Odluka o uspostavi i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja, novčanih kazni izrečenih iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, mandatnih kazni izrečenih iz nadležnosti Carinske uprave i upravnih pristojbi, putem platnih kartica

NN 51/2012 (4.5.2012.), Odluka o uspostavi i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja, novčanih kazni izrečenih iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, mandatnih kazni izrečenih iz nadležnosti Carinske uprave i upravnih pristojbi, putem platnih kartica

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1253

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), a u vezi s člankom 3. stavkom 1. alinejama 1. i 2. Zakona o Financijskoj agenciji (»Narodne novine«, br. 117/2001, 60/2004 i 42/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2012. godine donijela

ODLUKU

O USPOSTAVI I VOĐENJU SUSTAVA ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA, NOVČANIH KAZNI IZREČENIH IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA, MANDATNIH KAZNI IZREČENIH IZ NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE I UPRAVNIH PRISTOJBI, PUTEM PLATNIH KARTICA

I.

Uspostavlja se Sustav za naplatu javnih davanja, novčanih kazni izrečenih iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, mandatnih kazni izrečenih iz nadležnosti Carinske uprave i upravnih pristojbi, putem platnih kartica (u daljnjem tekstu: Sustav za naplatu javnih davanja).

Sustav za naplatu javnih davanja sastoji se od EFT POS uređaja postavljenih na lokacijama središnjih tijela državne uprave koja provode njihovu neposrednu naplatu, te središnjeg informatičkog sustava koji prima transakcije i obrađuje ih sukladno važećim propisima.

Sustav za naplatu javnih davanja mora podržavati naplatu javnih davanja, novčanih kazni izrečenih iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, mandatnih kazni izrečenih iz nadležnosti Carinske uprave i upravnih pristojbi, putem većine platnih kartica za koje je u Republici Hrvatskoj moguće provesti naplatu, bez obzira na izdavatelja.

II.

Uspostava i vođenje Sustava za naplatu javnih davanja povjerava se Financijskoj agenciji.

III.

Ministarstvo financija, Ministarstvo unutarnjih poslova i Financijska agencija dužni su, do 30. rujna 2012. godine, uspostaviti Sustav za naplatu javnih davanja u vozilima policije namijenjenima za nadzor brzine, te plovilima pomorske policije, kao i za potrebe Carinske uprave u postupcima naplate mandatnih kazni na graničnim prijelazima.

Nakon uspješne primjene Sustava za naplatu javnih davanja u opsegu definiranom u stavku 1. ove točke, nakon proteka roka od 3 mjeseca, Ministarstvo financija može predložiti naplatu drugih javnih davanja i prihoda državnog proračuna Republike Hrvatske platnim karticama putem Sustava za naplatu javnih davanja, sukladno potrebama tijela javne vlasti koja provode njihovu naplatu.

IV.

Zadužuje se Ministarstvo financija za provođenje nadzora uspostave i vođenja Sustava naplate javnih davanja, te podnošenja prijedloga Vladi Republike Hrvatske za određivanje i drugih vrsta javnih davanja i prihoda državnog proračuna Republike Hrvatske koji će se moći naplaćivati putem platnih kartica.

O određivanju drugih vrsta javnih davanja, sukladno stavku 1. ove točke, Vlada Republike Hrvatske donosi odluku.

V.

Ministarstvo financija sklopit će ugovor s Financijskom agencijom za trogodišnje razdoblje, kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze te opseg i način izvršavanja poslova iz točke I. ove Odluke.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 415-01/12-01/01
Urbroj: 5030120-12-2
Zagreb, 27. travnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.