Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje stranca u Republici Hrvatskoj

NN 51/2012 (4.5.2012.), Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje stranca u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1248

Na temelju članka 230. stavka 2. Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 130/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2012. godine donijela

UREDBU

O NAČINU IZRAČUNA I VISINI SREDSTAVA ZA UZDRŽAVANJE STRANCA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom propisuje se način izračuna i visina minimalnih sredstava za uzdržavanje koja su strancu potrebna za izdavanje odobrenja za privremeni i stalni boravak u Republici Hrvatskoj.

(2) Ova Uredba sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktivom Vijeća 2003/109/EZ, od 25. studenoga 2003. godine, o statusu državljana trećih država koji imaju stalni boravak (SL L 16, 23. 1. 2004.),

– Direktivom Vijeća 2003/86/EZ, od 22. rujna 2003. godine, o pravu na spajanje obitelji (SL L 251, 22. 9. 2003.) i

– Direktivom Vijeća 2004/114/EZ, od 13. prosinca 2004. godine, o uvjetima prihvata državljana trećih država u svrhu studiranja, razmjene učenika, neplaćene izobrazbe ili dobrovoljnog rada (SL L 261, 6. 8. 2004.).

Članak 2.

(1) Za ispunjenje uvjeta iz članka 54. stavka 1. točke 3. i članka 96. stavka 1. točke 2. Zakona o strancima, stranci moraju mjesečno imati osigurana sredstva za uzdržavanje u visini od 400% osnovice na temelju koje se utvrđuje visina pomoći za uzdržavanje, sukladno propisima o socijalnoj skrbi.

(2) Za dvočlanu obitelj iznos iz stavka 1. ovoga članka uvećava se za 150%, a za svakog daljnjeg člana obitelji iznos se uvećava za dodatnih 100% osnovice iz stavka 1. ovoga članka, mjesečno.

Članak 3.

Iznimno od članka 2. ove Uredbe, stranac koji podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja, mora mjesečno imati osigurana sredstva za uzdržavanje u visini od najmanje 500,00 kuna, a stranac koji podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak u svrhu studiranja, mora dostaviti dokaz o stipendiranju ili, ukoliko ne prima stipendiju, mora mjesečno imati osigurana sredstva za uzdržavanje u visini od najmanje 1.000,00 kuna.

Članak 4.

Sredstva za uzdržavanje u visini propisanoj člancima 2. i 3. ove Uredbe, stranac dokazuje dokumentacijom propisanom podzakonskim aktom kojim se uređuje status i rad stranaca u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje stranca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 88/2009).

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 217-01/12-01/01

Urbroj: 5030106-12-1

Zagreb, 27. travnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.