Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012. godinu

NN 51/2012 (4.5.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012. godinu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1260

Na temelju članka 18. stavka 2., članka 24a. stavka 2., članka 41., članka 45. stavka 9., članka 46. stavka 5., članka 54. stavka 2., članka 55. stavka 5. i članka 60a. stavka 4. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10, 127/10 i 124/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNIH PLAĆANJA I POJEDINIH MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2012. GODINU

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012. godinu (»Narodne novine«, br. 25/12) u članku 19. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 2.

U članku 22., stavku 1., broj »95%« zamjenjuje se brojem »65%«.

Članak 3.

U članku 30., stavku 6., iza riječi: »krave dojilje« dodaju se riječi: »kombiniranih pasmina«.

Članak 4.

Iza članka 86. dodaje se članak 86a. koji glasi:

»Članak 86a.

(1) Korisnici koji su u 2011. godini koristili državno poljoprivredno zemljište na temelju Odluke o privremenom raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 29/11) i u mirnom su posjedu istog, dužni su do 30. svibnja 2012. godine regionalnom uredu Agencije za plaćanja dostaviti potvrdu općine ili grada na području na kojem se državno poljoprivredno zemljište nalazi da su u cijelosti platili naknadu za ranije korištenje tih poljoprivrednih površina.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka odnose se i na korisnike dosadašnje posjednike kojima su istekli ugovori o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države do stupanja na snagu ovog Pravilnika, i koji su u mirnom posjedu istog.

(3) Dokaz o plaćenoj naknadi za korištenje poljoprivrednog zemljišta iz stavka 1. i 2. ovoga članka za 2012. godinu, korisnici su dužni dostaviti regionalnom uredu Agencije za plaćanje do 31. prosinca 2012. godine.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/173

Urbroj: 525-07/0217-12-4

Zagreb, 30. travnja 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.