Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj

NN 52/2012 (9.5.2012.), Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1279

Na temelju članka 232. stavka 1. podstavka 3., 4., 7., 8., 9., 10., 12. i 25. Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj: 130/2011) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O STATUSU I RADU STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način utvrđivanja uvjeta za boravak i rad stranaca, izgled i sadržaj obrazaca zahtjeva za izdavanje odobrenja za privremeni i stalni boravak, zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad, odobrenja boravka, osobne iskaznice za stranca, putnog lista za stranca, putne isprave za osobe bez državljanstva, prijave i odjave boravišta, prebivališta i promjene adrese stanovanja te sadržaj i način vođenja zbirki podataka.

(2) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktivom Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih država koji imaju stalni boravak; (SL L 16, 23. 1. 2004.),

– Direktivom Vijeća 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. godine o pravu na spajanje obitelji; (SL L 251, 3. 10. 2003.),

– Direktivom Vijeća 2004/114/EZ od 13. prosinca 2004. godine o uvjetima prihvata državljana trećih država u svrhu studiranja, razmjene učenika, neplaćene izobrazbe ili dobrovoljnog rada; (SL L 375, 23. 12. 2004.),

– Direktivom Vijeća 2004/81/EZ od 29. travnja 2004. godine o odobrenju boravka državljanima trećih zemalja koji su žrtve trgovine ljudima ili im je pružena pomoć da ilegalno imigriraju, a surađuju s nadležnim tijelima; (SL L 261, 6. 8. 2004.),

– Direktivom Vijeća 2005/71/EZ od 12. listopada 2005. godine o posebnom postupku za ulazak državljana trećih zemalja u svrhu znanstvenoga istraživanja; (SL L 289, 3. 11. 2005.),

– Rezolucijom Vijeća od 4. prosinca 1997. godine o mjerama koje se trebaju prihvatiti kako bi se suzbili brakovi iz računa; (SL L 382, 16. 12. 1997.).

Članak 2.

(1) Isprave koje se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni i stalni boravak, dozvolu za boravak i rad, osobnu iskaznicu za stranca, putni list za stranca i putnu ispravu za osobe bez državljanstva moraju biti u izvorniku ili ovjerenom presliku, a strane isprave i u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik te ovjerene sukladno posebnim propisima.

(2) Obrasci propisani ovim Pravilnikom tiskaju se dvojezično, na hrvatskom i engleskom jeziku, osim ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.

(3) Diplomatska misija, odnosno konzularni ured zaprimljeni zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak prosljeđuje na postupanje nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji u Republiku Hrvatsku.

II. BORAVAK STRANACA

Članak 3.

Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za privremeni i stalni boravak (Obrazac 1a) bijele je boje, pravokutnog oblika, veličine
21x29,7 cm.

Članak 4.

(1) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za privremeni boravak prilaže se:

– fotografija u boji veličine 35x45 mm,

– dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje,

– dokaz o zdravstvenom osiguranju,

– preslika valjane putne isprave koju će službena osoba ovjeriti nakon uvida u original putne isprave,

– dokaz kojim se opravdava svrha boravka.

(2) Na fotografiji iz stavka 1. ovoga članka osoba mora biti fotografirana s lica (en face), otkrivena čela, bez pokrivala za glavu (šešira, kape ili marame), i to tako da 70 do 80% visine fotografije pokazuje glavu osobe od brade do tjemena. Fotografija ne smije biti dotjerivana (retuširana) niti izrađena opremom za samofotografiranje. Fotografija mora biti izrađena na bijelom, sjajnom, tankom fotopapiru.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, od stranca se može uzeti fotografija na kojoj je fotografiran s pokrivalom za glavu ako pokrivalo nosi radi vjerskih ili medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo.

(4) Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja podnositelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka izdaje potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje odobrenja za privremeni boravak.

(5) Potvrda iz stavka 4. ovoga članka sadrži: ime i prezime stranca, datum, mjesto, državu rođenja i državljanstvo stranca koji traži privremeni boravak, datum podnošenja zahtjeva nadležnom tijelu, naziv nadležnog tijela, datum izdavanja, potpis službene osobe i pečat.

(6) Ako je zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak podnesen u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu, stranac može nadopuniti zahtjev traženom dokumentacijom, tijelu koje je zaprimilo zahtjev. Nadopunu predmetnog zahtjeva može izvršiti i pravna, odnosno fizička osoba na osnovi čijeg statusa stranac traži reguliranje privremenog boravka u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji, koja je dužna o istome obavijestiti diplomatsku misiju, odnosno konzularni ured.

(7) Policijska uprava, odnosno policijska postaja uvidom u Informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova utvrdit će adresu boravka stranca u Republici Hrvatskoj odnosno ako se radi o reguliranju prvog privremenog boravka, adresu stanovanja koju je stranac naveo kao svoje namjeravano mjesto boravišta.

(8) Radi utvrđivanja predstavlja li stranac opasnost za javni poredak, policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je u postupku izdavanja odobrenja za privremeni boravak zatražiti provjeru kod općinskog i županijskog suda te Ministarstva pravosuđa, a policijski službenici dužni su izvršiti provjere stranca i u drugim potražnim evidencijama.

Zdravstveno osiguranje

Članak 5.

(1) Dokazom o zdravstvenom osiguranju iz članka 4. stavka 1. podstavka 3. ovoga Pravilnika za državljane država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju smatra se: europska kartica zdravstvenog osiguranja koju priznaje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, bolesnički list Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, predviđena potvrda stranog zdravstvenog osiguranja ili drugi dokaz predviđen ugovorom o socijalnom osiguranju.

(2) Ako je strancu iz stavka 1. ovoga članka izdana potvrda stranog zdravstvenog osiguranja ili drugi dokaz predviđen ugovorom o socijalnom osiguranju s kraćim rokom važenja od namjeravanog boravka, nakon isteka roka dostavljene potvrde, stranac je dužan za vrijeme važenja boravka dostaviti novu važeću potvrdu ili se javiti nadležnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje radi utvrđivanja prava na zdravstveno osiguranje prema propisima o zdravstvenom osiguranju stranaca u Republici Hrvatskoj za preostalo vrijeme važećeg boravka.

(3) Ako državljanin države s kojom Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, a ne može pribaviti dokaz iz stavka 1. ovoga članka, zahtjevu za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak mora priložiti putno osiguranje, a po izdavanju odobrenja privremenog boravka, dužan je javiti se nadležnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje radi utvrđivanja prava na zdravstveno osiguranje prema propisima o zdravstvenom osiguranju stranaca u Republici Hrvatskoj.

(4) Državljani država s kojima Republika Hrvatska nema sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, a zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak podnose u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske, prilažu putno osiguranje, a nakon dolaska u Republiku Hrvatsku po odobrenju privremenog boravka, dužni su se javiti nadležnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje radi utvrđivanja prava na zdravstveno osiguranje prema propisima o zdravstvenom osiguranju stranaca u Republici Hrvatskoj.

(5) Strancu koji zahtjev za prvi privremeni boravak podnosi u Republici Hrvatskoj, a državljanin je države s kojom Republika Hrvatska nema sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja izdat će potvrdu o podnesenom zahtjevu. Stranac s navedenom potvrdom dužan je javiti se nadležnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje radi utvrđivanja prava na zdravstveno osiguranje prema propisima o zdravstvenom osiguranju stranaca u Republici Hrvatskoj.

(6) Potvrda iz stavka 5. ovoga članka sadrži: prezime i ime stranca, datum, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, adresu boravišta, evidencijski broj zahtjeva, svrhu izdavanja potvrde, naziv nadležnog tijela, datum izdavanja, potpis službene osobe i pečat.

(7) Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je o ishodu postupka povodom zahtjeva za izdavanje odobrenja za privremeni boravak izvijestiti nadležni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Sredstva za uzdržavanje stranca u Republici Hrvatskoj

Članak 6.

(1) Sredstva za uzdržavanje u smislu članka 4. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika moraju biti u visini koja je kao minimum utvrđena Uredbom o načinu izračuna i visini sredstva za uzdržavanje stranca u Republici Hrvatskoj.

(2) Dokazi iz stavka 1. ovoga članka moraju glasiti na ime stranca, člana obitelji kako je propisano člankom 56. stavkom 1. Zakona o strancima ili člana zajedničkog domaćinstva stranca.

(3) Dokazom iz stavka 2. ovoga članka smatra se:

– ovjerena preslika tri zadnje isplaćene plaće,

– porezno rješenje,

– izvadak od mirovine,

– ugovor o radu, odnosno pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu ili odgovarajući dokaz o radu iz kojeg mora biti razvidna visina plaće stranca, ukoliko stranac radi manje od 3 mjeseca,

– dokaz o stipendiranju,

– rješenje o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava od nadležnog ministarstva te dokaz o ostvarivanju sredstava s navedene osnove.

(4) Stranci koji reguliraju privremeni boravak u svrhu korištenja nekretnine ili u druge svrhe najduže do 6 mjeseci u godini dana, stranci koji reguliraju privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja ili studiranja, kao i obrtnik koji prvi put regulira dozvolu za boravak i rad iz članka 76. stavka 1. točke 5. Zakona o strancima, osim dokaza iz stavka 3. ovoga članka, mogu priložiti i potvrdu banke o sredstvima kojima stranac raspolaže na bankovnom računu.

(5) Stranac iz stavka 4. ovoga članka koji će regulirati privremeni boravak u druge svrhe do 6 mjeseci u godini dana, dokazuje da posjeduje sredstva za uzdržavanje ako na bankovnom računu raspolaže s financijskim sredstvima u visini od 6 puta uvećanog iznosa propisanog Uredbom iz stavka 1. ovoga članka, ovisno o broju članova obitelji, a ostali stranci iz stavka 4. ovoga članka dokazuju posjedovanje sredstava za uzdržavanje ako na bankovnom računu raspolažu s financijskim sredstvima u visini od 12 puta uvećanog iznosa propisanog Uredbom iz stavka 1. ovoga članka, ovisno o broju članova obitelji.

(6) Pisana izjava o uzdržavanju stranca koju daje član zajedničkog domaćinstva mora sadržavati obvezu da će uzdržavatelj snositi sve troškove vezane za vrijeme boravka stranca u Republici Hrvatskoj.

(7) Član zajedničkog domaćinstva koji daje izjavu o uzdržavanju stranca mora priložiti dokaz da raspolaže sredstvima, na način da je ukupan iznos po članu kućanstva te osobe, uključujući u to i stranca za kojeg se jamči uzdržavanje, propisanim Uredbom iz stavka 1. ovoga članka i uz dokumentaciju sukladno odredbama stavka 3. ovoga članka. Pisanu izjavu o uzdržavanju stranca može ovjeriti i službena osoba u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.

(8) U sredstva za uzdržavanje stranca ne uračunavaju se sredstva dobivena temeljem socijalne pomoći, naknade za vrijeme nezaposlenosti i doplatka za djecu, osim ako se radi o odobrenju privremenog boravka u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom sukladno članku 56. stavku 1. Zakona o strancima.

Privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji

Članak 7.

(1) Privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji dokazuje se:

1. za dokazivanje braka – izvodom iz matične knjige vjenčanih ne starijim od 6 mjeseci,

2. za dokazivanje izvanbračne zajednice – izvodom iz matičnih knjiga rođenih ne starijim od 6 mjeseci, odnosno uvjerenjem o slobodnom bračnom stanju ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje, izjavom izvanbračnih drugova o zajedničkom životu, dokazom o zajedničkom stanovanju zadnje 3 godine prije podnošenja zahtjeva, izvodom iz registra za izvanbračne zajednice ukoliko se isti vodi u zemlji gdje je postojala izvanbračna zajednica, izjavom svjedoka o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice, te drugim dokazom o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice. Ukoliko je u izvanbračnoj zajednici rođeno zajedničko dijete prilaže se izvod iz matične knjige rođenih za dijete i izvanbračne drugove ne stariji od 6 mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje,

3. za dokazivanje odnosa dijete-roditelj – izvodom iz matične knjige rođenih ili odlukom nadležnog tijela o posvojenju djeteta,

4. za dokazivanje ostalog srodstva i ozbiljnih osobnih ili humanitarnih razloga za spajanje obitelji – relevantnom dokumentacijom iz koje nesporno proizlazi postojanje srodstva i ozbiljnih osobnih ili humanitarnih razloga.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka policijska uprava, odnosno policijska postaja će za supružnika ili člana obitelji s kojim se traži spajanje obitelji, uvidom u Informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova, utvrditi hrvatsko državljanstvo, odobren boravak stranca sukladno odredbama Zakona o strancima ili odobrenu zaštitu sukladno odredbama Zakona o azilu.

(3) U slučaju iz stavka 1. točke 4. ovoga članka, policijska uprava, odnosno policijska postaja putem diplomatske misije, odnosno konzularnog ureda, može provjeriti činjenice na kojima stranac dokazuje postojanje osobnih ili humanitarnih razloga za spajanje obitelji u Republici Hrvatskoj.

Autonomni boravak

Članak 8.

(1) Autonomni boravak stranac dokazuje dokumentacijom iz članka 7. stavka 1. točke 1., 2. ili 3. ovoga Pravilnika.

(2) Kod produženja autonomnog boravka stranac je dužan priložiti samo dokaze iz članka 4. stavka 1. podstavka 1.- 4. ovoga Pravilnika.

Privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja

Članak 9.

(1) Privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja dokazuje se:

– potvrdom o upisu u srednjoškolsku ustanovu,

– potvrdom da sudjeluje u priznatom programu razmjene učenika,

– suglasnošću roditelja ili zakonskog zastupnika za planirani boravak u Republici Hrvatskoj,

– dopisom ovlaštene organizacije koja provodi program razmjene učenika da će biti za njega odgovorna naročito u pogledu sredstava za uzdržavanje, učenja, zdravstvene brige i troškova povratka i

– potvrdom da obitelj kod koje boravi udovoljava uvjetima sukladno posebnom propisu koji donosi ministarstvo nadležno za znanost.

(2) Dokaze iz stavka 1. ovoga članka nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, osim stranca, može dostaviti i srednjoškolska ustanova odnosno ovlaštena organizacija koja obavlja razmjenu učenika.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, stranci iz članka 234. stavka 2. Zakona o strancima dužni su priložiti dokaze iz članka 4. ovoga Pravilnika i potvrdu o upisu u srednjoškolsku ustanovu ili potvrdu da sudjeluju u priznatom programu razmjene učenika koju provodi ovlaštena organizacija.

Privremeni boravak u svrhu studiranja

Članak 10.

(1) Privremeni boravak u svrhu studiranja dokazuje se potvrdom:

– o upisu u visokoškolsku ustanovu,

– da dolazi u okviru razmjene studenata, odnosno mobilnosti mladih ili

– da dolazi na praksu putem ovlaštene organizacije ili na temelju međunarodnih ili međusveučilišnih sporazuma.

(2) Dokaz iz stavka 1. ovoga članka nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, osim stranca, može dostaviti i visokoškolska ustanova, ovlaštena organizacija, odnosno ustanova koja obavlja razmjenu studenata.

(3) Dokaz o zdravstvenom osiguranju iz članka 4. stavka 1. podstavka 3. ovoga Pravilnika nisu dužni pružiti stranci koji reguliraju privremeni boravak u svrhu studiranja, a dolaze na temelju programa mobilnosti mladih, okvirnih ugovora o razmjeni studenata, međusveučilišnih sporazuma te ostalih programa i inicijativa koje provodi tijelo nadležno za poslove obrazovanja i znanosti, ukoliko je zdravstveno osiguranje obuhvaćeno gore navedenim programima.

Privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja

Članak 11.

(1) Privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja dokazuje se ugovorom o gostovanju koji je sklopljen s pravnom osobom koja obavlja znanstveno-istraživačku djelatnost u Republici Hrvatskoj.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja, stranac nije dužan priložiti dokaz o zdravstvenom osiguranju.

Privremeni boravak iz humanitarnih razloga

Članak 12.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak iz humanitarnih razloga stranac – žrtva trgovanja ljudima (u daljnjem tekstu: žrtva) podnosi u prisutnosti predstavnika pravne osobe koja joj pruža pomoć i zaštitu, a za žrtvu – maloljetnika zahtjev podnosi skrbnik u prisutnosti maloljetnika.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak iz humanitarnih razloga prilaže se potvrda o statusu žrtve koju izdaje Operativni tim nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, te dokazi iz članka 4. stavka 1. podstavka 1. i 4. ovoga Pravilnika.

(3) Ako žrtva ne posjeduje identifikacijsku ispravu ili se sumnja u njezin identitet, osobnim podacima smatrat će se oni koje navede žrtva dok se ne dokaže suprotno.

Ako se sa sigurnošću ne može utvrditi dob žrtve, a žrtva tvrdi da je maloljetna, postupak se vodi kao da se radi o maloljetnoj osobi.

Članak 13.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak iz humanitarnih razloga maloljetniku koji je napušten ili je žrtva organiziranog kriminala ili je iz drugih razloga ostao bez roditeljske zaštite, skrbništva ili bez pratnje, podnosi skrbnik u prisutnosti maloljetnika.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se dokazi iz članka 4. stavka 1. podstavka 1. i 4. ovoga Pravilnika.

(3) Ako maloljetnik ne posjeduje identifikacijsku ispravu ili se sumnja u njegov identitet, osobnim podacima smatrat će se oni koje navede, dok se ne utvrdi suprotno.

Članak 14.

(1) Stranac koji je boravio u statusu izbjeglice ili je obuhvaćen programom obnove, povratka ili stambenog zbrinjavanja izbjeglica, privremeni boravak iz humanitarnih razloga dokazuje potvrdom nadležnog državnog tijela za izbjeglice Republike Hrvatske.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak iz humanitarnih razloga, stranac nije dužan priložiti dokaze iz članka 4. stavka 1. podstavka 2. i 3. ovoga Pravilnika.

(3) Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je po odobrenju privremnog boravka iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti nadležno državno tijelo za izbjeglice Republike Hrvatske.

Članak 15.

(1) Stranac koji surađuje s nadležnim tijelima u postupku protiv poslodavca koji ga je protuzakonito zapošljavao dokazuje svrhu privremenog boravka iz humanitarnog razloga potvrdom nadležnog tijela o svom sudjelovanju u navedenom kaznenom postupku.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak iz humanitarnih razloga, stranac nije dužan priložiti dokaze iz članka 4. stavka 1. podstavka 2. i 3. ovoga Pravilnika.

(3) Potvrdu iz stavka 1. ovoga članka dužna je zatražiti nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja.

Članak 16.

(1) Privremeni boravak iz humanitarnih razloga zbog postojanja ozbiljnih opravdanih razloga humanitarne prirode, stranac dokazuje dokumentacijom na temelju koje se može utvrditi postojanje humanitarnih razloga (npr. dokaze kojima se utvrđuje da osoba boravi dugi niz godina u Republici Hrvatskoj te da zbog osobito teških zdravstvenih razloga ili visoke životne dobi nije regulirala svoj boravak u Republici Hrvatskoj ili da je žrtva obiteljskog nasilja koja je ostala bez odgovarajuće skrbi).

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak iz humanitarnih razloga, stranac nije dužan priložiti dokaze iz članka 4. stavka 1. podstavka 2. i 3. ovoga Pravilnika.

Privremeni boravak u druge svrhe

Članak 17.

Privremeni boravak u druge svrhe stranac dokazuje sljedećem dokumentacijom:

1. vlasničkim listom za nekretninu u Republici Hrvatskoj,

2. ugovorom o cijelosezonskom boravku u kampovima,

3. suglasnošću nadležnog tijela za zdravstvo iz koje mora biti vidljivo vrijeme potrebno za liječenje te dokaz o izvršenoj uplati troškova liječenja,

4. plaćenim hotelskim ili apartmanskim smještajem,

5. drugom dokumentacijom kojom opravdava svrhu svog boravka.

Stalni boravak

Članak 18.

(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za stalni boravak stranac je dužan priložiti:

– fotografiju u boji veličine 35x45 mm,

– dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje,

– dokaz o zdravstvenom osiguranju,

– presliku valjane putne isprave koju će službena osoba ovjeriti nakon uvida u original putne isprave,

– potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma ukoliko nije riječ o strancima iz članka 97. stavka 3. Zakona o strancima.

(2) Stranci iz članka 94. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona o strancima zahtjevu za stalni boravak prilažu:

– fotografiju u boji veličine 35x45 mm,

– presliku valjane putne isprave koju će službena osoba ovjeriti nakon uvida u original putne isprave i

– potvrdu nadležnog tijela za izbjeglice.

(3) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za stalni boravak za dijete iz članka 94. stavka 1. točke 3. Zakona o strancima prilaže se:

– fotografija u boji veličine 35x45 mm,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje,

– dokaz o zdravstvenom osiguranju,

– preslika valjane putne isprave koju će službena osoba ovjeriti nakon uvida u original putne isprave.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, policijska uprava, odnosno policijska postaja uvidom u Informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova utvrdit će odobren stalni boravak roditelja.

(5) Policijska uprava, odnosno policijska postaja uvidom u Informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova utvrdit će adresu boravka stranca u Republici Hrvatskoj.

(6) Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja podnositelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka izdaje potvrdu o podnesenom zahtjevu za odobrenje stalnog boravka.

(7) Potvrda iz stavka 6. ovoga članka sadrži: ime i prezime stranca, OIB, datum, mjesto, državu rođenja i državljanstvo stranca koji traži stalni boravak, datum podnošenja zahtjeva nadležnom tijelu, naziv nadležnog tijela, datum izdavanja, potpis službene osobe i pečat.

(8) Radi utvrđivanja predstavlja li stranac opasnost za javni poredak, policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je u postupku izdavanja odobrenja za stalni boravak zatražiti provjeru kod općinskog i županijskog suda te Ministarstva pravosuđa, a policijski službenici dužni su izvršiti provjere stranca u Interpolovim i drugim potražnim evidencijama.

(9) Stranac iz članka 94. stavka 1. točke 2. Zakona o strancima koji prije isteka kratkotrajnog boravka podnese zahtjev za odobrenje stalnog boravka, može boraviti u Republici Hrvatskoj do izvršnosti odluke o zahtjevu.

(10) Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je o ishodu postupka povodom zahtjeva za odobrenje stalnog boravka izvijestiti nadležni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Članak 19.

(1) Za izdavanje odobrenja za privremeni ili stalni boravak za maloljetno dijete potrebna je suglasnost drugog roditelja, koja se daje vlastoručnim potpisom zahtjeva, uz bilješku službene osobe o utvrđenom identitetu roditelja.

(2) Ukoliko je jedan od roditelja odsutan, suglasnost se može dati pisanom izjavom kod javnog bilježnika.

(3) Suglasnošću iz stavka 1. ovog članka smatra se i suglasnost iz članka 9. stavka 1. podstavka 3. ovoga Pravilnika.

(4) Suglasnost iz stavka 1. i 2. ovoga članka nije potrebna ako je dijete dano na skrb jednom roditelju.

Članak 20.

(1) Obrazac odobrenja privremenog i stalnog boravka te dozvole za boravak i rad (Obrazac 2a) pravokutnog je oblika, veličine 10,5 x 7,4 cm.

(2) Odobrenje boravka iz stavka 1. ovoga članka unosi se u putnu ispravu stranca u obliku naljepnice.

(3) Strancu kojem je odobrena dozvola za boravak i rad u naljepnicu odobrenja boravka u rubriku: »vrsta boravka«, upisuje se riječ: »privremeni«, a u rubriku »napomena« upisuju se riječi: »dozvola za boravak i rad«.

(4) Policijska uprava, odnosno policijska postaja poništit će naljepnicu privremenog ili stalnog boravka, na način da se preko naljepnice otisne štambilj »PONIŠTENO« te upiše datum, potpis službene osobe i pečat, tako da je dio pečata otisnut preko naljepnice.

(5) Poništenju naljepnice odobrenja boravka pristupa se nakon što rješenje o prestanku privremenog ili stalnog boravka postane izvršno.

III. RAD STRANACA

Dozvola za boravak i rad

Članak 21.

(1) Obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 9a), bijele je boje, veličine 21x29,7 cm.

(2) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad na temelju godišnje kvote prilaže se dokumentacija propisana člankom 4. stavkom 1. ovoga Pravilnika i ugovor o radu, odnosno pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu ili drugi odgovarajući ugovor, dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca te dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, udruge ili ustanove u Republici Hrvatskoj.

Članak 22.

(1) Ugovor o radu, pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu ili drugi odgovarajući ugovor obavezno mora sadržavati i podatke o radnom mjestu, vrsti posla, uvjetima rada i plaći.

(2) Dokazom o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca smatra se: diploma, svjedodžba, radna knjižica, majstorski ispit ili uvjerenje o stručnom usavršavanju.

(3) Zanimanje navedeno u ugovoru o radu ili drugom odgovarajućem ugovoru mora biti dokazano dokumentacijom iz stavka 2. ovoga članka, te mora sadržavati istinite podatke koji se odnose na zanimanje i vrstu posla koje stranac obavlja.

(4) Izvadak iz sudskog registra za trgovačko društvo, podružnicu, predstavništvo i ustanovu; Središnjeg obrtnog registra; Registra udruga i Upisnika predstavništva stranih zaklada i fundacija, ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

(5) Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja podnositelju zahtjeva za dozvolu za boravak i rad iz članka 21. stavka 1. ovoga Pravilnika izdaje potvrdu o podnesenom zahtjevu.

(6) Potvrda iz stavka 5. ovoga članka sadrži: naziv, prezime i ime stranca, sjedište i adresu poslodavca, datum podnošenja zahtjeva nadležnom tijelu, naziv nadležnog tijela, datum izdavanja, potpis službene osobe i pečat.

Članak 23.

(1) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote prilaže se dokumentacija propisana člankom 4. stavkom 1. ovoga Pravilnika i ugovor o radu, odnosno pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu ili drugi odgovarajući ugovor, dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca te dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, udruge ili ustanove u Republici Hrvatskoj.

(2) U slučajevima propisanim Zakonom o strancima, poslodavac prilaže dopis kojim obrazlaže opravdanost zapošljavanja stranca koji sadrži podatke o stručnom znanju, kvalifikacijama, radnom iskustvu stranca, te iz kojih razloga se radno mjesto ne može popuniti s hrvatskog tržišta radne snage.

(3) Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja može provjeriti istinitost o nemogućosti popunjavanja radnog mjesta radnicima s hrvatskog tržišta radne snage kod Podučne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Članak 24.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote stranac koji obavlja ključne poslove u trgovačkom društvu, podružnici i predstavništvu, stranac koji se samozapošljava u vlastitom trgovačkom društvu ili ima vlasnički udio veći od 51% ili se samozapošljava u vlastitom obrtu, osim dokumenata iz članka 23. ovoga Pravilnika, prilaže i preslike ugovora o radu, prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje za najmanje 3 hrvatska državljana.

Članak 25.

(1) Stranac koji se samozapošljava u vlastitom trgovačkom društvu ili u trgovačkom društvu u kojem ima vlasnički udio veći od 51%, svoj radno-pravni status regulira sukladno članku 76. stavku 1. točki 5. Zakona o strancima te mora ispunjavati uvjete iz članka 78. stavka 3. Zakona o strancima.

(2) Stranac iz stavka 1. ovoga članka, uz zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote, osim dokumentacije propisane člankom 23. i 24. ovoga Pravilnika, prilaže i:

1. popis članova društva ovjeren od Trgovačkog suda ili potvrdu javnog bilježnika o članovima društva ovjerenu od Trgovačkog suda ako zahtjev podnosi stranac koji u trgovačkom društvu ima većinski udio najmanje 51%,

2. opis ulaganja kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu u najmanjem iznosu od 200.000,00 kuna:

a) materijalnom imovinom smatra se vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva, od čega vrijednost nekretnina smije iznositi najviše 50% ukupne vrijednosti materijalne imovine,

b) nematerijalna imovina, odnosno opravdani troškovi ulaganja, mogu uključivati određene kategorije nematerijalnih ulaganja (patenti, licencije, know-how i dr.),

c) nematerijalna imovina koja predstavlja troškove ulaganja mora zadovoljavati sljedeće uvjete da:

– se koristi isključivo u trgovačkom društvu

– se smatra imovinom s mogućnošću otpisa (amortizirajuća imovina)

– mora biti uključena u imovinu, odnosno biti iskazana u bilanci,

d) trgovačko društvo koje posluje u Republici Hrvatskoj duže od godinu dana mora biti u sustavu poreza na dodanu vrijednost, što dokazuje potvrdom prijave Ministarstvu financija – Poreznoj upravi,

3. BON 1 i BON 2, kao i potvrdu nadležne Porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima ne stariju od mjesec dana.

(3) Kod podnošenja zahtjeva za prvo izdavanje dozvole za boravak i rad iz stavka 1. ovoga članka, dokazom o ispunjenju uvjeta iz stavka 2. točke 2. ovoga članka smatra se poslovni plan, računi, kao i drugi dokazi iz kojih je vidljivo ulaganje.

(4) Poslovni plan iz stavka 3. ovoga članka mora sadržavati podatke o poduzetniku, djelatnosti, ulaganjima za razdoblje od godine dana, popis materijalne imovine (nekretnine, oprema i strojevi), nematerijalne imovine – koja predstavlja opravdane troškove ulaganja (patenti, licence, know-how i sl.) i reference.

Članak 26.

(1) Stranac koji je vlasnik obrta uz zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote sukladno članku 76. stavku 1. točki 5. Zakona o strancima, osim dokumenata iz članka 23. i 24. ovoga Pravilnika, prilaže i:

1. opis ulaganja kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu u najmanjem iznosu od 200.000,00 kuna, sukladno članku 25. stavku 2. točki 2. ovoga Pravilnika,

2. BON 2, kao i potvrdu nadležne Porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima ne stariju od mjesec dana,

3. potvrdu Porezne uprave o ostvarenom dohotku od samostalnog rada za obrtnike obveznike poreza na dohodak.

(2) Iznimno od članka 24. ovoga Pravilnika, kod podnošenja zahtjeva za prvo izdavanje dozvole za boravak i rad iz stavka 1. ovoga članka, stranac je dužan dostaviti dokaz o upisu obrta u obrtni registar, a dokazom o ispunjenju uvjeta iz stavka 1. točke 1. ovoga članka smatra se poslovni plan, računi kao i drugi dokazi iz kojih je vidljivo ulaganje.

(3) Poslovni plan iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati podatke o obrtniku, djelatnosti, ulaganjima za razdoblje od godine dana, popis materijalne imovine (nekretnine, oprema i strojevi), nematerijalne imovine – koja predstavlja opravdane troškove ulaganja (patenti, licence, know-how i sl.) i plan zapošljavanja i otvaranje novih radnih mjesta po vrsti radnih mjesta, stručnoj spremi i broju izvršitelja.

(4) Stranac iz stavka 2. ovoga članka, dužan je nakon izdavanja prve dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote u roku od 6 mjeseci nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji dostaviti obrtnicu ili rješenje o upisu dana početka obavljanja obrta i preslike ugovora o radu i prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje za najmanje 3 hrvatska državljana.

Članak 27.

(1) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote za stranca koji je pružatelj usluga u ime inozemnog poslodavca, osim dokaza iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, prilaže se potvrda o radno-pravnom statusu kod inozemnog poslodavca; dokaz o stručnim kvalifikacijama stranca, ugovor sklopljen između inozemnog poslodavca i trgovačkog društva, odnosno obrta u Republici Hrvatskoj o pružanju usluga te ovjereni izvadak iz sudskog registra za trgovačko društvo u Republici Hrvatskoj, odnosno ovjereni izvadak iz Središnjeg obrtnog registra za obrtnika s kojim inozemni poslodavac ima sklopljen ugovor.

(2) Pružatelj usluga turističkog animatora iznimno od stavka 1. ovoga članka dostavlja uz dokaze iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika i ugovor o pružanju usluga turističkog animatora u Republici Hrvatskoj iz kojeg mora biti vidljivo koje će aktivnosti provoditi, a turistički zastupnici prilažu potvrdu o upisu ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija u Upisnik ugovora o turističkom zastupanju koji vodi ministarstvo nadležno za poslove turizma.

Članak 28.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote za strance koji obavljaju ključne poslove u trgovačkom društvu koje je nositelj poticajnih mjera ili u njemu imaju vlasnički udio najmanje 51% prilaže se, osim dokaza iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, potvrda nadležnog ministarstva da se radi o trgovačkom društvu koje je nositelj poticajnih mjera sukladno propisu o poticanju ulaganja.

Potvrda o prijavi rada

Članak 29.

(1) Iz pisanog zahtjeva za izdavanje potvrde o prijavi rada iz članka 82. i 83. Zakona o strancima, mora biti razvidno ime i prezime stranca, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo stranca, podaci o vremenskom razdoblju za koje se traži izdavanje potvrde o prijavi rada i vrsti poslova koje će stranac obavljati te se mora priložiti preslika važeće putne isprave odnosno druge isprave koja služi za prelazak državne granice. Druga dokumentacija koja je priložena uz zahtjev ne treba biti prevedena na hrvatski jezik.

(2) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka sadrži: ime i prezime stranca, datum i mjesto rođenja, državljanstvo stranca, podatke o putnoj ispravi ili drugoj ispravi koja služi za prelazak državne granice, podatke o vrsti posla iz članka 82. ili 83. Zakona o strancima, podatke o poslodavcu, roku važenja potvrde, naziv nadležnog tijela, datum izdavanja, potpis službene osobe i pečat.

(3) Ako službena osoba nadležne policijske uprave, odnosno policijske postaje na temelju uvida u dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka ne može sa sigurnošću utvrditi da se radi o poslovima iz članka 82. ili 83. Zakona o strancima, usmeno će priopćiti razlog neizdavanja potvrde.

IV. OSOBNA ISKAZNICA ZA STRANCA

Članak 30.

(1) Obrazac zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice za stranca (Obrazac 4a) bijele je boje, veličine 21x29,7 cm.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi stranac u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.

Članak 31.

(1) Uz zahtjev iz članka 30. ovoga Pravilnika prilažu se dvije fotografije, propisane člankom 4. ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, policijska uprava, odnosno policijska postaja uvidom u Informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova utvrdit će vrstu odobrenog boravka u Republici Hrvatskoj.

Članak 32.

(1) Za svaku izdanu osobnu iskaznicu za stranca popunjava se karton izdane osobne iskaznice za stranca (Obrazac 5a).

(2) Obrazac 5a plave je boje, veličine 10x21,5 cm, tiskan je na hrvatskom jeziku.

Članak 33.

(1) Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja podnositelju zahtjeva izdaje potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje osobne iskaznice za stranca.

(2) Potvrda iz stavka 1. ovog članka vrijedi 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, a stranac ju je prilikom uručenja osobne iskaznice za stranca dužan vratiti nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.

(3) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o prezimenu i imenu podnositelja zahtjeva, boravištu odnosno prebivalištu i adresi stanovanja, nazivu nadležnog tijela, registarskom broju, datumu izdavanja potvrde, napomene o roku važenja potvrde, potpis službene osobe i mjesto za pečat.

(4) Potvrda je sastavni dio Obrasca 5a i odvaja se perforacijom.

Članak 34.

Obrazac zahtjeva za tehničku izradu osobne iskaznice za stranca (Obrazac 6a) bijele je boje, veličine 21x29,7 cm, tiskan na hrvatskom jeziku.

Članak 35.

(1) Podnositelju zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice za stranca uzima se otisak papilarnih linija kažiprsta desne ruke.

(2) Ako podnositelj zahtjeva nema kažiprsta, uzima se otisak srednjeg prsta ili nekog drugog prsta desne ruke, a ako nema desne ruke uzima se otisak kažiprsta ili drugog prsta lijeve ruke.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, upisuje se odgovarajuća napomena na poleđini Obrasca 5a.

Članak 36.

(1) Obrazac osobne iskaznice za stranca (Obrazac 7a) pravokutnog je oblika veličine 85,6x53,98 mm i izrađen je od polikarbonatnog materijala.

(2) Na poleđini Obrasca 7a nalazi se oznaka za osobnu iskaznicu za stranca na Brailleovom pismu »OIS«.

Članak 37.

(1) U Obrazac 7a podatak o spolu upisuje se oznakom »Ž/F« za ženski spol, a oznakom »M/M« za muški spol.

(2) Upis podataka u Obrazac 7a obavlja se sukladno međunarodnim standardima za strojno čitanje isprava.

Članak 38.

(1) Nakon tehničke izrade osobne iskaznice za stranca, Obrazac 6a čuva nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja u registratorima po registarskom broju, jednu godinu od dana zaprimanja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice za stranca.

(2) Nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka Obrazac 6a uništava povjerenstvo koje imenuje načelnik policijske uprave.

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka ima predsjednika i četiri člana.

(4) O uništenju dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka povjerenstvo sastavlja zapisnik.

Članak 39.

(1) Osobnu iskaznicu za stranca, koja iz bilo kojeg razloga ne može služiti svojoj svrsi (istek roka važenja, oštećenje, zamjena zbog promjene osobnih podataka i dr.) nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je poništiti te razlog poništenja evidentirati na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova. Poništenje osobne iskaznice za stranca obavlja se fizičkim bušenjem.

(2) Stranac je dužan vratiti osobnu iskaznicu za stranca iz članka 143. stavka 1. točke 2. Zakona o strancima kada rješenje o prestanku boravka postane izvršno.

Članak 40.

(1) Stranac je dužan bez odgode prijaviti nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji nestanak osobne iskaznice za stranca te navesti sve okolnosti gubitka, nestanka ili krađe iskaznice.

(2) Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja nestalu iskaznicu iz stavka 1. ovoga članka rješenjem će proglasiti nevažećom, protiv kojeg nije dopuštena žalba.

(3) Stranac je dužan u roku od tri dana od dana primitka rješenja iz stavka 2. ovoga članka, nestanak iskaznice oglasiti u »Narodnim novinama«, o svom trošku.

(4) Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja izdat će novu osobnu iskaznicu za stranca nakon što utvrdi da je stranac nestanak iskaznice oglasio u »Narodnim novinama«.

Članak 41.

Osobna iskaznica za stranca čiji je nestanak prijavljen, a koja je u međuvremenu pronađena, vratit će se strancu, a postupak koji je pokrenut na osnovi prijave o nestanku obustavit će se, ako isprava nije proglašena nevažećom.

Članak 42.

Osobna iskaznica za stranca koja je pronađena, a ne može se uručiti strancu na čije ime glasi, dostavit će se nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja ju je izdala.

V. PUTNE ISPRAVE ZA STRANCE

Putni list za stranca

Članak 43.

(1) Obrazac zahtjeva za izdavanje putnog lista za stranca (Obrazac 10a) bijele je boje, veličine 21x29,7 cm.

(2) Stranac podnosi osobno zahtjev za izdavanje putnog lista za stranca.

(3) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka stranac kojemu je prestalo hrvatsko državljanstvo, prilaže ovjerenu presliku rješenja o prestanku hrvatskog državljanstva.

(4) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka stranac kojemu je strana putna ili druga isprava koja služi za prelazak državne granice ukradena, izgubljena ili nestala, a država čiji je državljanin nema diplomatsku misiju/konzularni ured u Republici Hrvatskoj niti njene interese zastupa druga država, prilaže dokaz o prijavi činjenice krađe, gubitka ili nestanka putne ili druge isprave.

(5) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka stranac koji traži izdavanje putnog lista iz drugih opravdanih razloga prilaže dokaze kojima opravdava podnošenje svog zahtjeva.

(6) Putni list za stranca kojeg se prisilno udaljava izdaje se po službenoj dužnosti.

(7) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilažu se i dvije fotografije sukladno članku 4. ovoga Pravilnika.

Članak 44.

Obrazac putnog lista za stranca (Obrazac 3a) pravokutnog je oblika, veličine 21x29,7 cm, tiska se na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku.

Putna isprava za osobe bez državljanstva

Članak 45.

(1) Putna isprava za osobe bez državljanstva može se izdati strancu bez državljanstva, ako ima odobren privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj.

(2) Putna isprava za osobe bez državljanstva izdaje se kao putovnica za osobe bez državljanstva.

(3) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka stranac prilaže dokumentaciju kojom dokazuje da je osoba bez državljanstva.

(4) Zahtjev za izdavanje putovnice za osobe bez državljanstva stranac podnosi osobno.

(5) Putovnica za osobe bez državljanstva izdaje se na rok važenja na koji je strancu odobren privremeni boravak, a strancu na odobrenom stalnom boravku, putovnica se izdaje s rokom važenja od 5 godina.

Članak 46.

(1) Zahtjev za izdavanje putovnice (Obrazac 11a) bijele je boje, veličine 15x21 cm.

(2) Nakon utvrđivanja identiteta podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, podaci se u obrazac zahtjeva za izdavanje putovnice, ispisuju iz Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka.

(3) Podnositelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo izdaje potvrdu o podnijetom zahtjevu, koja je sastavni dio Obrasca 12a i od njega se odvaja perforacijom.

Članak 47.

(1) Uz zahtjev za izdavanje putovnice prilaže se fotografija veličine 3,5x4,5 cm koja vjerno prikazuje stranca, bez pokrivala za glavu, daje se na uvid osobna iskaznica za stranca te se uzimaju otisci dva prsta i vlastoručni potpis.

(2) Od stranca iz stavka 1. ovoga članka uzimaju se otisci lijevog i desnog kažiprsta, ako stranac nema kažiprst ili je vrh kažiprsta ozlijeđen, uzima se otisak srednjeg ili nekog drugog prsta, a ako nema jedne ruke uzima se otisak kažiprsta i srednjeg ili nekog drugog prsta druge ruke. Otisci prstiju se ne uzimaju ako to, zbog medicinskih razloga koji nisu privremeni, nije moguće.

(3) Otisci prstiju i potpis ne uzimaju se od djeteta do navršene dvanaeste godine života.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, od stranca se može uzeti fotografija na kojoj je fotografiran s pokrivalom za glavu ako pokrivalo nosi radi vjerskih ili medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo.

Članak 48.

(1) Fotografije iz članka 47. stavka 1. i 4. ovoga Pravilnika moraju osobu prikazivati s neutralnim izrazom lica, otvorenih očiju i zatvorenih usta na frontalnoj snimci.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka slijepe osobe koje nose tamne naočale mogu priložiti fotografije na kojima su fotografirane s tamnim naočalama.

(3) Na fotografiji osobe koja radi vjerskih ili medicinskih razloga nosi pokrivalo za glavu moraju se vidjeti obrazi, brada i čelo.

(4) Djeca na fotografiji moraju biti sama, a lice im mora biti u potpunosti vidljivo i oči otvorene.

(5) Na fotografiji koja se prilaže prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice, glava (od vrha brade do tjemena) mora zauzimati oko 2/3 fotografije, ali ne smije biti viša od 3,6 cm. Glava na fotografiji mora biti centrirana u središtu fotografije. Razmak očiju (od sredine lijevog do sredine desnog oka) mora iznositi najmanje 8 mm (optimalno 10 mm).

(6) Fotografija mora biti izrađena na visokokvalitetnom sjajnom i glatkom papiru bez površinske strukture, s visokom kvalitetom tiska. Pozadina mora biti jednobojno svijetla, bez uzoraka i s dovoljnim kontrastom prema licu i kosi.

(7) Za osobu kojoj je hitno potrebna putovnica radi prijevoza u inozemstvo na liječenje, može se iznimno priložiti fotografija te osobe koja ne udovoljava uvjetima iz ovoga članka.

Članak 49.

(1) Obrazac putovnice (Obrazac 12a) je veličine 8,8x12,5 cm i sadrži 34 brojem označene stranice.

(2) Obrazac putovnice sadrži elektronički nosač podataka (RFID čip) na koji se pohranjuju ime i prezime, državljanstvo, datum rođenja, podatak o spolu, oznaka za vrstu putne isprave, oznaka države, broj putovnice, osobni identifikacijski broj, datum izdavanja i datum isteka valjanosti putovnice, tijelo koje je putovnicu izdalo, fotografija i otisci prstiju.

(3) Obrazac putovnice sadrži i biometrijske podatke: biometrijsku sliku lica i otiske prstiju.

(4) U obrazac putovnice, na drugoj stranici, u prostoru za strojno čitanje kao oznaka za vrstu putne isprave upisuje se podatak »PI«.

Članak 50.

(1) Putovnicu koja iz bilo kojeg razloga ne može služiti svrsi (istek roka važenja, popunjena, zamijenjena zbog promjene osobnih podataka, oštećena i sl.) nadležno tijelo je dužno poništiti.

(2) Poništavanje se obavlja fizičkim bušenjem korica i svake stranice putne isprave te rezanjem elektroničkog nosača podataka (RFID čipa).

Članak 51.

Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja prilikom gubitka, nestanka ili krađe osobne iskaznice za stranaca na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 40., 41. i 42. ovoga Pravilnika.

VI. PRIJAVA BORAVKA

Članak 52.

(1) Obrazac prijave i odjave boravišta i prebivališta, odnosno prijave promjene adrese stana (Obrazac 8a), bijele je boje, veličine 21x29,7 cm, i sastoji se od dva dijela: prijave/potvrde.

(2) Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja ovjerava drugi dio Obrasca 8a i vraća ga podnositelju prijave i odjave boravišta i prebivališta, odnosno prijave promjene adrese stana.

(3) Podnositelj prijave i odjave smještaja stranca na kratkotrajnom boravku prijavu može izvršiti putem Obrasca 8a u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji ili u turističkoj zajednici.

(4) Pravna ili fizička osoba koja je registrirana za pružanje usluge smještaja, prijavu i odjavu stranca može izvršiti putem Obrasca 8a u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji ili turističkoj zajednici, bez prisutnosti stranca. Pravna ili fizička osoba koja je registrirana za pružanje usluge smještaja u Obrascu 8a ne ispunjava rubriku o davanju završne izjave, imenu i prezimenu podnositelja prijave i utvrđivanju identiteta.

(5) Pravna ili fizička osoba koja je registrirana za pružanje usluge smještaja, prijavu stranca može obaviti i elektroničkim putem. U slučaju ispravne prijave elektroničkim putem nije potrebno vršiti prijavu putem Obrasca 8a.

(6) Registraciju za prijavu stranaca elektroničkim putem pravna ili fizička osoba koja je registrirana za pružanje usluge smještaja obavlja u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema adresi smještajnog objekta.

(7) Fizička osoba koja je podnositelj prijave (bez obzira da li prijavljuje sebe ili drugog stranca) dužna je u Obrascu 8a dati točne i istinite podatke o prijavi adrese stanovanja i obvezna je ispuniti rubrike o završnoj izjavi, imenu i prezimenu te pružiti na uvid ispravu kojom dokazuje svoj identitet.

(8) Podnositelj prijave boravišta i prebivališta, odnosno prijave promjene adrese stana za stranca na privremenom i stalnom boravku uz Obrazac 8a mora priložiti vlasnički list ili kupoprodajni ugovor ili ugovor o najmu te suglasnost najmodavca za nekretninu na adresi na koju se prijavljuje.

Članak 53.

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 52. ovoga Pravilnika, dužan je uredno i u cijelosti upisati sve podatke u Obrazac 8a na temelju jedne od sljedećih isprava: strane putne isprave, putne isprave za stranca, osobne iskaznice za stranca, potvrde o privremenom zadržavanju ili oduzimanju putne isprave ili potvrde o prijavi nestanka putne isprave.

(2) Ukoliko fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je registrirana za pružanje usluge smještaja stranca prijavljuje elektroničkim putem ili samo putem Obrasca 8a te utvrdi da je isprava iz stavka 1. ovoga članka nevaljana, da je protekao rok važenja vize ili odobrenja za privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, dužna je o tome staviti napomenu u Obrazac 8a, i odmah ga dostaviti nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.

VII. ZBIRKE PODATAKA

Članak 54.

Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja vodi zbirke podataka o:

1. strancima na kratkotrajnom boravku,

2. strancima na privremenom boravku,

3. strancima na stalnom boravku,

4. strancima kojima je izdana dozvola za boravak i rad,

5. strancima kojima je izdana potvrda o prijavi rada,

6. osobnim iskaznicama za strance,

7. prijavi i odjavi boravišta ili prebivališta, odnosno adrese stana stranaca kojima je odobren boravak,

8. strancima na odobrenom boravku prema kojima je primjenjena mjera za napuštanje Republike Hrvatske,

9. strancima kojima je prestao boravak,

10. strancima kojima je izdan putni list za stranca,

11. putnim ispravama za strance.

Članak 55.

(1) Zbirke podataka iz članka 54. ovoga Pravilnika vode se na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova i čuvaju se trajno.

(2) Zbirke podataka iz članka 54. stavka 1. točke 1., 6. i 7. ovoga Pravilnika vode se i u kartoteci.

Članak 56.

Zbirka podataka o strancima na kratkotrajnom boravku sadrži:

– ime i prezime stranca,

– datum, mjesto i državu rođenja,

– državljanstvo,

– vrstu i broj putne ili druge isprave o identitetu,

– mjesto i datum ulaska u Republiku Hrvatsku,

– rok do kada stranac može boraviti u Republici Hrvatskoj,

– prijavljenu adresu stanovanja,

– napomenu.

Članak 57.

(1) Zbirka podataka o strancima na privremenom i stalnom boravku sadrži:

– evidencijski broj stranca i spol,

– prezime, rođeno prezime, ime stranca i ime oca ili majke,

– datum, mjesto i državu rođenja,

– državljanstvo,

– zanimanje, stručnu spremu,

– znanje jezika,

– bračno stanje,

– vrstu boravka,

– podatke o kaznenoj ili prekršajnoj odgovornosti stranca,

– broj, vrstu, datum, mjesto izdavanja i rok važenja putne isprave,

– datum i mjesto ulaska u Republiku Hrvatsku,

– naziv nadležne policijske uprave, odnosno policijske postaje,

– boravište, odnosno prebivalište i adresu u Republici Hrvatskoj,

– osobni identifikacijski broj,

– biometrijske podatke, ako je izdana putovnica za osobe bez državljanstva,

– napomenu.

(2) Zbirka podataka o strancima na privremenom boravku, osim podataka iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– svrhu izdavanja odobrenja privremenog boravka,

– datum izdavanja odobrenja,

– rok važenja odobrenja,

– broj odobrenja boravka.

(3) Zbirka podataka o strancima na stalnom boravku, osim podataka iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– broj i datum izdavanja odobrenja za stalni boravak,

– datum i razlog brisanja iz evidencije,

– broj odobrenja boravka.

(4) Zbirka podataka o strancima kojima je odbijen zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak sadrži:

– prezime, rođeno prezime, ime stranca i ime oca ili majke,

– datum, mjesto i državu rođenja,

– državljanstvo,

– zanimanje, stručnu spremu,

– znanje jezika,

– bračno stanje,

– naziv nadležne policijske uprave, odnosno policijske postaje,

– broj i datum rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje odobrenja za privremeni boravak,

– napomenu.

Članak 58.

(1) Zbirka podataka o strancima kojima je izdana dozvola za boravak i rad sadrži:

– evidencijski broj stranca i spol,

– prezime, rođeno prezime, ime stranca i ime oca ili majke,

– datum, mjesto i državu rođenja,

– državljanstvo,

– broj, vrstu, datum, mjesto izdavanja i rok važenja putne isprave,

– zanimanje, stručnu spremu, radno mjesto,

– znanje jezika,

– bračno stanje,

– boravište, odnosno prebivalište i adresu u Republici Hrvatskoj,

– datum i mjesto ulaska u Republiku Hrvatsku,

– vrstu izdane dozvole (godišnja kvota/izvan kvote),

– naziv nadležne policijske uprave, odnosno policijske postaje,

– broj i datum izdane dozvole za boravak i rad,

– rok važenja izdane dozvole za boravak i rad,

– naziv i adresu poslodavca, odnosno pravne ili fizičke osobe kojoj stranac pruža usluge,

– datum i razlog brisanja iz evidencije,

– osobni identifikacijski broj,

– podatke o kaznenoj ili prekršajnoj odgovornosti stranca,

– napomenu.

(2) Zbirka podataka o strancima kojima je izdana potvrda o prijavi rada sadrži:

– ime i prezime stranca,

– datum, mjesto i državu rođenja,

– državljanstvo,

– vrstu i broj putne ili druge isprave o identitetu,

– mjesto i datum ulaska u Republiku Hrvatsku,

– rok do kada stranac može boraviti u Republici Hrvatskoj,

– prijavljenu adresu stanovanja,

– naziv i adresu poslodavca,

– napomenu.

(3) Zbirka podataka o strancima kojima je odbijen zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad sadrži:

– prezime, rođeno prezime, ime stranca i ime oca ili majke,

– datum, mjesto i državu rođenja,

– državljanstvo,

– zanimanje, stručnu spremu,

– znanje jezika,

– bračno stanje,

– naziv nadležne policijske uprave, odnosno policijske postaje,

– broj i datum rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad,

– napomenu.

Članak 59.

Zbirka podataka o strancima na privremenom boravku i stalnom boravku i strancima kojima je izdana dozvola za boravak i rad, a kojima je prestao boravak, uz podatke iz članka 57. ovoga Pravilnika, sadrži:

– urudžbeni broj i datum rješenja, naziv tijela i zakonsku osnovu.

Članak 60.

Zbirka podataka o osobnim iskaznicama za stranca sadrži:

– podatke o strancu iz zahtjeva za izdavanjem osobne iskaznice za strance (ime, prezime, datum i mjesto rođenja, OIB i dr.),

– naziv nadležne policijske uprave, odnosno policijske postaje koja je izdala osobnu iskaznicu za stranca,

– serijski broj osobne iskaznice za stranca,

– vrstu boravka,

– datum izdavanja i rok važenja osobne iskaznice za stranca,

– datum uručenja osobne iskaznice za stranca,

– prezime, ime i adresu stana koja se ispisuje na osobnu iskaznicu za strance,

– datum zaprimanja prijave o nestanku,

– način nestanka (gubitak, krađa i sl.),

– broj i datum izdavanja potvrde nadležnog tijela o prijavi nestanka,

– datum i razlog poništenja osobne iskaznice za stranca.

Članak 61.

Zbirka podataka o prijavi i odjavi boravišta ili prebivališta, odnosno adrese stana stranaca kojima je odobren boravak sadrži:

– prezime i ime stranca,

– datum, mjesto i državu rođenja,

– državljanstvo,

– vrstu i broj putne ili druge isprave o identitetu,

– vrstu boravka,

– rok važenja odobrenja boravka,

– boravište ili prebivalište, odnosno adresu stana,

– prethodno boravište ili prebivalište, odnosno adresu stana,

– datum prijave i odjave,

– datum prijave promjene adrese stana,

– mjesto i datum ulaska u Republiku Hrvatsku.

Članak 62.

Zbirka podataka o strancima na privremenom boravku, stalnom boravku i strancima kojima je izdana dozvola za boravak i rad prema kojima su poduzete mjere za napuštanje Republike Hrvatske uz podatke iz članka 57. ovoga Pravilnika sadrži:

– urudžbeni broj i datum rješenja, naziv tijela, vrstu mjere i zakonsku osnovu.

Članak 63.

(1) Zbirka podataka o strancima kojima je izdan putni list za stranca sadrži:

– evidencijski broj stranca i spol,

– prezime, rođeno prezime, ime stranca i ime oca ili majke,

– datum, mjesto i državu rođenja,

– državljanstvo,

– broj, vrstu, datum, mjesto izdavanja i rok važenja putne isprave,

– bračno stanje,

– naziv nadležne policijske uprave, odnosno policijske postaje koja je izdala putni list.

(2) Za ukradene, nestale ili izgubljene putne isprave za stranca:

– opće podatke iz stavka 1. ovoga članka,

– datum podnošenja prijave gubitka, nestanka ili krađe,

– vrstu i broj izgubljene, nestale ili ukradene isprave,

– broj i datum izdavanja potvrde o prijavi gubitka, nestanka ili krađe,

– naziv tijela koje je izvršilo unos.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 64.

(1) Obrasci 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a i 12a tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

(2) Ministar unutarnjih poslova utvrđuje cijenu obrazaca 2a, 3a, 7a i 12a iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 65.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj: 36/2008 i 65/2010).

Članak 66.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-16956-2012

Zagreb, 26. travnja 2012.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.