Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama

NN 51/2012 (4.5.2012.), Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1249

Na temelju članka 53. stavka 2. i članka 63. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama (»Narodne novine«, broj 40/2012) u članku 59. stavku 1. podstavku 4. riječ: »Kamenje« zamjenjuje se riječju: »Kamanje«.

Članak 2.

Članak 141. mijenja se i glasi:

»Članak 141.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Belom Manastiru za područje Grada Belog Manastira, te općina Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac.

Ispostava u Donjem Miholjcu za područje Grada Donjeg Miholjca, te općina Magadenovac, Marjanci, Podravska Moslavina i Viljevo.

Ispostava u Đakovu za područje Grada Đakova, te općina Drenje, Gorjani, Levanjska Varoš, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci.

Ispostava u Našicama za područje Grada Našica, te općina Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci, Koška i Podgorač.

Ispostava u Valpovu za područje gradova Valpovo i Belišće, te općina Bizovac i Petrijevci.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/12-01/39

Urbroj: 5030106-12-3

Zagreb, 27. travnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.