Pravilnik o planu zaštite od požara

NN 51/2012 (4.5.2012.), Pravilnik o planu zaštite od požara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1255

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, br. 92/10.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O PLANU ZAŠTITE OD POŽARA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način izrade te sadržaj plana zaštite od požara (u daljnjem tekstu: plan) za područje županije, grada i općine te za građevine, građevinske dijelove i druge nekretnine te prostore razvrstane u prvu (I.) i drugu (II.) kategoriju ugroženosti od požara.

Članak 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Članak 3.

Plan uređuje način postupanja vatrogasnih postrojbi i drugih sudionika u akciji gašenja požara.

Članak 4.

Planom županije, grada odnosno općine prikazuje se stvarni broj, veličina, smještaj i ustroj vatrogasnih postrojbi odnosno dobrovoljnih vatrogasnih društava te njihova područja djelovanja i odgovornosti.

Zajednički plan izrađuje se za više gradova i/ili općina za koje je izrađena jedinstvena procjena ugroženosti od požara, sukladno posebnim propisima.

Članak 5.

Plan se usklađuje nakon svake revizije procjene ugroženosti od požara, odnosno u rokovima određenim Zakonom o zaštiti od požara.

II. IZRADA GRAFIČKOG DIJELA PLANA

Članak 6.

Grafički dio plana izrađuje se na listovima formata A4 ili A3, u mjerilu u kojem je prikaz pregledan.

Ako se na jednom listu ne može prikazati građevina i druga nekretnina, postrojenje ili prostor, izrađuje se i pregledni dio grafičkog plana na posebnom listu.

Članak 7.

Grafički dio plana mora imati ucrtana polja s razmacima od 10 metara u odabranom mjerilu i strelicu u pravcu sjevera, dok se za općine i gradove mogu odabrati i veći razmaci koji su višekratnici broja 10.

Pregledni dio grafičkog dijela plana u svim slučajevima može imati ucrtana polja drugih razmaka koji su višekratnici broja 10.

Članak 8.

U grafičkom dijelu plana rabe se simboli, oznake i boje, prema važećim propisima.

Simboli, oznake i boje iz stavka 1. ovog članka neće se rabiti ako utječu na prepoznatljivost tehnološkog postrojenja odnosno instalacije ili umanjuju prepoznatljivost vatrogasnih simbola i oznaka na planu.

III. PLAN GRADA ODNOSNO OPĆINE

Članak 9.

Tekstualni dio plana grada odnosno općine sadrži:

– sustav uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara,

– sustav subordinacije i zapovijedanja u akcijama gašenja većih požara,

– načine pozivanja i uključivanja distributera energenata u akciju gašenja požara,

– uključivanje fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju komunalne poslove u akciju gašenja požara,

– uključivanje službi za pružanje prve medicinske pomoći u akciju gašenja požara,

– uključivanje službi ili trgovačkih društava te odgovornih osoba zaduženih za opskrbu hranom i vodom u akciji gašenja požara,

– način zamjene vatrogasnih postrojbi s novim postrojbama na gašenju požara,

– slučajeve kada se i koji općinski i gradski čelnici upoznaju s nastalim požarom,

– slučajeve kada se u akciju gašenja požara pozivaju, odnosno uključuju vatrogasne postrojbe izvan područja grada odnosno općine,

– način i slučajeve uporabe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanju osoba,

– nazive građevina i drugih nekretnina te otvorenog prostora na kojima se može očekivati požar većih razmjera,

– nazive građevina i drugih nekretnina u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, zapaljive, otrovne i druge opasne tvari.

Članak 10.

Tekstualni dio plana grada odnosno općine sadrži i popis osoba odgovornih za provedbu planova građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora iz prve (I.) i druge (II.) kategorije ugroženosti od požara.

Članak 11.

Grafički dio plana grada odnosno općine, sadrži:

– prikaz prometnica s ucrtanim vatrogasnim pristupima građevinama i drugim nekretninama te prostorima prve (I.) i druge (II.) kategorije ugroženosti od požara,

– prikaz sustava za opskrbu vodom za gašenje požara s identifikacijskim podacima,

– prikaz glavnog energetskog i komunalnog razvoda s ucrtanim i obilježenim glavnim ventilima,

– pregled broja, veličine i smještaja (lokacije) vatrogasnih postrojbi odnosno dobrovoljnih vatrogasnih društava,

– pregled građevina u kojima su sadržane radioaktivne i eksplozivne tvari te građevina odnosno mjesta sa većim količinama zapaljivih, otrovnih i drugih opasnih tvari,

– prikaz područja djelovanja i područja odgovornosti vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava,

– legendu uporabljenih simbola i oznaka.

Članak 12.

Grafički dio plana grada odnosno općine sadrži i pregledne karte šuma na kojima se prikazuju:

– područja šuma po stupnjevima ugroženosti od požara,

– prometnice i šumski putovi prohodni za vatrogasna vozila,

– putovi i staze prohodne za vatrogasce i ostale gasitelje,

– crpilišta za vatrogasna vozila i crpilice,

– mjesta smještaja sredstava i opreme za gašenje požara,

– mjesta smještaja motriteljsko-dojavnih postaja,

– šumski prosjeci te prirodne prepreke za sprječavanje prijenosa požara,

– elektroenergetske trase vodova,

– mjesta smještaja opreme i mehanizacije za gašenje šumskih požara.

Članak 13.

Planu grada odnosno općine prilažu se planovi pravnih osoba za građevine, građevinske dijelove i druge nekretnine te prostore razvrstane u prvu (I.) i drugu (II.) kategoriju ugroženosti od požara.

Planovi pravnih osoba iz stavka 1. ovoga članka označavaju se na način koji omogućuje učinkovitu uporabu.

IV. PLAN ŽUPANIJE

Članak 14.

Plan županije temelji se na planovima zaštite od požara gradova i općina na području županije.

Članak 15.

Tekstualni dio plana županije obvezno sadrži:

– ustroj zapovijedanja u akcijama kada u gašenju požara sudjeluje više vatrogasnih postrojbi s područja županije,

– slučajeve kada se županijski čelnici upoznaju s nastalim požarom,

– naziv grada, općine ili pojedinog područja čiji planovi čine sastavne dijelove plana za područje županije,

– popis pravnih osoba koje raspolažu s potrebnom opremom i mehanizacijom koja bi se mogla koristiti u većim požarima ili havarijama, s osnovnim podacima o toj opremi i mehanizaciji te razrađen sustav uključenja u gašenje požara.

Članak 16.

Grafički dio plana županije obvezno sadrži:

– prikaz vatrogasnih pristupa građevinama i drugim nekretninama te prostorima razvrstanim u prvu (I.) i drugu (II.) kategoriju ugroženosti od požara,

– pregled građevina i drugih nekretnina te prostora na kojima se može očekivati požar većih razmjera u kojemu bi sudjelovale vatrogasne postrojbe s područja više gradova i općina te s područja susjednih županija,

– pregled broja, veličine i smještaja vatrogasnih postrojbi koje bi sudjelovale u gašenju požara navedenih u podstavku 2. ovog članka,

– prikaz uređenih crpilišta vodom za gašenje požara,

– prikaz magistralnih vodova za opskrbu električnom energijom, plinom, vodom i drugim energentima,

– prikaz magistralnih putova, željezničkih pruga i vodotokova,

– prikaz potencijalnih izvora opasnosti za nastanak i širenje požara (odlagališta komunalnog i drugog otpada, trase uz željezničke pruge i ispod dalekovoda i sl.),

– sustav radio i telekomunikacijskih veza vatrogasnih postrojbi na gašenju požara,

– pregled opreme i vozila za posebne namjene kojima raspolažu vatrogasne postrojbe,

– prikaz područja djelovanja i područja odgovornosti vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava.

V. PLAN ZA GRAĐEVINE, GRAĐEVINSKE DIJELOVE I DRUGE NEKRETNINE TE PROSTORE RAZVRSTANE U PRVU (I.) I DRUGU (II.) KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA

Članak 17.

Tekstualni dio plana za građevinu, građevinske dijelove i druge nekretnine te prostore razvrstane u prvu (I.) i drugu (II.) kategoriju ugroženosti od požara (u daljnjem tekstu: plan za I. i II. kategoriju ugroženosti od požara) sadrži:

– naziv mjesta te način primanja dojave požara,

– obveze u postupanju, zapovijedanju i ovlasti sudionika u gašenju požara u primanju obavijesti o požaru i daljnjem ustroju akcije gašenja,

– način uključivanja službe za pružanje prve medicinske pomoći,

– brojčano stanje vlastitih postrojbi za gašenje požara te cjelokupan ustroj gašenja kada se u akciju gašenja uključuju vanjske profesionalne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe,

– slučajeve te načine pozivanja i uključivanja distributera energenata u intervenciju,

– nazive građevina ili drugih nekretnina na kojima se požar gasi u nazočnosti odgovorne ili stručne osobe u toj građevini ili drugoj nekretnini zbog posebnosti tehnološkog postupka,

– nazive građevina i drugih nekretnina u kojima se može očekivati eksplozija u požaru,

– nazive građevina i drugih nekretnina u kojima se nalaze izvori radioaktivnog i drugog opasnog, kao i otrovnog materijala i tvari te postupci koji se poduzimaju u slučaju požara,

– nazive radnih mjesta i lokacije na kojima su smješteni ključevi od prostora ili prostorija u kojima se nalaze mjesta za prekid dovoda energenata u građevinu,

– razrađen radio i telefonski sustav za pozivanje svih sudionika koji sudjeluju na gašenju požara.

Članak 18.

Grafički dio plana za I. i II. kategoriju ugroženosti od požara sastoji se od listova iz članka 6. ovoga Pravilnika, u broju dovoljnom da se obuhvate sve građevine, građevinski dijelovi i druge nekretnine te prostor.

Članak 19.

Broj katova građevine mora se prikazati na listovima u kombinaciji podrumskih katova, prizemlja, gornjih katova i potkrovlja.

Članak 20.

U grafičkom dijelu plana za I. i II. kategoriju ugroženosti od požara u gornjem desnom kutu je prazno polje širine 30 mm i visine 10 mm za unošenje registracijskog broja, a u donjem desnom kutu je prazno polje visine najviše 30 mm za označavanje građevine, građevinskog dijela i druge nekretnine te prostora, kao i mjerila u kojem je plan izrađen.

Članak 21.

U grafičkom dijelu plana za I. i II. kategoriju ugroženosti od požara glavni pristup za vatrogasna vozila mora se nalaziti na donjem dijelu lista.

Članak 22.

Grafički dio plana za I. i II. kategoriju ugroženosti od požara sadrži najmanje sljedeće podatke:

– oznaku građevine, građevinskog dijela i druge nekretnine te prostora,

– namjenu građevine, građevinskog dijela i druge nekretnine te prostora,

– oznake katova,

– tlocrt prizemlja i raspored prostorija s naznačenom namjenom,

– oznaku protupožarnih pregradnih zidova,

– oznake otvora u stropovima i zidovima,

– oznake vatrogasnih pristupa,

– oznake stubišnih prostora sa smjerom silaženja pristupa katovima,

– oznake putova za intervenciju i putova za spašavanje,

– oznake mjesta za prolaz dima i topline,

– oznake usponskih hidrantskih vodova (mokrih/suhih),

– oznake stabilnih ili pokretnih uređaja za gašenje s podacima o vrsti, količini sredstava za gašenje i položaju stabilnih instalacija za dojavu i gašenje požara.

Članak 23.

Grafički dio plana za I. i II. kategoriju ugroženosti od požara sadrži podatke o vrsti i količini zapaljivih tekućina i plinova te otrovnih radioaktivnih i eksplozivnih tvari.

Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju biti upotpunjeni upozorenjima glede sredstava za gašenje koja se ne smiju uporabljivati.

Članak 24.

U grafičkom dijelu plana za I. i II. kategoriju ugroženosti od požara moraju biti prikazana mjesta za uzimanje vode za gašenje požara te mjesta za prekid dovoda energenata u građevinu i druge nekretnine.

Članak 25.

Pregledni dio grafičkog dijela plana za I. i II. kategoriju ugroženosti od požara mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

– nacrt građevine, građevinskog dijela ili druge nekretnine te prostora,

– oznake građevina građevinskog dijela ili druge nekretnine te prostora,

– oznake broja katova,

– oznake prolaza,

– oznake površina koje nisu uporabljive za vatrogasna vozila,

– oznake površina za vatrogasne pristupe,

– oznake graničnih i susjednih ulica,

– oznake graničnih i susjednih građevina i drugih nekretnina te njihova namjena,

– oznake vanjskih i uličnih hidranata.

Članak 26.

Grafički dio plana za I. i II. kategoriju ugroženosti od požara sadrži legendu uporabljenih simbola i oznaka.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Plan mogu izrađivati fizičke i pravne osobe koje kao redovitu djelatnost obavljaju poslove zaštite od požara i/ili vatrogastva.

Članak 28.

Dijelovi plana mogu se označiti određenim stupnjem tajnosti.

Na postupanje sa podacima koji se smatraju poslovnom tajnom ili su označeni određenim stupnjem tajnosti primjenjuju se propisi o zaštiti podataka.

Članak 29.

Planovi izrađeni sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (»Narodne novine« br. 35/94 i 55/94) mogu se i dalje primjenjivati, do potrebe njihovog usklađivanja s novonastalim uvjetima sukladno Zakonu o zaštiti od požara.

Članak 30.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (»Narodne novine« br. 35/94 i 55/94).

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-45032-2011

Zagreb, 19. travnja 2012.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.