Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera građevinarstva

NN 53/2012 (11.5.2012.), Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera građevinarstva

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

1343

Na temelju članka 101. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 152/08. i 49/11.), Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na sjednici održanoj 31. ožujka 2012., donijela je

KODEKS

STRUKOVNE ETIKE OVLAŠTENIH INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

OPĆA NAČELA

Članak 1.

Ovim kodeksom strukovne etike (u daljnjem tekstu: Kodeks) utvrđuje se skup načela i pravila kojih su se ovlašteni inženjeri građevinarstva (u daljnjem tekstu: ovlašteni inženjeri), članovi Hrvatske komore inženjera građevinarstva (u daljnjem tekstu: Komora), dužni pridržavati pri obavljanju poslova u okviru svoje struke.

Ovlašteni inženjeri primjenjuju i tumače ovaj Kodeks u skladu sa sljedećim načelima:

– kroz svoje znanje, iskustvo, etičke i moralne principe primjenjuju i najviše standarde neovisnosti, nepristranosti i profesionalnosti uz najvišu kvalitetu pružanja usluga;

– pružaju društvu posebna i jedinstvena znanja, profesionalne vještine i sposobnosti neophodne za održivi razvoj i za ona društva i kulture u kojima se taj razvoj odvija.

Članak 2.

Izrazi koji se u ovom Kodeksu rabe za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške i ženske osobe.

OSNOVNA NAČELA

Članak 3.

Ovlašteni inženjeri podupiru i unapređuju profesionalnost, integritet, čast i ugled profesije, i to:

– obavljanjem poslova prateći i uvažavajući tehnološka unaprjeđenja u pružanju usluga;

– pružanjem samo onih usluga za koje su akademski i stručno osposobljeni;

– vlastitim djelovanjem doprinose ugledu i prestižu profesije;

– pružanjem podrške strukovnim i tehničkim udrugama u svom djelokrugu rada;

– zaštitom javnog interesa u oblikovanju okoliša i odnosu prema okolišu;

– podržavanjem sigurnosti i zdravlja u obavljanju svojih profesionalnih dužnosti;

– odgovornim ponašanjem prema Komori, investitorima, tijelima vlasti, klijentima, kolegama, vježbenicima te okolišu, održivom razvoju, zdravlju i sigurnosti;

– nepružanjem stručne usluge u strukovnim područjima drugih struka;

– javnim objavljivanjem samo objektivnih i istinitih izjava koje se odnose na struku;

– djelovanjem kao pouzdanih zastupnika ili povjerenika svojih poslodavaca ili naručitelja svojih usluga, uz izbjegavanje sukoba interesa;

– građenjem profesionalnog ugleda na kvaliteti i društvenoj vrijednosti svojih usluga pri čemu je nedopušteno međusobno konkuriranje;

– stalnim stručnim usavršavanjem i osiguravanjem mogućnosti za stručni razvoj onih koji obavljaju poslove pod njihovim nadzorom.

ODNOS PREMA KLIJENTIMA

Članak 4.

Ovlašteni inženjeri svoj odnos prema klijentima temelje na:

1. stručnoj sposobnosti i referentnosti kao temelju izgradnje povjerenja između stručnjaka i njihovih klijenata;

2. poštovanju i čuvanju tajnosti informacija dobivenih za vrijeme pružanja usluga te neotkrivanju informacija o klijentu drugim stranama, osim u posebnim okolnostima i, ako je moguće, s klijentovim pristankom;

3. osiguravanju da svaki suradnik kojemu je povjeren zadatak posjeduje znanje i vještine potrebne za djelotvorno i efikasno obavljanje tog zadatka uz odgovarajući nadzor i praćenje;

4. neprihvaćanju bilo kakve izravne ili neizravne naknade za sebe ili druge osobe koje bi mogle ugroziti interes klijenta;

5. pravu klijenta na nepristrano i objektivno izvršenje inženjerskih usluga;

6. obveznom obavještavanju klijenata o obvezatnom osiguranju od odgovornosti ili drugom ekvivalentnom ili usporedivom obliku jamstva koji vrijedi za pokrivanje troškova u slučaju nepovoljnih učinaka proizašlih iz pogrešaka ili propusta učinjenih za vrijeme pružanja inženjerskih usluga;

7. načelu etike poslovanja koje zahtijeva strogo pridržavanje preuzetih obveza u okviru zakona i dogovorenih ugovornih uvjeta te neometanje drugih ovlaštenih inženjera u izvršenju njihovih obveza;

8. određivanju cijena usluga u skladu s Pravilnikom o cijenama usluga Komore.

ODNOS PREMA KOLEGAMA

Članak 5.

Ovlašteni inženjeri odnos prema kolegama temelje na strukovnim pravilima ponašanja uz uvažavanje važećih propisa te na štićenju ljudskih i građanskih prava, dostojanstva i ugleda svakog kolege, kako slijedi:

1. U odnosima s kolegama pokazivat će profesionalnost kako bi se potvrdila zajednička kultura i profesionalni identitet u svim područjima u koje je ova profesija uključena te pomaganje i savjetovanje.

2. Ako naručitelj traži preuzimanje posla ili dijela posla koji već obavlja drugi ovlašteni inženjer, preuzimatelj posla dužan je o tome prije preuzimanja obavijestiti ovlaštenog inženjera koji je već u poslu. Preuzimatelj smije preuzeti posao ako ne djeluje suprotno kolegijalnim pravilima i pod uvjetom da su raskinuti prethodni poslovni odnosi i raščišćena financijska pitanja. Ako ne radi novi projekt, poštovat će autorska prava drugih, dužan je poštovati autorove upute, tražiti suglasnost za svaku promjenu u projektu i autora obavijestiti o svakoj promjeni u izvođenju, odnosno realizacije projektnog rješenja.

3. Slobodno će izraziti kritiku projektnih rješenja i izvedenih građevina, zahvata u okoliš, projekata ili zamisli. Kritika mora biti javna, obrazložena i stručno i činjenično utemeljena.

4. Konkurencija između ovlaštenih inženjera temeljit će se na stručnosti i etičnosti.

5. Izravno i neizravno ne smiju činiti štetu kolegama i trebaju nastojati biti objektivni pri ocjenjivanju njihova rada i drugih postignuća. Na isti način moraju primiti stručne kritike vlastitog rada.

6. Ne smiju pred investitorom radi nelojalne konkurencije iznositi negativne kritike rada drugih ovlaštenih inženjera.

7. Ne smiju iznositi negativne primjedbe i ocjene na račun drugog ovlaštenog inženjera.

8. Ne smiju utjecati na postojeći poslovni odnos između drugih inženjera i njihovih naručitelja tako da djeluju za svoj interes.

9. Dužni su prema suradnicima ispuniti svoje obveze, omogućiti im isticanje sposobnosti i iskustva u radu. Dužni su im pomagati u stručnom usavršavanju primjereno njihovim sposobnostima.

10. Moraju aktivno doprinositi da se kolegijalni odnosi među ovlaštenim inženjerima što uspješnije njeguju i razvijaju.

Članak 6.

Svi ovlašteni inženjeri obvezuju se eventualne međusobne sporove rješavati pregovorima i dobrovoljnim sporazumima odnosno dobrovoljnim ispunjenjem obveze, a ako to nije moguće, spor će rješavati pred arbitražnim sudom Komore, odnosno pred stegovnim sudom Komore.

ODNOS PREMA VJEŽBENICIMA KANDIDATIMA ZA UPIS U KOMORU

Članak 7.

Dužnost je ovlaštenog inženjera u čijem je uredu ili pravnoj osobi zaposlen vježbenik kandidat preuzeti dužnost mentorstva, ako ispunjava uvjete.

Vježbenicima su dužni pružiti mogućnost stjecanja prakse i znanja te nastojati da ta praksa bude raznovrsna, a znanje temeljito u okviru svojih mogućnosti.

Vježbenik je dužan vježbeničku praksu obavljati s punim radnim vremenom. Ovlašteni inženjer-mentor dužan je savjesno nadzirati rad vježbenika.

Ovlašteni inženjer-mentor dužan je osobitu pozornost posvetiti upoznavanju vježbenika s pravilima strukovne etike.

ODNOS PREMA KOMORI

Članak 8.

Ovlašteni inženjer dužan je savjesno ispunjavati svoje obveze prema Komori te poštovati, čuvati i podizati njezin ugled i pridonositi u njezinu radu.

Ovlašteni inženjer dužan je prisustvovati sastancima tijela Komore u koja je imenovan ili izabran.

Izbor u bilo koje tijelo Komore treba biti čast za svakog ovlaštenog inženjera.

ODNOS PREMA SIGURNOSTI, ZAŠTITI ZDRAVLJA I OKOLIŠA TE ODRŽIVOM RAZVOJU

Članak 9.

Ovlašteni inženjeri dužni su pri obavljanju poslova u okviru zadaća struke strogo se pridržavati načela sigurnosti, zaštite zdravlja i okoliša te održivog razvitka na način da:

– upotrijebe svoje znanje kako bi se postigla najbolja tehnička rješenja koja će osigurati sigurno, zdravo i ugodno okruženje, u otvorenim i zatvorenim prostorima;

– nastoje izraditi rješenja koja će omogućiti najmanju moguću potrošnju sirovina i energije te najmanje moguće stvaranje otpada i bilo kakvog onečišćenja;

– kod svakog prijedloga i djelovanja razmotre posljedice, izravne, neizravne, neposredne ili dugoročne, za zdravlje ljudi, sigurnost građevina, njihove okoline i drugih materijalnih dobara, socijalnu pravednost te sustav vrijednosti;

– temeljito prouče okoliš na koji utječu svojim projektnim rješenjima, procijene učinke koji bi mogli djelovati na stanje, dinamiku i estetske vrijednosti ekosustava, urbaniziranih ili prirodnih, kao i na socioekonomske sustave, te odaberu najbolje za ekološki prihvatljiv i održiv razvoj;

– promiču razumijevanje akcija usmjerenih k izbjegavanju oštećivanja i narušavanja okoliša i, gdje god je moguće, provedu saniranje već učinjenih šteta;

– u projektiranju zastupaju načelo da su prostor, krajobraz, vrijednosti kulturne i prirodne baštine i okoline ograničeno dobro s ograničenim mogućnostima obnavljanja;

– u svim prigodama zastupaju i brane načela međuovisnosti, uzajamnog sklada ekosustava, održanja raznolikosti i ponovnog korištenja resursa kao temelja opstanka koji ima prag izdržljivosti koji se ne smije prijeći.

MEĐUSOBNO KONFLIKTNE SITUACIJE

Članak 10.

Ovlašteni inženjeri zaposlenici u pravnim osobama koje nisu osnovane kao projektantsko društvo dužni su se pri obavljanju poslova pridržavati Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, posebnih zakona te akata Komore.

Zaposlenici iz stavka 1. ovoga članka dužni su upoznati poslodavca o svojim pravima i obvezama koje proizlaze iz članstva u Komori.

NEDOPUŠTENE VEZE U POSLU

Članak 11.

Ovlašteni inženjeri strukovnim nazivom daju do znanja da svojom djelatnošću omogućuju ispunjenje profesionalnih zadataka bez utjecaja na druge poslovne interese. Ovlašteni inženjeri moraju izbjeći poslove koji bi mogli utjecati na njihovo nepristrano djelovanje u struci.

Članak 12.

Ovlašteni inženjeri, nositelji dužnosti u tijelima Komore, ne smiju zlorabiti svoj položaj u pribavljanju poslova, sudjelovanju u raspoređivanju poslova ili utjecaju na investitore.

ODNOS PREMA TIJELIMA VLASTI

Članak 13.

Odnosi ovlaštenih inženjera i tijela vlasti na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini (dalje u tekstu: tijela vlasti), temelje se na međusobnoj suradnji i povjerenju te poštivanju dostojanstva ljudske osobe.

Ovlašteni inženjeri dužni su se s osobama koje obavljaju javnu dužnost ili su zaposlene u tijelima vlasti, u službenim odnosno sa službom povezanim kontaktima, ophoditi na primjeren način te uvažiti njihove, na propisima utemeljene, upute i zahtjeve koje su im priopćene službenim putem.

Ovlašteni inženjeri ne smiju za dobivanje poslova zloupotrijebiti poznanstva, ili na drugi društveno neprihvatljivi način utjecati na odluke osoba koje obavljaju javnu dužnost ili su zaposlene u tijelima vlasti.

Ovlašteni inženjeri imenovani na kakvu javnu dužnost ili zaposleni u tijelima javne vlasti, čije članstvo je u mirovanju, ne smiju koristiti svoj položaj za dobivanje posla za drugog ovlaštenog inženjera.

PONAŠANJE U JAVNOSTI I ODNOSI U POSLU

Članak 14.

Ovlašteni inženjeri pridržavat će se dobrih poslovnih običaja koji su izgrađeni na dobroj vjeri, korektnim odnosima, povjerenju i točnosti.

Ovlašteni inženjeri dužni su odbiti posao ako su uvjeti takvi da se ne mogu ispuniti ili ako ne postoje pretpostavke za njegovo izvršenje.

Kada poslovna i strukovna problematika premašuje područje strukovnih zadataka ovlaštenog inženjera, o tome mora obavijestiti naručitelja i ne smije projektirati one vrste građevina ili obavljati stručni nadzor nad radovima koji su izvan strukovnih zadataka Komore, odnosno stručnog smjera za koji je ovlašten.

Članak 15.

Ponašanje ovlaštenih inženjera u javnosti mora odgovarati ugledu i povjerenju zvanja. Ovlašteni inženjeri dužni su u svojem djelovanju otkloniti sve što bi moglo naškoditi njihovom ugledu i ugledu struke.

Ovlašteni inženjeri dužni su pratiti razvoj struke i stalno se stručno usavršavati, naročito u okviru zadataka koje su preuzeli.

Ovlašteni inženjeri dužni su pri izradi projekata i stručnom nadzoru pridržavati se zakona i propisa kao i dostignuća znanosti i pravila struke.

Ovlašteni inženjeri dužni su sve usluge iz svoje djelatnosti obavljati savjesno s punom pažnjom, znanjem i iskustvom, pridržavajući se odredbi propisanih Pravilnikom o cijenama usluga komora, te su o tome dužni voditi urednu dokumentaciju.

ODNOS PREMA NARUČITELJU

Članak 16.

Ovlašteni inženjeri neovisni su savjetnici i povjerljivi zastupnici naručitelja. Oni objektivno, u skladu s pravnim propisima te prema načelima povjerenja, zastupaju prava naručitelja u odnosu na druge sudionike u gradnji, u okviru svojih strukovnih zadataka.

Ovlašteni inženjeri dužni su prigodom preuzimanja posla upoznati naručitelja s pravima i obvezama koji proizlaze iz članstva u Komori.

Ovlašteni inženjeri, ovisno o organizacijskom obliku osobe registrirane za projektiranje i/ili stručni nadzor u kojem su zaposleni, moraju za preuzete poslove zaključiti (sklopiti) jasan i precizan pisani ugovor s naručiteljem ili na drugi način pisano definirati s naručiteljem sljedeće:

– predmet i opseg usluge;

– raspodjelu i ograničenja dužnosti;

– obveze naručitelja;

– rok izvršenja usluge;

– naknadu koja se plaća za uslugu, metodu izračuna te način plaćanja;

– okolnosti koje mogu opravdati raskid i nadležan sud.

Ovlašteni inženjeri pri ugovaranju moraju s naručiteljem prethodno razjasniti dijelove zadatka koji su u nadležnosti drugih struka i trebaju koordinirati međusobnu aktivnost.

Ovlašteni inženjeri pružatelji usluga moraju obavijestiti naručitelja o napredovanju posla ili usluga koje su poduzeli u ime naručitelja te o svim drugim pitanjima koja bi mogla utjecati na kvalitetu ili cijenu projekta, osobito u slučajevima u kojima je naručitelj postavio granicu u pogledu kvalitete ili cijene.

Članak 17.

Ovlašteni inženjeri dužni su poštovati tajnost i povjerljivost poslovanja s naručiteljem ili drugim aktualnim ili potencijalnim korisnicima te ne smiju otkrivati povjerljive informacije bez prethodne pisane suglasnosti naručitelja ili druge relevantne strane, osim ako otkrivanje podataka nije propisano zakonom.

Ovlašteni inženjeri dužni su poštovati autorska prava i zabranjeno im je povrijediti autorsko pravo ili nepropisno iskoristiti ideje drugog pružatelja usluga bez izričite ovlasti onog pružatelja koji na to vlasništvo ili ideju ima pravo.

Ovlašteni inženjer odgovara za svoju uslugu. Tih prava i obveza ne smije se odreći ni primiti naknadu za njihovo odricanje.

STRUČNA KVALIFIKACIJA/STRUČNO USAVRŠAVANJE

Članak 18.

Ovlašteni inženjer dužan je stalno unapređivati svoje znanje u struci te proširivati svoje stručne kompetencije u skladu s iskazanim potrebama za novim uslugama te je dužan sudjelovati u stalnom stručnom usavršavanju tijekom čitavog radnog vijeka.

MATERIJALNE OSNOVE OBAVLJANJA PROFESIJE

Članak 19.

Ovlašteni inženjeri imaju pravo na primjerenu i propisanu nagradu za rezultate svoga rada i troškove koje ostvaruju izvršavajući svoje strukovne zadatke prema Pravilniku o cijenama usluga.

Ovlašteni inženjeri dužni su pri određivanju cijena, kako za usluge u okviru svojih strukovnih zadataka tako i za usluge ostalih ovlaštenih inženjera i arhitekata, poštovati Pravilnik o cijenama usluga odgovarajuće komore.

Ovlašteni inženjeri dužni su pri određivanju cijena davati točne podatke. Ne smiju sklapati ugovore s neistinitim podatcima o cijenama, obujmu poslova i drugim pojedinostima ni izvršavati poslove koji se ne namjeravaju ugovoriti.

Posao ovlaštenog inženjera koji je ponuđen zajedno s drugim radovima mora se izdvojiti i posebno iskazati u skladu s Pravilnikom o cijenama usluga.

Naplata za eksploataciju tipskog rješenja ili izumiteljskog patenta može biti ugovorena u obliku tantijema.

Ovlašteni inženjeri dužni su redovito podmirivati materijalne obveze prema Komori.

Ovlašteni inženjeri dužni su imati osiguranje od odgovornosti u skladu sa zakonom.

REKLAMIRANJE

Članak 20.

Ovlašteni inženjeri stječu ugled kroz rezultate svojeg rada. Zabranjeno je svako reklamiranje.

Reklamom se ne smatraju:

– objave u tisku obavijesti o otvorenju ili preseljenju ureda, pri čemu treba izbjegavati svaki dojam da je riječ o reklami;

– tekstovi, izložbe, prikazi i opisi projekata i ostvarenja, reportaže i intervjui u javnim medijima uključujući web-stranice čiji je cilj obavještavanje;

– prikazi projekata i ostvarenja citirani za promociju proizvoda i ostvarenja od strane drugih sudionika u gradnji.

Ovlašteni inženjeri ne smiju zatajiti svoje ime na izloženom projektu ili na gradilištu.

Organizacijskoj jedinici unutar koje ovlašteni inženjer obavlja poslove projektiranja i/ili stručnog nazora građenja dopušteno je imati web-stranicu.

Članak 21.

Ovlašteni inženjer o kojemu se u sredstvima javnog priopćavanja piše ili govori na način koji je protivan odredbama zakonskih propisa i time nanosi šteta ugledu inženjerske profesije, dužan je reagirati tako da se na prikladan način javno ogradi od takvog izvješćivanja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ovaj Kodeks namijenjen je osiguranju najvišeg standarda profesionalnog ponašanja među ovlaštenim inženjerima, koji su svoje profesionalne usluge dužni obavljati potpuno neovisno, nepristrano i povjerljivo, uz očuvanje integriteta, poštenja i pravednosti.

Ovlašteni inženjeri obvezni su poštovati ovaj Kodeks gdje god privremeno ili stalno pružaju svoje usluge.

Članak 23.

Sastavni dio ovoga Kodeksa je Kodeks ponašanja ovlaštenih inženjera izdan pd strane ECEC-a usvojen na GAM-u u Hamburgu, 3. listopada 2008. godine, koji je dat u Prilogu ovoga Kodeksa.

Članak 24.

Ovaj Kodeks donosi se uz prethodno mišljenje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Hrvatske komore arhitekata, Hrvatske komore inženjera strojarstva i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, a stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Komore i objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-01/11-01/3
Urbroj: 500-02-11-1
Split, 31. ožujka 2012.

Predsjednik
Hrvatske komore
inženjera građevinarstva
Zvonimir Sever, dipl. ing. građ., v. r.

PRILOG

Kodeks ponašanja Europskih ovlaštenih inženjera izdan od strane ECEC-a
(usvojio GAM u Hamburgu, 3. listopada 2008.)

PREAMBULA

»Europski ovlašteni inženjeri« su inženjeri u Europi koji su članovi svojih nacionalnih Komora i pravno ovlašteni u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom.

Europski ovlašteni inženjeri promiču kvalitetu života i štite javni interes, te interese potrošača. Oni snose odgovornost za funkcioniranje složenih i jednostavnih procesa u svakodnevnom životu. Svojim profesionalnim intelektualnim uslugama doprinose osiguranju prosperiteta, zaštiti okoliša, tehničkom napretku i održivom razvoju, a time poboljšanju životnih uvjeta sadašnjih i budućih generacija. Oni su promicatelji kulture i napretka.

Znanje, iskustvo i know-how zajedno s visokim standardom etičkih i moralnih zahtjeva jamče najvišu razinu kvalitete inženjerskih usluga. To je zajamčeno pravnim ovlaštenjem i disciplinskim propisima njihovih nacionalnih komora.

Članak 1.

Uvod

1. Prema članku 37. Direktive o uslugama na unutarnjem tržištu (2006/123/EK), ECEC izdaje ovaj kodeks ponašanja u svrhu olakšavanja prekograničnog pružanja inženjerskih usluga i poslovnog nastana u drugim zemljama.

Kodeks uzima u obzir Radni dokument Europske komisije »Poboljšanje kvalitete usluga na unutarnjem tržištu: Uloga europskih kodeksa ponašanja« kojeg je 2007. godine objavila Glavna uprava za unutarnje tržište i usluge.

2. Svrha ovog kodeksa jest osigurati najviši standard profesionalnog ponašanja među Europskim ovlaštenim inženjerima. Europski ovlašteni inženjeri obvezni su poštovati taj kodeks ponašanja gdje god pružaju usluge, privremeno ili trajno.

Članak 2.

Opća načela

1. Europski ovlašteni inženjeri i njihovi zaposlenici moraju poštivati i propisno primjenjivati sve europske i državne zakone, propise, tehnička pravila, prihvaćene standarde, norme i kodekse prakse koji se odnose na njihovu profesiju ili specijalnost, te na usluge koje su im povjerene.

2. Europski ovlašteni inženjeri osobno su odgovorni za svoj rad.

3. Europski ovlašteni inženjeri svjesni su svoje odgovornosti prema javnosti i okolišu.

4. Europski ovlašteni inženjeri moraju pažljivo i marljivo izvršavati svoje zadatke. Oni u potpunosti uzimaju u obzir tehnološka unaprjeđenja i razvojne tokove u svojem stručnom području, uključujući ta poboljšanja i kretanja u svoje intelektualne usluge.

Spremni su predvoditi inovativnost i potragu za novim rješenjima i metodama.

5. Europski ovlašteni inženjeri mogu pružati samo one usluge za koje su kompetentni. Oni osiguravaju postojanje tražene stručnosti za pružane usluge unutar vlastitih tvrtki ili tvrtki svojih kooperacijskih partnera.

Članak 3.

Odnos prema klijentima

1. Povjerljivost je temelj za izgradnju povjerenja između stručnjaka i njihovih klijenata.

2. Europski ovlašteni inženjeri moraju poštovati i štititi povjerljivost informacija dobivenih tijekom pružanja usluga, te osigurati da se informacije o klijentu ne otkriju drugim stranama, osim u specificiranim okolnostima, te, ako je moguće, uz informirani pristanak klijenta. Zaposlenici i kooperacijski partneri također se moraju pridržavati tih pravila.

3. Europski ovlašteni inženjeri će osigurati da svaki zaposlenik kojemu je povjeren zadatak posjeduje znanje i vještine potrebne za djelotvorno i učinkovito izvršenje tog zadatka. Također bi trebao postojati odgovarajući nadzor.

4. Europski ovlašteni inženjeri ne smiju od treće strane prihvatiti nikakvu izravnu ili neizravnu naknadu za sebe ili druge osobe koja bi mogla ugroziti njihovu dužnost da štite interes klijenta.

5. Klijent ima pravo očekivati nepristrano i objektivno izvršenje procjene okolnosti i donošenje odluka, bez pritiska eksternih izvora i bez sukoba interesa.

6. Europski ovlašteni inženjeri će obavijestiti svoje klijente o osiguranju ili drugom ekvivalentnom ili usporedivom obliku jamstva koje vrijedi za pokrivanje troškova u slučaju nepovoljnih učinaka proizašlih iz pogrešaka ili propusta napravljenih tijekom pružanja inženjerskih usluga.

7. Oglašavanje je važno sredstvo informiranja za klijenta, te stoga ne smije biti obmanjujuće.

8. Europski ovlašteni inženjeri moraju definirati, ili potaknuti definiranje svojih usluga, uvjeta i naknada što je jasnije, točnije i potpunije moguće. Oni jamče da je sredstvo izračunavanja naknada transparentno klijentu u svrhu zaštite njegovih informacija, te sprječavanja svakog natjecanja koje se smatra nepoštenim.

Članak 4.

Odnos prema kolegama

1. U profesionalnim odnosima s kolegama, Europski ovlašteni inženjeri postupat će maksimalno odano i iskreno u svrhu afirmacije zajedničke kulture i profesionalnog identiteta u svim područjima u koje je ova profesija uključena.

2. Europski ovlašteni inženjeri mogu prihvatiti zadatak kojeg su prethodno obavljali njihovi kolege samo pod uvjetom da su raskinuti ili okončani prethodni ugovori.

3. Europski ovlašteni inženjeri strogo poštuju autorska prava drugih.

Članak 5.

Stručna kvalifikacija/usavršavanje

1. Europski ovlašteni inženjeri obvezni su unaprjeđivati i ažurirati svoje znanje u struci, te proširivati svoje kompetencije u skladu s razvojem potrebe za novim uslugama.

2. Stoga bi trebali sudjelovati u trajnom stručnom usavršavanju tijekom čitavog radnog vijeka.

3. Europski ovlašteni inženjeri pomažu svojim mlađim kolegama u njihovom profesionalnom razvoju, posebice razmjenom iskustava.

Članak 6.

Nadzor i provedba kodeksa

1. Sve organizacije članice ECEC-a moraju provesti načela ovog kodeksa u svojim nacionalnim sustavima. One jamče – unutar svojih nacionalnih disciplinskih sustava – kontrolu pridržavanja tih načela od strane svojih članica.

2. Ako Europski ovlašteni inženjer prekrši načela Kodeksa ponašanja ECEC-a tijekom pružanja prekograničnih usluga, Komora zemlje u kojoj se pružaju usluge obavijestit će Komoru zemlje iz koje inženjer dolazi o svim relevantnim okolnostima.

3. Ako Komora zemlje iz koje inženjer dolazi dobije dostatne informacije, istražit će slučaj i primijeniti disciplinske postupke u skladu s nacionalnim zakonskim i statutarnim zahtjevima. Obavijestit će Komoru zemlje u kojoj se pružaju usluge o poduzetom djelovanju.

Članak 7.

Dostupnost

Kodeks je dostupan na web-stranicama ECEC-a i njegovih organizacija članica.