Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla

NN 51/2012 (4.5.2012.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1258

Na temelju članka 56. stavka 2. podstavka 1. Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 46/07 i 55/11), ministar poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENIM KONTROLAMA HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Članak 1.

(1) U Pravilniku o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, br. 99/07, 28/10 i 94/11)[1] u Prilogu I. Odjeljku I. Poglavlju II. Dijelu B. točka 1.2. zamjenjuje se točkom 2. koja glasi:

»2. Ante mortem pregledom mora se utvrditi postoje li kod životinje znakovi koji ukazuju:

(a) da je ugrožena njezina dobrobit; i

(b) na bilo koje stanje koje bi moglo štetno utjecati na zdravlje ljudi ili životinja, pri čemu se posebnu pozornost mora usmjeriti na otkrivanje zoonoza i bolesti životinja za koje su zahtjevi zdravlja životinja propisani u zakonodavstvu Europske unije.«

(2) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

– Uredba Komisije kojom se provodi Uredba (EU) br. 739/2011 od 27. srpnja 2011. o izmjenama i dopunama Priloga I. Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća kojom se utvrđuju posebna pravila za obavljanje službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (SL L 196, 28. 7. 2011.).

Članak 2.

(1) U Prilogu I. Odjeljku I. Poglavlju II. Dijelu D točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Poslije klanja, trupovi i jestivi nusproizvodi moraju se bez odgađanja podvrgnuti post mortem pregledu. Sve se vanjske površine moraju vizualno pregledati. U tu će svrhu možda biti potrebno neznatno rukovati trupovima ili jestivim nusproizvodima, ili upotrijebiti posebnu tehničku opremu. Posebna se pozornost mora usmjeriti na otkrivanje zoonoza i bolesti životinja za koje su zahtjevi zdravlja životinja propisani u zakonodavstvu Europske unije. Brzina linije klanja i broj nazočnog inspekcijskog osoblja moraju biti takvi da omoguće pravilno obavljanje veterinarskog pregleda.«

(2) U Prilogu I. Odjeljku I. Poglavlju II. Dijelu D točka 1.2. se briše.

Članak 3.

U Prilogu I. Odjeljku I. Poglavlju II. Dijelu F točka 1. podtočka (d) mijenja se i glasi:

»(d) otkrivanja bolesti životinja za koje su zahtjevi zdravlja životinja propisani u zakonodavstvu Europske unije.»

Članak 4.

U Prilogu I. Odjeljku II. Poglavlju I. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. Ako pri obavljanju ante mortem i post mortem pregleda ili tijekom bilo koje druge inspekcijske radnje službeni veterinar posumnja na prisutnost uzročnika bolesti životinja za koje su zahtjevi zdravlja životinja propisani u zakonodavstvu Europske unije, službeni veterinar mora kako je prikladno obavijestiti nadležno tijelo, te se u skladu s važećim propisima moraju poduzeti sve potrebne mjere i mjere opreza kako bi se spriječilo moguće širenje uzročnika infekcije.«

Članak 5.

(1) U Prilogu I. Odjeljku II. Poglavlju V. točka 1 (e) mijenja se i glasi:

»(e) potječe od životinja oboljelih od bolesti za koje su zahtjevi zdravlja životinja propisani u zakonodavstvu Europske unije koje je navedeno u Prilogu I. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine» br. 75/09)[2], osim ako Odjeljkom IV. ovoga Priloga nije drugačije predviđeno;«.

(2) U Prilogu I. Odjeljku II. Poglavlju V. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Službeni veterinar može odrediti zahtjeve vezano za uporabu mesa dobivenog od životinja:

(a) prisilno zaklanih izvan klaonice; ili

(b) koje potječu iz jata, a čije će meso biti tretirano u skladu s odredbama Dijela E Dodatka II. Pravilnika za kontrolu salmonela i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom (»Narodne novine», br. 105/06)[3] prije stavljanja mesa na tržište.«

Članak 6.

U Prilogu I. Odjeljku III. Poglavlju II. točki 3. podtočke (e) i (f) mijenjaju se i glase:

»(e) u slučaju pojave bolesti za koju su zahtjevi zdravlja životinja propisani u zakonodavstvu Europske unije. Navedeno se odnosi na životinje koje su prijemljive na određene bolesti, a koje potječu iz određene regije kako je određeno u članku 2. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, br. 154/08)[4];

(f) ako su potrebne strože kontrole kako bi se uzele u obzir nove bolesti ili određene bolesti s popisa Svjetske organizacije za zdravlje životinja (u daljnjem tekstu: OIE).«

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama».

Klasa: 080-01/12-01/81

Urbroj: 525-10/0260-12-2

Zagreb, 28. ožujka 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

[1]Pravilnikom o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine« broj 99/07) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine kojom se utvrđuju posebna pravila za obavljanje službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi.

[2]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća. 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. kojom se utvrđuju uvjeti zdravlja životinja koji se primjenjuju na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi.

[3]Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o kontroli salmonele i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom.

[4]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja unutar Zajednice.