Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

NN 53/2012 (11.5.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

HRVATSKI SABOR

1291

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTICANJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. travnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/51
Urbroj: 71-05-03/1-12-2
Zagreb, 3. svibnja 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTICANJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA

Članak 1.

U Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02. i 63/07.) u članku 1. iza riječi: »Hrvatske agencije za malo gospodarstvo« dodaju se riječi: »i investicije«.

Članak 2.

Iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Zakonom usklađuje kategorizacija veličine poduzetnika s Preporukom Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003.«.

Članak 3.

U članku 2. stavku 1. u uvodnoj rečenici iza riječi: »subjekti« dodaju se riječi: »u poduzetništvu i obrtu«.

U točki 2. iza riječi: »neovisni« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno autonomni subjekti koji nisu klasificirani kao part-nerski subjekti te povezani subjekti, sukladno Preporuci Komisije 2003/361/EC« od 6. svibnja 2003. godine.«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3) prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 50.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 43.000.000,00 eura.«.

Članak 4.

U članku 3. stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2) prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura.«.

U stavku 3. točka 2. mijenja se i glasi:

»2) prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Prema veličini u smislu ovoga Zakona razlikuju se mikro, mali i srednji investicijski projekti.

1) Mikro investicijski projekt predstavlja ulaganje od strane subjekta malog gospodarstva u iznosu protuvrijednosti do 2 milijuna eura,

2) Mali investicijski projekt predstavlja ulaganje od strane subjekta malog gospodarstva u iznosu protuvrijednosti do 10 milijuna eura,

3) Srednji investicijski projekt predstavlja ulaganje od strane subjekta malog gospodarstva u iznosu protuvrijednosti do 50 milijuna eura.«.

Članak 5.

U članku 4. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2) poticanje investicija u poduzetništvu,«.

Dosadašnje točke 2., 3., 4., 5. i 6. postaju točke 3., 4., 5., 6. i 7.

Članak 6.

U članku 5. stavku 1. riječi: »malo i srednje poduzetništvo« zamjenjuju se riječima: »poduzetništvo i obrt«.

Članak 7.

U članku 10. točki 2. iza riječi: »Hrvatska agencija za malo gospodarstvo« dodaju se riječi: »i investicije«.

Članak 8.

U članku 11. stavku 3. iza riječi: »Hrvatska agencija za malo gospodarstvo« dodaju se riječi: »i investicije«.

Članak 9.

U naslovu poglavlja V. iza riječi: »HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO« dodaju se riiječi: »I INVESTICIJE«.

Članak 10.

U članku 12. stavku 1. iza riječi: »Hrvatska agencija za malo gospodarstvo« dodaju se riječi: »i investicije«.

U stavku 3. iza riječi: »Hrvatska agencija za malo gospodarstvo« dodaju se riječi: »i investicije«.

U stavku 4. iza riječi: »HAMAG« dodaje se riječ: »INVEST«.

Članak 11.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Djelatnost agencije je:

1) poticanje osnivanja i razvoja subjekata malog gospodarstva,

2) promocija i privlačenje investicija u poduzetništvu,

3) poticanje ulaganja malog gospodarstva,

4) financiranje poslovanja i razvoja subjekata malog gospodarstva kreditiranjem pod povoljnijim uvjetima i drugim oblicima financijskih potpora,

5) davanje jamstava za kredite koje subjektima malog gospodarstva odobre banke i druge pravne osobe – kreditori,

6) davanje financijske potpore za smanjenje troškova kredita koje subjektima malog gospodarstva odobre banke i druge pravne osobe – kreditori,

7) subvencioniranje kamata po kreditima,

8) davanje potpora za povećanje zapošljavanja, stručnu izobrazbu, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radnika,

9) davanje potpora za istraživanje, razvoj i primjenu suvremenih tehnologija,

10) davanje potpora za sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i specijaliziranim izložbama u zemlji i inozemstvu,

11) koordinacija realizacije investicijskih projekata u suradnji s investitorima i tijelima državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave te drugim pravnim osobama,

12) koordinacija s razvojnim agencijama lokalne i područne (regionalne) samouprave,

13) suradnja s međunarodnim tijelima nadležnim za poslove promocije i privlačenja investicija i internacionalizaciju poduzetništva,

14) povezivanje subjekata malog gospodarstva radi nastupa na tržištu,

15) davanje stručne pomoći subjektima malog gospodarstva, uključivo i putem elektroničkih medija,

16) promicanje poduzetništva i stvaranje uvjeta za razvoj poduzetništva žena i mladih,

17) suradnja s drugim pravnim osobama, agencijama i institucijama koje potiču malo gospodarstvo u zemlji i inozemstvu,

18) praćenje, analiza i izvještavanje o rezultatima poticajnih mjera,

19) drugi stručni poslovi u svezi s poticanjem razvoja malog gospodarstva utvrđeni Statutom, zakonom, drugim propisima te poslovi koje joj povjeri Vlada Republike Hrvatske ili Ministarstvo.

(2) Radi obavljanja djelatnosti Agencija može osnovati podružnice.«.

Članak 12.

U članku 17. stavku 1. riječ: »jedanaest« zamjenjuje se riječju: »trinaest«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Za predsjednika Upravnog odbora Vlada Republike Hrvatske imenuje ministra nadležnog za poduzetništvo i obrt, njegovog zamjenika ili pomoćnika.«.

U stavku 4. riječi: »malo i srednje poduzetništvo« zamjenjuju se riječima: »poduzetništvo i obrt, ministra nadležnog za financije, ministra nadležnog za regionalni razvoj i fondove Europske unije, ministra nadležnog za vanjske i europske poslove«, a riječ: »šumarstvo« briše se.

Članak 13.

U članku 22. stavku 4. iza riječi: »Hrvatska agencija za malo gospodarstvo« dodaju se riječi: » i investicije«.

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 311-01/12-01/01
Zagreb, 27. travnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Boris Šprem, v. r.