javnoga priopćavanja, poslovi u vezi s predstavkama i pritužbama građana, poslovi u vezi s kontaktima i komunikacijom s Hrvatskim saborom i Vladom Republike Hrvatske te njihovim radnim tijelima, tijelima državne uprave, kao i pravnim osobama koje obavljaju javne ovlasti iz djelokruga Zavoda, poslovi nabave osnovnih sredstava, tiskanica, uredskog i sitnog materijala. Odjel vodi brigu o opremanju Zavoda, priprema i provodi javne natječaje i ostale nabave sukladno zakonu, raspisuje i provodi postupke nadmetanja, obavlja poslove primitka i otpreme spisa te pismohrane. Osigurava postupak provedbe samoprocjene i pripreme izvješća. Obavlja poslove u vezi s evidencijom i pohranom povjerljive pošte, poslove interne kontrole, kao i druge stručne i administrativne poslove u vezi s realizacijom programa rada i aktivnosti ravnatelja.

III. UPRAVLJANJE DRŽAVNIM ZAVODOM

Članak 14.

Ravnatelj predstavlja Državni zavod i upravlja njegovim radom.

Ravnatelja u slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje načelnik sektora kojeg odredi ravnatelj Državnog zavoda.

Radom sektora u Državnom zavodu upravljaju načelnici sektora.

Radom službe u Državnom zavodu upravljaju voditelji službe.

Radom samostalne službe u Državnom zavodu upravljaju voditelji samostalne službe.

Radom odjela upravlja voditelj odjela.

Načelnici sektora odgovorni su za svoj rad ravnatelju Državnog zavoda.

Voditelji službe odgovorni su za svoj rad ravnatelju Državnog zavoda i načelniku sektora u čijem se sastavu nalaze.

Voditelj samostalne službe odgovoran je za svoj rad ravnatelju Državnog zavoda.

Voditelji odjela za svoj rad odgovorni su ravnatelju Državnog zavoda, načelniku sektora i voditelju službe, odnosno voditelju samostalne službe u čijem se sastavu nalaze.

IV. RADNO VRIJEME DRŽAVNOG ZAVODA

Članak 15.

Radno vrijeme Državnog zavoda, način planiranja poslova uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Državnog zavoda.

V. OKVIRNI BROJ SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA DRŽAVNOG ZAVODA

Članak 16.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Državnog zavoda prikazan je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

VI. SURADNJA S DRUGIM TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE I PRAVNIM OSOBAMA KOJE IMAJU JAVNE OVLASTI

Članak 17.

Državni zavod surađuje s drugim tijelima državne uprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u vezi s ostvarenjem upravnih i drugih stručnih poslova iz djelokruga Državnog zavoda.

Državni zavod surađuje sa stručnim, znanstvenim i drugim ustanovama, radi rješavanja pojedinih stručnih i upravnih pitanja iz djelokruga Državnog zavoda.

VII. STRUČNI KOLEGIJ I STRUČNI SAVJETI

Članak 18.

U Državnom zavodu osniva se stručni kolegij kao stručno i savjetodavno tijelo ravnatelja Državnog zavoda.

Sastav stručnog kolegija iz stavka 1. ovoga članka, pitanja koja će raspravljati i način rada utvrđuje ravnatelj Državnog zavoda Pravilnikom o unutarnjem redu.

Članak 19.

Za raspravljanje o pojedinim pitanjima obavljanja poslova Državnog zavoda, za utvrđivanje nacrta propisa, davanje mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz djelokruga Državnog zavoda, ravnatelj Državnog zavoda može osnivati savjetodavna radna tijela (povjerenstva, radne grupe i sl.) ili zatražiti mišljenje relevantnih institucija, međunarodnih tijela, odnosno priznatih stručnjaka iz pojedinog područja.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Pravilnikom o unutarnjem redu Državnog zavoda utvrdit će se potreban broj državnih službenika i namještenika, s naznakom njihovih temeljnih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, te druga pitanja značajna za rad Državnog zavoda.

Ravnatelj Državnog Zavoda će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Državnog zavoda.

Ravnatelj je dužan donijeti rješenja o rasporedu državnih službenika na odgovarajuća radna mjesta, te s namještenicima sklopiti ugovore o radu, temeljem Pravilnika o unutarnjem redu iz stavka 2. ovoga članka, u roku 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost (»Narodne novine«, broj 125/2010).

Članak 22.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/12-01/35

Urbroj: 5030106-12-1

Zagreb, 27. travnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U DRŽAVNOM ZAVODU ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

Ustrojstvena jedinica u sastavu Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost

Broj službenika i namještenika

1. Sektor za nuklearnu sigurnost i inspekciju

1

1.1. Služba za nuklearnu sigurnost

8

1.2. Služba za inspekciju i izvanredni događaj

1

1.2.1. Odjel za inspekciju

5

1.2.2. Odjel za izvanredni događaj i kontrolu prometa

5

Sektor za nuklearnu sigurnost i inspekciju – ukupno

20

2. Sektor za radiološku sigurnost

1

2.1. Služba za djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja i dozimetriju

8

2.2. Služba za okoliš i radioaktivni otpad

8

Sektor za radiološku sigurnost – ukupno

17

3. Samostalna služba za zajedničke poslove

1

3.1. Odjel za informatiku

5

3.2. Odjel za opće, pravne i računovodstvene poslove

6

Samostalna služba za zajedničke poslove – ukupno

12

Sveukupno:

49