Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

NN 51/2012 (4.5.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1266

Na osnovi članka 87. stavka 1. točke 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10., 49/11. i 22/12.) te članka 26. točke 1.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09, 33/10. i 08/11.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 6. sjednici održanoj 18. travnja 2012. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

Članak 1.

U Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (»Narodne novine« broj 1/11. i 53/11.) u članku 1. iza riječi: »odnosno profesionalne bolesti« dodaju se riječi: »te postupak utvrđivanja i priznavanja i druge/drugih bolesti kao posljedice već priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti«.

Članak 2.

U poglavlju IV. iza članka 48. dodaje se novi naslov pod točkom pet koji glasi:

»5. Postupak utvrđivanja i priznavanja druge/drugih bolesti kao posljedica već priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti«

i novi članci 48.a, 48.b, 48.c, 48.d i 48.e koji glase:

»Članak 48.a

(1) Posljedica priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti je oštećenje zdravlja izraženo određenom dijagnozom po MKB-u nastalo kao direktna posljedica već priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti za koju postoji medicinska dokumentacija temeljem koje je vidljiva dinamika bolesti za koju je poznato da je takvo oštećenje moguće ili je ono očekivano i kod pravilno provedenog liječenja i medicinske rehabilitacije.

(2) Posljedicom priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti ne smatra se oštećenje zdravlja koje je nastalo zbog toga što se osigurana osoba nije pridržavala uputa nadležnog doktora vezanih uz liječenje.

(3) Pod posljedicom priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti ne podrazumijeva se dopunska dijagnoza/dijagnoze priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti, koja dijagnoza/dijagnoze je nastala istom ozljedom na radu odnosno profesionalnom bolešću, ali nije istovremeno i verificirana prilikom priznavanja ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti. Postupak priznavanja dopunske dijagnoze/dijagnoza provodi se na način propisan člankom 32. ovog Pravilnika temeljem zahtjeva osigurane osobe ili njenog izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite.

Članak 48.b

(1) Ako izabrani doktor opće/obiteljske medicine ocjeni da se radi o oštećenju zdravlja kao posljedici koja je sa medicinskog stajališta uzročno-posljedično povezana sa već priznatom ozljedom na radu odnosno profesionalnom bolešću, osigurana osoba ima pravo pokrenuti postupak utvrđivanja i priznavanja takve posljedice.

(2) Postupak iz stavka 1. ovog članka pokreće se na osnovi zahtjeva osigurane osobe koji se podnosi područnom uredu Zavoda prema mjestu prebivališta odnosno boravka osigurane osobe, u roku od 8 dana od kada je osigurana osoba primila pisano mišljenje izabranog doktora iz stavka 1. ovog članka.

(3) Osigurana osoba dužna je uz zahtjev iz stavka 2. ovog članka priložiti cjelokupnu medicinsku dokumentaciju, presliku osobnog zdravstvenog kartona koji se vodi kod izabranog doktora, ovjerenu Prijavu o ozljedi na radu odnosno ovjerenu Prijavu o profesionalnoj bolesti, odnosno rješenje o priznatoj ozljedi na radu odnosno profesionalnoj bolesti i mišljenje izabranog doktora.

(4) Postupak utvrđivanja i priznavanja oštećenja zdravlja koje je sa medicinskog stajališta uzročno-posljedično povezano s priznatom ozljedom na radu odnosno profesionalnom bolešću može pokrenuti zahtjevom i izabrani doktor opće/obiteljske medicine, kao i nadležni područni ured Zavoda prema mjestu prebivališta odnosno boravka osigurane osobe po službenoj dužnosti po primitku dokaza odnosno medicinske dokumentacije koja upućuje na postojanje posljedice priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti.

Članak 48.c

(1) U postupku iz članka 48.b ovoga Pravilnika obvezno se pribavlja nalaz, mišljenje i ocjena ovlaštenog doktora Zavoda, sukladno članku 12. stavku 2. Pravilnika o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje da li se radi o oštećenju zdravlja označenom određenom dijagnozom/dijagnozama po MKB-u kao posljedici koja je s medicinskog stajališta uzročno-posljedično povezano s priznatom ozljedom na radu odnosno profesionalnom bolešću.

(2) Radi utvrđivanja činjenica u postupku iz članka 48.b ovog Pravilnika može se tražiti i mišljenje nadležnog doktora specijaliste medicine rada kao i Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Članak 48.d

(1) Na osnovi provedenog postupka iz članka 48.b ovoga Pravilnika osiguranoj osobi izdaje se rješenje u upravnom postupku kojim se odlučuje o priznavanju djelomičnom priznavanju ili nepriznavanju oštećenja zdravlja kao posljedici koja je s medicinskog stajališta uzročno-posljedično povezana s već priznatom ozljedom na radu odnosno profesionalnom bolesti, a osnovom kojeg joj pripadaju ili ne pripadaju prava iz članka 5. stavka 1. točke 2. ovog Pravilnika.

(2) Prava iz stavka 1. ovog članka priznaju se osiguranoj osobi od dana zaprimanja u nadležnom područnom uredu Zavoda zahtjeva iz članka 48.b stavka 2. i stavka 4. ovog Pravilnika odnosno s danom zaprimanja dokaza odnosno medicinske dokumentacije u nadležnom područnom uredu Zavoda kada se postupak pokreće po službenoj dužnosti.

(3) Rješenje iz stavka 2. ovog članka dostavlja se osiguranoj osobi i njenom poslodavcu, kao i izabranom doktoru opće/obiteljske medicine, nadležnom doktoru specijalisti medicine rada, Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i Državnom inspektoratu Republike Hrvatske.

Članak 48.e

Osigurana osoba za koju nije pokrenut postupak za utvrđivanje i priznavanje posljedica koje su s medicinskog stajališta uzročno-
-posljedično povezane s priznatom ozljedom na radu odnosno profesionalnom bolešću u roku od 3 godine od proteka roka iz članka 48.b stavka 2. ovog Pravilnika, gubi pravo na pokretanje postupka iz članka 48.a ovoga Pravilnika.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/12-01/82
Urbroj: 338-01-01-12-1
Zagreb, 18. travnja 2012.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.