Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara

NN 51/2012 (4.5.2012.), Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1254

Na temelju članka 28. stavka 9. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 92/10) ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost ministra graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj elaborata zaštite od požara za građevine (u daljnjem tekstu: elaborat) koji služi kao podloga za izradu svih vrsta projekata glavnog projekta prema posebnom propisu.

Članak 2.

Elaborat predstavlja skup podataka (zahtjeva i/ili ograničenja) o sustavnoj zaštiti od požara građevine, a sastoji se od tekstualnog dijela i grafičkih priloga.

Sustavna zaštita od požara građevine podrazumijeva organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje za otklanjanje opasnosti od nastanka požara u građevini, rano otkrivanje požara u građevini, obavješćivanje korisnika građevine o izbijanju požara, sprječavanje širenja požara i dima u građevini te učinkovito gašenje požara u građevini, sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom građevine, sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara u građevini.

Tekstualni dio elaborata sastoji se od općeg i stručnog dijela.

Podaci iz elaborata iz stavka 1. ovoga članka služe za projektiranje mjera zaštite od požara pri izradi glavnog projekta građevine glede ispunjavanja bitnog zahtjeva zaštite od požara.

II. TEKSTUALNI DIO ELABORATA

Članak 3.

Opći dio tekstualnog dijela elaborata sadrži:

1. podatke o naručitelju elaborata,

2. podatke o osobi ili osobama koje su izradile elaborat,

3. podatke o građevini (vrsta zahvata u prostoru, lokacija, investitor),

4. naslov elaborata,

5. mjesto i datum izrade elaborata,

6. ovjeru elaborata potpisom i žigom osoba koje su izradile elaborat,

7. broj i datum ovlaštenja za izradu elaborata za osobe koje su izradile elaborat,

8. rješenje o imenovanju za izradu elaborata,

9. sadržaj elaborata.

Članak 4.

Stručni dio tekstualnog dijela elaborata sadrži:

1. posebne uvjete zaštite od požara utvrđene u postupku prema propisu kojim se uređuje prostorno uređenje i gradnja,

2. podatke o upisu građevine u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske odnosno o potrebi da se osobama smanjene pokretljivosti osigura nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad, za rekonstrukciju građevine za koju se elaboratom ukazuje na vjerojatnu potrebu odstupanja od bitnog zahtjeva zaštite od požara,

3. opis građevine s prikazom prostornih, funkcionalnih, oblikovnih i tehničko-tehnoloških obilježja bitnih za ostvarivanje sustavne zaštite od požara građevine, a osobito podataka o namjeni i značajki zbog kojih je prema posebnom propisu, građevina razvrstana u skupinu 2:

1. opis lokacije građevine,

2. opis građevine i okolnih građevina,

3. veličinu, površinu i namjenu građevine,

4. oblikovanje građevine,

5. vrstu i opis namjene odnosno tehničko-tehnološkog procesa,

6. način i uvjete priključenja građevine na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu,

7. očekivanu zaposjednutost osobama uključujući i osobe smanjene pokretljivosti,

8. očekivanu vrstu, količine i smještaj zapaljivih tekućina, plinova i drugih tvari koje se skladište, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnološkom procesu,

9. očekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnološkog procesa,

10. očekivanu vrstu, količine i smještaj eksplozivnih tvari koje se skladište, stavljaju u promet ili su u tehnološkom procesu,

11. očekivanu vrstu, količine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, prašina i maglica),

12. podatke o zatečenim svojstvima glede zaštite od požara, za postojeću građevinu,

13. podatke o zaštićenom spomeničkom svojstvu, za građevinu upisanu u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

14. podatke o zatečenim svojstvima glede pristupačnosti građevine, za postojeću građevinu,

15. ostale podatke koji utječu na ostvarivanje sustavne zaštite od požara građevine.

4. podatke (zahtjeve i/ili ograničenja) o sustavnoj zaštiti od požara građevine koji utječu na projektiranje mjera zaštite od požara:

1. popis propisa, normi te projekata i druge tehničke dokumentacije, literature i drugih izvora informacija koji su poslužili za izradu elaborata i utvrđivanje podataka (zahtjeva i/ili ograničenja) o sustavnoj zaštiti od požara građevine,

2. prikaz primjenjivih priznatih metoda proračuna i modela za dokazivanje ispunjavanja bitnog zahtjeva zaštite od požara (ako postoje) koji sadrži:

– nazive i verzije primjenjivih metoda i/ili modela,

– kratak opis i područje primjene,

3. spomenička svojstva kulturnog dobra koja se štite s obrazloženjem potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zaštite od požara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji se može nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovarajućim tehničkim rješenjem građevine ili drugom mjerom na pouzdani način),

4. zatečena i buduća svojstva zaštite od požara postojeće građevine u odnosu na zahtijevane elemente pristupačnosti s obrazloženjem potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zaštite od požara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji se može nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovarajućim tehničkim rješenjem građevine ili drugom mjerom na pouzdani način),

5. značajke susjednih građevina koje utječu na tehničko rješenje određivanja načina sprječavanja širenja vatre na susjedne građevine (određivanje sigurnosne udaljenosti ili požarno odjeljivanje) u glavnom projektu građevine,

6. značajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utječu na tehničko rješenje vatrogasnih pristupa (brojnost, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine,

7. značajke predvidivog načina uporabe građevine, požara koji može nastati u građevini te načina napuštanja odnosno spašavanja osoba iz građevine (osobito osoba smanjene pokretljivosti), koje utječu na:

– tehničko rješenje očuvanja nosivosti konstrukcije građevine u određenom vremenu u glavnom projektu građevine,

– tehničko rješenje izlaznih puteva za spašavanje osoba (broj, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine,

– tehničko rješenje sprječavanja širenja vatre i dima unutar građevine (broj, oblik i raspored požarnih odnosno dimnih sektora) u glavnom projektu građevine,

– tehničko rješenje granica požarnih i dimnih sektora (svojstava otpornosti na požar i/ili reakcije na požar te način izvedbe ili ugradnje elemenata građevine koji se nalaze na granicama požarnih i dimnih sektora – zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u glavnom projektu građevine,

– tehničko rješenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gašenje požara (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine,

– tehničko rješenje stabilnih sustava za dojavu požara (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine,

– tehničko rješenje stabilnih sustava za hlađenje u slučaju požara (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine,

– tehničko rješenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine,

– određivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prašina i maglica ili eksplozivnih tvari u glavnom projektu građevine,

– tehničko rješenje protueksplozijski zaštićenih električnih i drugih uređaja i opreme te protueksplozijski izvedenih instalacija (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine,

– tehničko rješenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno mogu biti ugroženi eksplozivnom atmosferom u glavnom projektu građevine,

– tehničko rješenje ventilacije i klimatizacije za odvođenje topline i dima u slučaju požara (način ugradnje i značajke uređaja, opreme i instalacija) u glavnom projektu građevine,

– tehničko rješenje napajanja sigurnosnih sustava u glavnom projektu građevine.

8. značajke požara koji može nastati uslijed predvidivog načina korištenja građevine, požarne opasnosti i požarnog opterećenja pojedinih prostora u građevini te neispravnosti predvidivih funkcionalno-tehničkih sklopova građevine koji mogu prouzročiti nastajanje i omogućiti širenje požara (električne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije, dimnjaka i ložišta), koje utječu na tehničko rješenje dano u glavnom projektu građevine,

9. zahtjeve za izradu, posjedovanje i smještaj pisane dokumentacije, uputa za rukovanje i postupanje u slučaju opasnosti od požara kao i oznaka opasnosti,

10. zahtjeve za smještaj osoba, uređaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne službe.

5. mjere zaštite od požara kod građenja sukladno posebnom propisu.

Članak 5.

Elaborat može sadržavati i prikaz priznatih metoda proračuna i modela koji su u skladu s prostornim, funkcionalnim, oblikovnim i tehničko-tehnološkim obilježjima građevine iz idejnog projekta primijenjeni u svrhu određivanja podataka (zahtjeva i/ili ograničenja) o sustavnoj zaštiti od požara građevine koji utječu na projektiranje mjera zaštite od požara.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, elaborat obvezno sadrži:

– nazive i verzije primijenjenih metoda i/ili modela,

– kratak opis i područje primjene,

– podatke za izračun,

– postupak i dobivene rezultate,

– usporedne pokazatelje proračunatih i propisanih vrijednosti (ako postoje),

– zaključak,

– reference.

III. GRAFIČKI PRILOZI ELABORATA

Članak 6.

Grafički prilozi elaborata moraju biti usklađeni s tekstualnim dijelom, a sadrže shematski prikaz značajki načina uporabe građevine, požara koji može nastati u građevini te načina napuštanja odnosno spašavanja osoba iz građevine, koji su dani elaboratom u skladu s člankom 4. ovoga Pravilnika.

U slučaju iz članka 5. ovoga Pravilnika, grafički prilozi elaborata sadrže i sheme za primjenu metoda i/ili sheme modela.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Elaborati izrađeni u skladu s odredbama ovoga propisa obvezno se prilažu zahtjevima za izdavanje potvrde glavnog projekta ili građevinske dozvole koji se u skladu s posebnim propisom podnose nakon 30. lipnja 2012. godine.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-43361-2012

Zagreb, 19. travnja 2012.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.