Pravilnik o provedbi Mjere 202 "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa

NN 53/2012 (11.5.2012.), Pravilnik o provedbi Mjere 202 "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1337

Na temelju članaka 1. i 4. Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 10/08), ministar nadležan za poljoprivredu donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE 202 – »PRIPREMA I PROVEDBA LOKALNIH STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA« UNUTAR IPARD PROGRAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o provedbi Mjere 202 – »Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja« unutar IPARD programa (u daljnjem tekstu: Pravilnik) se utvrđuju način i uvjeti vezani uz provedbu Mjere 202 – »Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja« (u daljnjem tekstu: Mjera LEADER) unutar IPARD programa, a kojom se sufinanciraju aktivnosti iz Podmjere 1 »Stjecanje vještina, animiranje stanovnika LAG područja« (u daljnjem tekstu: Podmjera 1) i Podmjere 2 »Provedba lokalnih razvojnih strategija« (u daljnjem tekstu: Podmjera 2).

Članak 2.

(1) Upravna direkcija IPARD programa za Republiku Hrvatsku je Uprava ruralnog razvoja, EU i međunarodne suradnje (u daljnjem tekstu: Upravna direkcija), Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), u skladu s odredbom članka 16. Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine« br. 29/12).

(2) Operativnu provedbu IPARD programa u Republici Hrvatskoj, odnosno funkciju IPARD agencije, obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu Agencija za plaćanja).

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika definiraju se sljedeći pojmovi:

»LEADER« (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale – Veze među aktivnostima za razvoj ruralnog gospodarstva) je mehanizam provedbe mjera politike ruralnog razvoja Europske unije, a temelji se na realizaciji lokalnih razvojnih strategija kojima upravljaju lokalne akcijske grupe,

»Lokalna akcijska grupa« (u daljnjem tekstu: LAG) je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe,

»Odabrani LAG« je LAG koji je udovoljio uvjetima ovoga Pravilnika i Natječaja za odabir LAG-ova koji će se sufinancirati sredstvima IPARD programa (u daljnjem tekstu: Natječaj) te za kojeg je IPARD Agencija donijela Odluku o odabiru LAG-a,

»Ugovoreni LAG« je odabrani LAG, koji s Agencijom za plaćanja sklopi Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje LAG-a (u daljnjem tekstu: Ugovor),

»Ruralno područje« je čitavo područje Republike Hrvatske, osim područja Grada Zagreba,

»Lokalna razvojna strategija« (u daljnjem tekstu: LRS) je strateški plansko-razvojni dokument koji donosi i provodi LAG za područje koje obuhvaća,

»Javna potpora« su sredstva u proračunu Europske unije i sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske namijenjena za provedbu IPARD programa, ne uključujući sredstva lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 4.

(1) Sastavni dio ovoga Pravilnika čine:

– Prilog I – »Preporuke za izradu lokalne razvojne strategije«

– Prilog II – »Lista prihvatljivih izdataka u sklopu Mjere LEADER i najviši mogući godišnji iznos javne potpore«

– Prilog III – »Kriteriji bodovanja za ocjenu kvalitete LRS-a«

– Prilog IV – »Označavanje ulaganja sufinanciranih sredstvima IPARD programa u okviru Mjere LEADER«

– Prilog V – »Godišnje izvješće o radu ugovorenog LAG-a«

– Prilog VI – »Popis naselja u Republici Hrvatskoj s više od
25 000 stanovnika«

– Prilog VII – »Prijavni obrazac za Mjeru 202« – obrazac
I-OOP-1-L

– Prilog VIII – »Godišnji plan aktivnosti« – obrasci I-OOP-15.1-L i I-OOP-15.2-L

– Prilog IX »Dokumenti potrebni za kontrolu na terenu za Mjeru 202 (prema tipu kontrole)«

– Prilog X – »Zahtjev za odobrenje promjena za Mjeru 202« – obrazac I-OPP-16-L

– Prilog XI – »Zahtjev za isplatu« – obrazac I-OOI-1-L

(2) Obrasci koji su prilozi VII – XI ovoga Pravilnika dostupni su u elektronskom obliku na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja –
www.apprrr.hr.

II. KORISNICI U SKLOPU MJERE LEADER

Članak 5.

(1) Korisnici potpore u sklopu Mjere LEADER su odabrani LAG-ovi koji s Agencijom za plaćanja sklope Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje LAG-a.

(2) Odabrani LAG mora udovoljiti sljedećim kriterijima:

a) Pravni oblik LAG-a je udruga registrirana sukladno Zakonu o udrugama (»Narodne novine« br. 88/01 i 11/02),

b) LAG obuhvaća jasno definirano i zemljopisno kontinuirano područje te stanovnike jednog ili više naselja, unutar dvije ili više jedinica lokalne samouprave (naselja tj. jedinice lokalne samouprave moraju imati međusobni direktni kontakt bilo kopnom, morem ili vodom),

c) LAG predstavlja ruralno područje s više od 5 000, a manje od 150 000 stanovnika,

d) Naselje u sklopu LAG-a ne smije imati više od 25 000 stanovnika (popis naselja s više od 25 000 stanovnika je naveden u Prilogu VI ovoga Pravilnika),

e) Jedno naselje može pripadati isključivo jednom LAG-u,

f) Sjedište LAG-a se nalazi unutar područja koje obuhvaća LAG,

g) U upravljačkoj strukturi LAG-a sudjeluju:

– predstavnici gospodarskog (trgovačka društva, zadruge, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva) i civilnog sektora (građani, udruge, zaklade, fondacije) s najmanje 50%,

– predstavnici izvršnog ili upravnog tijela jedinica lokalne samouprave kojoj pripadaju naselja iz LAG-a s najmanje 20%,

– žene s najmanje 30%,

– najmanje 1 osoba do 29 godina, 1 osoba od 29 do 50 godina i 1 osoba preko 50 godina,

h) Članovi upravljačke strukture LAG-a moraju imati prebivalište i/ili biti registrirani i/ili imati registriranu podružnicu unutar područja koje obuhvaća LAG,

i) Upravitelj/voditelj LAG-a ne mora biti član LAG-a i ne mora imati prebivalište unutar područja koje obuhvaća LAG,

j) LAG mora imati izrađenu LRS koja je u suglasju s IPARD programom i postojećim razvojnim dokumentima te u skladu s odredbama članka 6. ovoga Pravilnika i preporukama za izradu LRS navedenim u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

LRS obvezno sadržava sljedeće elemente:

a) grafički prikaz područja LAG-a,

b) SWOT analizu LAG područja,

c) opis značajki partnerstva i uključenost dionika u proces izrade LRS,

d) razrađene kriterije za odabir projekata LAG-a (opis procedure za donošenje, pisma preporuke),

e) mjerljive ciljeve i provedbene aktivnosti,

f) usklađenost s nadređenim strateškim dokumentima,

g) financijski plan za provedbu aktivnosti u razdoblju do kraja 2013. godine.

III. POTPORA I PRIHVATLJIVI IZDACI

Članak 7.

(1) Prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje u sklopu mjere LEADER obuhvaćaju aktivnosti u sklopu Podmjere 1 i Podmjere 2.

(2) Aktivnosti u sklopu Podmjere 1 obuhvaćaju:

a) Izradu studija za područje LAG-a (fizičke ili pravne osobe registrirane za određenu djelatnost),

b) usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a,

c) animaciju, izradu promidžbenih materijala i organizaciju promotivno-promidžbenih događaja za članove i stanovnike LAG-a,

d) sudjelovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a na seminarima, radionicama, sastancima i studijskim putovanjima.

(3) Aktivnosti u sklopu Podmjere 2 obuhvaćaju poslovanje LAG-a.

(4) Prihvatljivi izdaci po aktivnostima u sklopu Podmjere 1 i Podmjere 2 utvrđeni su u Prilogu II., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(5) Prihvatljivi izdaci iz stavka 4. ovoga članka ne obuhvaćaju:

– poreze i obvezne doprinose na plaće zaposlenika LAG-a,

– porez na dodanu vrijednost kojeg LAG plaća pri nabavi roba i usluga,

– rabljene strojeve i opremu,

– pojedinu nabavu robe ili usluga čija protuvrijednost prelazi 10.000 EUR.

(6) Najviši mogući godišnji iznos javne potpore kojeg odabrani LAG može ostvariti u Podmjeri 1 ograničen je iznosom utvrđenim u Prilogu II ovoga Pravilnika.

(7) Najviši mogući godišnji iznos javne potpore kojeg odabrani LAG može ostvariti u Podmjeri 2 ograničen je iznosom utvrđenim u Prilogu II ovoga Pravilnika.

(8) U Prilogu II ovoga Pravilnika utvrđeni su i najviši mogući godišnji iznosi javne potpore za pojedine aktivnosti i vrste izdataka.

(9) Intenzitet potpore iskazan kao udio javne potpore u prihvatljivim izdacima iznosi 100%.

Članak 8.

(1) LAG pismom preporuke podržava prijavu projekta na natječaje za Mjeru 101, Mjeru 103, Mjeru 301 i Mjeru 302 IPARD programa i obrazlaže na koji način projekt doprinosi ostvarenju ciljeva LRS i kako se uklapa u mjere predviđene LRS-om.

(2) Pismo preporuke za prijavu projekta, LAG donosi na način koji je određen statutom i/ili LRS.

(3) U postupku donošenja odluke o podržavanju projekata ne smiju sudjelovati oni članovi upravljačke strukture LAG-a koji su istovremeno i podnositelji prijave projekta.

IV. POSTUPAK ODABIRA LAG-ova

Članak 9.

U postupku odabira LAG-ova:

– Agencija za plaćanja raspisuje javni natječaj za odabir LAG-ova koji će se sufinancirati sredstvima IPARD programa (u daljnjem tekstu: Natječaj),

– Agencija za plaćanja obavlja administrativnu kontrolu prijava u kojoj se provjerava pravovremenost i potpunost prijave te ispunjavanje kriterija prihvatljivosti iz članka 5. stavka 2., osim kriterija iz članka 5. stavka 2. točke j) ovoga Pravilnika,

– Ocjenjivački odbor za ocjenu LRS (u daljnjem tekstu: Ocjenjivački odbor) obavlja ocjenu kvalitete LRS,

– Agencija za plaćanja donosi Odluku o odabiru LAG-a koji će se sufinancirati sredstvima IPARD programa,

– sva komunikacija između LAG-ova i Agencije za plaćanja te LAG-ova i Upravne direkcije obavlja se isključivo pisanim putem, preporučenom pošiljkom s povratnicom.

Članak 10.

(1) Ministar nadležan za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: ministar) odlukom utvrđuje kvotu LAG-ova za odabir koju donosi prije raspisivanja natječaja (u daljnjem tekstu: Odluka o kvoti LAG-ova).

(2) Agencija za plaćanja može raspisivati natječaj do ispunjenja kvote iz prethodnog stavka ovoga članka.

Članak 11.

(1) Natječajem se određuju rokovi i uvjeti za podnošenje prijava, a objavljuje se u »Narodnim novinama« te na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr.

(2) Nakon objave natječaja, LAG-ovi dostavljaju prijavu zajedno s propisanom dokumentacijom u dva primjerka (izvornik i preslika numeriranih stranica) na obrascu I-OOP-1-L, u papirnatom obliku i na CD-u. Prijave se podnose isključivo kao preporučene pošiljke s povratnicom na adresu objavljenu u natječaju.

Članak 12.

(1) Nepravovremene prijave ne razmatraju se.

(2) Za nepotpune prijave i za prijave nejasnog sadržaja Agencija za plaćanja izdaje Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak, kojim se od LAG-a traži dostava dokumentacije koja nedostaje, obrazloženje ili ispravak nejasnog sadržaja uz dostavu dodatnih podataka.

(3) Za prijavu u kojoj u sklopu propisane dokumentacije nije dostavljen prijavni obrazac (obrazac I-OOP-1-L), Agencija za plaćanja će izdati Odluku o odbijanju.

(4) LAG dostavlja dodatnu dokumentaciju i/ili dodatne podatke u roku od 5 dana od dana zaprimanja zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Agencija za plaćanja izdaje zahtjev iz stavka 2. ovoga članka samo jednom.

(6) Datumom podnošenja potpune prijave smatra se datum dostave dodatne dokumentacije i/ili dodatnih podataka iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Po završenoj administrativnoj kontroli prijave te utvrđenoj prihvatljivosti prijave Agencija za plaćanja dostavlja dosje predmeta Upravnoj direkciji.

Članak 13.

(1) Ministar rješenjem imenuje članove i tajnika Ocjenjivačkog odbora.

(2) Ocjenjivački odbor ima 13 članova, i to:

– 3 predstavnika ministarstva, od kojih je jedan predsjednik Ocjenjivačkog odbora,

– 1 predstavnik ministarstva nadležnog za poslove regionalnog razvoja,

– 1 predstavnik ministarstva nadležnog za poslove poduzetništva i obrta,

– 1 predstavnik Hrvatske poljoprivredne komore,

– 1 predstavnik Hrvatske gospodarske komore,

– 1 predstavnik Hrvatske obrtničke komore,

– 2 predstavnika udruga koje se bave ruralnim razvojem,

– 3 predstavnika znanstveno-istraživačkih institucija koje se bave ruralnim razvojem.

(3) Ocjenjivački odbor radi na temelju Poslovnika o radu, a provodi ocjenu kvalitete LRS-a temeljem kriterija navedenih u Prilogu III ovoga Pravilnika.

(4) Ocjenu kvalitete pojedine LRS obavljaju najmanje 3 člana Ocjenjivačkog odbora.

Članak 14.

(1) Najviši broj bodova koje LAG može ostvariti u postupku odabira je 100, u skladu sa sustavom bodovanja iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

(2) Ocjenjivački odbor će negativno ocijeniti LRS u slučaju da LRS ne sadržava obvezne elemente sukladno članku 6. ovoga Pravilnika.

(3) Ukoliko dva ili više LAG-a imaju isti broj bodova za ocjenu kvalitete LRS-a, prednost će imati onaj koji udovoljava redom sljedećim uvjetima:

– veći broj bodova za kvalitetu partnerstva,

– veći udio naselja koja se nalaze na područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi, u odnosu na ukupan broj naselja,

– raniji datum i vrijeme podnošenja potpune prijave.

Članak 15.

(1) U postupku ocjene kvalitete LRS-a, Ocjenjivački odbor može od LAG-a zatražiti dodatno obrazloženje i/ili nadopunu vezano uz LRS.

(2) LAG dostavlja dodatno obrazloženje i/ili nadopunu u roku od 5 dana od dana zaprimanja zahtjeva za dodatno obrazloženje.

(3) Nakon završenog postupka ocjene kvalitete LRS, Ocjenjivački odbor sastavlja Listu ocijenjenih LAG-ova.

Članak 16.

(1) Nakon završene administrativne kontrole kriterija prihvatljivosti, postupka ocjene kvalitete LRS i provjere dostupnosti sredstava za sve pozitivno ocijenjene prijave Agencija za plaćanja donosi Odluku o odabiru LAG-a iz članka 9. ovoga Pravilnika, za svaki odabrani LAG.

(2) Agencija za plaćanja donosi Odluku o odbijanju u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

– prijava nije u skladu s uvjetima propisanim Pravilnikom i Natječajem,

– prijava nije poslana u roku kako je propisano natječajem,

– nedostatne raspoloživosti sredstava temeljem Odluke iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika,

– negativne ocjene LRS-a,

– u slučaju utvrđene nepravilnosti.

(3) Agencija za plaćanja dostavlja odabranim LAG-ovima Odluku o odabiru LAG-a ili Odluku o odbijanju u roku od 90 dana od zaprimanja potpune prijave.

V. POSTUPAK UGOVARANJA

Članak 17.

(1) Postupak ugovaranja provodi Agencija za plaćanja, a obuhvaća administrativnu kontrolu, kontrolu na terenu te sklapanje Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje LAG-a (u daljnjem tekstu: Ugovor).

(2) Odabrani LAG je dužan u roku od 5 dana od dana zaprimanja Odluke o odabiru LAG-a dostaviti IPARD Agenciji Godišnji plan aktivnosti (obrasce I-OOP-15.1-L i I-OOP-15.2-L).

(3) Odabrani LAG je dužan dostaviti Godišnji plan aktivnosti u papirnatom obliku i na CD-u isključivo preporučenom pošiljkom s povratnicom.

(4) Sva komunikacija između odabranih LAG-ova i Agencije za plaćanja obavlja se isključivo pisanim putem, preporučenom pošiljkom s povratnicom.

(5) Agencija za plaćanja obavlja administrativnu kontrolu dostavljenog Godišnjeg plana aktivnosti na način da kontrolira pravovremenost, prihvatljivost izdataka te maksimalno dozvoljene iznose za svaki prijavljeni izdatak sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika.

(6) Godišnji plan aktivnosti koji je dostavljen izvan propisanog roka ne razmatra se.

(7) Za Godišnji plan aktivnosti koji je nepotpun i nejasnog sadržaja, Agencija za plaćanja izdaje Zahtjev za obrazloženje/ispravak kojim se od odabranog LAG-a traži obrazloženje ili ispravak nejasnog sadržaja uz dostavu dodatnih podataka.

(8) Odabrani LAG dostavlja dodatno obrazloženje i/ili dodatne podatke u roku od 5 dana od dana zaprimanja zahtjeva iz stavka 7. ovoga članka.

(9) Agencija za plaćanja izdaje zahtjeve iz stavka 7. ovoga članka samo jednom.

(10) Datumom podnošenja potpunog Godišnjeg plana smatra se datum dostave dodatnog obrazloženja i/ili dodatnih podataka iz stavka 8. ovoga članka.

(11) Agencija za plaćanja odobrava Godišnji plan aktivnosti ili donosi Odluku o odbijanju.

(12) Agencija za plaćanja će izdati Odluku o odbijanju u slučajevima:

a) kad Godišnji plan aktivnosti:

– nije pravovremen,

– nije dostavljen od strane odabranog LAG-a,

– nije popunjen sukladno propisanim smjernicama,

– sadrži neprihvatljive izdatke,

– predviđa izdatke koji prelaze iznose iz članka 7. stavaka 6., 7., i 8. ovoga Pravilnika.

b) kad je onemogućeno obavljanje kontrole na terenu.

(13) Odabrani LAG će provoditi aktivnosti prema odobrenom Godišnjem planu tijekom jedne godine računajući od dana sklapanja Ugovora.

(14) Za svaku sljedeću godinu, odabrani LAG mora podnijeti Agenciji za plaćanja novi Godišnji plan aktivnosti, mjesec dana prije isteka prethodno ugovorenog Godišnjeg plana aktivnosti.

Članak 18.

(1) Agencija za plaćanja i odabrani LAG kojemu je odobren Godišnji plan aktivnosti sklapaju Ugovor na godinu dana, kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

(2) Agencija za plaćanja će poslati Ugovor odabranom LAG-u radi sklapanja u roku od 25 dana od dana podnošenja potpunog Godišnjeg plana aktivnosti iz članka 17. ovoga Pravilnika.

(3) Ugovorom se uređuju:

a) prihvatljivi izdaci,

b) najviši godišnji iznos javne potpore u Podmjeri 1 i Podmjeri 2 (odobren za razdoblje od godinu dana od dana sklapanja Ugovora),

c) obveza LAG-a o čuvanju dokumentacije koja se odnosi na Ugovor od dana sklapanja Ugovora i tijekom pet (5) godina od datuma konačne isplate Agencije za plaćanja,

d) zabrana promjene vlasništva nad predmetom ulaganja te zabrana davanja u najam ili zakup predmeta ulaganja od dana sklapanja Ugovora i tijekom pet (5) godina od datuma konačne isplate Agencije za plaćanja,

e) obveza LAG-a da izradi informativnu ploču te da je postavi na vidljivo mjesto u sjedištu LAG-a, odnosno označi aktivnost ili opremu u skladu s uputama iz Priloga IV,

f) obveza LAG-a da će u svakom trenutku osigurati nesmetani pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na potporu te da će dati na uvid svu dokumentaciju vezanu za sufinancirane izdatke djelatnicima Agencije za plaćanja, Ministarstva, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (u daljnjem tekstu: ARPA), Nacionalnog fonda, Europske komisije, Europskog revizorskog suda i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (u daljnjem tekstu: OLAF),

g) način podnošenja Zahtjeva za isplatu i potrebna dokumentacija kojom se pravdaju učinjeni izdaci,

h) obveza LAG-a da pismom preporuke podupre i tako osigura prijavljivanje najmanje jednog projekta sa svog područja na bilo koji natječaj iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika tijekom 11 mjeseci od dana sklapanja Ugovora,

i) obveza LAG-a da dostavlja izvješća navedena u članku 23. ovoga Pravilnika,

j) obveza LAG-a da osigura dokaze (fotografije, potpisne liste i dr.) o provedbi aktivnosti 202.1.2., 202.1.3. i 202.1.4. unutar Podmjere 1 koje je provodio od dana sklapanja Ugovora,

k) obveza LAG-a da osigura da svi podaci i informacije dostavljeni Agenciji za plaćanja budu točni,

l) obveza LAG-a da dostavi Agenciji za plaćanja sve potrebne podatke koje Agencija za plaćanje zatraži,

m) obveza odabranog LAG-a da prijavi Agenciji za plaćanja neposredno nakon njihovog nastanka sve promjene koje se odnose na kriterije prihvatljivosti sukladno članku 5. ovoga Pravilnika, osim kriterija iz članka 5. stavak 2. točke j) ovoga Pravilnika,

n) obveza odabranog LAG-a, koji ne raspolaže vlastitim uredskim prostorom, da sklopi Ugovor o zakupu poslovnog prostora, sukladno propisima kojima se uređuje zakup i prodaja poslovnog prostora, te zabrana davanja u podzakup,

o) obveza LAG-a da će izvijestiti Agenciju za plaćanja u pisanom obliku o bilo kojoj situaciji mogućeg sukoba interesa između njega s jedne strane i uspješnog ponuditelja s druge strane,

p) zabrana prekoračenja najvećeg dozvoljenog iznosa javne potpore, ako su izdaci financirani iz drugih izvora Zajednice ili Republike Hrvatske, pri čemu se sredstva lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su članice LAG-a ne ubrajaju u javna sredstva.

(4) Odabrani LAG je dužan u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja Ugovora dostaviti Agenciji za plaćanja jedan potpisani primjerak Ugovora s javnobilježničkom ovjerom potpisa, preporučenom pošiljkom s povratnicom.

(5) Ako odabrani LAG ne dostavi Ugovor preporučenom pošiljkom s povratnicom u roku naznačenom u prethodnom stavku ovoga članka, smatrat će se da je odustao od sklapanja Ugovora.

Članak 19.

(1) Ugovoreni LAG se obvezuje poslati Agenciji za plaćanja Zahtjev za odobrenje promjena za Mjeru 202 (obrazac I-OPP-16-L) i objašnjenje s popratnom dokumentacijom u slučaju promjene njegova naziva, zastupnika, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke na koji će mu biti isplaćena sredstva.

(2) Promjene iz stavka 1. ovoga članka moraju se izvijestiti nakon pojave događaja koji ih je prouzročio. Agencija za plaćanja će izdati Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje LAG-a (u daljnjem tekstu Aneks Ugovora) nakon zaprimanja predmetne dokumentacije.

(3) U slučaju promjene Godišnjeg plana aktivnosti, ugovoreni LAG se obvezuje zatražiti odobrenje promjene od Agencije za plaćanja putem Zahtjeva za odobrenje promjena za Mjeru 202 te dostaviti objašnjenje s popratnom dokumentacijom.

(4) Ugovoreni LAG može zatražiti promjenu Godišnjeg plana aktivnosti samo jednom.

(5) Nakon odobrenja promjene Godišnjeg plana aktivnosti, ugovoreni LAG će zaprimiti Pismo odobrenja i sklopiti Aneks Ugovora s Agencijom za plaćanja.

(6) Ugovoreni LAG može provoditi odobrene promjene Godišnjeg plana aktivnosti nakon zaprimanja Pisma odobrenja.

(7) Agencija za plaćanja zadržava pravo odbiti od ugovorenog LAG-a Zahtjev za odobrenje promjena za Mjeru 202. U takvom slučaju, ugovoreni LAG će zaprimiti Pismo odbijanja.

(8) Aneksom Ugovora ne može se odobriti iznos potpore na način da bude veći od iznosa potpore koji je već određen Ugovorom.

(9) U slučaju promjena Ugovora iniciranih od strane Agencije za plaćanja, ugovorene strane će sklopiti Aneks Ugovora.

(10) Ukoliko se nakon konačne isplate sredstava potpore promjene podaci koji se odnose na ugovoreni LAG – naziv, adresa, ime banke i broj žiro-računa banke, ime zastupnika, korisnik je obvezan prijaviti navedene promjene Agenciji za plaćanja tijekom pet (5) godina do datuma konačne isplate, ali Aneks Ugovora se neće sklapati.

Članak 20.

(1) Ugovoreni LAG je dužan u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja Aneksa Ugovora, dostaviti Agenciji za plaćanja jedan potpisan primjerak s javnobilježničkom ovjerom potpisa zastupnika, preporučenom pošiljkom s povratnicom.

(2) Ako ugovoreni LAG ne dostavi Aneks Ugovora u roku naznačenom u stavku 1. ovoga članka, smatrat će se da je odustao od sklapanja Aneksa Ugovora odnosno od zatražene promjene.

VI. ISPLATA SREDSTAVA UGOVORENIM LAG-ovima

Članak 21.

(1) Sredstva iz IPARD programa isplaćuju se ugovorenom LAG-u na temelju Zahtjeva za isplatu (obrazac I-OOI-1-L).

(2) Ugovoreni LAG je dužan tromjesečno dostaviti Agenciji za plaćanja Zahtjev za isplatu zajedno s pratećom dokumentacijom na propisanom obrascu u papirnatom obliku i na CD-u.

(3) Obračunsko razdoblje za isplatu sredstava ugovorenom LAG-u je tromjesečje koje počinje teći od datuma sklapanja Ugovora s Agencijom za plaćanja.

(4) Ugovoreni LAG podnosi Zahtjev za isplatu u mjesecu nakon završetka tromjesečja na koji se odnosi predmetni Zahtjev za isplatu.

(5) Svi izdaci koji se podnose u Zahtjevu za isplatu moraju biti u cijelosti plaćeni.

(6) Ugovorenom LAG-u se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenog u IPARD Ugovoru, odnosno Aneksu IPARD Ugovora.

(7) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja Zahtjeva za isplatu obračunat će se:

– protuvrijednost u kunama po tečaju Europske komisije (ECB), u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest (6) decimala (navedeni tečaj se može dobiti na http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/),

– u slučaju da je ugovoreni LAG kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od ECB u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest (6) decimala, isplata potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.

(8) Oprema i usluge moraju biti u skladu s tržišnim cijenama. U slučaju da cijene iz plaćenih računa za opremu i usluge nisu u skladu s tržišnim, Agencija za plaćanja može umanjiti iznos zatražene potpore iz Zahtjeva za isplatu.

(9) Za nepotpun Zahtjev za isplatu Agencija za plaćanja će izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak kojim će od ugovorenog LAG-a tražiti dostavljanje dodatne dokumentacije. Ugovoreni LAG je dužan dostaviti dodatnu traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom u roku pet (5) dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak.

(10) Nakon provedene administrativne kontrole i kontrole na terenu Zahtjeva za isplatu, ravnatelj Agencije za plaćanja donosi:

– a) Odluku o isplati, ili

– b) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu, ili

– c) Pismo odbijanja zahtjeva za isplatu.

(11) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

– neispunjavanja uvjeta propisanih Ugovorom,

– onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu,

– uvrštenosti LAG-a na listu dužnika.

(12) Pismo odbijanja zahtjeva za isplatu izdaje se ukoliko:

– ugovoreni LAG nije dostavio traženu dokumentaciju u propisanom roku nakon zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak, a tražena dokumentacija se odnosi na Zahtjev za isplatu u cijelosti,

– je ugovoreni LAG dostavio Zahtjev za isplatu izvan propisanog roka,

– ugovoreni LAG potražuje potporu za izdatke koji u cijelosti nisu prihvatljivi.

(13) Odluku o isplati Agencija za plaćanja izdaje u roku od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za isplatu osim u roku od 45 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za isplatu prilikom isplate zadnje rate. Rok računanja krajnjeg datuma za izdavanje Odluke o isplati počinje teći primitkom Zahtjeva za isplatu te se prekida prilikom traženja dodatne dokumentacije od korisnika i nastavlja se po primitku istih u Agenciju.

(14) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu Agencija za plaćanja izdaje u roku od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za isplatu, u slučaju da se tijekom obrade dosjea Zahtjeva za isplatu utvrde razlozi za odbijanje, odnosno u roku od 45 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za isplatu, u slučaju da kontrola na terenu utvrdi nepoštivanje navedenih uvjeta. Rok računanja krajnjeg datuma za izdavanje Odluke o odbijanju Zahtjeva za isplatu počinje teći primitkom Zahtjeva za isplatu te se prekida prilikom traženja dodatne dokumentacije od korisnika i nastavlja se po primitku istih u Agenciju.

(15) Pismo odbijanja zahtjeva za isplatu Agencija za plaćanja izdaje u roku od 30 dana od dana nastupanja okolnosti navedenih u stavku 12. ovoga članka.

(16) Ukoliko je ugovoreni LAG dobio Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu iz bilo kojeg razloga navedenog u stavku 11. ovoga članka, Agencija za plaćanja raskida Ugovor.

VII. KONTROLA I NADZOR UGOVORENIH LAG-ova

Članak 22.

(1) Administrativnu kontrolu Zahtjeva za isplatu provodi Agencija za plaćanja.

(2) Kontrolu na terenu provode djelatnici Agencije za plaćanja (u daljnjem tekstu kontrolori), kontrolom prije ugovaranja, prije plaćanja, jednom unutar 4 godine i drugi put tijekom pete godine od datuma konačne isplate potpore (ex post).

(3) Osim djelatnika navedenih u stavku 2. ovoga članka, kontrolu na terenu mogu obavljati i djelatnici Ministarstva, djelatnici unutarnje revizije Agencije za plaćanja, djelatnici Ministarstva financija, ARPA-e, predstavnici Europske komisije, predstavnici OLAF-a i Europski revizorski sud.

(4) Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori mogu:

– izvršiti uvid u isprave odabranog/ugovorenog LAG-a (odgovorna osoba),

– pregledavati poslovne prostore, opremu, promotivne materijale ugovorenog LAG-a,

– provjeravati poslovne knjige i ostale dokumente,

– provjeravati podatke u računalima,

– provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu roba i usluga,

– po potrebi obaviti kontrole kod trećih osoba.

(5) Odabrani/ugovoreni LAG je dužan po obavijesti ovlaštenih osoba iz stavka 2. ovoga članka pripremiti podatke i dokumente potrebne za obavljanje kontrole na terenu (popis dokumenata nalazi se u Prilogu VII ovog Pravilnika).

(6) Odabrani/ugovoreni LAG te osobe koje su s njima povezane u vezi predmetnog ulaganja, a podliježu nadzoru ovlaštenih osoba navedenih u stavku 2. ovoga članka dužne su omogućiti obavljanje nadzora, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(7) Kontrola se može najaviti do 48 sati prije njenog provođenja, pazeći da se ranijom najavom ne naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu, te dogovoriti termine za obavljanje kontrole s odabranim/ugovorenim LAG-om.

(8) Ovlaštene osobe iz stavka 2. ovoga članka dužne su prilikom kontrole predočiti identifikacijski dokument.

VIII. OBVEZE UGOVORENIH LAG-ova PREMA UPRAVNOJ DIREKCIJI (IZVJEŠTAVANJE)

Članak 23.

(1) Ugovoreni LAG je dužan dostavljati Godišnja izvješća o radu ugovorenog LAG-a (u daljnjem tekstu: Izvješća) Upravnoj direkciji.

(2) Rok za predaju Izvješća za godinu »n« je 15. veljače godine »n+1«.

(3) Obrazac Izvješća sadržan je u Prilogu V, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(4) Izvješće se dostavlja u papirnatom obliku i na CD-u.

(5) Za nepotpuna Izvješća Upravna direkcija izdaje Zahtjev za dopunu nepotpunog godišnjeg izvješća o radu ugovorenog LAG-a (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu) u roku od 14 dana od dana zaprimanja Izvješća, kojim se od ugovorenog LAG-a traži nadopuna Izvješća.

(6) Upravna direkcija izdaje Zahtjev za dopunu iz stavka 5. ovoga članka samo jednom.

(7) U skladu sa Zahtjevom za dopunu, ugovoreni LAG dostavlja traženo u roku od 7 dana od dana zaprimanja istog.

(8) Ukoliko ugovoreni LAG u zadanom roku ne dostavi traženo sukladno stavku 7. ovog članka, smatrat će se da Izvješće nije potpuno te Upravna direkcija izdaje Zaključak o neprihvaćanju godišnjeg izvješća o radu ugovorenog LAG-a.

(9) Za potpuna i pozitivno ocijenjena Izvješća Upravna direkcija izdaje Zaključak o odobrenju godišnjeg izvješća o radu ugovorenog LAG-a.

(10) Ukoliko ugovoreni LAG u zadanom roku iz stavka 2. ovoga članka ne dostavi Izvješće, Upravna direkcija izdaje Zaključak o neispunjavanju obveze dostavljanja godišnjeg izvješća o radu ugovorenog LAG-a.

(11) Upravna direkcija izvještava Agenciju za plaćanja o odobrenim Izvješćima za godinu »n« do 15. travnja godine »n+1«.

(12) U slučaju promidžbe mjera IPARD programa (tisak promidžbenog materijala, objava radio i tv spotova, oglasa u tisku i sl.), ugovoreni LAG je u obvezi o istom izvijestiti Upravnu direkciju te zatražiti autorizaciju navedenih promidžbenih materijala.

(13) Ugovoreni LAG je dužan prijaviti promjene Upravnoj direkciji u roku od 5 dana od dana njihovog nastanka, i to:

– promjene podataka iz prijavnog obrasca na natječaj

– promjene vezano za kriterije iz članka 5. ovog Pravilnika.

(14) Sva komunikacija između ugovorenih LAG-ova i Upravne direkcije obavlja se isključivo pisanim putem, preporučenom poštom s povratnicom.

(15) Temeljem dostavljenih Izvješća ugovorenih LAG-ova, Upravna direkcija sastavlja godišnji pregled rada ugovorenih LAG-ova, koji se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva –
www.mps.hr.

IX. GUBITAK STATUSA, RASKID UGOVORA I POVRAT SREDSTAVA

Članak 24.

Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o gubitku statusa LAG-a u slučaju kada:

– ugovoreni LAG obavijesti Agenciju za plaćanja, sukladno obvezi iz članka 18. stavak 3. točke m) ovoga Pravilnika, da je došlo do promjene statusnih kriterija iz članka 5., osim kriterija iz članka 5. stavak 2. točke j) ovoga Pravilnika, temeljem kojih je odabran,

– kada odabrani/ugovoreni LAG ne dostavi Agenciji za plaćanja Godišnji plan aktivnosti ili podneseni Godišnji plan aktivnosti Agencija za plaćanja ne odobri.

Članak 25.

(1) Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o gubitku statusa LAG-a te raskinuti Ugovor iz članka 18. ovoga Pravilnika u sljedećim slučajevima:

– utvrđena je nepravilnost (ugovoreni LAG ne poštuje odredbe ovoga Pravilnika ili Ugovora) koja je ujedno i sumnja na prijevaru ili utvrđenu nepravilnost nije moguće popraviti ili nepravilnost nije bila popravljena niti u naknadno utvrđenom roku,

– za ugovoreni LAG je Agencija za plaćanja izdala Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu, sukladno razlozima iz članka 21. stavka 11. ovoga Pravilnika,

– donesen je Zaključak o neprihvaćanju godišnjeg izvješća o radu ugovorenog LAG-a ili Zaključak o neispunjavanju obveze dostavljanja godišnjeg izvješća o radu ugovorenog LAG-a,

– ukoliko Agencija za plaćanja utvrdi da s područja ugovorenog LAG-a tijekom 11 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora nije prijavljen niti jedan projekt iz članka 8. stavka 1. s njegovom preporukom.

(2) U slučaju opisanom u stavku 1. ovog članka, Agencija za plaćanja će ugovorenom LAG-u izdati Izjavu o raskidu ugovora koja proizvodi učinke od dana predaje preporučene pošiljke na poštu, bez obzira je li dostava uspjela ili ne.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, Agencija za plaćanja će izdati ugovorenom LAG-u Odluku o povratu sredstva kojom će zatražiti povrat svih do tada isplaćenih sredstva u roku od 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

Članak 26.

(1) U slučaju kada je nakon ugovaranja, a prije isplate sredstava utvrđena nepravilnost (ugovoreni LAG ne poštuje odredbe ovoga Pravilnika ili nije ispunio obveze određene Ugovorom, ali se nepravilnost može popraviti), Agencija za plaćanja će ugovorenom LAG-u odrediti naknadni rok za popravak utvrđene nepravilnosti i za 2% umanjiti prihvatljivi iznos potpore koji bi isplatila sukladno Odluci o isplati donesenoj na temelju predmetnog Zahtjeva za isplatu.

(2) Ukoliko korisnik u određenom roku ne popravi nepravilnost, Agencija za plaćanja će raskinuti Ugovor.

Članak 27.

(1) U slučaju kada je nakon konačne isplate utvrđena nepravilnost (ugovoreni LAG ne poštuje odredbe ovoga Pravilnika ili nije ispunio obveze određene Ugovorom), ali je nepravilnost moguće popraviti, Agencija za plaćanja će izdati ugovorenom LAG-u Odluku o naknadi štete.

(2) Agencija za plaćanja će Odlukom o naknadi štete ugovorenom LAG-u odrediti rok za popravak utvrđene nepravilnosti i iznos koji je dužan platiti radi naknade štete.

(3) Visina naknade štete bit će određena u iznosu od 2 % prihvatljivih i isplaćenih sredstva potpore. Obzirom na vrstu utvrđene nepravilnosti ili veći broj nepravilnosti, korisniku se može odrediti naknada štete u većem iznosu, ali ukupno ne više u iznosu od 15 % prihvatljivih i isplaćenih sredstva potpore.

(4) Agencija za plaćanja će izdati Odluku o povratu sredstva te tražiti od ugovorenog LAG-a povrat cjelokupno isplaćenih sredstva potpore ukoliko ugovoreni LAG sukladno Odluci o naknadi štete ne popravi utvrđenu nepravilnost.

(5) Ugovorenim LAG-ovima kojima je izdana Odluka o povratu sredstava, Agencija za plaćanja će izdati Odluku o gubitku statusa i raskinuti Ugovor.

Članak 28.

(1) Ukoliko je utvrđena nepravilnost koja je također i sumnja na prijevaru, a sredstva potpore nisu isplaćena ugovorenom LAG-u, Agencija za plaćanja će raskinuti Ugovor te zbog sumnje na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) kako bi se pokrenuo postupak pred mjesno nadležnim sudom.

(2) Kada su sredstva potpore isplaćena ugovorenom LAG-u, a utvrđena je nepravilnost koja je i sumnja na prijevaru, Agencija za plaćanja će postupati sukladno stavku 1. ovoga članka i zatražiti povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore Odlukom o povratu sredstava.

Članak 29.

(1) U slučaju utvrđene administrativne greške učinjene od strane Agencije za plaćanja, Agencija za plaćanja će izdati ugovorenom LAG-u Odluku o povratu sredstva u slučaju administrativne greške.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovog članka Agencija za plaćanja će od ugovorenog LAG-a zatražiti povrat iznosa koji je preplaćen.

Članak 30.

Ako ugovoreni LAG ne vrati sredstva skladno Odluci o naknadi štete, Odluci o povratu sredstava, Odluci o povratu sredstava u slučaju utvrđene administrativne greške i slučaju neplaćanja kamata, Agencija za plaćanja će zatražiti zaštitu svojih prava sudskim putem.

Članak 31.

(1) Ugovoreni LAG kojemu je izdana Izjava o raskidu ugovora zbog utvrđenih nepravilnosti sukladno članku 25. ovoga Pravilnika odnosno kojemu je donesena Odluka o povratu sredstava radi utvrđenih nepravilnosti u skladu s odredbom članka 27. ovoga Pravilnika nalazit će se na »crnoj listi« Agencije za plaćanja jednu godinu od dana donošenja Izjave o raskidu ugovora, odnosno od dana donošenja Odluke o povratu sredstava pa sve do isteka roka od jedne godine od dana povrata duga u cijelosti.

(2) »Crna lista«, na kojoj će se nalaziti ugovoreni LAG-ovi zbog razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka, objavljivat će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Agencije za plaćanja i mrežnim stranicama Ministarstva.

(3) Ugovoreni LAG koji se nalazi na »crnoj listi« gubi pravo na ostvarivanje prava na nacionalne potpore ili potpore iz EU fondova u roku naznačenom u stavku 1. ovoga članka.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

(1) Odluke koje proizlaze iz ovog Pravilnika nisu upravni akti.

(2) LAG može izjaviti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima za IPARD program (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje ministar, na odluke koje proizlaze iz ovoga Pravilnika, i to iz:

– članka 16. stavka 2., članka 17. stavka 12. Odluka o odbijanju,

– članka 21. stavka 10. točka b) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

– članka 24. Odluka o gubitku statusa odabranog LAG-a.

(3) Prigovori iz stavka 2. ovoga članka podnose se preporučenom pošiljkom s povratnicom, u dva primjerka Povjerenstvu putem Agencije za plaćanja u roku od osam (8) dana od dana primitka odluke.

(4) Odluke Povjerenstva po prigovorima iz stavka 2. ovoga članka se konačne.

Članak 33.

Popis ugovorenih LAG-ova kao i iznos dodijeljenih im sredstava bit će objavljeni na službenim mrežnim stranicama Ministarstva i Agencije za plaćanja.

Članak 34.

Za provedbu ove mjere ravnatelj Agencije za plaćanja i Pomoćnik ministra u čijoj su nadležnosti poslovi Upravne direkcije, svaki u okviru svoje nadležnosti, donose pisane procedure, obrasce i ostale dokumente neophodne za upravljanje i provedbu IPARD programa.

Članak 35.

Suspenzivna klauzula

(1) Rokovi za donošenje odluka sukladno ovom Pravilniku počinju teći od dana dobivanja Odluke o prijenosu ovlasti od strane Europske komisije.

(2) Ukoliko dobivanje Odluke o prijenosu ovlasti od strane Europske komisije bude uvjetovano dostavljanjem dodatnih dokumenata, koji nisu navedeni u odredbama ovog Pravilnika, LAG ih je dužan dostaviti na zahtjev Agencije za plaćanja.

(3) Odluka o prijenosu ovlasti od strane Europske komisije bit će objavljena na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/73

Urbroj: 525-08/0478-12-20

Zagreb, 27. travnja 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.

PREPORUKE ZA IZRADU LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE*

1. Značajke područja obuhvaćenog LAG-om

1.1. Opće zemljopisne značajke područja (površina i granice područja, reljefne i klimatske karakteristike, kulturna, povijesna, prirodna baština – Natura 2000, stanje društvene i komunalne infrastrukture)

1.2. Gospodarski značajke područja (glavne gospodarske djelatnosti, stanje gospodarstva, tržište radne snage)

1.3. Demografske i socijalne značajke područja (broj i gustoća stanovnika, demografska kretanja, obrazovna struktura stanovništva, školstvo i kultura)

2. SWOT analiza razvojnih mogućnosti područja (postojeće snage i slabosti te prilike i prijetnje za razvoj)

3. Razvojna vizija

3.1. Razvojni ciljevi po osima ruralnog razvoja (dugoročni ciljevi poželjni)

3.2. Opis mjera za dostizanje ciljeva uključujući definiranje korisnika i kriterija prihvatljivosti

3.3. Očekivani rezultati po mjerama

4. Strategija izrade i provedbe

4.1. Značajke partnerstva

4.2. Primjena načela »odozdo prema gore« i sudjelovanje različitih interesnih skupina, uključujući socio-ekonomske ugrožene skupine, žene i mlade u izradi strategije

4.3. Plan provedbe i slijed aktivnosti u ostvarenju ciljeva

4.4. Sposobnost upravljanja javnim sredstvima

4.5. Utjecaj provedbe strategije na okoliš

4.6. Izvori financiranja i održivost strategije bez sredstava javne pomoći

4.7. Procjena broja projekata i potrebnih sredstava ** za razdoblje 2012. – 2013.

4.8. Praćenje provedbe strategije i mjerenje učinaka provedbe strategije, kriteriji i indikatori za ocjenu uspješnosti i učinkovitosti

4.9. Procedura donošenja odluka uključujući proceduru odabira projekata kojima će LAG izdati pismo preporuke i načine sprječavanja sukoba interesa

5. Usklađenost s nadređenim strateškim dokumentima (kratak opis odnosa strategije s Nacionalnim strateškim referentnim okvirom 2012 – 2013, Strategijom ruralnog razvoja 2008 – 2013, IPARD programom 2007 – 2013 i županijskim razvojnim strategijama)

*dokument sadržava do 60 stranica, font Times New Roman 12

**poglavlje obavezno sadržava i Tablicu 1

Tablica 1: Indikativni broj projekata/potrebna sredstva javne potpore (vezani uz Prioritet 1 i Prioritet 3 IPARD programa) navedeni u LRS za razdoblje 2012. – 2013.

MJERA

Indikativan broj projekata naveden u LRS za razdoblje 2012. – 2013.

Plan potrebnih sredstava (javna potpora) za realizaciju projekata za razdoblje
2012. – 2013., kn

2012.

2013.

2012.

2013.

101 – »Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice«

 

 

103 – »Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice«

 

 

 

301 – »Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture«

 

 

302 – »Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti«

 

 

 

UKUPNO

 

 

Napomena:

Javna potpora za projekte

– mjere 101 iznosi do 50% tj. 55% za mlade poljoprivrednike
(≥ 40 g.), 60% za brdsko-planinska područja, 65% za mlade poljoprivrednike na brdsko-planinskim područjima i 75% za isključivo primjenu Nitratne direktive (91/676/EEC) za prihvatljive izdatke koji nisu manji od 13.500 EUR, a ne prelaze 900.000 EUR (osim u sektoru jaja do 2.000.000 EUR);

– mjere 103 iznosi do 50% za prihvatljive izdatke koji nisu manji od 33.800 EUR (osim u sektoru vina 13.500 EUR), a ne prelaze 3. 000. 000 EUR (osim u sektoru maslinovog ulja 500.000 EUR)

– mjere 301 iznosi do 100% ako ne ostvaruju značajnu neto dobit, a 50% ako ostvaruju značajnu neto dobit za prihvatljive izdatke koji ne prelaze 405.000 EUR za sektor nerazvrstane ceste i protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste, 958.000 EUR za kanalizaciju i pogone za pročišćavanje otpadnih voda i toplane

– mjere 302 iznosi do 50% za prihvatljive izdatke koji ne prelaze 150.000 EUR (osim u sektoru obnovljivi izvori energije 675.000 EUR)

Iznosi se preračunavaju u HRK prema srednjem tečaju HNB-a.

PRILOG II.

LISTA PRIHVATLJIVIH IZDATAKA U SKLOPU MJERE LEADER I NAJVIŠI MOGUĆI GODIŠNJI IZNOS JAVNE POTPORE

PODMJERA

AKTIVNOST

IZDATAK

LIMIT, kn

202.1. Podmjera 1: »Stjecanje vještina, animiranje stanovnika LAG područja«

202.1.1. Izrada studija za područje LAG-a (izrada studija – socio-ekonomske, regionalne, marketinške i druge)

202.1.1.1. Usluge stručnjaka (ukupno)

200.000,00

202.1.1.2. Prijevod izrađenog dokumenta i simultano prevođenje

202.1.2. Usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera i članova LAG-a (LEADER pristup, izrada poslovnog plana, priprema projektne dokumentacije, računovodstvo i drugo, osim tečajeva stranog jezika)

202.1.2.1. Usluge stručnjaka (ukupno)

202.1.2.2. Najam prostora i opreme za trening i obrazovanje

202.1.2.3. Usluga korištenja opreme za simultano prevođenje i tehničko osoblje

202.1.2.4. Usluga korištenja opskrbe pripremljenom hranom i pićem sudionika

202.1.2.5. Naknade, kotizacije i pretplate za časopise i magazine

202.1.2.6. Prijevod dokumenta (brošure i sl.)

202.1.3. Animacija, izrada promidžbenih materijala i organizacija promidžbenih događaja za članove i stanovnike LAG-a (seminari, radionice, sastanci, i drugo)

202.1.3.1. Usluge stručnjaka (ukupno)

202.1.3.2. Najam prostora i opreme za animaciju i promidžbene događaje

202.1.3.3. Usluga korištenja opreme za simultano prevođenje i tehničko osoblje

202.1.3.4. Usluga korištenja opskrbe pripremljenom hranom i pićem sudionika

202.1.3.5. Izrada, umnažanje i podjela promotivnih materijala

202.1.3.6. Usluge oglašavanja putem TV/radio/novine/web

202.1.4. Sudjelovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a na seminarima, radionicama, sastancima i studijskim putovanjima (uključujući događaje u organizaciji nacionalne mreže za ruralni razvoj i Europske mreže za ruralni razvoj), najviše do 100.000,00 kn

202.1.4.1. Korištenje službenog ili privatnog vozila u službene svrhe

202.1.4.2. Korištenje javnog prijevoza – autobus, vlak, brod

202.1.4.3. Korištenje zrakoplova – ekonomska klasa

202.1.4.4. Korištenje lokalnog javnog prijevoza na mjestu događaja

202.1.4.5. Dnevnice

202.1.4.6. Smještaj

202.1.4.7. Naknade i kotizacije

202.2. Podmjera 2: »Provedba lokalnih razvojnih strategija«

202.2.1. Plaće za voditelja/upravitelja LAG-a i/ili drugo osoblje, najviše do 150.000 kn

202.2.1.1. Plaće zaposlenika LAG-a (menadžer i/ili drugo osoblje), najviše do 75.000,00 kn po zaposleniku

250.000,00

202.2.2. Najam ureda i režijski izdaci

202.2.2.1. Najam ureda (sjedište LAG-a), najviše do 37.500,00 kn

202.2.2.2. Telefon i internet, najviše do 12.500,00 kn

202.2.2.3. Režijski izdaci ureda: struja, voda, odvoz otpada, grijanje, plin, TV i radio preplata, pričuva, ostali režijski izdaci

202.2.3. Uredski materijal

202.2.3.1. Potrošni uredski materijal (papir, spajalice, olovke, koš za otpatke i slično)

202.2.4. Nabava opreme

202.2.4.1. Uredska oprema (uključujući montažu), najviše do

25.000, 00 kn: ormar, stol, stolica, ladičar, vješalica za garderobu, telefonski aparat, fotokopirni stroj, faks uređaj, fotoaparat

202.2.4.2. Računalna oprema (uključujući montažu), najviše do 25.000,00 kn: stolno računalo, dijelovi stolnog računala, prijenosno računalo, pisač, skener, projektor

202.2.5. Usluge

202.2.5.1. Usluge računalnog stručnjaka

202.2.5.2. Usluge knjigovodstvenog stručnjaka

202.2.5.3. Usluge pravnog stručnjaka

*Robe i usluge moraju potjecati iz zemalja EU-a, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Turske, Albanije, Alžira, Armenije, Azerbajdžana, Bjelorusije, Egipta, Gruzije, Izraela, Jordana, Libanona, Libije, Moldavije, Maroka, Palestinske Samouprave Zapadne obale i Pojasa Gaze, Rusije, Sirije, Tunisa, Ukrajine, Norveške, Lihtenštajna i Islanda.

PRILOG III.

KRITERIJI BODOVANJA ZA OCJENU KVALITETE LRS-a

KRITERIJ

BODOVI

Priprema LRS

15

Sukladnost LRS s karakteristikama i potrebama područja LAG-a

10

Usklađenost LRS s nadređenim strateškim dokumentima

10

Kvaliteta partnerstva

25

Sposobnost realizacije LRS

15

Održivost i inovativnost LRS

15

Stvaranje novih radnih mjesta

10

UKUPNO

100

KRITERIJ

BODOVI

Priprema LRS

ravnopravna zastupljenost predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora u pripremi LRS

ako »da« 6 ako »ne« 0

6

aktivna uključenost mladih u pripremi i provedbi LRS

ako »da« 3 ako »ne« 0

3

aktivna uključenost žena u pripremu i provedbu LRS

ako »da« 3 ako »ne« 0

3

aktivna uključenost ugroženih socio-ekonomskih skupina u pripremu i provedbu LRS

ako »da« 3 ako »ne« 0

3

Sukladnost LRS-a s karakteristikama i potrebama područja LAG-a

SWOT analiza

• zadovoljava

• dobra

• jako dobra

1

2

4

ciljevi doprinose rješavanju problema

• slabo pridonose

• djelomično pridonose

• jako pridonose

1

2

3

mjere doprinose ostvarenju ciljeva

• slabo pridonose

• djelomično pridonose

• jako pridonose

1

2

3

Usklađenost LRS-a s nadređenim strateškim dokumentima

usklađenost LRS-a s IPARD programom

• predložene mjere u LRS-u se ne nalaze unutar IPARD programa

• predložene mjere u LRS-u se nalaze unutar IPARD programa

0

4

usklađenost LRS-a sa županijskom razvojnom strategijom

• predložene mjere u LRS-u nisu usklađene s županijskom razvojnom strategijom

• predložene mjere u LRS-u su usklađene s županijskom razvojnom strategijom

0

3

usklađenost LRS-a s Nacionalnim strateškim referentnim okvirom 2012 – 2103 i Strategijom ruralnog razvoja 2008 – 2013

• predložene mjere u LRS nisu usklađene NSFO i SRR

• predložene mjere u LRS su usklađene s NSFO i SRR

0

3

Kvaliteta partnerstva

naselja u LAG-u na područjima s težim uvjetima gospodarenja

• LAG ima do 30% naselja na područjima s težim uvjetima gospodarenja

• LAG ima od 30 do 40 % naselja na područjima s težim uvjetima gospodarenja

• LAG ima od 40 do 50 % naselja na područjima s težim uvjetima gospodarenja

• LAG ima 50 % i više naselja na područjima s težim uvjetima gospodarenja

0


2

3

5

broj JLS-a u LAG-u

• LAG obuhvaća područje do 4 JLS

• LAG obuhvaća područje od 4 do 8 JLS

• LAG obuhvaća područje više od 8 JLS

1

2


3

broj stanovnika u LAG-u

• LAG ima do
30 000 stanovnika

• LAG ima od
30 000 do 50 000 stanovnika

• LAG ima više od 50 000 stanovnika

1

2

3

predstavnici civilnog i gospodarskog sektora u upravljačkom tijelu LAG-a

• u upravljačkom tijelu LAG-a ima do 55% predstavnika civilnog i gospodarskog sektora

• u upravljačkom tijelu LAG-a ima od 55 do 60 % predstavnika civilnog i gospodarskog sektora

• u upravljačkom tijelu LAG-a ima više od 60 % predstavnika civilnog i gospodarskog sektora

1

2

3

žene u upravljačkom tijelu LAG-a

• u upravljačkom tijelu LAG-a ima do 35% žena

• u upravljačkom tijelu LAG-a ima od 35 do 40 % žena

• u upravljačkom tijelu LAG-a ima više od 40 % žena

1

2

3

mladi do 29 godina u upravljačkom tijelu

• u upravljačkom tijelu LAG-a ima do 3 osobe mlađe od 29 godina

• u upravljačkom tijelu LAG-a ima od 3 do 4 osobe mlađe od 29 godina % žena

• u upravljačkom tijelu LAG-a ima više od 4 osobe mlađe od 29 godina

2

3

4

broj članova u LAG-u

• LAG ima do 20 članova

• LAG ima od 20 do 40 članova

• LAG ima više od 40 članova

2

3

4

Sposobnost realizacije LRS

upravitelj/voditelj LAG-a ima završenu višu ili visoku školu ili završenu stručnu edukaciju o ruralnom razvoju u obrazovnoj instituciji

ako »da« 4 ako »ne«

4

upravitelj/voditelj LAG-a ima minimalno 2 godine radnog iskustva iz područja izrade strateško-planske dokumentacije i/ili vođenja razvojnih projekata i/ili vođenja projekata unutar IPA programa

ako »da« 3 ako »ne« 0

3

poslove računovodstva vodi osoba zaposlena u LAG-u i/ili volonter LAG-a i/ili član LAG-a

ako »da« 3 ako »ne« 0

3

u financiranju rada LAG-a sudjeluju jedinice lokalne samouprave

ako »da« 5 ako »ne« 0

5

Održivost i inovativnost LRS

utjecaj na okoliš

• djelomično negativno utječu na okoliš

• nema negativnih utjecaja na okoliš

0

3

korištenje lokalnih resursa

• nisu predviđeni

• predviđeni

0

3

korištenje obnovljivih izvora energije

• nisu predviđeni

• predviđeni

0

3

energetska učinkovitost

• ne pridonose energetskoj učinkovitosti

• pridonose energetskoj učinkovitosti

0

3

istraživanje i razvoj novih proizvoda

• ne pridonose istraživanju i razvoju novih proizvoda

• pridonose istraživanju i razvoju novih proizvoda

0

3

Stvaranje novih radnih mjesta

predviđene mjere u LRS potiču razvoj poduzetništva

• mjere u LRS ne potiču razvoj poduzetništva i zapošljavanja

• većina mjera u LRS potiče razvoj poduzetništva i zapošljavanja

• sve predviđene mjere u LRS potiču razvoj poduzetništva i zapošljavanja

0

6

10

UKUPNO

100

PRILOG IV.

OZNAČAVANJE ULAGANJA SUFINANCIRANIH SREDSTAVA IPARD PROGRAMA U OKVIRU MJERE LEADER

1. Lokalna akcijska grupa (LAG) s kojom Agencija za plaćanja potpiše Ugovor o dodjeli sredstava IPARD programa za sufinanciranje LAG-a, tj. čiji rad se sufinancira sredstvima IPARD programa u okviru mjere LEADER, bit će jasno označena (njen poslovni prostor) informativnom pločom koja jasno naznačava da je rad tog LAG-a sufinanciran sredstvima IPARD programa u okviru mjere LEADER.

2. Informativna ploča bit će izrađena od trajnog materijala (npr. Plastike), dimenzija 0,42 x 0,297 m, i nosit će natpis »Rad ove Lokalne akcijske grupe (LAG) sufinanciran je sredstvima IPARD programa« na gornjem dijelu ploče. Ispod ovog natpisa stajat će logo/znak LEADER između zastava EU i Republike Hrvatske smještenih u donjem lijevom, odnosno desnom uglu.

3. Ovakva informativna ploča mora biti postavljena na najvidljivijem mjestu na zidu poslovnih prostorija u kojima je smješteno sjedište LAG-a, ili na glavnom ulazu u ured(e).

4. LAG je obvezan postaviti informativnu ploču najkasnije mjesec dana od datuma potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava IPARD programa za sufinanciranje LAG-a s Agencijom za plaćanja, a ploča će ostati postavljena tijekom, perioda važenja Ugovora – tj. čitav period od 5 godina nakon datuma konačne isplate sredstava potpore iz IPARD programa od strane Agencije za plaćanja LAG-u (tzv. ‘ex-post’ period) ili do datuma raskida Ugovora, ukoliko dođe do raskidanja/otkazivanja Ugovora prije istjeka ex-post perioda.

5. Sufinancirani LAG nabavit će informativnu ploču o vlastitom trošku.

Primjer informativne ploče:

Osim ovakve opće informativne ploče koja se odnosi na rad LAG-a, u slučaju sufinanciranja određene opreme (vozila, uredska oprema, namještaj, IT oprema), treba je označiti odgovarajućim označavajućim naljepnicama s tekstom »Sufinancirano sredstvima pretpristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER« koje nose isti LEADER logo te dvije zastave, kako je prikazano ispod, a prikladnih su (manjih) dimenzija, ovisno o dimenzijama same opreme na koju se stavljaju.

6. Ove označavajuće naljepnice moraju biti vidljivo istaknute na opremi kroz period od 5 godina od datuma konačne isplate IPARD potpore od strane Agencije za plaćanja LAG-u (tzv. ‘ex-post’ period) ili do datuma raskida Ugovora, ukoliko dođe do raskidanja/otkazivanja Ugovora prije istjeka ex-post perioda.

7. Za izradu sufinanciranih LAG-ovih informativnih i promotivnih materijala (tiskana i/ili internetska priopćenja i internetske stranice) za označavanje će se koristiti oznaka istog dizajna kao i ona na označavajućim naljepnicama, uzimajući u obzir prikladne dimenzije oznaka u omjeru onih u tiskanim oglasima. Oznaka će biti smještena na dnu materijala, odnosno internetske stranice, tj. na dnu zadnje stranice, u slučaju da materijal ima više od jedne stranice. Uz oznaku, sljedeći tekst se mora nalaziti na poleđini tiskanog materijala: »Ovaj (materijal) izrađen je u sklopu (ime projekta) financiranog iz EU pretpristupnog programa IPARD. Sadržaj ovog (materijala) je isključiva odgovornost (Upravne direkcije) i ne odražava nužno stajališta Europske unije«.

8. Također, na prvoj i posljednjoj stranici materijala moraju biti prikazani logotipi EU i partnera koji sudjeluje u provedbi. Na posljednjoj stranici materijala, partneri koji nisu spomenuti na naslovnoj stranici (zbog nedostatka prostora) mogu biti prikazani (opcionalno), uz kontakt za dodatne informacije (barem link na internetsku stranicu).

9. U slučaju da je oglas emitiran na TV-u, video materijal, kao i tiskani materijal, na dnu će prikazati istu oznaku kao i tiskani materijal. U slučaju da je oglas napravljen u formatu audio materijala (u svrhu radio oglašavanja) na njegovom kraju mora biti kratka rečenica »Ovaj oglas sufinanciran je iz EU pretpristupnog programa IPARD kroz mjeru LEADER«. Sadržaj ovog oglasa je isključiva odgovornost (Upravne direkcije) i ne odražava nužno stajališta Europske unije«.

10. U slučaju da se sufinanciranje odnosi na zbivanja (promotivna ili obrazovna) koje organizira LAG (poput seminara, treninga, radionica), korisnik je dužan označiti prostor/mjesto ili prostoriju ili sobu u kojem se održava zbivanje, na način da na vidljivo mjesto stavi tablu (prenosivi znak ili baner) istog dizajna kao informativna ploča u formatu ne manjem od 2xA3. Taj prenosivi baner mora biti izložen kraj naziva LAG-a na sajmovima ili sličnim zbivanjima gdje LAG prezentira svoj rad i aktivnosti. Takav prenosivi znak/baner bit će izložen tijekom trajanja sufinanciranog zbivanja.

PRILOG V.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU UGOVORENOG LAG-a

Naziv LAG-a:

Sjedište:

OIB:

Ime i prezime odgovorne osobe:

Telefonski broj i e-mail odgovorne osobe:

Izvješće LAG-a za godinu:

Ukupan iznos tražene potpore za aktivnosti u Mjeri LEADER:

Ukupan iznos isplaćene potpore za aktivnosti u Mjeri LEADER:

Ukupan broj aktivnosti LAG iz Podmjere 1 u Mjeri LEADER:

Ukupan broj projekta za koje je LAG izdao pismo preporuke:

Izvješće priredio/la:                 Izvješće odobrio/la Predsjednik

                                              Upravljačke strukture

Ime i prezime                          Ime i prezime

Potpis                                     Potpis

Opis aktivnosti LAG-a iz Podmjere I*

VRSTA AKTIVNOSTI

OPIS AKTIVNOSTI (cilj, mjesto održavanja, korisnici, broj sudionika, trajanje)

Izrada studija za područje LAG-a

1.

2.

3.

Usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera i članova LAG-a

1.

2.

3.

Animacija, izrada promidžbenih materijala i organizacija promidžbenih događaja za članove i stanovnike LAG-a

1.

2.

3.

Sudjelovanje zaposlenika, volontera i članova LAG-a na seminarima, radionicama, sastancima i studijskim putovanjima (uključujući događaje u organizaciji nacionalne mreže za ruralni razvoj i Europske mreže za ruralni razvoj),

1.

2.

3.

* Izvješću je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju koja mora biti poredana po navedenom redosljedu:

1. Fotografije s provedenih aktivnosti

2. Popis prisutnih na provedenim aktivnostima

3. Naslov, autore i sadržaj dokumenata ako su proizvedene na provedenim aktivnostima

Pregled projekata unutar Prioriteta 1 i Prioriteta 3 IPARD programa za koje je LAG izdao pismo preporuke*

Naziv projekta

Mjera unutar Prioriteta 1 i Prioriteta 3 IPARD programa

Sektor unutar Mjere

Naziv podositelja, OIB, mjesto, poštanski broj, ulica i broj

Datum prijave projekta u IPARD Agenciju

Ukupna vrijednost projekta

Ukupna vrijednost tražene potpore

* Potrebno je dostaviti i presliku pisma preporuke za svaki pojedini projekt

Pregled tražene i isplaćene potpore kroz Mjeru LEADER

Vrsta aktivnosti

I. tromjesječje

II. tromjesječje

III. tromjesječje

IV. tromjesječje

Iznos tražene potpore, kn

Iznos isplaćene potpore, kn

Iznos tražene potpore, kn

Iznos isplaćene potpore, kn

Iznos tražene potpore, kn

Iznos isplaćene potpore, kn

Iznos tražene potpore, kn

Iznos isplaćene potpore, kn

Podmjera 1

Izrada studija za područje LAG-a

Usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera i članova LAG-a

Animacija, izrada promidžbenih materijala i organizacija promidžbenih događaja za članove i stanovnike LAG-a

Sudjelovanje zaposlenika, volontera i članova LAG-a na seminarima, radionicama, sastancima i studijskim putovanjima (uključujući događaje u organizaciji nacionalne mreže za ruralni razvoj i Europske mreže za ruralni razvoj),

Podmjera 2

Plaće za voditelja/upravitelja LAG-a i/ili drugo osoblje

Najam ureda i režijski troškovi

Uredski materijal

Nabava opreme

Usluge

Ukupno

PRILOG VI.

POPIS NASELJA U REPUBLICI HRVATSKOJ S VIŠE OD 25 000 STANOVNIKA

POPIS NASELJA S VIŠE OD 25 000 STANOVNIKA

Redni broj

Naziv naselja

Broj stanovnika

1

Bjelovar

27 099

2

Dubrovnik

28 113

3

Karlovac

46 827

4

Osijek

83 496

5

Pula

57 191

6

Rijeka

127 498

7

Sesvete

54 494

8

Sisak

33 049

9

Slavonski Brod

53 473

10

Split

165 893

11

Šibenik

34 242

12

Varaždin

38 746

13

Velika Gorica

31 341

14

Vinkovci

31 961

15

Vukovar

26 716

16

Zadar

70 674

17

Zagreb

686 568

IZVOR: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. (www.dzs.hr)


PRILOG VII.


PRILOG I: IZJAVA KORISNIKA

Podnositelj izjavljuje,

1. Da je upoznat sa sadržajem i uvjetima javnog natječaja za odabir lokalnih akcijskih grupa koje imaju pravo na sredstva za provođenje LEADER pristupa i natječajne dokumentacije, te da se s time bez ikakvih zapreka u potpunosti slaže;

2. Da su svi podaci i prilozi navedeni u zahtjevu (uključujući i dokumentaciju) potpuni i vjerodostojni te da je upoznat s posljedicama navođenja neistinitih podataka u ovom zahtjevu;

3. Da odgovorne osobe LAG-a proteklih pet godina nisu bile pravomoćno osuđene zbog kaznenih djela povezanih s poslovanjem;

4. Da se slaže s načinom prikupljanja i obrade podataka koji se koriste za provođenje LEADER pristupa i s objavom osnovnih podataka o LAG-u;

5. Da se podaci iz zahtjeva mogu koristiti za različite analize, istraživanja i statističke obrade;

6. Da se slaže s tim da MP i IPARD Agencija iz službenih evidencija dobiju podatke koji su potrebni za odlučivanje o zahtjevu;

7. Da će svim ovlaštenim zaposlenicima MP-a, IPARD Agencije i ovlaštenim osobama iz institucija Europske zajednice, te ostalim nadležnim institucijama u svako doba biti omogućen pristup dokumentaciji i uvid u nju;

8. Da će dodijeljena nepovratna sredstva prema ovom javnom natječaju biti iskorištena isključivo za ono za što su dodijeljena;

9. Da za zatražene dozvoljene izdatke još nisu dobivena javna sredstva Republike Hrvatske, odnosno sredstva EU; pri čemu se sredstva lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su članice LAG-a ne ubrajaju u javna sredstva;

10. Da je upoznat s tim da MP i IPARD Agencija može bilo kada utvrđivati stvarno stanje nositelja prava s obzirom na ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja i izvoditi administrativne kontrole i kontrole na licu mjesta;

11. Da je upoznat s time da nema pravo na isplatu sredstava ako se u postupku utvrdi da su za iste dozvoljene izdatke sredstva već bila dobivena;

12. Da će za vrijeme trajanja ugovornog odnosa poštivati sve kriterije prihvatljivosti sukladno Pravilniku te će u slučaju bilo kakvih promjena pravodobno obavijestiti IPARD Agenciju.

Eventualne napomene odgovorne osobe LAG-a:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mjesto, datum ……

                                         Odgovorna osoba LAG-a ……..

                                         Potpis ………

                                         Pečat …………

PRILOG II: POPIS OBVEZNIH DOKUMENATA ZA IDENTIFIKACIJU LAG-a

Napomena: Svi dokumenti, moraju biti priloženi prema redoslijedu na popisu uz prijavni obrazac.

Korisnik popunjava popis upisujući »X« za svaki priloženi dokument. Korisnik može od Agencije u svakom trenutku zatražiti povrat originalne dokumentacije.

I.

OBVEZNI IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENTI

Staviti »X« u odgovarajuću kućicu*

1.

Izvadak iz registra udruga izdan od strane nadležnog ureda državne uprave (ne stariji od 15 na dan podnošenja prijave)

2.

Preslika osobne iskaznice odgovorne osobe

3.

Preslika osobne iskaznice voditelja LAG-a

4.

Preslika osobne iskaznice kontakt osobe (ukoliko je različito od reda 2.)

5.

Preslika osobne iskaznice članova upravljačkog tijela LAG-a

6.

Preslika diplome o završenoj stručnoj spremi, preslika radne knjižice i životopis voditelja LAG-a

7.

Odluka nadležnog tijela LAG-a o imenovanju voditelja LAG-a

8.

Službena odluka izdana od strane institucije/tvrtke za svakog imenovanog člana upravljačkog tijela LAG-a. Imenovani član može biti zaposlenik, volonter ili član institucije/tvrtke koju predstavlja.

9.

Lokalna razvojna strategija LAG-a

10.

Statut LAG-a

11.

Potpisan i ovjeren Ugovor s računovodstvenim servisom o obavljanju računovodstvenih usluga za LAG ili izjavu JLS-a da njena financijska služba obavlja računovodstvene usluge za LAG ili preslika Ugovora o radu ukoliko se radi o osobi zaposlenoj u LAG-u na poslovima računovodstva.

12.

Popis sudionika (ime i prezime, potpis, adresa, OIB, sektor iz kojega dolazi) koji su sudjelovali u izradi lokalne razvojne strategije

13.

Kartografski prikaz (topografski) LAG-a u omjeru 1:100000 s naznačenim granicama jedinica lokalne samouprave i pripadajućim naseljima (u papirnatom obliku i na CD-u)

14.

Popis naselja po jedinicama lokalne samouprave koja spadaju u područja s težim uvjetima gospodarenja (TUG)


PRILOG VIII.

I-OOP-15.1-L

GODIŠNJI PLAN AKTIVNOSTI ZA MJERU 202 U RAZDOBLJU OD ___ ___/20___ DO ___ ___/20____
(upisati datum/godinu)

NAZIV LAG-a:___________________

SJEDIŠTE:______________________

OIB:__________________________

IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE:_____________________________

TELEFONSKI BROJ I E-MAIL ODGOVORNE OSOBE:_____________________

PODMJERA I – Stjecanje vještina, animiranje stanovnika LAG područja – maksimalno dozvoljeni iznos 200.000,00 kn

202.1.1. Izrada studija za područje LAG-a (izrada studija - socio-ekonomske, regionalne, marketinške i druge…)

 

IZNOS U KUNAMA

202.1.1.1. Usluge stručnjaka (ukupno)

 

202.1.1.2. Prijevod izrađenog dokumenta i simultano prevođenje

 

UKUPNO:

 

202.1.2. Usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera i članova LAG-a (LEADER pristup, izrada poslovnog plana, priprema projektne dokumentacije, računovodstvo i drugo, osim tečajeva stranog jezika)

 

IZNOS U KUNAMA

202.1.2.1. Usluge stručnjaka (ukupno)

 

202.1.2.2. Najam prostora i opreme za trening i obrazovanje

 

202.1.2.3. Usluga korištenja opreme za simultano prevođenje i tehničko osoblje

 

202.1.2.4. Usluga korištenja opskrbe pripremljenom hranom i pićem sudionika

 

202.1.2.5. Naknade, kotizacije i pretplate za časopise i magazine

 

202.1.2.6. Prijevod dokumenata (brošure i sl.)

 

UKUPNO:

 

202.1.3. Animacija, izrada promidžbenih materijala i organizacija promidžbenih događaja za članove i stanovnike LAG-a (seminari, radionice, sastanci, i drugo …)

 

IZNOS U KUNAMA

202.1.3.1. Usluge stručnjaka (ukupno)

 

202.1.3.2. Najam prostora i opreme za animaciju i promidžbene događaje

 

202.1.3.3. Usluga korištenja opreme za simultano prevođenje i tehničko osoblje

 

202.1.3.4. Usluga korištenja opskrbe pripremljenom hranom i pićem sudionika

 

202.1.3.5. Izrada, umnažanje i podjela promotivnih materijala

 

202.1.3.6. Usluge oglašavanja putem TV/radio/novine/web

 

UKUPNO:

 

202.1.4. Sudjelovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a na seminarima, radionicama, sastancima i studijskim putovanjima (uključujući događaje u organizaciji nacionalne mreže za ruralni razvoj i Europske mreže za ruralni razvoj), najviše do 100.000,00 kn od ukupnog iznosa u Podmjeri 1

 

IZNOS U KUNAMA

202.1.4.1. Korištenje službenog ili privatnog vozila u službene svrhe

 

202.1.4.2. Korištenje javnog prijevoza – autobus, vlak, brod

 

202.1.4.3. Korištenje zrakoplova – ekonomska klasa

 

202.1.4.4. Korištenje lokalnog javnog prijevoza na mjestu događaja

 

202.1.4.5. Dnevnice

 

202.1.4.6. Smještaj

 

202.1.4.7. Naknade i kotizacije

 

UKUPNO:

(ZBROJ IZDATAKA ZA AKTIVNOST 202.1.4. NE MOŽE BITI VEĆI OD 100.000,00 KUNA

 

UKUPNI IZNOS IZDATAKA – zbroj svih izdataka

(NE VEĆI OD 200.000,00 KN)

 

PODMJERA II: Provedba lokalnih razvojnih strategija – maksimalno dozvoljeni iznos 250.000,00 kn

202.2.1. Plaće za voditelja/upravitelja LAG-a i/ili drugo osoblje

 

IZNOS U KUNAMA

202.2.1.1. Plaće zaposlenika LAG-a (menadžer i/ili drugo osoblje), najviše do 75.000,00 kn po zaposleniku, a najviše do 150.000,00 kn za 202.2.1.1 ukupno

 

UKUPNO:

 

202.2.2. Najam ureda i režijski izdaci

 

 

IZNOS U KUNAMA

202.2.2.1. Najam ureda (sjedište LAG-a), najviše do 37.500,00 kn

 

202.2.2.2. Telefon i internet, najviše do 12.500,00 kn

 

202.2.2.3. Režijski izdaci ureda: struja, voda, odvoz otpada, grijanje, plin, TV i radio preplata, pričuva, ostali režijski troškovi

 

UKUPNO:

 

202.2.3. Uredski materijal

 

 

IZNOS U KUNAMA

202.2.3.1. Potrošni uredski materijal (papir, spajalice, olovke, koš za otpatke i slično)

 

UKUPNO:

 

202.2.4. Nabava opreme

 

 

IZNOS U KUNAMA

202.2.4.1. Uredska oprema (uključujući montažu), najviše do 25.000, 00 kn: ormar, stol, stolica, ladičar, vješalica za garderobu, telefonski aparat, fotokopirni stroj, faks uređaj, fotoaparat

 

202.2.4.2. Računalna oprema (uključujući montažu), najviše do 25.000, 00 kn: stolno računalo, dijelovi stolnog računala, prijenosno računalo, pisač, skener, projektor

 

UKUPNO:

 

202.2.5. Usluge

 

 

IZNOS U KUNAMA

202.2.5.1. Usluge računalnog stručnjaka

 

202.2.5.2. Usluge knjigovodstvenog stručnjaka

 

202.2.5.3. Usluge pravnog stručnjaka

 

UKUPNO:

 

UKUPNI IZNOS IZDATAKA – zbroj svih izdataka
(NE VEĆI OD 250.000,00 KN)

 

Mjesto, datum___________________________

                                     Odgovorna osoba LAG-a_______________________

                                      Potpis______________________________________

                                      Pečat_________________________


I-OOP-15.2-L

GODIŠNJI PLAN AKTIVNOSTI ZA MJERU 202 U RAZDOBLJU OD ___ ___/20___ DO ___ ___/20____
(upisati datum/godinu)

NAZIV LAG-a:___________________

SJEDIŠTE:______________________

OIB:__________________________

IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE:_____________________________

TELEFONSKI BROJ I E-MAIL ODGOVORNE OSOBE:_____________________

PODMJERA I – Stjecanje vještina, animiranje stanovnika LAG područja

202.1.1. Izrada studija za područje LAG-a (izrada studija – socio-ekonomske, regionalne, marketinške i druge…)

 

DETALJNI OPIS IZDATAKA

202.1.1.1. Usluge stručnjaka

 

202.1.1.2. Prijevod izrađenog dokumenta i simultano prevođenje

 

202.1.2. Usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera i članova LAG-a (LEADER pristup, izrada poslovnog plana, priprema projektne dokumentacije, računovodstvo i drugo, osim tečajeva stranog jezika)

 

DETALJNI OPIS IZDATAKA

202.1.2.1. Usluge stručnjaka

 

202.1.2.2. Najam prostora i opreme za trening i obrazovanje

 

202.1.2.3. Usluga korištenja opreme za simultano prevođenje i tehničko osoblje

 

202.1.2.4. Usluga korištenja opskrbe pripremljenom hranom i pićem sudionika

 

202.1.2.5. Naknade, kotizacije i pretplate za časopise i magazine

 

202.1.2.6. Prijevod dokumenata (brošure i sl.)

 

202.1.3. Animacija, izrada promidžbenih materijala i organizacija promidžbenih događaja za članove i stanovnike LAG-a (seminari, radionice, sastanci i drugo …)

 

DETALJNI OPIS IZDATAKA

202.1.3.1. Usluge stručnjaka

 

202.1.3.2. Najam prostora i opreme za animaciju i promidžbene događaje

 

202.1.3.3. Usluga korištenja opreme za simultano prevođenje i tehničko osoblje

 

202.1.3.4. Usluga korištenja opskrbe pripremljenom hranom i pićem sudionika

 

202.1.3.5. Izrada, umnažanje i podjela promotivnih materijala

 

202.1.3.6. Usluge oglašavanja putem TV/radio/novine/web

 

202.1.4. Sudjelovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a na seminarima, radionicama, sastancima i studijskim putovanjima (uključujući događaje u organizaciji nacionalne mreže za ruralni razvoj i Europske mreže za ruralni razvoj)

 

DETALJNI OPIS IZDATAKA

202.1.4.1. Korištenje službenog ili privatnog vozila u službene svrhe

 

202.1.4.2. Korištenje javnog prijevoza – autobus, vlak, brod

 

202.1.4.3. Korištenje zrakoplova – ekonomska klasa

 

202.1.4.4. Korištenje lokalnog javnog prijevoza na mjestu događaja

 

202.1.4.5. Dnevnice

 

202.1.4.6. Smještaj

 

202.1.4.7. Naknade i kotizacije

 

PODMJERA II: Provedba lokalnih razvojnih strategija

202.2.1. Plaće za voditelja/upravitelja LAG-a i/ili drugo osoblje

 

DETALJNI OPIS IZDATAKA

202.2.1.1. Plaće zaposlenika LAG-a (menadžer i/ili drugo osoblje)

 

202.2.2. Najam ureda i režijski izdaci

 

 

DETALJNI OPIS IZDATAKA

202.2.2.1. Najam ureda (sjedište LAG-a)

 

202.2.2.2. Telefon i internet

 

202.2.2.3. Režijski izdaci ureda: struja, voda, odvoz otpada, grijanje, plin, TV i radio preplata, pričuva, ostali režijski troškovi

 

202.2.3. Uredski materijal

 

 

DETALJNI OPIS IZDATAKA

202.2.3.1. Potrošni uredski materijal (papir, spajalice, olovke, koš za otpatke i slično)

 

202.2.4. Nabava opreme

 

 

DETALJNI OPIS IZDATAKA

202.2.4.1. Uredska oprema (uključujući montažu): ormar, stol, stolica, ladičar, vješalica za garderobu, telefonski aparat, fotokopirni stroj, faks uređaj, fotoaparat

 

202.2.4.2. Računalna oprema (uključujući montažu): stolno računalo, dijelovi stolnog računala, prijenosno računalo, pisač, skener, projektor

 

202.2.5. Usluge

 

 

DETALJNI OPIS IZDATAKA

202.2.5.1. Usluge računalnog stručnjaka

 

202.2.5.2. Usluge knjigovodstvenog stručnjaka

 

202.2.5.3. Usluge pravnog stručnjaka

 

Mjesto, datum___________________________

                                  Odgovorna osoba LAG-a_______________________

                                  Potpis______________________________________

                                  Pečat_________________________


PRILOG IX.

DOKUMENTI POTREBNI ZA KONTROLU NA TERENU ZA MJERU 202 (PREMA TIPU KONTROLE)

BR.

NAZIV DOKUMENTA

PRIJE
UGOVARANJA

PRIJE
PLAĆANJA

EX POST

1

Ugovor o zakupu

+

+

+

2

Knjiga ulaznih računa (UR-a)

+

+

3

Knjiga izlaznih računa (IR-a)

+

+

4

Popis dugotrajne imovine

+

+

5

Kartica konta dobavljača

+

+

6

Izvadak iz registra udruga

+


PRILOG X.

ZAHTJEV ZA ODOBRENJE PROMJENA ZA MJERU 202

Korisnik (LAG): ________________________________

OIB: ________________________________

Zastupan po: _____________________________

TIP PROMJENE

OBRAZLOŽENJE

1. TIP (OPP)

(a) Adresa;

(b) Ime korisnika;

(c) Ime zastupnika;

(d) Promjena imena banke i žiro-računa;

2. TIP (Promjena Godišnjeg plana
aktivnosti) (OOPRR)

(a) Promjena iznosa prihvatljivih izdataka unutar svake aktivnosti

UPUTE ZA POPUNJAVANJE I PREDAJU ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE PROMJENA

Prilikom predaje Zahtjeva za odobrenje promjena, korisnik je obvezan dati obrazloženje i predati dodatnu dokumentaciju ovisno o tipu promjene koja se traži:

1. Prilikom predaje Zahtjeva za odobrenje promjena za 1. tip promjena s danim obrazloženjem:

(a) adresa

(b) ime korisnika

(c) ime zastupnika

(d) promjena imena banke i žiro-računa,

korisnik je obvezan dostaviti Potvrdu/Izjavu/Uvjerenje koje je izdalo nadležno i ovlašteno tijelo ili institucija kojim se potvrđuje zatražena promjena.

2. Prilikom predaje Zahtjeva za odobrenje promjena za 2. tip promjena:

a) Promjena iznosa prihvatljivih izdataka unutar svake aktivnosti u Podmjeri 1 ili Podmjeri 2 u skladu s propisanim granicama za svaki izdatak i u skladu s Listom dozvoljenih izdataka.

Korisnik je obvezan dostaviti novi obrazac Godišnjeg plana aktivnosti (obrasci I-OOP-15.1.-L i I-OOP-15.2.-L) s odgovarajućim obrazloženjem u papirnatom obliku i na CD-u.

Obrazloženje:

• Prilikom predaje ovog Zahtjeva za odobrenje promjena korisnik treba zaokružiti broj i slovo koji označavaju zatraženu promjenu. Svaka promjena mora biti obrazložena i potkrijepljena s odgovarajućom dokumentacijom.

• Korisnik može poslati jedan Zahtjev za odobrenje promjena za 1. i 2. tip promjena i u tom slučaju bit će izdan jedan Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje LAG-a.

• Promjene koje su navedene u 1. tipu promjena bit će odobrene nakon pregleda tražene popratne dokumentacije te će Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje LAG-a biti poslan korisniku na potpis.

• Potrebna dokumentacija za odobrenje zatraženih promjena je gore navedena.

• Promjene koje se predlažu ovim dokumentom – promjene navedene pod 2. tipom bit će predmetom odobrenja od strane APPRRR.

• U slučaju 2. tipa promjene, APPRRR će odobriti ili odbiti ovaj Zahtjev za odobrenje promjena izdavanjem Pisma odobrenja/odbijanja. U slučaju kada APPRRR odobri bilo koju od promjena pod 2. tipom, APPRRR će prvo korisniku poslati Pismo odobrenja a zatim Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje LAG-a.

• Promjene navedene pod 2. tipom bit će provedene nakon što korisnik zaprimi Pismo odobrenja. Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje LAG-a može biti izdan samo jednom za promjene navedene pod 2. tipom promjena.

___________________________
            (datum i mjesto)

                                                                        Korisnik:

                                                               ______________________PRILOG XI.
Izjava o izdacima:

Podmjera 1: »Stjecanje vještina, animiranje stanovnika LAG područja«

Tablica A: 202.1.1 – Izrada studija za područje LAG-a

202.1.2 – Usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera i članova LAG-a

202.1.3 – Animacija, izrada promidžbenih materijala i organizacija promotivno-promidžbenih događaja za
članove i stanovnike LAG-a

Redni broj

Šifra dozvoljenog izdatka1

Dobavljač

Broj računa/ Broj predračuna

Datum računa/ predračuna

Plaćeni iznos (bez PDV-a)

Iznos PDV-a

Ukupan iznos

(F+G)

Datum i broj blagajničke isplatnice

Datum i broj bankovnog izvatka

A

B

C

D

E

F

G

H(F+G)

I

J

UKUPAN IZNOS (HRK):

1 Upisati šifru prihvatljivog izdatka definiranih u Prilogu II Pravilnika

202.1.1.1. – 202.1.1.2.; 202.1.2.1. – 202.1.2.6.; 202.1.3.1. – 202.1.3.6. – Izdaci za usluge stručnjaka, prijevod dokumenata, najam prostora i opreme, opskrbe pripremljenom hranom i pićem, naknade, kotizacije i pretplate na časopise, izdaci za usluge umnažanja, podjele promotivnih materijala te oglašavanja putem TV-a/radija/novina/web-a

Tablica B: 202.1.4 – Sudjelovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a na seminarima, radionicama, sastancima i studijskim putovanjima

Redni broj

Broj putnog naloga

Vrsta prihvatljivog izdatka2

Iznos

dnevnice

Naknada prijevoznih izdataka3

Broj putnog računa4

Datum putnog računa

Plaćeni iznos putnog računa (bez PDV-a)

Iznos plaćenog PDV-a

Izdaci za službena putovanja (D+E+H)

Datum i broj blagajničke isplatnice/bankovnog izvatka

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

UKUPNI IZNOS (HRK):

2 Upisati šifru prihvatljivog izdatka iz Priloga II. Pravilnika:

202.1.4.1. – 202.1.4.4.- Izdaci za prijevoz

202.1.4.5. – Izdaci za dnevnice

202.1.4.6. – Izdaci za smještaj

202.1.4.7. – Izdaci za naknade i kotizaciju

*NAPOMENA: Prvo upisati broj putnog naloga u stupac »B«, pa upisati sve vrste prihvatljivog izdatka nastalog po tom putnom nalogu iz gore navedene klasifikacije

3 Iznos naknade za korištenje službenog ili privatnog vozila u službene svrhe (2 kn/km); Iznos cijene prijevoza zrakoplovom, autobusom, vlakom i brodom

4 Izdaci goriva, noćenja, doručka, kotizacije, cestarina, parkirališta uz putni nalog (ako nema navedenih izdataka stupac »F«, »G«, »H« i »I« označiti znakom »X«)

Podmjera 2: »Provedba lokalnih razvojnih strategija«

Tablica C: 202.2.1 Plaće za voditelja/upravitelja LAG-a i/ili drugo osoblje – (202.2.1.1.)

Redni broj

Ime i prezime primatelja

Razdoblje za koje se isplaćuje plaća (mj./god.)

Razdoblje isplate plaće (mj./god.)

Datum i broj izvoda iz banke5

Datum i broj blagajničke isplatnice6

Neto iznos plaće

A

B

C

D

E

F

G

UKUPNI IZNOS (HRK):

5 Ukoliko nema izvoda stupac »E« označiti znakom »X«

6 Ukoliko nema isplata putem blagajničke isplatnice stupac »F« označiti znakom »X«

Tablica D: 202.2.2. Najam ureda i režijski izdaci

Redni broj

Vrsta prihvatljivog izdatka7

Broj ugovora o najmu

Ime i prezime najmodavca/Naziv dobavljača

Razdoblje za koje se isplaćuje najamnina(mj./god.)

Broj računa

Datum računa/ugovora

Plaćeni iznos

(bez PDV-a)

Iznos plaćenog PDV-a

Ukupni iznos

H+I

Datum i broj blagajničke isplatnice/ izvoda iz banke

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

UKUPNI IZNOS IZDATAKA ZA URED (HRK):

7 Upisati šifru prihvatljivog izdatka iz Priloga II. Pravilnika:

202.2.2.1. – Izdaci za najam

202.2.2.2. – Izdaci za telefon i internet (označiti znakom »X« stupce »C« i »E«)

202.2.2.3. – Izdaci za režije (označiti znakom »X« stupce »C« i »E«)

Tablica E: 202.2.3. 202.2.4., 202.2.5.Izdaci za uredski materijal, opremu i usluge

Redni broj

Vrsta prihvatljivog izdatka8

Dobavljač

Broj računa/predračuna

Datum računa/predračuna

Plaćeni iznos (bez PDV-a)

Iznos plaćenog PDV-a

Ukupni iznos (F+G)

Datum i broj blagajničke isplatnice/ izvoda iz banke

Broj EUR1/Izjave na računu/Potvrde o podrijetlu HGK

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

UKUPNI IZNOS (HRK):

8 Upisati šifru prihvatljivog izdatka iz Priloga II. Pravilnika

202.2.3.1. – Potrošni uredski materijal

202.2.4.1.; 202.2.4.2 – Uredska i računalna oprema

202.2.5.1.; 202.2.5.2.; 202.2.5.3. – Usluge računalnog/knjigovodstvenog/pravnog stručnjaka

Tablica F: UKUPNI IZNOS IZDATAKA I POTPORE

1.

202.1.1 – Izrada studija za područje LAG-a

202.1.2 – Usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera i članova LAG-a

202.1.3 – Animacija, izrada promidžbenih materijala i organizacija promotivno-promidžbenih događaja za članove i stanovnike LAG-a

(ukupno stupac H iz tablice A)

2.

202.1.4. Sudjelovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a na seminarima, radionicama, sastancima i studijskim putovanjima

(ukupno stupac J iz tablice B)

3.

202.2.1 Plaće za voditelja/upravitelja LAG-a i/ili drugo osoblje – (202.2.1.1.)

(ukupno stupac G iz tablice C)

4.

202.2.2. Najam ureda i režijski izdaci

(ukupno stupac J iz tablice D)

5.

202.2.3. 202.2.4., 202.2.5. Izdaci za uredski materijal, opremu i usluge

(ukupno stupac H iz tablice E)

6. IZNOS zatražene potpore

(red 1. + red 2. + red 3. + red 4.+ red 5.)

Potvrđujem kako je sva nabavljena roba nova i potječe iz zemalja EU-a, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Turske, Albanije, Alžira, Armenije, Azerbajdžana, Bjelorusije, Egipta, Gruzije, Izraela, Jordana, Libanona, Libije, Moldavije, Maroka, Palestinske Samouprave Zapadne obale i Pojasa Gaze, Rusije, Sirije, Tunisa, Ukrajine, Norveške, Lihtenštajna i Islanda.

Izjavljujem kako su svi navedeni podaci istiniti i točni te je prikupljena sva potrebna dokumentacija vezana uz navedene izdatke. Za zatražene dozvoljene izdatke LAG nije dobio javna sredstva Republike Hrvatske, odnosno sredstva EU, pri čemu se sredstva lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su članice LAG-a ne ubrajaju u javna sredstva. Također potvrđujem da je LAG u skladu sa svim dozvoljenim kriterijima propisanim Pravilnikom.

Potpis ovlaštene osobe ________________________________

Mjesto, datum _______________________________________

Ispunjeni obrazac i tražene dokumente poslati preporučenom poštom i nasloviti na:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Sektor za strukturnu potporu

Odjel za odobrenje isplata

Ulica grada Vukovara 269d

Zagreb

S napomenom: »IPARD –Zahtjev za isplatu «

(u gornjem lijevom kutu omotnice napisati klasifikacijsku oznaku dosjea prijave)

DOKUMENTI (MJERA 202.1/2)

Popunjava korisnik

Svi dokumenti moraju biti originali ili preslike ovjerene kod javnog bilježnika osim dokumenata kod kojih je drukčije naznačeno

Opći dokumenti

1.

Originali računa iz Zahtjeva za isplatu

2.

Originali predračuna iz Zahtjeva za isplatu

3.

Preslika kartona deponiranih potpisa s ovjerom banke ne starijom od 30 dana od dana podnošenja ovog zahtjeva

4.

Preslika dnevni informativni izvaci o prometu i stanju računa za tuzemna plaćanja

5.

Preslike dokumenata banke koji dokazuju plaćanje u inozemstvo u stranoj valuti-SWIFT

6.

Bankovnu potvrdu o ŽR za račune plaćene sa ŽR različitog od onog navedenog u zahtjevu za isplatu i to ne stariju od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za isplatu

7.

Blagajničke isplatnice i blagajnički izvještaji

8.

Preslika Ugovora o kreditu

9.

Potvrda banke o isplati iz kredita

10.

Voucher

Specifični dokumenti

Podmjera 1

11.

Ponude/Ugovori prilikom obavljenih usluga (preslika)

12.

Lista sudionika na seminarima, radionicama, sastancima (preslika)

13.

Izvještaji eksperata za izvršene usluge (preslika)

14.

Izvještaji sa seminara, radionica, studijskih putovanja (preslika)

15.

Fotografije sa seminara, radionica, studijskih putovanja

16.

Informacije o web-stranici – fotografije na web--stranicama

17.

Novinski članci – preslika

18.

Brošure, letci

19.

TV-radio spot-video na CD/DVD

20.

Zrakoplovne, autobusne, brodske i karte za vlak

21.

Nalog za loko vožnju

22.

Evidencije o korištenju privatnog ili službenog automobila za poslovne potrebe

23.

Putni nalog

Podmjera 2

C. Izdaci za plaće

24.

Obračunski izlist za svaki pojedini mjesec po zaposleniku

25.

Ugovori o radu (Preslika)

D. Najam ureda i režijski izdaci

26.

Ugovori o najmu (Preslika)

27.

Računi plaćenih režija

28.

Računi plaćenog telefona i interneta

E. Izdaci za uredski materijal, opremu, usluge

29.

Ponude/Ugovori prilikom nabave uredske ili računalne opreme (Preslika)

30.

Dokazi o podrijetlu roba – EUR 1 ili Izjava na računu. Za opremu hrvatskog podrijetla – potvrdu izdanu od strane Hrvatske gospodarske komore (Preslika); za izvršene usluge – potvrda o sjedištu tvrtke ili preslika ugovora sklopljenog s tvrtkom ili osobom koja izvršava uslugu

Napomena za korisnika: Potrebne dokumente označiti znakom »X«