Izmjena Liste tradicionalnih izraza za vino

NN 52/2012 (9.5.2012.), Izmjena Liste tradicionalnih izraza za vino

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1283

Na temelju članka 81. stavka 3. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03 i 55/11), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

IZMJENU

LISTE TRADICIONALNIH IZRAZA ZA VINO

I.

U Listi tradicionalnih izraza za vino (»Narodne novine« br. 96/07, 62/10, 133/10 i 14/11) točka III. mijenja se i glasi: »Prijelazno razdoblje za usklađivanje sa zahtjevima navedenima u Dodacima
I. – VI. u Listi tradicionalnih izraza za vino je do dana ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju«.

II.

Ova Izmjena Liste tradicionalnih izraza za vino objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/10-01/89

Urbroj: 525-07/0034-12-6

Zagreb, 2. svibnja 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.