Pravilnik o provedbi mjere 101 "Ulaganja u poljopri­vredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice" unutar IPARD programa

NN 54/2012 (14.5.2012.), Pravilnik o provedbi mjere 101 "Ulaganja u poljopri­vredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice" unutar IPARD programa

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1353

Na temelju članaka 1. i 4. Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 10/08), ministar nadležan za poljoprivredu donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE 101 »ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA U SVRHU RESTRUKTURIRANJA I DOSTIZANJA STANDARDA ZAJEDNICE« UNUTAR IPARD PROGRAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se utvrđuju način i uvjeti vezani uz provedbu Mjere 101 – »Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice« (u daljnjem tekstu: Mjera 101) unutar IPARD programa.

Članak 2.

(1) Upravna direkcija IPARD programa za Republiku Hrvatsku je Uprava ruralnog razvoja, EU i međunarodne suradnje (u daljnjem tekstu: Upravna direkcija), Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), u skladu s odredbom članka 16. Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine« br. 29/12).

(2) Operativnu provedbu IPARD programa u Republici Hrvatskoj, odnosno funkciju IPARD Agencije, obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)

Članak 3.

(1) Sastavni dio ovoga Pravilnika čine:

Prilog I – »Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I Ugovora o EU«

Prilog II – »Urbana i ruralna područja RH«

Prilog III – »Razvrstavanje poslovnih subjekata s obzirom na broj zaposlenih, ukupan prihod i imovinu«

Prilog IV – »Lista prihvatljivih izdataka«

Prilog V – »Tablica – kriteriji rangiranja prijava«

Prilog VI – »Popis gradova i općina obuhvaćenih Zakonom o brdskoplaninskim područjima«

Prilog VII – »Naputak za označavanje ulaganja«

Prilog VIII – »Prikaz ocijene povijesnih pokazatelja poslovanja podnositelja«

Prilog IX – »Popis dokumenata potrebnih za kontrolu na terenu«

Prilog X – »Prijavni obrazac za dodjelu sredstava za ulaganje u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice« – obrazac I-OOP-1

Prilog XI – »Poziv na podnošenje ponude« – obrazac I-OOP-7

Prilog XII – »Tablica za usporedbu ponuda« – obrazac I-OOP-8

Prilog XIII – »Lista izdataka za Mjeru 101« – obrazac I-OOP-15.1

Prilog XIV – »Poslovni plan« – obrasci I-OEA-4.1 i I-OEA-4.1-a

Prilog XV – »Investicijska studija/poslovni plan« – obrasci I-OEA-4.2 i I-OEA-4.2-a

Prilog XVI – »Zahtjev za odobrenje promjena« – obrazac I-OPP-16

Prilog XVII – »Zahtjev za isplatu« – obrazac I-OOI-1-101

Prilog XVIII – »Izvještaj o stanju projekta« – obrazac I-OOI-15

(2) Obrasci koji su Prilozi X – XVIII ovoga Pravilnika dostupni su u elektronskom obliku na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja www.apprrr.hr.

Članak 4.

U smislu ovoga Pravilnika definiraju se sljedeći pojmovi:

– »Projekt« je cjelokupna, sveobuhvatna investicijska aktivnost, koja se sastoji od prihvatljivog i neprihvatljivog dijela za sufinanciranje iz IPARD programa.

– »Ulaganje« je prihvatljivi dio projekta navedenog u alineji 1 ovoga članka za koji se traži potpora putem natječaja raspisanog temeljem odredbi ovoga Pravilnika, a može sadržavati prihvatljive i neprihvatljive izdatke (kako je navedeno u člancima 22. i 23. ovoga Pravilnika) od čega samo prihvatljivi izdaci mogu biti sufinancirani sredstvima IPARD programa.

– »Podnositelj« je svaka fizička ili pravna osoba sukladno članku 5. ovoga Pravilnika, koja podnosi prijavu temeljem natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa

– »Korisnik« je svaka fizička ili pravna osoba, koja udovoljava uvjetima navedenim u članku 5. ovoga Pravilnika, koja s Agencijom za plaćanja potpiše Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa u (daljnjem tekstu IPARD Ugovor)

– »Početak ulaganja« u smislu ispunjavanja općih i specifičnih kriterija prihvatljivosti je dan podnošenja prijave na natječaj iz članka 24. stavka 1. ovoga Pravilnika.

– »Kraj ulaganja« u smislu ispunjavanja općih i specifičnih kriterija prihvatljivosti je dan podnošenja Zahtjeva za isplatu iz članka 35. stavka 1. ovoga Pravilnika.

– »Izgradnja i/ili rekonstrukcija« podrazumijeva građenje sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 38/09, 55/11 i 90/11)

– »Restrukturiranje trajnih nasada« je provođenje niza agrotehničkih i pomotehničkih mjera, unutar postojećih površina kojima se rekonstruira ili zamjenjuje postojeći nasad, a sve s ciljem unapređenja proizvodnje i poboljšanja kvalitete.

– »Digestat« je nusproizvod u proizvodnji bioplina, nastao mikrobiološkim procesom razgradnje organske tvari pomoću različitih mikroorganizama u potpunoj odsutnosti kisika.

– »Integrirana prevencija i kontrola onečišćenja« (u daljnjem tekstu: IPPC) predstavlja integrirani pristup za kontrolu onečišćenja i sprječavanje emisije u zrak, vodu ili tlo, vodeći računa o gospodarenju otpadom kako bi se postigla visoka razina zaštite okoliša u cjelini.

II. PODNOSITELJI/KORISNICI I PRIHVATLJIVA ULAGANJA

Članak 5.

Podnositelji prijava za dodjelu sredstava IPARD programa u Mjeri 101 su poljoprivredna gospodarstva u skladu s člankom 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 149/09), upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i obveznici PDV-a, 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.

Članak 6.

Prihvatljivi sektori unutar Mjere 101 jesu:

– sektor mljekarstva,

– sektor govedarstva,

– sektor svinjogojstva,

– sektor peradarstva,

– sektor jaja,

– sektor voća i povrća,

– sektor žitarica i uljarica.

Opći kriteriji

Članak 7.

a) Podnositelj mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću sukladno sljedećim kriterijima:

za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i obrt:

– nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno vlasnik obrta je upisan najmanje dvije godine u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava ili

– nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno vlasnik obrta ili jedan od stalno zaposlenih u obrtu ima završenu srednju školu ili fakultet iz područja poljoprivrede, šumarstva, veterinarstva, prehrambene industrije ili ekonomije ili

– nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno vlasnik obrta ili jedan od stalno zaposlenih u obrtu ima završen program osposobljavanja za poljoprivredno zanimanje verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ili

– nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno vlasnik obrta ili jedan od stalno zaposlenih u obrtu ima podatke o stručnom radnom iskustvu u poljoprivredi od najmanje 5 godina.

b) za pravne osobe:

– najmanje jedan stalni zaposlenik ima završenu srednju školu ili fakultet iz područja poljoprivrede, šumarstva, veterinarstva ili prehrambene industrije ili ekonomije ili

– najmanje jedan stalni zaposlenik ima završen program osposobljavanja za poljoprivredno zanimanje verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ili

– najmanje jedan stalni zaposlenik ima podatke o stručnom radnom iskustvu u poljoprivredi od najmanje 5 godina.

Članak 8.

(1) Ulaganja se moraju odnositi na poljoprivredne proizvode obuhvaćene Dodatkom I Ugovora o Europskoj uniji (Prilog I. ovoga Pravilnika).

(2) Ulaganja na kraju svoje realizacije moraju udovoljavati relevantnim standardima Unije kako je određeno člankom 170(1) Uredbe Komisije (EZ) br. 718/2007 u pogledu zaštite okoliša, higijene hrane (sigurnost i kakvoća hrane), zdravstvene zaštite bilja i zdravlja životinja, dobrobiti životinja i sigurnosti na radu.

(3) Poljoprivredno gospodarstvo mora biti u skladu s odgovarajućim nacionalnim minimalnim standardima koji se odnose na zaštitu okoliša, higijenu hrane (zdravstvena ispravnost hrane i kakvoća hrane), zdravlje životinja i zdravstvenu zaštitu bilja, dobrobit životinja i sigurnost na radu u vrijeme kad je Odluka o dodjeli sredstava donesena. Gdje su odgovarajući nacionalni standardi utemeljeni na EU standardima uvedeni u vrijeme zaprimanja prijave, odluka o potpori bit će uvjetna za objekte koji zadovolje nove standarde do kraja realizacije ulaganja.

(4) Popis važećih nacionalnih minimalnih standarda, Agencija za plaćanja objavljuje na mrežnoj stranici (www.apprrr.hr)

(5) Pravne osobe, koje imaju integriranu proizvodnju (primarna proizvodnja i prerada) u sektoru mljekarstva, govedarstva, svinjogojstva, peradarstva i jaja su prihvatljive za ulaganja u okviru ove mjere ako spadaju u rang mikro, malih i srednjih poduzeća.

(6) Pravne osobe, koje imaju integriranu proizvodnju u sektorima svinjogojstva, peradarstva i jaja, a izvan su kategorije mikro, malih i srednjih poduzeća, prihvatljive su za ulaganja ukoliko su obveznice IPPC Direktive (2008/1/EZ) u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj110/07) i Uredbom o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (»Narodne novine« broj 114/08) te mora pribaviti na početku ulaganja Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode (dalje u tekstu: MZOIP) o Analizi stanja i Elaboratu o načinu usklađivanja postojećeg postrojenja. Sve investicije koje zadovolje navedene uvjete prihvatljive su za ulaganje, bez povećanja postojećih kapaciteta na objektu koji je predmet ulaganja. Na kraju ulaganja korisnik mora ishoditi Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje.

(7) Pravne osobe (velika poduzeća, iznad 250 zaposlenih) koje su obveznice IPPC Direktive (2008/1/EC) mogu ostvariti potporu kroz Mjeru 101 ako nisu korisnici Mjere 103 – »Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice« unutar IPARD programa.

(8) Za sva ulaganja potrebno je priložiti dokaz o usklađenosti ulaganja s nacionalnim i standardima Zajednice s područja zaštite okoliša, izdan od strane MZOIP, a kod gradnje/rekonstrukcije u sektorima mljekarstva, govedarstva, svinjogojstva, peradarstva i jaja i prethodnu procjenu projekta od strane Uprave veterinarstva Ministarstva.

(9) Ako projekt zahtijeva Procjenu utjecaja zahvata na okoliš u skladu s odredbama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (»Narodne novine« broj 64/08, 67/09), ista se mora provesti prije ulaganja.

(10) Podnositelj mora imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu u trenutku prijave.

(11) Korisnici potpore jesu poljoprivredna gospodarstva čija se ulaganja odvijaju u ruralnim područjima Republike Hrvatske te se u skladu s planovima prostornog uređenja nalaze unutar područja dozvoljenih za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

(12) Ruralna područja su sva područja RH, sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika, osim područja koja pokrivaju naselja Zagreb i Sesvete.

(13) Poljoprivredne površine poljoprivrednih gospodarstava čija su ulaganja vezana uz sektor voća i povrća te žitarica i uljarica, na početku ulaganja moraju biti upisana u ARKOD (evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta), a vinogradi moraju biti upisani i u Vinogradarski registar.

(14) Prilikom ulaganja u povrtlarstvo te ulaganja u sektor žitarica i uljarica, podnositelj je dužan prijaviti korištenje poljoprivrednih površina putem Jedinstvenog zahtjeva za potpore.

(15) Postojeće farme poljoprivrednih gospodarstava čija su ulaganja vezana uz sektor mljekarstva, govedarstva, svinjogojstva, peradarstva i proizvodnje jaja moraju biti upisane u Registar farmi/Jedinstveni registar domaćih životinja, na početku ulaganja. Ukoliko je predmet ulaganja izgradnja nove farme, na kraju ulaganja novoizgrađena farma mora biti upisana u Registar farmi/Jedinstveni registar domaćih životinja

(16) Za ulaganja u izgradnju i/ili opremanje bioplinskih postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, potrebno je priložiti prethodno energetsko odobrenje projekta od strane Ministarstva gospodarstva u skladu s odredbama Zakona o energiji (»Narodne novine« broj 68/01, 177/04, 76/07, 152/08 i 127/10) i Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine« broj 67/07).

(17) Za ulaganja u sustave za navodnjavanje na otvorenom iz članka 14. stavka 1. točke g), potrebno je priložiti prethodno odobrenje projekta od strane Ministarstva. Ulaganje u sustave navodnjavanja prihvatljivo je isključivo na farmama, na zemljištu u vlasništvu podnositelja ili unajmljenom zemljištu s trajanjem najma najmanje 7 godina na dan podnošenja prijave.

(18) Osim za ulaganja navedena u stavku (17) ovoga članka, ulaganja na unajmljenom zemljištu prihvatljiva su kod ulaganja u specijaliziranu opremu za berbu iz članka 14., stavka 1. točke b), te kod ulaganja iz članka 14., stavka (1), točaka d), e), i f). Ugovor o najmu treba biti važeći najmanje 7 godina od dana podnošenja prijave.

(19) Nije dozvoljeno poduzimanje radnji koje bi mogle dovesti do financiranja istog ulaganja unutar IPA komponente III i IPARD programa, uključujući i prijavu na natječaj za dodjelu sredstava.

Specifični kriteriji

Sektor mljekarstva

Članak 9.

(1) Prihvatljiva ulaganja u sektoru mljekarstva na poljoprivrednom gospodarstvu su:

a) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za držanje muznih krava, i/ili mliječnih ovaca i/ili mliječnih koza i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

b) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

c) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje građevina za obradu otpadnih voda, popratnih energetskih objekata, uključujući uređaje za obradu otpadnih voda i opremu za sprječavanje onečišćenja zraka i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

d) ulaganja u izgradnju i/ili opremanje bioplinskih postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (gnojiva i drugih organskih ostataka) na farmi i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika

(2) Specifični kriteriji za sektor mljekarstva

a) da bi ostvario pravo na ulaganja iz stavka 1. ovoga članka korisnik mora imati na kraju ulaganja:

1. kapacitet za držanje:

– najmanje 20, a najviše 150 muznih krava, ukoliko se ulaganje provodi u držanje muznih krava ili

– najmanje 50, a najviše 350 mliječnih ovaca, ukoliko se ulaganje provodi u držanje mliječnih ovaca ili

– najmanje 50, a najviše 350 mliječnih koza, ukoliko se ulaganje provodi u držanje mliječnih koza.

2. najmanji broj po vrsti životinja koje su predmet ulaganja i to:

– 20 muznih krava, ukoliko se ulaganje provodi u držanje muznih krava ili

– 50 mliječnih ovaca, ukoliko se ulaganje provodi u držanje mliječnih ovaca ili

– 50 mliječnih koza, ukoliko se ulaganje provodi u držanje mliječnih koza.

b) podnositelj koji u trenutku prijave ima više od maksimalnog kapaciteta jedne od vrsta životinja (150 muznih krava ili 350 mliječnih ovaca ili 350 mliječnih koza) dozvoljena su isključivo ulaganja navedena u točkama b) i d) iz stavka 1. ovoga članka

c) korisnik mora zadovoljavati EU standarde na kraju ulaganja u pogledu zahtjeva za sirovo mlijeko u skladu s odredbama Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine« broj 99/07, 28/10 i 45/11),

d) korisnik mora zadovoljiti EU standarde na kraju ulaganja koji se odnose na zbrinjavanje stajskog gnoja ili digestata i to na način da:

– stajski gnoj ili digestat skladišti na uređenim gnojištima – platoima za kruti stajski gnoj, gnojišnim jamama, lagunama, jamama za gnojnicu ili u drugim spremnicima (u daljnjem tekstu: spremnici),

– osigura vodonepropusnost spremnika, tako da ne dođe do izlijevanja, ispiranja ili otjecanja stajskog gnoja ili digestata u okoliš, kao i onečišćenja podzemnih i površinskih voda,

– spremnici svojom veličinom zadovolje prikupljanje gnoja za šestomjesečno razdoblje.

Za jedno uvjetno grlo (izračun prema Tablici 2.) potrebno je osigurati najmanje:

– za gnojovku 10 m³ spremnika, ukoliko se sustavom tehnologije stvara gnojovka

– za kruti stajski gnoj 8 m³ spremnika i 2 m³ spremnika za sakupljanje gnojnice (tekući stajski gnoj) koja je produkt cijeđenja iz krutog stajskog gnoja

– spremnik za gnojnicu nije potrebno izgraditi ukoliko se kroz sustav i tehnologiju uzgoja domaćih životinja ne stvara gnojnica.

– kod držanja stoke u sustavu krava-tele potrebno je osigurati skladištenje proizvedenog stajskog gnoja za vremensko razdoblje držanja stoke u staji. Za vremensko razdoblje držanja stoke na otvorenom potrebno je osigurati poljoprivrednu površinu koja odgovara graničnoj vrijednosti primjene dušika gnojenjem stajskim gnojem od 170 kg N/ha/godina.

– kod proizvodnje bioplina potrebno je osigurati potreban kapacitet spremnika za šestomjesečno skladištenje digestata na osnovu proizvedene količine digestata, jer se procesu proizvodnje bioplina stajskom gnoju dodaje i druga sirovina koja povećava volumen digestata)

– u tijeku jedne kalendarske godine poljoprivredno gospodarstvo može gnojiti poljoprivredne površine stajskim gnojem ili digestatom do granične vrijednosti primjene dušika od 170 kg/ha sukladno odredbama Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine« broj 163/03, 40/07) (Tablica 1.)

Tablica 1: Količina dušika u stajskom gnoju koja se dobije godišnjim uzgojem domaćih životinja, preračunato na UG te maksimalni broj UG po hektaru s obzirom na vrstu domaće životinje

Vrsta domaće životinje

N (kg/godina)

Maksimalni broj UG po ha

Goveda

70

2,4

Konji

60

2,8

Ovce i koze

70

2,4

Svinje

80

2,1

Perad

85

2,0

Ostale domaće životinje

85

2,0

Tablica 2. Pripadajući koeficijent na osnovu kojeg se izračunava broj uvjetnih grla po vrsti životinje

Domaća životinja

UG/domaćoj životinji

Odrasla goveda starija od 24 mjeseca

1,0

Goveda starosti od 12 do 24 mjeseca

0,6

Goveda starosti od 6 do 12 mjeseca

0,3

Rasplodni bikovi

1,4

Telad

0,15

Konji

1,2

Ždrebad

0,5

Ovce i koze

0,10

Janjad, jarad

0,05

Krmače

0,3 

Nerasti

0,4

Svinje u tovu od 25 do 110 kg

0,15

Odojci

0,02

Kokoši nesilice

0,004

Tovni pilići

0,0025

Purani

0,02

Kunići i pernata divljač

0,002

Sektor govedarstva

Članak 10.

(1) Prihvatljiva ulaganja u sektoru govedarstva (mesno govedarstvo) na poljoprivrednom gospodarstvu su:

a) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za tov goveda i/ili držanje krava dojilja (sustav krava-tele) i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

b) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

c) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje građevina za obradu otpadnih voda, popratnih energetskih objekata, uključujući uređaje za obradu otpadnih voda i opremu za sprečavanje onečišćenja zraka i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

d) ulaganja u izgradnju i/ili opremanje bioplinskih postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (gnojiva i drugih organskih ostataka) na farmi i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

e) ulaganje u izgradnju i opremu za fiksno ograđivanje travnjaka, kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

(2) Specifični kriteriji za sektor govedarstva su:

a) za ulaganja iz stavka 1. ovoga članka, korisnik mora imati na kraju ulaganja:

– kapacitet za držanje najmanje 40, a najviše 300 goveda,

– najmanje 40 goveda kategorije koja je predmet ulaganja

b) podnositelju koji u trenutku prijave ima kapacitet za držanje više od 300 goveda dozvoljena su isključivo ulaganja navedena u točkama b) i d) iz stavka 1. ovoga članka.

c) na kraju ulaganja korisnik mora zadovoljiti EU standarde koji se odnose na zbrinjavanje gnojiva u skladu s odredbom članka 9. stavka (2) točke d) ovoga Pravilnika.

Sektor svinjogojstva

Članak 11.

(1) Prihvatljiva ulaganja u sektoru svinjogojstva na poljoprivrednom gospodarstvu su:

a) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za držanje krmača i/ili tovljenika i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

b) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

c) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje građevina za obradu otpadnih voda, popratnih energetskih objekata, uključujući uređaje za obradu otpadnih voda i opremu za sprečavanje onečišćenja zraka i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

d) ulaganja u izgradnju i/ili opremanje bioplinskih postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (gnojiva i drugih organskih ostataka) na farmi i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

e) ulaganja, kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika, a koja su neophodna za usklađivanje s IPPC Direktivom (2008/1/EZ) u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 110/07) i Uredbom o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (»Narodne novine« broj 114/08)

(2) Specifični kriteriji za sektor svinjogojstva su:

a) da bi ostvario pravo na ulaganja iz stavka 1. ovoga članka korisnik mora imati na kraju ulaganja:

1. kapacitet za držanje:

– najmanje 20, a najviše 300 krmača, ukoliko se ulaganje provodi u držanje krmača ili

– najmanje 400, a najviše 2.000 tovljenika, ukoliko se ulaganje provodi u držanje tovljenika ili

– najmanje 20, a najviše 300 krmača i najmanje 400, a najviše 2.000 tovljenika, ukoliko se ulaganje provodi u kompletnu proizvodnju.

2. najmanji broj životinja kategorije koja je predmet ulaganja i to:

– 20 krmača, ukoliko se ulaganje provodi u držanje krmača ili

– 400 tovljenika, ukoliko se ulaganje provodi u držanje tovljenika ili

– 20 krmača ili 400 tovljenika, ukoliko se ulaganje provodi u kompletnu proizvodnju.

b) podnositelj koji u trenutku prijave ima više od najvišeg kapaciteta jedne od kategorija (300 krmača ili 2.000 tovljenika) prihvatljiva su isključivo ulaganja navedena u točkama b) i d) iz stavka 1. ovoga članka,

c) da bi ostvario pravo na ulaganje iz stavka 1. točke e) ovoga članka podnositelj se mora nalaziti na listi obveznika IPPC Direktive (2008/1/EZ) u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 110/07) i Uredbom o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (»Narodne novine« broj 114/08) te na početku ulaganja mora pribaviti Mišljenje MZOIP o Analizi stanja i Elaboratu o načinu usklađivanja postojećeg postrojenja. Sve investicije koje zadovolje navedene uvjete prihvatljive su za ulaganje, bez povećanja postojećih kapaciteta na objektu koji je predmet ulaganja. Na kraju ulaganja korisnik mora pribaviti Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje,

d) na kraju ulaganja u ovom sektoru korisnik mora zadovoljiti standarde Zajednice koji se odnose na zbrinjavanje gnojiva u skladu s odredbom članka 9. stavka 2. točke d) ovoga Pravilnika.

Sektor peradarstva

Članak 12.

(1) Prihvatljiva ulaganja u sektor peradarstva (tov pilića i uzgoj nesilica teških linija) na poljoprivrednom gospodarstvu su:

a) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za držanje peradi (tov pilića, uzgoj nesilica teških linija) uključujući opremu za sprječavanje širenja bolesti ptica i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

b) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

c) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje građevina za obradu otpadnih voda, popratnih energetskih objekata, uključujući uređaje za obradu otpadnih voda i opremu za sprečavanje onečišćenja zraka i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

d) ulaganja u izgradnju i/ili opremanje bioplinskih postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (gnojiva i drugih organskih ostataka) na farmi i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

e) ulaganja, kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika, a koja su neophodna za usklađivanje s IPPC Direktivom (2008/1/EZ) u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 110/07) i Uredbom o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (»Narodne novine« broj 114/08)

(2) Specifični kriteriji za sektor peradarstva su:

a) da bi ostvario pravo na ulaganja iz stavka 1. ovoga članka korisnik mora imati na kraju ulaganja:

1. kapacitet za držanje:

– najmanje 5.000, a najviše 40.000 pilića završne težine, koji se uzgajaju za proizvodnju mesa, ukoliko se ulaganje provodi u držanje pilića ili

– najmanje 5.000, a najviše 15.000 nesilica teških linija, ukoliko se ulaganje provodi u držanje nesilica teških linija ili

– najmanje 5.000, a najviše 40.000 pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa i najmanje 5.000, a najviše 15.000 nesilica teških linija, ukoliko ulaže u obje kategorije proizvodnje

2. najmanji broj životinja kategorije koja je predmet ulaganja i to:

– 5.000 ukoliko se ulaganje provodi u držanje pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa ili

– 5.000 ukoliko se ulaganje provodi u držanje nesilica teških linija ili

– 5.000 pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa ili 5.000 nesilica teških linija, ukoliko ulaže u obje kategorije proizvodnje

b) podnositelj koji u trenutku prijave ima više od najvišeg kapaciteta jedne od kategorija (40. 000 pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa ili 15.000 nesilica teških linija) prihvatljiva su isključivo ulaganja navedena u točkama b) i d) iz stavka 1. ovoga članka,

c) da bi ostvario pravo na ulaganje iz stavka 1. točke e) ovoga članka, podnositelj se mora nalaziti na listi obveznika IPPC Direktive (2008/1/EZ) u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 110/07) i Uredbom o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (»Narodne novine« broj 114/08), te na početku ulaganja mora pribaviti Mišljenje MZOIP o Analizi stanja i Elaboratu o načinu usklađivanja postojećeg postrojenja. Sve investicije koje zadovolje navedene uvjete prihvatljive su za ulaganje, bez povećanja postojećih kapaciteta na objektu koji je predmet ulaganja. Na kraju ulaganja korisnik mora pribaviti Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje.

d) na kraju ulaganja u ovom sektoru korisnik mora zadovoljiti standarde Zajednice koji se odnose na zbrinjavanje gnojiva u skladu s odredbom članka 9. stavka 2. točke d) ovoga Pravilnika.

Sektor jaja

Članak 13.

(1) Prihvatljiva ulaganja u sektor jaja (proizvodnja konzumnih jaja i uzgoj pilenki lake linije) na poljoprivrednom gospodarstvu su:

a) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za držanje kokoši nesilica i/ili uzgoj pilenki lake linije uključujući opremu za sprječavanje širenja bolesti ptica i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

b) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i ostala ulaganja kako je navedeno Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

c) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje građevina za obradu otpadnih voda, popratnih energetskih objekata, uključujući uređaje za obradu otpadnih voda i opremu za sprečavanje onečišćenja zraka, i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

d) ulaganja u izgradnju i/ili opremanje bioplinskih postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (gnojiva i drugih organskih ostataka) na farmi i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika

e) ulaganja, kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika, a koja su neophodna za usklađivanje s IPPC Direktivom (2008/1/EZ) u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 110/07) i Uredbom o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (»Narodne novine« broj114/08)

(2) Specifični kriteriji za sektor jaja su:

a) da bi ostvario pravo na ulaganja iz stavka 1. ovoga članka korisnik mora imati na kraju ulaganja:

1. kapacitet za držanje:

– najmanje 10.000, a najviše 40.000 nesilica, ukoliko se ulaganje provodi u držanje nesilica ili

– najmanje 10.000, a najviše 40.000 pilenki lake linije, ukoliko se ulaganje provodi u držanje pilenki lake linije ili

– najmanje 10.000, a najviše 40.000 nesilica i najmanje 10.000, a najviše 40.000 pilenki lake linije, ukoliko ulaže u obje kategorije proizvodnje.

2. najmanji broj životinja kategorije koja je predmet ulaganja i to:

– 10.000, ukoliko se ulaganje provodi u držanje nesilica ili

– 10.000, ukoliko se ulaganje provodi u držanje pilenki lake linije ili

– 10.000 nesilica ili 10.000 pilenki lake linije, ukoliko ulaže u obje kategorije proizvodnje.

b) podnositelj koji u trenutku prijave ima više od najvišeg kapaciteta jedne od kategorija (40. 000 nesilica ili 40.000 pilenki lake linije) prihvatljiva su isključivo ulaganja navedena u točkama b) i d) iz stavka 1. ovoga članka te ulaganja u rekonstrukciju i/ili opremanje objekata kako bi se postigla usklađenost s Direktivom o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica (99/74/EEZ) Direktivom o dobrobiti kokoši nesilica (99/74/EEZ), ali bez povećanja proizvodnje.

c) da bi ostvario pravo na ulaganje iz stavka (1) točke e) ovoga članka podnositelj se mora nalaziti na listi obveznika IPPC Direktive (2008/1/EZ) u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 110/07) i Uredbom o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (»Narodne novine« broj 114/08) te na početku ulaganja mora pribaviti Mišljenje MZOIP o Analizi stanja i Elaboratu o načinu usklađivanja postojećeg postrojenja. Sve investicije koje zadovolje navedene uvjete prihvatljive su za ulaganje, bez povećanja postojećih kapaciteta na objektu koji je predmet ulaganja. Na kraju ulaganja korisnik mora pribaviti rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje.

d) na kraju ulaganja u ovom sektoru korisnik mora zadovoljiti standarde Zajednice koji se odnose na zbrinjavanje gnojiva u skladu s odredbom članka 9. stavka 2. točke d) ovoga Pravilnika.

Sektor voća i povrća

Članak 14.

(1) Prihvatljiva ulaganja u sektor voća i povrća na poljoprivrednom gospodarstvu su:

a) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje staklenika i plastenika (samo polietilenska folija min 200 mikrona) za proizvodnju voća i povrća, te objekata za proizvodnju gljiva i ostala ulaganja kako je navedeno Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

b) ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća/povrća/stolnog grožđa/gljiva i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

c) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za skladištenje voća i povrća, uključujući ULO hladnjače i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

d) ulaganja u sustave za zaštitu od tuče (uključujući računalnu opremu) za voćnjake i stolno grožđe i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

e) ulaganja u podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada voća i stolnog grožđa i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

f) ulaganja u restrukturiranje postojećih nasada vinskih kultivara (sorti) grožđa i maslina (podizanje novih nasada nije prihvatljivo) i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika,

g) ulaganje u izgradnju i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na otvorenom za trajne nasade i površine pod povrćem, koristeći podzemne (izvori i bunari) i površinske vode (rijeke, jezera i akumulacije), izgradnja bunara i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

(2) Specifični kriteriji za sektor voća i povrća su:

a) za ulaganja iz stavka (1) točke a) ovoga članka:

– korisnik mora imati veličinu staklenika/plastenika od najmanje 500 m² do najviše 10.000 m² na kraju ulaganja ako ulaže u proizvodnju voća/povrća,

– korisnik mora imati podnu površinu objekta od najmanje 500 m² do najviše 10.000 m² na kraju ulaganja ako ulaže u proizvodnju gljiva,

– korisnik mora dokazati postojanje vlastite proizvodnje voća i povrća, sukladno proizvodnji za koju se provodi ulaganje, upisane u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava na kraju ulaganja, dok za ulaganja u proizvodnju gljiva korisnik mora biti upisan u Upisnik registriranih i odobrenih objekata pri Ministarstvu zdravlja, na kraju ulaganja.

b) za sva ostala ulaganja iz stavka 1. ovoga članka, podnositelj mora imati vlastitu proizvodnju vezanu uz kategoriju ulaganja, upisanu sukladno odredbama članka 8. stavka 13. ovoga Pravilnika, na početku i na kraju ulaganja, na površini kako slijedi:

– Kategorija voće, vinski kultivari grožđa i masline – najmanje 2 ha do najviše 50 ha

– Kategorija povrće – najmanje 0,5 ha do najviše 30 ha

– Kategorija stolno grožđe – najmanje 0,5 ha do najviše 5 ha

c) proizvodna površina na početku ulaganja mora biti u cijelosti zasađena kulturom/kulturama prema kategorijama ulaganja

d) u slučaju ulaganja iz stavka (1) točke b), c), d) i g), gdje podnositelj ima kombiniranu proizvodnju (proizvodnja voća/vinskih kultivara grožđa/maslina/povrća/stolnog grožđa/gljiva), podnositelj mora zadovoljiti najmanji kriterij proizvodnje jedne od kategorija navedenih u stavku b) ovoga članka, dok najviši kriterij ne smije prijeći niti u jednoj kategoriji navedenoj u stavku b) ovoga članka.

e) ulaganja u restrukturiranje postojećih nasada vinskih kultivara grožđa, odnosno krčenje i ponovna sadnja, prihvatljiva su ako je vinograd:

– starosti do 30 godina i ako se hibridi ili postojeći prihvatljivi kultivari zamjenjuju s preporučenim, u skladu s Pravilnikom o nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (»Narodne novine« broj 159/04, 14/05, 42/05, 62/05, 3/06, 37/06, 76/06, 44/07, 118/07, 133/07, 86/08, 117/08, 124/08, 148/08, 45/09, 153/09, 46/10, 129/10, 31/11 i 78/11) ili

– zdravstveno neispravan, starosti do 30 godina i ako se postojeći kultivari zamjenjuju s preporučenim, u skladu s Pravilnikom o nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (»Narodne novine« broj 159/04, 14/05, 42/05, 62/05, 3/06, 37/06, 76/06, 44/07, 118/07, 133/07, 86/08, 117/08, 124/08, 148/08, 45/09, 153/09, 46/10, 129/10,31/11 i 78/11).

Sektor žitarica i uljarica

Članak 15.

(1) Prihvatljivo ulaganje u sektor žitarica i uljarica na poljoprivrednom gospodarstvu je:

– ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za skladištenje i sušenje žitarica i uljarica i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

(2) Specifični kriteriji za sektor žitarica i uljarica su:

a) za ulaganja u objekte za skladištenje, korisnik mora imati skladišni kapacitet od najmanje 100 t do najviše 1.500 t na kraju ulaganja,

b) za sva ulaganja podnositelj mora dokazati postojanje vlastite proizvodnje, proizvodnjom upisanom u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava od najmanje 20 ha pod žitaricama i/ili uljaricama na početku ulaganja.

Poslovni plan/Investicijska studija

Članak 16.

(1) U poslovnom planu podnositelj treba prikazati ekonomsku održivost podnositelja i projekta na kraju realizacije ulaganja.

(2) Poslovni plan treba biti izrađen u skladu s predlošcima i pojašnjenjima u obrascima I-OEA-4.1 i I-OEA-4.1-a za ulaganja do 27.000 EUR (200.000,00 kn), a za ulaganja iznad 27.000 EUR (200.000,00 kn) sukladno obrascima I-OEA-4.2 i I-OEA-4.2-a. Ako je glavni cilj ulaganja povećanje proizvodnje, postojanje tržišta također treba biti prikazano u poslovnom planu.

(3) Ako će za izračun ekonomske održivosti podnositelja i projekta biti potrebni dodatni podaci, podnositelj će dobiti Zahtjev za obrazloženje i/ili ispravak sa specifikacijom podataka koje treba dostaviti.

Članak 17.

(1) Kriteriji i pokazatelji koji će se koristiti za financijsku analizu podnositelja koji su obveznici poreza na dobit u prethodnom razdoblju izračunavaju se sukladno prilogu VIII. ovoga Pravilnika.

(2) Ako podnositelj bude ocijenjen nezadovoljavajućom ocjenom prijava će biti odbijena.

Članak 18.

(1) Kriteriji i pokazatelji koji će se koristiti za procjenu ekonomske održivosti podnositelja i izračunavati u reprezentativnoj godini su sljedeći:

1. jednostavniji poslovni plan: za ulaganja do 27.000 EUR – za procjenu svih podnositelja koristit će se sljedeći pokazatelj:

– profitabilnost – dobit poslije oporezivanja treba biti pozitivna od reprezentativne do zadnje godine ekonomskog vijeka trajanja projekta

2. potpuni poslovni plan/investicijska studija: za ulaganja koja prelaze 27.000 EUR

a) za procjenu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva (OPG) i obrta koji su obveznici poreza na dohodak koristit će se sljedeći pokazatelji:

– omjer obveza i kapitala ((kratkoročne obveze + dugoročne obveze)/(kapital i rezerve)) te izračunati koeficijent ne smije biti veći od 4.

b) za procjenu društava i obrta koji su obveznici poreza na dobit koristit će se sljedeći pokazatelji:

– pokazatelj tekuće likvidnosti (kratkotrajna imovina/kratkoročne obveze) te izračunati koeficijent ne smije biti manji od 0,9,

– odnos prihoda i rashoda (ukupni prihodi/ukupni rashodi) te izračunati koeficijent ne smije biti manji od 1,

– omjer obveza i kapitala ((kratkoročne obveze + dugoročne obveze)/(kapital i rezerve)) te izračunati koeficijent ne smije biti veći od 4.

(2) Kriteriji i pokazatelji koji će se koristiti za procjenu ekonomske održivosti projekta su sljedeći:

1. jednostavniji poslovni plan: za ulaganja do 27.000 EUR – za procjenu svih podnositelja koristit će se sljedeći pokazatelj:

– likvidnost – kumulativ financijskog tijeka treba biti pozitivan od prve do zadnje godine ekonomskog vijeka trajanja projekta

2. potpuni poslovni plan/investicijska studija: za ulaganja koja prelaze 27.000 EUR

a) interna stopa rentabilnosti veća od kamatne stope dobivenog kredita te veća od 5%,

b) neto sadašnja vrijednost jednaka ili veća od 0 uz korištenje diskontne stope ne manje od kamatne stope dobivenog kredita i ne manje od 5%,

c) razdoblje povrata investicije ne duže od ekonomskog vijeka trajanja projekta bez ostatka vrijednosti projekta.

Članak 19.

Ako je podnositelj početnik, odnosno ako posluje kraće od dvije godine, koeficijenti i kriteriji za procjenu podnositelja iz članka 17. ovoga Pravilnika neće se primjenjivati.

Rangiranje prijava

Članak 20.

(1) Nakon provjere kompletnosti prijava u administrativnoj kontroli za sve potpune i pravovremene prijave bit će formirana rang-lista prema kriterijima rangiranja sukladno Prilogu V. ovoga Pravilnika.

(2) Prednost na rang-listi imaju ulaganja s većim brojem bodova.

(3) U slučaju kada dva ili više projekata imaju isti broj bodova, prednost će imati oni s ranijim datumom i vremenom podnošenja potpune prijave.

(4) Ako dva ili više projekata imaju isti broj bodova i isti datum i vrijeme podnošenja potpune prijave, Agencija za plaćanja će provesti postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u nazočnosti javnog bilježnika te će o provedenom postupku obavijestiti podnositelje pisanim putem.

(5) U slučaju kada se temeljem rang-liste utvrdi da unutar programa nema dovoljno sredstava za ugovaranje svih rangiranih projekata, odredit će se prag iznad kojeg će se nalaziti svi projekti za koje postoji dovoljno financijskih sredstava u programu.

(6) U slučaju kada se temeljem rang-liste utvrdi da unutar programa ima dovoljno sredstava za ugovaranje svih rangiranih projekata koji su nakon analize kompletnosti ocijenjeni kao prihvatljivi, proces rangiranja se u daljnjoj fazi obrade prijava neće primjenjivati.

III. Financiranje

Članak 21.

(1) Sredstva potpore za Mjeru 101 osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75% udjela, a Republika Hrvatska s 25% udjela. Iznos sredstava utvrđuje se posebnim financijskim sporazumom između Republike Hrvatske i Europske unije.

(2) Po jednoj prijavi, korisnik može tražiti potporu za prihvatljive izdatke koji nisu manji od 13 500 EUR (100.000 kn).

(3) Korisnik u okviru vremenskog razdoblja trajanja IPARD-a i u okviru Mjere 101, može tražiti potporu, bez obzira na ukupnu vrijednost investicije, za prihvatljive izdatke koji ne prelaze 900.000 EUR (6.570.000 kn). Iznimno, korisnik za investicije u sektoru jaja može tražiti potporu, bez obzira na ukupnu vrijednost investicije, za prihvatljive izdatke koji ne prelaze 2,0 milijuna EUR (14.600.000 kn), ukoliko se oni odnose isključivo na primjenu:

a) Direktive o dobrobiti kokoši nesilica (99/74/EC) – rekonstrukcija i/ili oprema za pogone (kavezi) ili

b) primjenu Nitratne direktive (91/676/EC) – izgradnja i/ili rekonstrukcija skladišnih kapaciteta za gnojivo i/ili oprema za rukovanje i primjenu gnojiva i Direktive o dobrobiti kokoši nesilica (99/74/EC) – rekonstrukcija i/ili oprema za pogone (kavezi) u okviru istoga projekta.

(4) Javna potpora je svaki oblik potpore iz proračuna područne (regionalne) i lokalne samouprave, Državnog proračuna Republike Hrvatske ili proračuna Europske unije.

(5) Intenzitet potpore iskazan kao udio javne potpore u prihvatljivim izdacima investicije iznosi do:

a) 50% ili

b) 55% ukoliko ulaganje provodi mladi poljoprivrednik (nositelj OPG-a, obrtnik, odgovorna osoba u pravnoj osobi) s manje od 40 godina u trenutku odobrenja potpore (odnosno poljoprivrednik koji na dan donošenja odluke o dodjeli sredstava ima manje od navršenih 40 godina), koji posjeduje odgovarajuće vještine i sposobnosti ili

c) 60% ukoliko se ulaganje provodi na brdsko-planinskim područjima, kako je navedeno u Prilogu VI. ovoga Pravilnika ili

d) 65%, ukoliko ulaganje provodi mladi poljoprivrednik (nositelj OPG-a, obrtnik, odgovorna osoba u pravnoj osobi) na brdsko-planinskim područjima ili

e) 75%, ukoliko se investicija odnosi isključivo na primjenu Nitratne direktive (91/676/EC) u skladu s postojanjem nacionalne strategije za njenu provedbu.

(6) Dozvoljeno je maksimalno pet prihvatljivih ulaganja po korisniku tijekom trajanja IPARD-a. Prijava za sljedeće ulaganje može se podnijeti tek nakon izvršenog konačnog plaćanja prethodne.

(7) Fizička osoba, bez obzira na obavljanje gospodarske djelatnosti sa svrhom postizanja dohotka (OPG ili obrt) smatra se istim korisnikom.

(8) Plaćanje za izvršeno ulaganje bit će jednoobročno, sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava za Mjeru 101 (u daljnjem tekstu: IPARD Ugovor) koji je korisnik sklopio s Agencijom za plaćanja.

(9) Iznosi u hrvatskim kunama su indikativni.

Članak 22.

(1) Prihvatljivi izdaci obuhvaćaju:

a) izgradnju ili poboljšanje nepokretne imovine,

b) kupnju nove mehanizacije i opreme navedene u Prilogu IV. ovoga Pravilnika (uključujući računalni softver do tržišne vrijednosti imovine),

c) opće troškove do gornje granice od 12% troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga stavka, od kojih su:

– troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 3.000 EUR

– troškovi izrade elaborata zaštite okoliša prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 3.000 EUR

– troškovi pripreme dokumentacije za IPARD natječaj (konzultantske usluge za pripremu IPARD prijave i Zahtjeva za isplatu) prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 10.000 EUR

– troškovi pripreme projektne tehničke dokumentacije koju čini razlika zbroja troškova navedenih u alinejama 1, 2 i 3 točke c) ovoga stavka i gornje granice od 12% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova).

(2) Iznos prihvatljivih izdataka utvrđuje se bez PDV-a.

(3) Prihvatljivi izdaci moraju potjecati iz zemalja EU-a, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Turske, Albanije, Alžira, Armenije, Azerbajdžana, Bjelorusije, Egipta, Gruzije, Izraela, Jordana, Libanona, Libije, Moldavije, Maroka, Palestinske Samouprave Zapadne obale i Pojasa Gaze, Ruske Federacije, Sirije, Tunisa, Ukrajine, Norveške, Lihtenštajna i Islanda.

Članak 23.

Izdaci koji se neće financirati iz IPARD programa za Mjeru 101 su sljedeći:

(1) porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost,

(2) carinske i uvozne pristojbe i sve ostale naknade,

(3) kupnja, najam ili zakup zemljišta i postojećih zgrada, bez obzira na to da li najam rezultira vlasništvom prenesenim u korist najmoprimca,

(4) novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka,

(5) operativni troškovi,

(6) rabljeni strojevi i oprema,

(7) bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade,

(8) troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz IPARD-ov račun u eurima, kao i drugi isključivo financijski izdaci,

(9) doprinosi u naturi,

(10) kupnja prava poljoprivredne proizvodnje, životinja, jednogodišnjih biljaka i njihova sadnja,

(11) svi troškovi održavanja, amortizacije i najma,

(12) troškovi vezani uz ugovore o zakupu, poput marže najmodavca, režijskih troškova i troškova osiguranja,

(13) troškovi promocije osim onih od općeg interesa,

(14) izdaci za projekte koji su zaračunali naknade korisnicima ili sudionicima prije dovršenja, osim ako su dobivene naknade odbijene od zatraženih troškova,

(15) izdaci nastali u državnoj administraciji, uključujući Agenciju za plaćanja, posebice tekući izdaci, izdaci iznajmljivanja i plaće osoblja zaposlenog na upravljanju, provedbi, praćenju i kontroli,

(16) dio iznosa općih troškova koji obuhvaćaju naknade za arhitekte, inženjere i konzultante te upravne pristojbe, troškovi investicijske studije ili poslovnog plana ili studije izvedivosti za pripremanje i provođenje projekta i troškovi stjecanja patenata i licenci izravno vezanih uz rad izvoditelja projekta, koji prelaze 12% ukupno prihvatljivih troškova isključujući ove opće troškove,

(17) troškovi za nepredviđene radove u graditeljstvu.

IV. PRIJAVA, POSTUPAK OBRADE PRIJAVA I UGOVARANJE

Članak 24.

(1) Prijave se podnose temeljem Javnog natječaja kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.

(2) Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva (www.mps.hr/ipard/).

(3) Natječajem iz stavka 1. ovoga članka određuju se rokovi i uvjeti za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz IPARD programa.

(4) Obrti i pravne osobe dužne su, najkasnije u roku mjesec dana prije zatvaranja natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa, Agenciji za plaćanja podnijeti zahtjev za izdavanje Izvješća o primjeni nacionalnih propisa iz područja zaštite na radu, koji Agencija za plaćanja prosljeđuje Državnom inspektoratu.

(5) Podnositelj je dužan najkasnije u roku mjesec dana prije zatvaranja natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa, MZOIP podnijeti zahtjev za izdavanje Potvrde o usklađenosti poljoprivrednog gospodarstva s minimalnim nacionalnim standardima i usklađenosti ulaganja s EU standardima s priloženim Elaboratom zaštite okoliša propisanog sadržaja. Podnositelj Potvrdu prilaže uz prijavu, zajedno s ostalom propisanom dokumentacijom.

Elaborat zaštite okoliša izrađuju pravne osobe, koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

(6) Prije podnošenja prijave iz stavka 1. ovoga članka podnositelj je dužan prikupiti najmanje tri (3) sadržajno usporedive ponude za svaku pojedinačnu nabavu roba, usluga i radova čija vrijednost prelazi 10.000 EUR, odnosno dvije (2) ponude i račun za opći trošak nastao prije podnošenja prijave, čija vrijednost prelazi 10.000 EUR. Za svaku pojedinačnu nabavu roba, usluga i radova čija vrijednost ne prelazi 10.000 EUR podnositelj je dužan prikupiti jednu (1) ponudu ili dostaviti račun za opći trošak nastao prije podnošenja prijave, sukladno Pozivu na podnošenje ponude (I-OOP-7) uz prilaganje tehničke specifikacije.

(7) Svaka pojedinačna nabava iz stavka 6. ovoga članka mora sadržavati izdatke koji se nalaze na Listi prihvatljivih izdataka (Prilog IV. ovoga Pravilnika), te biti podrijetlom iz zemalja navedenih u članku 22., stavku 3. ovoga Pravilnika, za što je potrebno priložiti dokaz. Zemlja podrijetla mora biti navedena u svakoj ponudi, a potrebno je priložiti i izjavu/deklaraciju/potvrdu o podrijetlu koju izdaje ponuditelj roba, radova i usluga. Izjava/deklaracija/potvrda o podrijetlu mora sadržavati jasnu poveznicu s odgovarajućom ponudom.

(8) Prilikom podnošenja prijave podnositelj je dužan prikupljene ponude za svaku pojedinačnu nabavu iz stavka 6. ovoga članka priložiti prijavi te ih prikazati na obrascu I-OOP-8.

(9) Odabrane ponude moraju biti u skladu s tržišnim cijenama. U slučaju da cijene iz odabranih ponuda nisu u skladu s tržišnim, Agencija za plaćanja može umanjiti iznos prijavljene potpore.

(10) Ako podnositelj izabere ponudu koja nije cjenovno najpovoljnija dužan je Agenciji za plaćanja dostaviti pisano obrazloženje.

(11) Prikupljene ponude moraju biti izražene u eurima (EUR) ili u hrvatskim kunama (kn).

(12) Ako su ponude za pojedinačne nabave iskazane isključivo u eurima, podnositelj je dužan izvršiti obračun u kunama prema mjesečnom tečaju Europske komisije (ECB), iskazanom na šest (6) decimala u mjesecu u kojem je podnesena prijava. Internet adresa na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.

(13) U ponudi mora biti naznačeno razdoblje valjanosti ponude. Ponude moraju biti važeće na dan podnošenja prijave.

(14) Podnositelj ne smije pribavljati ponude od ponuditelja roba, radova i usluga s kojima je povezan vlasničkim odnosima. Ponuditelji ne smiju biti međusobno povezani vlasničkim odnosima u istom ulaganju. Pod pojmom ponuditelja smatra se poslovni subjekt koji je dostavio ponudu za predmetno ulaganje.

(15) Prilikom ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju podnositelj ne smije pribavljati ponude od ponuditelja/izvođača radova, koji su vlasnički povezani sa fizičkim ili pravnim osobama, koje su izradile Glavni projekt/Idejni projekt ili dijelove Glavnog projekta/Idejnog projekta.

(16) Tijekom administrativne kontrole, Agencija za plaćanja može zatražiti dokaz o vlasničkoj strukturi ponuditelja (Izvod iz sudskog registra, Izvod iz obrtnog registra, Popis prvih 10 dioničara iz registra Središnjeg klirinškog depozitarnog društva ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz vlasništva, ukoliko se radi o ponuditelju iz inozemstva). Na zahtjev Agencije za plaćanja, podnositelj je dužan dostaviti traženi dokument, ne stariji od 6 mjeseci na dan dostave traženog dokumenta.

(17) Ako se tijekom provjere ponuda utvrdi da su informacije dostavljene od strane podnositelja i/ili ponuditelja lažne ili pogrešne, da su cijene u dostavljenim ponudama namjerno uvećane, da postoji sukob interesa između podnositelja i ponuditelja te sukob interesa između ponuditelja u istom ulaganju, Agencija za plaćanja izdaje Odluku o odbijanju prijave.

(18) Ako se tijekom provjere ponuda utvrdi da postupak prikupljanja ponuda za određeno ulaganje/opći trošak nije proveden sukladno postupku propisanom u Pozivu na podnošenje ponude, pri čemu je udio spornog izdatka/troška do 10% traženog ukupnog iznosa prihvatljivog ulaganja, Agencija za plaćanja će ukupan iznos prihvatljivog ulaganja umanjiti za iznos spornog izdatka/troška. U slučaju da udio spornog izdatka/troška prelazi 10% traženog ukupnog iznosa prihvatljivog ulaganja, Agencija za plaćanja će izdati Odluku o odbijanju prijave

(19) Ako je ponuditelj roba, radova i usluga iz inozemstva, ponude, izjave o porijeklu, te dokazi o vlasništvu (ukoliko budu zatraženi) moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Članak 25.

(1) Nakon objave natječaja iz članka 24. ovoga Pravilnika, podnositelji dostavljaju prijavu zajedno s propisanom dokumentacijom u dva primjerka (izvornik i preslika numeriranih stranica) na obrascu I-OOP-1. Prijave se podnose isključivo kao preporučene pošiljke s povratnicom na adresu objavljenu u natječaju.

(2) Za prijavu u kojoj u sklopu propisane dokumentacije nije dostavljen Prijavni obrazac (I-OOP-1) i/ili Investicijska studija/Poslovni plan (I-OEA-4.1 i I-OEA-4-1-a / I-OEA-4.2 i I-OEA-4-2-a) i/ili Investicijska studija/Poslovni plan pripremljen za potrebe banke, Agencija za plaćanja će izdati Odluku o odbijanju prijave.

(3) Podnositelj je dužan dostaviti ponude u papirnatom obliku i na CD-u u MS Office Excelu.

(4) Podnositelj je dužan dostaviti ispunjenu Listu izdataka I-OOP-15.1u MS Office Excelu u papirnatom obliku i na CD-u u MS Office Excelu.

(5) Podnositelj je dužan dostaviti ispunjenu Investicijsku studiju/Poslovni plan (I-OEA-4.1 i I-OEA-4-1-a/I-OEA-4.2 i I-OEA-4-2-a) odnosno Investicijsku studiju/Poslovni plan pripremljen za potrebe banke u svrhu odobravanja kredita u papirnatom obliku, dok je tablice Investicijske studije/poslovnog plana I-OEA-4.1-a/I-OEA-4.2-a, odnosno tablice Investicijske studije/poslovnog plana pripremljenog za potrebe banke potrebno dostaviti na CD-u u MS Office Excelu.

(6) Prijava iz stavka 1. ovoga članka, zajedno s propisanom dokumentacijom iz obrasca I-OOP-1 ovog Pravilnika čini prijavni dosje.

(7) Prijave pristigle po objavljenom natječaju iz članka 24. ovoga Pravilnika, obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(8) Nakon provjere kompletnosti prijave u administrativnoj kontroli, bit će sastavljena rang-lista kako je navedeno u članku 20. ovoga Pravilnika.

Članak 26.

(1) Za nepotpune prijave Agencija za plaćanja će izdati Zahtjev za dopunu kojim će od podnositelja tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Podnositelj je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom u roku od 7 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(2) Datumom podnošenja kompletne prijave smatra se datum dostave dokumentacije tražene u Zahtjevu za dopunu.

(3) Nepravovremene prijave neće se uzimati u obzir te će podnositelju u roku od 15 dana od zaprimanja prijave u Agenciju za plaćanja biti izdana Odluka o odbijanju prijave.

Članak 27.

(1) Potpune i pravovremeno dopunjene prijave ulaze u daljnju obradu u skladu s procedurama Agencije za plaćanja.

(2) U slučaju potrebe, Agencija za plaćanja može Zahtjevom za obrazloženjem i/ili ispravkom tražiti od podnositelja dodatne podatke potrebne za dovršetak obrade prijave. Podnositelj je dužan dostaviti tražene podatke preporučenom pošiljkom u roku od 7 dana od zaprimanja Zahtjeva za obrazloženje i/ili ispravak.

(3) Agencija za plaćanja će nakon obrade prijava podnositelju izdati

a) Odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa u slučaju:

– ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i javnim natječajem,

– prihvatljivosti ulaganja i/ili izdataka utvrđenih u Listi prihvatljivih izdataka, i

– ekonomske održivosti podnositelja i projekta.

b) Odluku o odbijanju prijave u slučaju:

– neusklađenost s uvjetima propisanim Pravilnikom i javnim natječajem,

– prijava nije poslana u propisanom roku,

– prijava je nepotpuna,

– prijavni obrazac i/ili Investicijska studija/Poslovni plan/, Investicijska studija/Poslovni plan pripremljen za potrebe banke nije/nisu dostavljeni u prijavnom dosjeu,

– dokumentacija tražena putem Zahtjeva za dopunu/ obrazloženje/ ispravak nije dostavljena/nije dostavljena u propisanom roku/ nije potpuna/ nije odgovarajuća,

– kriteriji prihvatljivosti nisu zadovoljeni,

– u slučaju utvrđene nepravilnosti,

– neprihvatljivost izdataka/ulaganja za koje se traži potpora u odnosu na Listu prihvatljivih izdataka,

– lažne/pogrešne informacije podnesene su od strane podnositelja i/ili ponuditelja/ cijene u dostavljenim ponudama su namjerno uvećane/ utvrđeno je postojanje sukoba interesa između podnositelja i ponuditelja i ponuditelja u istom ulaganju/ postupak prikupljanja ponuda nije proveden u skladu s procedurom opisanom u Pozivu na podnošenje ponude što je utvrđeno provjerom ponuda,

– ekonomske neodrživosti projekta i/ili podnositelja,

– utvrđenih netočnih podataka u prijavi podnositelja,

– onemogućavanje obavljanja kontrole na terenu,

– nedostatne raspoloživosti sredstava,

– uvrštenosti podnositelja na crnu listu i/ili knjigu dužnika.

– sufinanciranja aktivnosti iz IPA komponente III.

(4) Odluke iz stavka 3. točke a) i b) ovoga članka, Agencija za plaćanja izdaje u roku od 98 radnih dana od dana završetka natječaja te iste šalje podnositelju preporučenom pošiljkom s povratnicom.

Članak 28.

(1) Nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava, Agencija za plaćanja i korisnik sklapaju IPARD Ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

(2) Korisnik je dužan u roku od 7 dana od dana zaprimanja IPARD Ugovora, dostaviti Agenciji za plaćanja potpisani primjerak IPARD Ugovora s javnobilježničkom ovjerom potpisa.

(3) Datumom stupanja na snagu IPARD Ugovora smatra se datum javnobilježničke ovjere potpisa korisnika.

(4) Aktivnosti vezane za ulaganja predviđena projektom ne smiju započeti prije stupanja na snagu IPARD Ugovora, osim pripremnih radova.

(5) Pripremni radovi uključuju pripremu tehnološko-tehničke dokumentacije, izradu ekonomske dokumentacije, stjecanje vlasništva na nekretninama na kojoj će se obavljati investicija, dobivanje građevinske dozvole i s njima vezane aktivnosti.

(6) Ako su aktivnosti iz stavka 4. ovoga članka započete prije stupanja na snagu IPARD Ugovora, takve aktivnosti ne mogu biti predmet sufinanciranja IPARD sredstvima.

(7) Pripremni radovi moraju biti obavljeni prije prijavljivanja na natječaj te se ne smatraju prihvatljivim izdacima i ne sufinanciraju se sredstvima IPARD programa, osim u slučajevima kada se radi o općim izdacima iz članka 22. stavka 1. točke c).

Članak 29.

(1) IPARD Ugovorom uređuje se:

a) najviši iznos odobrene potpore,

b) obveza čuvanja dokumentacije koja se odnosi na projekt, od dana sklapanja IPARD Ugovora i tijekom sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore navedenog u Potvrdi o završenom ulaganju,

c) zabrana promjene vlasništva predmeta ulaganja, davanja u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanja sufinancirane proizvodne aktivnosti od dana sklapanja IPARD Ugovora i tijekom sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore navedenog u Potvrdi o završenom ulaganju,

d) zabrana promjene namjene i vrste ulaganja za koju mu se odobravaju sredstva sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore navedenog u Potvrdi o završenom ulaganju,

e) obveza vidljivog označavanja da je ulaganje financirano iz sredstava IPARD programa,

f) dostavljanje izvještaja Agenciji za plaćanja u svezi provođenja ulaganja svaka tri mjeseca računajući od dana sklapanja IPARD Ugovora do dana podnošenja Zahtjeva za isplatu,

g) obveza korisnika da dokumenti koji se odnose na plaćanje ugovorenog projekta budu datirani nakon datuma sklapanja IPARD Ugovora, osim računa za opće troškove,

h) obveza korisnika da dopusti u svakom trenutku nesmetan pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na ulaganje, te obveza davanja na uvid cjelokupne dokumentacije vezane za ulaganje djelatnicima Agencije za plaćanja, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Nacionalnog fonda/Ministarstva financija, Europske komisije, Europskog revizorskog suda i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF),

i) zabrana poduzimanja radnji koje bi mogle dovesti do financiranja istog ulaganja unutar IPA komponente III i IPARD programa,

j) zabrana prekoračenja najvećeg dozvoljenog iznosa javne potpore, ako je ulaganje financirano iz drugih izvora Zajednice ili Republike Hrvatske,

k) izvještavanje Agencije za plaćanja u pisanom obliku o bilo kojoj situaciji mogućeg sukoba interesa između korisnika s jedne strane i uspješnog ponuditelja s druge strane u razdoblju od dana sklapanja IPARD ugovora i tijekom sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore navedenog u Potvrdi o završenom ulaganju,

l) podnošenje Zahtjeva za isplatu i ostale potrebne dokumentacije,

m) obveza korisnika da osigura vođenje i davanje na uvid građevinskog dnevnika i građevinske knjige,

n) obveza korisnika da obavijesti Agenciju za plaćanja o primopredaji opreme od dobavljača (koju nije moguće provjeriti u kasnijoj fazi kontrole) i o provođenju »skrivenih radova« (radovi koji ne mogu biti provjereni u kasnijoj fazi radova), najkasnije sedam (7) dana prije provođenja navedenih radova odnosno datuma isporuke opreme,

(2) Ako korisnik ne dostavi IPARD Ugovor u roku naznačenom u članku 28. stavku 2. smatrat će se da je odustao od sklapanja IPARD Ugovora.

(3) Za provedbu stavka 1. točke e) ovoga članka korisnik će ulaganje označiti sukladno Naputku za označavanje ulaganja koji je Prilog VII. ovoga Pravilnika. Korisnik će ploču izraditi o vlastitom trošku.

Izmjene Ugovora

Članak 30.

(1) U slučaju potrebe za izmjenom IPARD Ugovora ili njegovih priloga korisnik je obvezan zatražiti odobrenje promjena od Agencije za plaćanja putem Zahtjeva za odobrenje promjena (I-OPP-16).

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, promjene u projektu će se odobriti samo ako se projekt ne može provesti bez zatražene promjene ili ako zatražena promjena ima utjecaj na poboljšanje projekta.

Članak 31.

(1) U slučaju promjene podataka koji se odnose na korisnika (ime, prezime/naziv, adresa, ime banke i broj žiro-računa banke na koji će biti uplaćena sredstva, ime zastupnika), korisnik se obvezuje zatražiti od Agencije za plaćanja promjenu podataka navedenih u IPARD Ugovoru putem Zahtjeva za odobrenje promjena te dostaviti objašnjenje promjene i popratnu dokumentaciju koja se odnosi na promjenu.

(2) Promjene iz stavka 1. moraju se izvijestiti nakon pojave događaja koji ih je izazvao.

(3) Promjena pravne osobnosti korisnika fizičke osobe (OPG ili obrt) u korisnika pravnu osobu nije dozvoljena.

(4) Agencija za plaćanja će izdati Aneks IPARD Ugovora nakon zaprimanja potrebne dokumentacije.

Članak 32.

(1) U slučaju promjena koje se odnose na odobreni projekt (promjena imena/naziva, vrste i količine opreme, promjena zemlje porijekla, promjena ponuditelja, promjene kvalitete/kvantitete radova/materijala koji se trebaju izvesti/ugraditi u slučaju izgradnje/rekonstrukcije zbog promjene troškovnika), korisnik se obvezuje zatražiti od Agencije za plaćanja odobrenje promjene putem Zahtjeva za odobrenje promjena te dostaviti objašnjenje s popratnom dokumentacijom koja se odnosi na promjenu.

(2) U slučaju izgradnje/rekonstrukcije, korisnik je dužan izvijestiti Agenciju za plaćanja o promjenama iz stavka 1. ovoga članka ne kasnije od 90 dana prije isteka roka za predaju Zahtjeva za isplatu, a u slučaju nabave opreme 60 dana prije isteka roka za predaju Zahtjeva za isplatu.

(3) Agencija za plaćanja će izdati Pismo odobrenja vezano za razloge iz stavka 1. ovoga članka u roku od 45 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za odobrenje promjena u slučaju izgradnje/rekonstrukcije ili u roku od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za odobrenje promjena u slučaju nabave opreme. Korisnik ima mogućnost dobivanja dva Aneksa IPARD Ugovora vezano za razloge iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Odobrene promjene iz stavka 1. ovoga članka korisnik može započeti provoditi nakon zaprimanja Pisma odobrenja od strane Agencije za plaćanja, koje će se naknadno potvrditi Aneksom IPARD Ugovora.

(5) Ukoliko korisnik dostavi Zahtjev za odobrenje promjena nakon proteka roka navedenog u stavku 2. ovog članka, Zahtjev za odobrenje promjena će biti odbijen izdavanjem Pisma odbijanja.

Članak 33.

(1) U slučaju promjena koje se tiču dinamike provedbe projekta (promjena roka za predaju Zahtjeva za isplatu), Korisnik se obvezuje zatražiti odobrenje promjene od Agencije za plaćanja putem Zahtjeva za odobrenje promjena te dostaviti objašnjenje promjene i popratnu dokumentaciju koja se odnosi na navedenu promjenu.

(2) Promjene iz stavka 1. ovoga članka moraju se prijaviti najmanje 30 dana prije isteka roka za predaju Zahtjeva za isplatu i bit će odobrene Pismom odobrenja te naknadno Aneksom IPARD Ugovora.

(3) Agencija za plaćanja će uputiti korisniku Pismo odobrenja u roku od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za odobrenje promjena.

(4) Korisnik po ovoj osnovi ima mogućnost dobivanja dva Aneksa IPARD Ugovora.

Članak 34.

(1) U slučaju zatraženih promjena navedenih u članku 31., 32. i 33. Agencija za plaćanja zadržava pravo odbiti zahtjev korisnika o čemu će ga obavijestiti Pismom odbijanja.

(2) Zatražene promjene koje nisu odobrene Pismom odobrenja odnosno Aneksom IPARD Ugovora smatrat će se neprihvatljivim troškom i njihov iznos oduzet će se od iznosa potpore odobrenog IPARD Ugovorom.

(3) Ako se traženom izmjenom dovodi do promjene u prihvatljivost projekta, Agencija za plaćanja promjenu neće odobriti, a ako se utvrdi da je korisnik takvu izmjenu obavio bez odobrenja Agencije za plaćanja, IPARD Ugovor sklopljen s korisnikom se raskida.

(4) Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor sklopljen s korisnikom ukoliko korisnik izmjeni odobreni projekt, a da prethodno nije zatražio odobrenje promjena sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

U slučaju promjena IPARD Ugovora iniciranih od strane Agencije za plaćanja, ugovorne strane sklopit će Aneks IPARD Ugovora.

Ukoliko se promijene podaci koji se odnose na korisnika – ime, prezime/naziv, adresa, ime banke i broj žiro-računa banke na koji će biti uplaćena sredstva, ime zastupnika nakon konačne isplate sredstva potpore, korisnik je obvezan prijaviti navedene promjene Agenciji za plaćanja tijekom cijelog razdoblja važenja IPARD Ugovora, ali Aneks IPARD Ugovora se neće sklapati.

V. ISPLATA SREDSTAVA

Članak 35.

(1) Sredstva iz IPARD programa korisniku se dodjeljuju temeljem Zahtjeva za isplatu.

(2) Obrti i pravne osobe dužne su, u roku od mjesec dana prije podnošenja Zahtjeva za isplatu, Agenciji za plaćanja podnijeti zahtjev za izdavanje Izvješća o primjeni propisa iz područja zaštite na radu na kraju ulaganja, koji Agencija za plaćanja prosljeđuje Državnom inspektoratu.

(3) Korisnik je nakon završenog ulaganja dužan dostaviti dva primjerka (izvornik i preslik) Zahtjeva za isplatu (I-OOI-1-101) u papirnatom obliku i na CD-u, zajedno s pripadajućom dokumentacijom do datuma naznačenog u IPARD Ugovoru/Aneksu IPARD Ugovora.

(4) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune sukladno odabranoj ponudi i IPARD Ugovoru, a svi priloženi računi moraju biti plaćeni u cijelosti.

(5) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u IPARD Ugovoru, odnosno Aneksu IPARD Ugovora.

(6) Za nepotpun Zahtjev za isplatu Agencija za plaćanja će izdati Zahtjev za dopunu kojim će od korisnika tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom u roku od sedam (7) dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(7) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja Zahtjeva za isplatu obračunat će se:

– protuvrijednost u kunama po tečaju Europske komisije (ECB) u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest (6) decimala (navedeni tečaj se može dobiti na http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/),

– u slučaju da je korisnik kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od ECB u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest (6) decimala, isplata potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.

(8) Korisnik je dužan dostaviti Izvještaj o stanju projekta kako je navedeno u obrascu I-OOI-15, svaka tri mjeseca Odjelu za odobrenje isplata u Agenciji za plaćanja, računajući od dana sklapanja IPARD Ugovora

(9) Ako korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu u roku naznačenom u IPARD Ugovoru/Aneksu IPARD Ugovora ili ga dostavi nakon propisanog roka, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor.

(10) Ako korisnik odustane od ulaganja i o tome obavijesti Agenciju za plaćanja pisanim putem, izdat će mu se Izjava o raskidu ugovora.

Članak 36.

(1) Nakon provjere Zahtjeva za isplatu s pripadajućom dokumentacijom Agencija za plaćanja će korisniku izdati:

a) Odluku o isplati, ili

b) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(2) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

a) neispunjavanja uvjeta propisanih Pravilnikom, javnim natječajem i IPARD Ugovorom,

b) neprihvatljivosti ulaganja i/ili svih troškova utvrđenih u listi prihvatljivih izdataka,

c) dostavljanja Zahtjeva za isplatu nakon propisanog roka,

d) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu,

e) korištenja objekta na način koji nije u skladu s njegovom namjenom,

f) nedostavljanja dokumentacije navedene u članku 35. stavku 6. ovoga Pravilnika preporučenom pošiljkom u roku od sedam (7) dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(3) Odluku iz stavka 1. točke a) ovoga članka Agencija za plaćanja će izdati u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja Zahtjeva za isplatu. Rok računanja krajnjeg datuma za isplatu počinje teći primitkom Zahtjeva za isplatu te se prekida prilikom traženja dodatne dokumentacije od korisnika i nastavlja se po primitku istih u Agenciju za plaćanja.

(4) Odluku iz stavka 1. točke b) ovoga članka Agencija za plaćanja će izdati u roku od 2 mjeseca od dana zaprimanja Zahtjeva za isplatu u slučaju da se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrde razlozi za njegovo odbijanje, odnosno u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja Zahtjeva za isplatu u slučaju da kontrola na terenu utvrdi nepoštivanje navedenih uvjeta. Rok računanja krajnjeg datuma za izdavanje Odluke o odbijanju Zahtjeva za isplatu počinje teći primitkom Zahtjeva za isplatu te se prekida prilikom traženja dodatne dokumentacije od korisnika i nastavlja se po primitku istih u Agenciju za plaćanja.

(5) Ako je korisnik dobio Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu iz bilo kojeg razloga navedenoga u stavku 2. ovoga članka, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor.

(6) Po izvršenom plaćanju Agencija za plaćanja izdaje Potvrdu o završenom ulaganju, a korisnik je dužan sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore navedene u Potvrdi o završenom ulaganju:

a) čuvati dokumentaciju koja se odnosi na projekt,

b) osigurati dostupnost dokumentacije iz točke a) ovoga stavka u svrhu provedbe kontrole,

c) sačuvati projekt prihvatljivim u istoj svrsi i namjeni,

d) ne otuđiti predmet financiranja,

e) osigurati da je ulaganje vidljivo označeno sukladno Naputku za označavanje ulaganja.

(7) Korisnik je dužan u svrhu provedbe stavka 6. točke e) ovoga članka, na objektu jasno istaći ploču iz koje je vidljivo da je projekt sufinanciran iz sredstava IPARD programa. Korisnik će ploču izraditi o vlastitom trošku, a prema naputku koji je sastavni dio IPARD Ugovora.

VI. KONTROLA I NADZOR

Članak 37.

Administrativnu kontrolu provode djelatnici Agencije za plaćanja, kontrolom prijave podnositelja i dokumenata priloženih uz prijavu, izradom rang-liste, kontrolom zahtjeva za isplatu i dokumenata priloženih uz zahtjev za isplatu, te analizom projekta i istragom u evidencijama tijela državne uprave te drugim institucijama.

Članak 38.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Agencije za plaćanja (u daljnjem tekstu: kontrolori), kontrolom prije ugovaranja, prije plaćanja i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja. Ulaganja za koja je isplaćeno više od 50% prihvatljivog troška bit će kontrolirana najmanje jednom unutar 4 godine i drugi put tijekom pete godine nakon dana konačne isplate krajnjem korisniku. Osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se obavljati i u bilo kojem trenutku za vrijeme trajanja investicije.

(2) Osim djelatnika navedenih u stavku 1. ovoga članka kontrolu na terenu svakog IPARD projekta mogu obavljati i djelatnici unutarnje revizije Agencije za plaćanja, djelatnici Ministarstva financija, djelatnici Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, predstavnici Europske komisije, predstavnici Europske agencije za borbu protiv prijevara (OLAF) i Europski revizorski sud.

Članak 39.

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori mogu:

a) pregledati poljoprivredno zemljište, lokaciju ulaganja, nasade, stoku, poslovne, proizvodne i skladišne prostore, uređaje i robu,

b) izvršiti uvid u isprave Podnositelja prijave/Korisnika koje se odnose na ostvarivanje tog prava,

c) provjeravati poslovne knjige i evidencije (knjiga ulaznih računa (URA), knjiga izlaznih računa (IRA), popis dugotrajne imovine, kartica konta prihoda, kartica konta dobavljača),

d) provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovna izvješća korisnika i s njim vezanih osoba, podatke o korištenom materijalu, garantne listove),

e) provjeravati tehničku dokumentaciju (projektna dokumentacija, građevinski dnevnik, građevinska knjiga),

f) provjeravati rješenja, ugovore i potvrde relevantnih investicija o udovoljavanju EU standarda,

g) provjeravati sve podatke koji se tiču prirode, kvantitete i kvalitete izvedenih radova i usluga

h) provjeravati napredovanje poslova i načina na koji se koriste završena ulaganja,

i) provjeravati napredovanje poslova i načina na koji se koriste završena ulaganja i provjeravati tijek proizvodnje,

j) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sama nije ovlaštena izravno postupiti,

k) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(2) Podnositelj/Korisnik je dužan po obavijesti ovlaštenih osoba iz članka 38. ovoga Pravilnika pripremiti podatke i dokumente potrebne za obavljanje kontrole na terenu (popis dokumenata nalazi se u Prilogu IX. ovoga Pravilnika).

(3) Podnositelj/Korisnik te osobe koje su s njima povezane u vezi predmetnog ulaganja, a podliježu nadzoru ovlaštenih osoba navedenih u članku 38. ovoga Pravilnika, dužne su omogućiti obavljanje nadzora, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(4) Kontrola se može najaviti do 48 sati prije njenog provođenja, pazeći da se ranijom najavom ne naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu, te dogovoriti termine za obavljanje kontrole s korisnikom.

(5) Ovlaštene osobe iz članka 38. ovoga Pravilnika su prilikom kontrole dužne predočiti identifikacijske dokumente.

Članak 40.

(1) Korisnik će osigurati izvođenje projekta u skladu s opisom navedenim u prijavi.

(2) Korisnik je dužan u realizaciji odobrenog ulaganja osigurati praćenje količine i kakvoće nabavljenih i ugrađenih građevnih proizvoda, materijala, opreme i izvršenih radova, čime se ostvaruje kakvoća građevine i opreme u skladu s glavnim projektom. Korisnik je dužan s izvođačem radova sklopiti ugovor kojim se izvođač obvezuje voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu bez obzira na vrstu ugovora.

(3) Korisnik je dužan putem izvođača radova i/ili nadzornog inženjera gradnje u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), osigurati dokaze o uporabljivosti ugrađenih građevnih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme po posebnom propisu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine bitnim zahtjevima za građevinu i dokaze kvalitete (certifikate sukladnosti građevnog proizvoda, rezultate ispitivanja, zapise o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) izdane od za to ovlaštenih tijela za koje je, posebnim propisom ili projektom određena obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku.

(4) Agencija za plaćanja će provedbu odredbi stavaka 2. i 3. ovoga članka kontrolirati te tražiti na uvid dokaze iz stavka 2. ovoga članka prilikom kontrola na terenu.

(5) Tijekom trajanja provedbe projekta, korisnik je dužan provoditi praćenje prihvatljivosti ulaganja i udovoljavanja kriterijima propisanim Pravilnikom i Planom.

(6) Korisnik je dužan projekt održavati prihvatljivim u istoj svrsi i namjeni tijekom razdoblja od 5 godina od datuma konačne isplate.

VII. RASKID UGOVORA I POVRAT SREDSTAVA

Članak 41.

(1) Agencija za plaćanja raskinut će IPARD Ugovor, u slučaju da sredstva potpore nisu isplaćena korisniku, iz sljedećih razloga:

1. utvrđena je nepravilnost koju nije moguće popraviti ili nepravilnost nije popravljena niti u naknadno ostavljenom roku – korisnik ne poštuje odredbe ovoga Pravilnika ili nije ispunio obveze iz IPARD Ugovora,

2. korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu ili ga dostavi nakon isteka roka,

3. korisnik obavijesti Agenciju za plaćanja da odustaje od ulaganja, odnosno otkazuje IPARD Ugovor,

4. Agencija za plaćanja je izdala korisniku Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu, sukladno razlozima iz članka 36. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju opisanom u stavku 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja će korisniku poslati Izjavu o raskidu ugovora na zadnju poznatu adresu, preporučenom pošiljkom s povratnicom. Izjava o raskidu ugovora proizvodi učinke od dana predaje preporučene pošiljke na poštu, bez obzira da li je dostava uspjela ili ne.

(3) U slučaju iz stavka 1. točka 3. ovoga članka, Korisnik je dužan obavijestiti Agenciju za plaćanja da odustaje od ulaganja odnosno da otkazuje IPARD Ugovor u pisanoj formi preporučeno putem povratnice ili osobno.

Članak 42.

(1) U slučaju da su sredstva potpore isplaćena korisniku, a utvrđena je nepravilnost (korisnik ne poštuje odredbe ovoga Pravilnika ili nije ispunio obveze iz IPARD Ugovora), ali je nepravilnost moguće popraviti, Agencija za plaćanja će izdati korisniku Odluku o naknadi štete.

(2) Agencija za plaćanja će Odlukom o naknadi štete korisniku odrediti rok za popravak utvrđene nepravilnosti i iznos koji je dužan platiti radi naknade štete.

(3) Rok iz stavka 2. ovog članka u trajanju od 7 ili 10 dana odredit će se ovisno o vrsti utvrđene nepravilnosti i sukladno ugovornim odredbama.

(4) Visina naknade štete bit će određena u iznosu od 5% prihvatljivih i isplaćenih sredstva potpore. S obzirom na vrstu utvrđene nepravilnosti ili veći broj nepravilnosti, korisniku se može odrediti naknada štete u većem iznosu, ali ukupno ne više u iznosu od 15% prihvatljivih i isplaćenih sredstva potpore.

(5) Agencija će izdati Odluku o povratu sredstva te tražiti od korisnika povrat cjelokupno isplaćenih sredstva potpore ukoliko korisnik sukladno Odluci o naknadi štete ne popravi utvrđenu nepravilnost.

(6) U slučaju da su sredstva potpore isplaćena korisniku, a utvrđena je nepravilnost (korisnik ne poštuje odredbe ovoga Pravilnika ili nije ispunio obveze iz IPARD Ugovora) koju nije moguće popraviti, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor i korisniku izdati Odluku o povratu sredstava radi povrata cjelokupno isplaćenih sredstva potpore.

Članak 43.

Kada sredstva potpore nisu isplaćena korisniku, a utvrđena je nepravilnost (korisnik ne poštuje odredbe ovoga Pravilnika ili nije ispunio obveze iz IPARD Ugovora), Agencija za plaćanja će korisniku odrediti naknadni rok za popravak takve nepravilnosti i umanjiti će za 5% prihvatljivi iznos potpore koji bi bio odobren Odlukom o isplati. Ukoliko korisnik u određenom roku ne popravi nepravilnost Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor.

Članak 44.

(1) Kada je utvrđena nepravilnost kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, a sredstva potpore nisu isplaćena korisniku, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor te zbog sumnje na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) kako bi se pokrenuo postupak pred mjesno nadležnim sudom.

(2) Kada su sredstva potpore isplaćena korisniku, a utvrđena je nepravilnost koja je i sumnja na prijevaru, Agencija za plaćanja će postupiti sukladno stavku 1. ovog članka i zatražiti povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore Odlukom o povratu sredstava.

Članak 45.

(1) Ako korisnik odluči otkazati IPARD Ugovor u razdoblju od 15 dana od dana isplate, dužan je obavijestiti Agenciju za plaćanja pisanim putem te vratiti ukupno isplaćen iznos.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor.

(3) Ako korisnik odluči otkazati IPARD Ugovor u razdoblju nakon 15 dana od dana isplate, dužan je obavijestiti Agenciju za plaćanja pisanim putem te vratiti ukupno isplaćen iznos uvećan za iznos ugovorne kamate od 4% računajući od dana isplate.

Članak 46.

(1) U slučaju da je korisniku izdana Odluka o povratu sredstva, korisnik može iznos duga vratiti u obrocima ukoliko o tome obavijesti Agenciju za plaćanja u roku od 15 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstva.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja i korisnik će sklopiti izvansudsku nagodbu.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše 4 obroka u roku od jedne godine.

(4) Ukupan iznos duga biti će uvećan za 4% ugovorne kamate.

Članak 47.

(1) U slučaju utvrđene administrativne greške učinjene od strane Agencije za plaćanja, korisniku će se izdati Odluku o povratu sredstva u slučaju administrativne greške.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovog članka Agencija za plaćanja će korisnika zatražiti povrat iznosa sredstava koji je preplaćen.

Članak 48.

Ako korisnik ne vrati sredstva sukladno Odluci o naknadi štete, Odluci o povratu sredstava i Odluci o povratu sredstava u slučaju utvrđene administrativne greške, u slučaju da ne vrati dva obroka temeljem izvansudske nagodbe, u slučaju neplaćanja kamata, Agencija za plaćanja će zatražiti zaštitu svojih prava sudskim putem.

Članak 49.

(1) Korisnik kojemu je donesena Odluka o povratu sredstava i kojemu je izdana Izjava o raskidu ugovora zbog utvrđenih nepravilnosti, nalazit će se na »crnoj listi« Agencije za plaćanja.

(2) Korisnik će se nalaziti na »crnoj listi« od dana donošenja Odluke o povratu sredstava pa sve do isteka roka od jedne (1) godine od dana povrata duga u cijelosti.

(3) U slučaju izdavanja Izjave o raskidu ugovora zbog utvrđenih nepravilnosti/sumnje na prijevaru korisnik će biti na »crnoj listi« od dana izdavanja Izjave o raskidu ugovora do isteka roka od jedne (1) godine.

(4) »Crna lista«, na kojoj će se nalaziti korisnici zbog razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka, objavljivat će se na oglasnoj ploči i službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

(5) Korisnik koji se bude nalazio na »crnoj listi« gubi pravo na ostvarivanje prava na nacionalne potpore ili potpore iz EU fondova u roku naznačenom u stavku 2. i 3. ovoga članka.

Iznimne prirodne katastrofe

Članak 50.

U slučaju događaja koji je utvrđen kao iznimna prirodna katastrofa koja je pogodila područje na kojem se nalazi ulaganje koje je predmet IPARD Ugovora, Agencija za plaćanja može odobriti financiranje predujmom koje ne smije prelaziti 20% od ukupnog troška ulaganja koje je odobrila Agencija za plaćanja. U ovom slučaju, odredba kojom se ograničavaju izjave o izdacima na događaje koji nisu nastali ranije od datuma sklapanja ugovora, može se zamijeniti granicom najranije nakon nastajanja iznimne prirodne katastrofe.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.

(1) Agencija za plaćanja može raspisivati natječaj iz članka 24. stavka 1. ovoga Pravilnika do potpunog iskorištenja raspoloživih sredstava namijenjenih za sufinanciranje provedbe IPARD programa.

(2) Odluke koje proizlaze iz ovoga Pravilnika donosi ravnatelj Agencije za plaćanja, IPARD Ugovor potpisuje ravnatelj Agencije za plaćanja.

(3) Ravnatelj Agencije za plaćanja i Pomoćnik ministra u čijem su djelokrugu rada poslovi Upravne direkcije, svaki u okviru svoje nadležnosti, donose pisane procedure, obrasce i ostale dokumente neophodne za upravljanje i provedbu IPARD programa.

Članak 52.

(1) Odluke koje proizlaze iz ovog Pravilnika nisu upravni akti.

(2) Protiv Odluke o dodjeli sredstava iz IPARD programa iz članka 27. stavka 3. točke a) i Odluke o odbijanju prijave iz članka 27. stavka 3. točke b) i Odluke o odbijanju Zahtjeva za isplatu iz članka 36. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika podnositelj/korisnik može izjaviti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima za IPARD program (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje ministar.

(3) Odluka iz članka 36. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika je konačna.

Članak 53.

(1) Prigovor iz članka 52. stavka 2. ovoga Pravilnika se podnosi u dva primjerka Povjerenstvu putem Agencije za plaćanja u roku od osam (8) dana od dana primitka odluke.

(2) Ako je podnositelj izjavio prigovor na temelju članka 52. stavka 2. ovoga Pravilnika, a u svezi s odlukom iz članka 27. stavkom 3. točka a) ovoga Pravilnika, podnositelj nije dužan pridržavati se roka navedenoga u članku 28. stavku 2. ovoga Pravilnika do zaprimanja odluke Povjerenstva po prigovoru.

(3) Ako Povjerenstvo po prigovoru na odluku iz članka 27. stavka 3. točke a) ovoga Pravilnika donese pozitivnu odluku, korisnik je dužan u roku od tri (3) dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva, vratiti Agenciji za plaćanja sve zaprimljene IPARD Ugovore koji proizlaze iz odluke na koju je korisnik podnio prigovor.

(4) Ako je donesena odluka navedena u stavku 3. ovoga članka, Agencija za plaćanja će izdati novu Odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa, stavljajući izvan snage Odluku o dodjeli sredstava iz IPARD programa na koju je korisnik podnio prigovor.

(5) Nakon odluke iz stavka 4. ovoga članka, Agencija za plaćanja će korisniku izdati novi IPARD Ugovor koji je korisnik dužan vratiti u Agenciju za plaćanja u roku od 7 dana od dana zaprimanja s javnobilježničkom ovjerom potpisa.

(6) Ako Povjerenstvo po prigovoru na odluku iz članka 27. stavka 3. točke a) ovoga Pravilnika donese negativnu odluku, korisnik je dužan u roku od 7 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva dostaviti već zaprimljen IPARD Ugovore s javnobilježničkom ovjerom potpisa.

(7) Ako korisnik ne postupi u skladu sa stavkom 6. ovoga članka, smatra se da je odustao od sklapanja IPARD Ugovora.

(8) Ako Povjerenstvo po prigovoru na odluku iz članka 36. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika donese negativnu odluku, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor.

Članak 54.

Korisnici s kojima je Agencija za plaćanja zaključila IPARD Ugovor kao i iznos dodijeljenih sredstava bit će objavljeni na službenim mrežnim stranicama Ministarstva i Agencije za plaćanja.

Članak 55.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi Mjere 101 i Mjere 103 unutar IPARD programa (»Narodne novine« broj 10/11, 116/11).

(2) Korisnici s kojima je Agencija za plaćanja sklopila IPARD Ugovor, temeljem Pravilnika o provedbi Mjere 101 i Mjere 103 unutar IPARD programa (»Narodne novine« broj 10/11, 116/11), podnose Zahtjev za odobrenje promjena iz članka 30. stavka 1. i Zahtjev za isplatu iz članka 35. ovoga Pravilnika, temeljem Pravilnika o provedbi Mjere 101 i Mjere 103 unutar IPARD programa (»Narodne novine« broj 10/11, 116/11) do dobivanja odluke Europske komisije o odobrenju nove verzije procedura.

(3) Nakon dobivanja odluke Europske komisije o odobrenju nove verzije procedura za sve korisnike primjenjivat će se odredbe ovoga Pravilnika.

Suspenzivna klauzula

Članak 56.

(1) Rokovi za donošenje odluka sukladno ovom Pravilniku počinju teći od dana dobivanja odluke Europske komisije o odobrenju nove verzije procedura.

(2) Ukoliko dobivanje odluke Europske komisije o odobrenju nove verzije procedura bude uvjetovano dostavljanjem dodatnih dokumenata, koji nisu navedeni u odredbama ovoga Pravilnika, podnositelj ih je dužan dostaviti na zahtjev Agencije za plaćanja.

(3) Odluka Europske komisije o odobrenju nove verzije procedura bit će objavljena na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Članak 57.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/64
Urbroj: 525-08/0720-12-2
Zagreb, 9. svibnja 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.

POPIS POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆEN DODATKOM I. UGOVORA O EU

Broj u briselskoj nomenklaturi

Opis proizvoda

Poglavlje 1

Žive životinje

Poglavlje 2

Meso i jestivi klaonički proizvodi

Poglavlje 3

Ribe i rakovi, mekušci

Poglavlje 4

Mlijeko i drugi mliječni proizvodi; jaja peradi i ptičja jaja; prirodni med

Poglavlje 5

05.04

Crijeva, mjehuri i želuci od životinja (osim od riba), cijeli i njihovi komadi

05.15

Proizvodi životinjskog podrijetla što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; mrtve životinje iz poglavlja 1 ili 3, neuporabive za ljudsku prehranu:

Poglavlje 6

Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijenje i slično; rezano cvijeće i ukrasno lišće

Poglavlje 7

Jestivo povrće, neko korijenje i gomolji

Poglavlje 8

Jestivo voće i orašasti plodovi; kore agruma, dinja i lubenica

Poglavlje 9

Kava, čaj, začini, isključujući mate čaj (tarifni br 09.03)

Poglavlje 10

Žitarice

Poglavlje 11

Proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; inulin; gluten

Poglavlje 12

Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnje, sjemenje i plodovi; industrijsko i ljekovito bilje; slama i stočna hrana

Poglavlje 13

isključujući 13.03

Pektin

Poglavlje 15

15.01

Prerađana svinjska mast (uključujući salo) i mast peradi

15.02

Neprerađene masti od goveda, ovaca ili koza, te loj proizveden iz ovih masti

15.03

Stearin od svinjske masti, ulje od svinjske masti, oleostearin, oleo ulje i ulje od loja, neemulgirani, nemiješani niti na drugi način pripremljeni:

15.04

Masti i ulja riba i morskih sisavaca, rafinirani ili nerafinirani

15.07

Stabilna biljna ulja, tekuć ili krut, sirova, rafinirana ili pročišćena

15.12

Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla, hidrogenirani, rafinirani ili nerafinirani, ali dalje nepripremljeni

15.13.

Margarin, imitacija sala i druge jestive masti

15.17

Ostaci dobiveni pri preradi masnih tvari ili voskova životinjskog ili biljnog podrijetla

Poglavlje 16

Prerađevine od mesa, riba, rakova, mekušaca

Poglavlje 17

17.01

Šećer od šećerne repe i šećerne trske, krut

17.02

Ostali šećeri; šećerni sirupi; umjetni med (miješan ili ne s prirodnim medom); karamel

17.03

Melase, obezbojena ili ne

17.05(*)

Aromatizirani ili obojeni šećeri, sirupi i melasa (uključujući vanilijin šećer ili vanilin), uz iznimku voćnog soka s dodanim šećerom u bilo kojem omjeru

Poglavlje 18

18.01

Kakao u zrnu, cijeli ili lomljeni, sirovi ili prženi

18.02

Ljuske, kore, opne i otpaci od kakaa

Poglavlje 20

Proizvodi od povrća, voća ili ostalih dijelova biljaka

Poglavlje 22

22.04

Mošt od grožđa, u fermentaciji, ili sa zaustavljenim vrenjem bez dodavanja alkohola

22.05

Vino od svježeg grožđa; mošt od grožđa čija je fermentacija zaustavljena dodatkom alkohola

22.07

Ostala fermentirana pića (npr. jabukovača, kruškovača, medovina)

isključujući 22.08(*)

isključujući 22.09(*)

Etilni alkohol ili neutralni alkoholi, denaturiran ili ne, bilo koje jačine, dobiven iz poljoprivrednih proizvoda navedenih u dodatku 1, isključujući likere, ostala alkoholna pića i složene alkoholne pripravke (poznate kao »koncentrirani ekstrakti«) – za uporabu u proizvodnji pića

22.10

Ocat i nadomjesci octa

Poglavlje 23

Ostaci i otpaci od prehrambene industrije; pripremljena životinjska hrana

Poglavlje 24

24.01

Neprerađeni duhan, duhanski otpaci

Poglavlje 45

45.01

Pluto prirodno, neobrađeno, drobljeno, granulirano ili mljeveno; otpaci od pluta

Poglavlje 54

54.01

Lan, sirov ili prerađen, ali nepreden; lanena kučina i otpaci (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale)

Poglavlje 57

57.01

Prava konoplja (Cannabis sativa l.), sirova ili prerađena, ali nepredena; kučina i otpaci od konoplje (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale)

(*) Dodano člankom 1. Uredbe br. 7a Vijeća Europske ekonomske zajednice od 18. prosinca 1959. (Službeni list br. 7., 30. 1. 1961., str. 71/612)


PRILOG II.

URBANA I RURALNA PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE

Županija

Uglavnom ruralna

Znatno ruralna
%

Uglavnom urbana

Broj

%

Broj

%

Broj

%

Bjelovarsko-
-bilogorska

133.084

6,30

Brodsko-posavska

176.765

8,37

Dubrovačko-
-neretvanska

122.870

7,94

Istarska

206.344

13,34

Karlovačka

141.787

6,72

Koprivničko-
-križevačka

124.467

5,90

Krapinsko-zagorska

142.432

6,75

Ličko-senjska

53.677

2,54

Međimurska

118.426

7,65

Osječko-baranjska

330.506

21,36

Požeško-slavonska

85.831

4,07

Primorsko-goranska

305.505

19,74

Sisačko-moslavačka

185.387

8,78

Splitsko-dalmatinska

463.676

29,97

Šibensko-
-kninska

112.891

5,35

Varaždinska

184.769

8,75

Virovitičko-
-podravska

93.389

4,42

Vukovarsko-
-srijemska

204.768

9,70

Zadarska

162.045

7,68

Zagrebačka

309.696

14,67

Grad Zagreb

779.145

100

Ukupno

2.110.988

100

1.547.327

100

779.145

100


PRILOG III.

RAZVRSTAVANJE POSLOVNIH SUBJEKATA S OBZIROM NA BROJ ZAPOSLENIH, UKUPNI PRIHOD I IMOVINU

Broj zaposlenih

Godišnji promet

Vrijednost
imovine iz bilance

Mikro

< 10

< 2.000.000 €

< 2.000.000 €

Malo

< 50

< 10.000.000 €

< 10.000.000 €

Srednje

< 250

< 50.000.000 €

< 43.000.000 €


PRILOG IV.

LISTA PRIHVATLJIVIH IZDATAKA ZA MJERU 101

Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice

Kod izdatka

Naziv prihvatljivih izdataka

Svi navedeni izdaci unutar Liste prihvatljivih izdataka uključuju i izdatke za pripadajući hardver i softver koji omogućuje vođenje proizvodnih procesa.

(101.1)

SEKTOR MLJEKARSTVA

(101.1.1)

Izgradnja

101.1.1.1

Izgradnja i/ili rekonstrukcija staja za držanje muznih krava, mliječnih ovaca i koza, uključujući prostore za mužnju, osjemenjivanje, neškodljivo uklanjanje lešina, držanje teladi, junica, janjadi, jaradi, šilježadi, prostora za skladištenje mehanizacije i opreme, životinjskih proizvoda, skladištenje stelje, prostore za instalaciju opreme za ventilaciju, klimatizaciju, grijanje, popratne energetske objekte, uključujući izgradnju i/ili rekonstrukciju vodovodne (uključujući bunare), plinske, električne (uključujući upotrebu agregata) i kanalizacijske mreže

101.1.1.2

Izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata na farmi za skladištenje hrane za životinje s pripadajućom opremom

101.1.1.3

Izgradnja i/ili rekonstrukcija kapaciteta za sakupljanje, preradu, pakiranje, skladištenje i odlaganje stajskog gnoja, gnojovke i gnojnice, uključujući ugradnju opreme.

101.1.1.4

Izgradnja i/ili rekonstrukcija mreže putova unutar farme

101.1.1.5

Izgradnja i/ili rekonstrukcija upravne zgrade s pripadajućim sadržajima (uredski prostori; prostorije za ovlaštenog veterinara i veterinarskog inspektora; prostorije za odmor radnika; garderobe u čistom i nečistom dijelu; pripadajući sanitarni čvorovi; prostorije za čuvanje sredstava za čišćenje, pranje i dezinfekciju)

101.1.1.6

Izgradnja i/ili rekonstrukcija ograde oko farme i dezinfekcijskih barijera

101.1.1.7

Izgradnja i /ili rekonstrukcija građevine za obradu otpadnih voda

101.1.1.8

Izgradnja bioplinskih postrojenja

(101.1.2)

Oprema

101.1.2.1

Izmuzišta za strojnu mužnju, uključujući i pokretne muzne jedinice (sa svim elementima, materijalom i montažom)

101.1.2.2

Mljekovodi i oprema za hlađenje i skladištenje mlijeka na poljoprivrednom gospodarstvu/farmi

101.1.2.3

Strojevi i oprema za transport i manipulaciju stajskim gnojem, gnojnicom i gnojovkom (Transporteri za stajski gnoj; uređaji za miješanje gnojnice i gnojovke; pumpe za pražnjenje tankova; separatori za gnojnicu i gnojovke; strojevi za utovar krutog stajskog gnoja, specijalizirana oprema za transport gnoja, gnojovke, cisterne za tekuću gnojnicu, specijalne prikolice za transport gnoja/gnojnice/gnojovke s odgovarajućom opremom)

101.1.2.4

Oprema za preradu i pakiranje gnoja

101.1.2.5

Podne rešetke

101.1.2.6

Oprema za stajališta, boksove i vezove za stoku

101.1.2.7

Zavjese za zatvaranje prolaza u staju

101.1.2.8

Strojevi oprema za spremanje voluminozne krme, hranjenje i napajanje životinja (mlinovi i mješaonice za pripremu koncentrata, oprema i dozatori za krmne koncentrate, izuzimači, transporteri, mikser prikolice i dozatori za kabastu krmu, hranilice, pojilice, balirke, ovijači bala i silokombajni)

101.1.2.9

Oprema za teljenje, janjenje i jarenje, te oprema za prihvat i držanje podmlatka (boksovi)

101.1.2.10

Strojevi i oprema za pripremu i transport stelje

101.1.2.11

Oprema za označavanje životinja i vođenje evidencije

101.1.2.12

Stočna vaga, rampa za utovar/istovar životinja, lijevci (korali) za usmjeravanje i hvatanje stoke

101.1.2.13

Stojnice za tretman papaka

101.1.2.14

Sistemi za kišenje – orošavanje za vrijeme velikih ljetnih vrućina

101.1.2.15

Četke za samočišćenje stoke

101.1.2.16

Oprema za čišćenje i dezinfekciju objekata i opreme

101.1.2.17

Oprema za neškodljivo uklanjanje lešina

101.1.2.18

Oprema za fizikalnu, kemijsku i biološku obradu otpadnih voda, oprema za sprečavanje onečišćenja zraka

101.1.2.19

Oprema za bioplinska postrojenja

101.1.2.20

Oprema za sprečavanje širenja i suzbijanje bolesti

101.1.2.21

Opremanje prostorija upravne zgrade s pripadajućim sadržajima (uredski prostori; prostorije za ovlaštenog veterinara i veterinarskog inspektora; prostorije za odmor radnika; garderobe u čistom i nečistom dijelu; pripadajući sanitarni čvorovi; prostorije za čuvanje sredstava za čišćenje, pranje i dezinfekciju)

101.1.2.22

Oprema i uređaji za ventilaciju, klimatizaciju i grijanje uključujući alarmni sustav s generatorom/agregatom

(101.2)

SEKTOR GOVEDARSTVA

(101.2.1)

Izgradnja

101.2.1.1

Izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata za tov goveda i držanje krava dojilja (sustav krava-tele), prostora za neškodljivo uklanjanje lešina, držanje teladi i junadi, prostora za skladištenje opreme, životinjskih proizvoda i stelje, prostora za instalaciju opreme za ventilaciju, klimatizaciju, grijanje, popratne energetske objekte, uključujući izgradnju i/ili rekonstrukciju vodovodne (uključujući bunare), plinske, električne (uključujući upotrebu agregata) i kanalizacijske mreže.

101.2.1.2

Izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata na farmi za skladištenje hrane za životinje s odgovarajućom opremom.

101.2.1.3

Izgradnja i/ili rekonstrukcija kapaciteta za sakupljanje, preradu, pakiranje, skladištenje i odlaganje gnoja, gnojovke i gnojnice, uključujući ugradnju opreme

101.2.1.4

Izgradnja i/ili rekonstrukcija mreže putova unutar farme.

101.2.1.5

Izgradnja i/ili rekonstrukcija upravne zgrade s pripadajućim sadržajima (uredski prostori; prostorije za ovlaštenog veterinara i veterinarskog inspektora; prostorije za odmor radnika; garderobe u čistom i nečistom dijelu; pripadajući sanitarni čvorovi; prostorije za čuvanje sredstava za čišćenje, pranje i dezinfekciju)

101.2.1.6

Izgradnja i/ili rekonstrukcija ograde oko farme i dezinfekcijskih barijera.

101.2.1.7

Izgradnja fiksne ograde za travnjake

101.2.1.8

Izgradnja i /ili rekonstrukcija građevina za obradu otpadnih voda

101.2.1.9

Izgradnja bioplinskih postrojenja

(101.2.2)

Oprema

101.2. 2.1

Strojevi i oprema za spremanje voluminozne krme, hranjenje i napajanje životinja (mlinovi i mješaonice za pripremu koncentrata, oprema i dozatori za krmne koncentrate, izuzimači, transporteri, mikser prikolice i dozatori za kabastu krmu, hranilice, pojilice, balirke, ovijači bala i silokombajni).

101.2. 2.2

Podne rešetke

101.2. 2.3

Oprema za stajališta, boksove i vezove za stoku

101.2. 2.4

Zavjese za zatvaranje prolaza u staju

101.2. 2.5

Stojnice za tretman papaka

101.2. 2.6

Strojevi i oprema za pripremu i transport stelje

101.2. 2.7

Strojevi i oprema za transport i manipulaciju stajskim gnojem, gnojnicom i gnojovkom (Transporteri za stajski gnoj; uređaji za miješanje gnojnice i gnojovke; pumpe za pražnjenje tankova; separatori za gnojnicu i gnojovke;

strojevi za utovar krutog stajskog gnoja, specijalizirana oprema za transport gnoja, gnojovke i gnojnice, cisterne za tekuću gnojnicu, specijalne prikolice za transport gnoja/gnojnice/gnojovke s odgovarajućom opremom)

101.2. 2.8

Oprema za preradu i pakiranje gnoja

101.2. 2.9

Stočna vaga, rampa za utovar/istovar životinja, lijevci (korali) za usmjeravanje i hvatanje stoke

101.2.2.10

Oprema za označavanje životinja i vođenje evidencije

101.2.2.11

Oprema za čišćenje i dezinfekciju objekata i opreme

101.2.2.12

Oprema za neškodljivo uklanjanje lešina

101.2.2.13

Oprema za fizikalnu, kemijsku i biološku obradu otpadnih voda, oprema za sprečavanje onečišćenja zraka

101.2.2.14

Oprema za bioplinska postrojenja

101.2.2.15

Oprema za fiksno ograđivanje travnjaka

101.2.2.16

Opremanje prostorija upravne zgrade s pripadajućim sadržajima (uredski prostori; prostorije za ovlaštenog veterinara i veterinarskog inspektora; prostorije za odmor radnika; garderobe u čistom i nečistom dijelu; pripadajući sanitarni čvorovi; prostorije za čuvanje sredstava za čišćenje, pranje i dezinfekciju

101.2.2.17

Oprema za sprečavanja širenja i suzbijanje bolesti

101.2.2.18

Oprema i uređaji za ventilaciju, klimatizaciju i grijanje uključujući alarmni sustav s generatorom/agregatom

(101.3)

SEKTOR SVINJOGOJSTVA

(101.3.1)

Izgradnja

101.3.1.1

Izgradnja i/ili rekonstrukcija staja za držanje krmača i/ili tovljenika svinja, uključujući odvojene prostore za osjemenjivanje, čekalište, prasilište, odgajalište, tovilište, prostorije za neraste i prostorije za krmače, neškodljivo uklanjanje lešina, prostora za instalaciju opreme za ventilaciju, klimatizaciju, grijanje, popratne energetske objekte, uključujući izgradnju i/ili rekonstrukciju vodovodne (uključujući bunare), plinske, električne (uključujući upotrebu agregata) i kanalizacijske mreže.

101.3.1.2

Izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata za skladištenje opreme, proizvoda i stelje

101.3.1.3

Izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata na farmi za skladištenje hrane za životinje s odgovarajućom opremom

101.3.1.4

Izgradnja i/ili rekonstrukcija skladišnih kapaciteta (zatvoreni sabirni bazeni), za skupljanje i odlaganje gnoja, gnojovke i gnojnice, uključujući ugradnju opreme

101.3.1.5

Izgradnja i/ili rekonstrukcija mreže putova unutar farme

101.3.1.6

Izgradnja i/ili rekonstrukcija upravne zgrade s pripadajućim sadržajima (uredski prostori; prostorije za ovlaštenog veterinara i veterinarskog inspektora; prostorije za odmor radnika; garderobe u čistom i nečistom dijelu; pripadajući sanitarni čvorovi; prostorije za čuvanje sredstava za čišćenje, pranje i dezinfekciju)

101.3.1.7

Izgradnja i/ili rekonstrukcija ograde oko farme i dezinfekcijskih barijera, sustava odvodnje i vodovoda (bunara), sustava grijanja i električne mreže na farmi (upotreba agregata; uključujući softver)

101.3.1.8

Izgradnja i /ili rekonstrukcija građevina za obradu otpadnih voda

101.3.1.9

Izgradnja bioplinskih postrojenja

(101.3.2)

Oprema

101.3.2.1

Opremanje prasilišta

101.3.2.2

Opremanje odgajališta

101.3.2.3

Opremanje tovilišta

101.3.2.4

Opremanje krmačarnika (odmaralište-čekalište)

101.3.2.5

Opremanje nerastarnika

101.3.2.6

Opremanje prostora za osjemenjivanje

101.3.2.7

Oprema i uređaji za ventilaciju, klimatizaciju i grijanje uključujući alarmni sustav s generatorom/agregatom

101.3.2.8

Sistemi za kišenje – orošavanje za vrijeme velikih ljetnih vrućina

101.3.2.9

Strojevi i oprema za transport i manipulaciju stajskim gnojem, gnojnicom i gnojovkom (Transporteri za stajski gnoj; uređaji za miješanje gnojnice i gnojovke; pumpe za pražnjenje tankova; separatori za gnojnicu i gnojovke;

strojevi za utovar krutog stajskog gnoja, specijalizirana oprema za transport gnoja, gnojovke i gnojnice, cisterne za tekuću gnojnicu, specijalne prikolice za transport gnoja/gnojnice/gnojovke s odgovarajućom opremom)

101.3.2.10

Oprema za skladištenje hrane

101.3.2.11

Podne rešetke

101.3.2.12

Strojevi i oprema za spremanje krme, hranjenje i napajanje (mlinovi i mješaonice za pripremu koncentrata, oprema i dozatori za krmne koncentrate, izuzimači, transporteri, mikser prikolice, hranilice i pojilice)

101.3.2.13

Oprema za prasenje

101.3.2.14

Strojevi i oprema za pripremu i transport stelje

101.3.2.15

Oprema za čišćenje i dezinfekciju objekata i opreme

101.3.2.16

Oprema za neškodljivo uklanjanje lešina

101.3.2.17

Stočna vaga i rampa za utovar/istovar životinja,

101.3.2.18

Oprema za označavanje životinja i vođenje evidencije

101.3.2.19

Oprema za fizikalnu, kemijsku i biološku obradu otpadnih voda, oprema za sprečavanje onečišćenja zraka

101.3.2.20

Opremanje prostorija upravne zgrade s pripadajućim sadržajima (uredski prostori; prostorije za ovlaštenog veterinara i veterinarskog inspektora; prostorije za odmor radnika; garderobe u čistom i nečistom dijelu; pripadajući sanitarni čvorovi; prostorije za čuvanje sredstava za čišćenje, pranje i dezinfekciju)

101.3.2.21.

Oprema za sprječavanja širenja i suzbijanje bolesti

101.3.2.22

Oprema za bioplinska postrojenja

(101.4)

SEKTOR PERADARSTVA

(101.4.1)

Izgradnja

101.4.1.1

Izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata za držanje peradi (tov pilića i uzgoj nesilica teških linija), neškodljivo uklanjanje lešina, prostora za instalaciju opreme za ventilaciju, klimatizaciju, grijanje, popratne energetske objekte, uključujući izgradnju i/ili rekonstrukciju vodovodne (uključujući bunare), plinske, električne (uključujući upotrebu agregata) i kanalizacijske mreže.

101.4.1.2

Izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata na farmi za skladištenje hrane za životinje s odgovarajućom opremom

101.4.1.3

Izgradnja i/ili rekonstrukcija kapaciteta za sakupljanje, preradu, pakiranje, skladištenje i odlaganje gnoja uključujući ugradnju opreme

101.4.1.4

Izgradnja i/ili rekonstrukcija mreže putova unutar farme

101.4.1.5

Izgradnja i/ili rekonstrukcija upravnih zgrada koje su sastavni dio proizvodnog kapaciteta (uredski prostori; prostorije za ovlaštenog veterinara i veterinarskog inspektora; prostorije za odmor radnika; garderobe u čistom i nečistom dijelu; pripadajući sanitarni čvorovi; prostorije za čuvanje sredstava za čišćenje, pranje i dezinfekciju)

101.4.1.6

Izgradnja i/ili rekonstrukcija ograde oko farme i dezinfekcijskih barijera

101.4.1.7

Izgradnja i /ili rekonstrukcija građevina za obradu otpadnih voda

101.4.1.8

Izgradnja bioplinskih postrojenja

(101.4.2)

Oprema

101.4.2.1

Oprema i strojevi za izgnojavanje

101.4.2.2

Strojevi i oprema za napajanje i hranjenje peradi uključujući opremu za pripremu hranidbenih smjesa

101.4.2.3

Strojevi i oprema za transport i manipulaciju stajskim gnojem (Strojevi za utovar krutog stajskog gnoja, specijalizirana oprema za transport gnoja)

101.4.2.4

Oprema za preradu i pakiranje gnoja

101.4.2.5

Oprema za grijanje peradarnika (»umjetne kvočke«)

101.4.2.6

Inkubatori

101.4.2.7

Oprema za označavanje životinja i vođenje evidencije

101.4.2.8

Oprema za čišćenje i dezinfekciju objekata i opreme

101.4.2.9

Oprema za sprječavanje širenja i suzbijanje bolesti

101.4.2.10

Oprema za neškodljivo uklanjanje lešina

101.4.2.11

Vaga

101.4.2.12

Oprema za fizikalnu, kemijsku i biološku obradu otpadnih voda, oprema za sprečavanje onečišćenja zraka

101.4.2.13

Opremanje prostorija upravne zgrade s pripadajućim sadržajima (uredski prostori; prostorije za ovlaštenog veterinara i veterinarskog inspektora; prostorije za odmor radnika; garderobe u čistom i nečistom dijelu; pripadajući sanitarni čvorovi; prostorije za čuvanje sredstava za čišćenje, pranje i dezinfekciju)

101.4.2.14

Oprema i uređaji za ventilaciju, klimatizaciju i grijanje uključujući alarmni sustav s generatorom/agregatom

101.4.2.15

Oprema za bioplinska postrojenja

(101.5)

SEKTOR JAJA

(101.5.1)

Izgradnja

101.5.1.1

Izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata za držanje kokoši nesilica i/ili uzgoj pilenki lake linije, neškodljivo uklanjanje lešina, prostora za instalaciju opreme za ventilaciju, klimatizaciju, grijanje, popratne energetske objekte, uključujući izgradnju i/ili rekonstrukciju vodovodne (uključujući bunare), plinske, električne (uključujući upotrebu agregata) i kanalizacijske mreže

101.5.1.2

Izgradnja pratećih objekata vezanih za proizvodnju jaja (poput postrojenja za hlađenje ili pakiranje)

101.5.1.3

Izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata na farmi za skladištenje hrane za životinje s odgovarajućom opremom

101.5.1.4

Izgradnja i/ili rekonstrukcija kapaciteta za sakupljanje, preradu, pakiranje, skladištenje i odlaganje, gnoja uključujući ugradnju opreme

101.5.1.5

Izgradnja i/ili rekonstrukcija mreže putova unutar farme

101.5.1.6

Izgradnja i/ili rekonstrukcija upravnih zgrada koje su sastavni dio proizvodnog kapaciteta (uredski prostori; prostorije za ovlaštenog veterinara i veterinarskog inspektora; prostorije za odmor radnika; garderobe u čistom i nečistom dijelu; pripadajući sanitarni čvorovi; prostorije za čuvanje sredstava za čišćenje, pranje i dezinfekciju)

101.5.1.7

Izgradnja i/ili rekonstrukcija ograde oko farme i dezinfekcijskih barijera

101.5.1.8

Izgradnja i/ili rekonstrukcija građevina za obradu otpadnih voda

101.5.1.9

Izgradnja bioplinskih postrojenja

(101.5.2)

Oprema

101.5.2.1

Oprema i strojevi za izgnojavanje

101.5.2.2

Strojevi i oprema za napajanje i hranjenje peradi –, uključujući opremu za pripremu hranidbenih smjesa.

101.5.2.3

Strojevi i oprema za transport i manipulaciju stajskim gnojem (strojevi za utovar krutog stajskog gnoja, specijalizirana oprema za transport gnoja)

101.5.2.4

Oprema za sakupljanje, pranje, označavanje, hlađenje, sortiranje, pakiranje i prijevoz jaja do i unutar pogona

101.5.2.5

Oprema za označavanje životinja i vođenje evidencije

101.5.2.6

Oprema za čišćenje i dezinfekciju objekata i opreme

101.5.2.7

Oprema za neškodljivo uklanjanje lešina

101.5.2.8

Oprema za sprječavanje širenja i suzbijanje bolesti

101.5.2.9

Oprema za držanje kokoši nesilica (obogaćeni kavezi, alternativni sustavi držanja)

101.5.2.10

Oprema za preradu i pakiranje gnoja

101.5.2.11

Oprema za fizikalnu, kemijsku i biološku obradu otpadnih voda, oprema za sprečavanje onečišćenja zraka

101.5.2.12

Opremanje prostorija upravne zgrade s pripadajućim sadržajima (uredski prostori; prostorije za ovlaštenog veterinara i veterinarskog inspektora; prostorije za odmor radnika; garderobe u čistom i nečistom dijelu; pripadajući sanitarni čvorovi; prostorije za čuvanje sredstava za čišćenje, pranje i dezinfekciju)

101.5.2.13

Uređaji i oprema i za ventilaciju, klimatizaciju i grijanje uključujući alarmni sustav s generatorom/agregatom

101.5.2.14

Oprema za bioplinska postrojenja

(101.6)

SEKTOR VOĆA I POVRĆA

(101.6.1)

Izgradnja

101.6.1.1

Izgradnja i/ili rekonstrukcija staklenika i plastenika (samo polietilenska folija min. 200 mikrona) za proizvodnju povrća i voća, objekata za uzgoj gljiva i proizvodnju komposta za gljive uključujući prostor za ugradnju sustava za ventilaciju, klimatizaciju i grijanje uključujući alarmni sustav s generatorom/agregatom, spremnike za vodu i prostore za sustav navodnjavanja.

101.6.1.2

Izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata za skladištenje voća, povrća, stolnog grožđa i gljiva s prostorima za sortiranje, pakiranje i označavanje uključujući vodovodne, plinske, električne (uključujući alarmni sustav s generatorom/agregatom) i kanalizacijske mreže (uključujući ULO hladnjače),

101.6.1.3.

Podizanje ili restrukturiranje nasada voća i stolnog grožđa, uključujući:

– pripremu terena

– podizanje (nabava deklariranoga sadnog materijala i sadnja nasada)

101.6.1.4

Obnova ili restrukturiranje postojećih nasada vinskih kultivara grožđa uključujući:

– pripremu terena

– podizanje (nabava deklariranoga sadnog materijala i sadnja nasada)

101.6.1.5

Obnova ili restrukturiranje postojećih nasada maslina uključujući:

– pripremu terena

– podizanje (nabava deklariranoga sadnog materijala i sadnja nasada)

– rezidba osnovnog drveta do baze i uklanjanje ostataka

101.6.1.6

Izgradnja sustava za navodnjavanje na gospodarstvima uključujući mikroakumulacije, bušenje bunara, uređenje vodozahvata

101.6.1.7

Izgradnja i/ili rekonstrukcija upravnih zgrada koje su sastavni dio proizvodnog kapaciteta (uredski prostori, prostorije za odmor radnika; garderobe u čistom i nečistom dijelu; pripadajući sanitarni čvorovi; prostorije za čuvanje sredstava za čišćenje, pranje, dezinfekciju i zaštitu bilja)

101.6.1.8

Izgradnja i/ili rekonstrukcija mreže putova unutar farme

101.6.1.9

Izgradnja i/ili rekonstrukcija sustava zaštite od padalina (tuča, kiša, mraz)

101.6.1.10

Izgradnja i/ili rekonstrukcija ograde oko nasada/farme

(101.6.2)

Oprema

(101.6.2.1)

Oprema za staklenike, plastenike i objekte za uzgoj gljiva

101.6.2.1.1

Oprema i uređaji za navodnjavanje i gnojidbu (fertirigacija)

101.6.2.1.2

Oprema za dopunsko osvjetljenje, i zasjenjivanje

101.6.2.1.3

Oprema i uređaji za pripremu tla i supstrata

101.6.2.1.4

Oprema i uređaji za sjetvu, sadnju i postavljanje folije

101.6.2.1.5

Oprema i uređaji za zaštitu bilja i sterilizaciju tla i supstrata

101.6.2.1.6

Oprema za povećanje koncentracije CO2

101.6.2.1.7

Oprema i uređaji za hidroponski i akvaponski uzgoj

101.6.2.1.8

Oprema za uzgoj gljiva i proizvodnju komposta za gljive (nabava komposta i micelija je isključena)

101.6.2.1.9

Oprema i uređaji za održavanje specifičnih mikroklimatskih uvjeta ventilaciju, klimatizaciju i grijanje, uključujući alarmni sustav s generatorom, vodovodnu, plinsku, električnu i kanalizacijsku mrežu

101.6.2.1.10

Oprema za laboratorij u proizvodnji gljiva (osim potrošnog materijala)

(101.6.2.2)

Oprema za berbu, sortiranje, pakiranje i skladištenje

101.6.2.2.1

Oprema za umjetno provjetravanje

101.6.2.2.2

Oprema i uređaji za skladišne prostore, uključujući ULO hladnjače

101.6.2.2.3

Uređaji i oprema za zamrzavanje

101.6.2.2.4

Specijalni uređaji za berbu voća i povrća

101.6.2.2.5

Boks palete i prikolice za prijevoz i prihvat

101.6.2.2.6

Oprema za čišćenje i pranje

101.6.2.2.7

Oprema za sušenje

101.6.2.2.8

Linije za sortiranje i kalibriranje

101.6.2.2.9

Linije za pakiranje i označavanje

101.6.2.2.10

Oprema za podrezivanje, rezanje i ribanje

(101.6.2.3)

Oprema za sustave zaštite od padalina (tuča, kiša, mraz) (stupovi, sidra, sajle, žica, kape, zatege, kopče, mreža)

(101.6.2.4)

Oprema za ograđivanje nasada/farme

(101.6.2.5)

Oprema za sustav navodnjavanja

101.6.2.5.1

Pumpe, cjevovodi, raspršivači, sustav filtracije, sustav fertirigacije, kapaljke, rolomati

(101.7)

SEKTOR ŽITARICA I ULJARICA

(101.7.1)

Izgradnja

101.7.1.1

Izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata za:

– prihvat, uzorkovanje, sušenje i skladištenje žitarica i uljarica na poljoprivrednom gospodarstvu/farmi uključujući objekte za upravljanje sušarom i ograđivanje objekata

101.7.1.2

Izgradnja i/ili rekonstrukcija mreže putova unutar farme

(101.7.2)

Oprema

101.7.2.1

Oprema za prihvat, uzorkovanje, skladištenje i sušenje žitarica i uljarica (mosna vaga, usipna rampa, ulazni transporteri)

101.7.2.2

Unutarnja oprema za silose

101.7.2.3

Izuzimači

101.7.2.4

Skladišni i izlazni transporteri

101.7.2.5

Nepokretne i pokretne sušare (sa svim elementima, montažom )

(101.8)

Opći troškovi

101.8.1

Troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije poput naknada za arhitekte, inženjere i druge konzultantske naknade

101.8.2

Troškovi studije utjecaja na okoliš

101.8.3

Troškovi izrade dokumentacija za prijavu za IPARD natječaj (konzultantske usluge IPARD prijava i zahtjeva za plaćanje)

101.8.4

Investicijska studija/Poslovni plan

Lista dozvoljenih radova vezano uz izgradnju/rekonstrukciju

1

Radovi rušenja i rastavljanja

2

Pripremni radovi

3

Zemljani radovi

4

Betonski radovi

5

Armirano-betonski radovi

6

Izgradnja s polugotovim proizvodima i prateći dijelovi

7

Radovi armiranja – učvršćivanja

8

Tesarski radovi

9

Zidarski radovi

10

Radovi izgradnje

11

Radovi izoliranja

12

Krovopokrivački radovi

13

Limarski radovi

14

Stolarski radovi

15

Bravarski radovi

16

Staklarski radovi

17

Krečenje i oblaganje

18

Podno oblaganje

19

Radovi rezanja kamena

20

Keramičarski radovi

21

Parketarski radovi

22

Soboslikarski radovi

23

Oblaganje drvenim, kamenim ili umjetnim pločama

24

Radovi finalne montaže

25

Električne instalacije

26

Radovi na vodoopskrbi i kanalizaciji

27

Plinske instalacije

28

Instalacije centralnog grijanja

29

Radovi uređenja okoliša

30

Izgradnja cesta

31

Potporni i zaštitni zidovi

32

Izgradnja pločnika


PRILOG V.

KRITERIJI RANGIRANJA ZA MJERU 101

Kriterij

Rezultat

Bodovi

ulaganje se provodi na područjima s težim uvjetima gospodarenja kako je regulirano Zakonom o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« br. 92/10)

ako »da« tad 20 ako »ne« tad 0

20

ulaganje provodi mladi podnositelj (nositelj OPG-a, obrtnik, vlasnik ili direktor u pravnoj osobi) koji ima manje od navršenih 40 godina na dan podnošenja prijave

ako »da« tad 15 ako »ne« tad 0

15

ulaganje provodi registrirani ekološki proizvođač

ako »da« tad 15 ako »ne« tad 0

15

veličina poljoprivrednog gospodarstva, za određeni sektor, u vrijeme prijave je veća od traženog minimuma na kraju ulaganja navedenog u specifičnom kriteriju prihvatljivosti

ako »da« tad 15 ako »ne« tad 0

15

ulaganje provodi žena poduzetnik (nositeljica OPG-a, obrtnica ili odgovorna osoba u pravnoj osobi)

ako »da« tad 20 ako »ne« tad 0

20

Ulaganje je preporučio odobreni LAG

ako »da« tad 15 ako »ne« tad 0

15

UKUPNO

100


PRILOG VI.

POPIS GRADOVA I OPĆINA OBUHVAĆENIH ZAKONOM O BRDSKOPLANINSKIM PODRUČJIMA

Gradovi: Buzet, Čabar, Delnice, Imotski, Lepoglava, Ogulin, Orahovica, Senj, Sinj, Trilj, Vrbovsko i Vrgorac.

Općine: Bistra, Budinšćina, Cerovlje, Čavle, Dicmo, Đurmanec, Fužine, Gračišće, Jelenje, Jesenje, Kalnik, Kaptol, Karlobag, Klana, Klis, Lobor, Lokve, Lovreć, Lupoglav, Ljubešćica, Matulji, Motovun, Mrkopalj, Muć, Novi Golubovec, Podbablje, Primorski Dolac, Radoboj, Ravna Gora, Skrad, Stubičke Toplice, Šestanovac i Vinodol.

PRILOG VII.

NAPUTAK ZA OZNAČAVANJE ULAGANJA

Sva ulaganja koja su sufinancirana u sklopu IPARD programa trebaju sadržavati podatke o ulozi EU-a, tj. IPARD programa. Označavanje ulaganja je obveza krajnjeg korisnika i predstavlja doprinos u informiranju javnosti o ulozi EU-a u projektu, kao i o rezultatima projekta i njegovim doprinosima zajednici. Postupak označavanja ulaganja temelji se na priručniku Komunikacija i vidljivost za vanjske aktivnosti EK i na Uredbi EK 1974/2006.

Ulaganja unutar IPARD programa moraju biti vidljivo označena pomoću informativne ploče koja sadrži opis ulaganja te slogan i logo Europske unije i Republike Hrvatske.

Korisnik je obvezan nabaviti odgovarajuću informativnu ploču, ovisno o vrsti ulaganja, i postaviti je na mjesto ulaganja u trenutku izdavanja Potvrde o završenom ulaganju. Informativna ploča treba ostati na mjestu ulaganja pet godina od dana konačne isplate sredstava navedenom u Potvrdi o završenom ulaganju.

1. Ulaganja u izgradnju trajnih građevina

Prilikom ulaganja u izgradnju trajnih građevina potrebno je postaviti trajnu ploču na najvidljivijem dijelu građevine, kao što je glavni ulaz ili pročelje zgrade.

Primjer 1: Trajna ploča (metalna ploča; dimenzija 0,42×0,297 m)
za označavanje ulaganja vezanih uz izgradnju

2. Ulaganja u rekonstrukciju

Prilikom ulaganja u rekonstrukciju potrebno je postaviti informativnu ploču na najvidljivijem dijelu građevine, kao što su glavni ulaz ili pročelje zgrade.

Primjer 2: Informativna ploča (plastična ploča; dimenzija
0,42×0,297 m) za označavanje ulaganja vezanih uz rekonstrukciju

3. Ulaganja u nabavu opreme

Za ulaganja u nabavu opreme korisnik je obvezan postaviti informativnu ploču na glavni ulaz građevine u kojoj je postavljena odgovarajuća oprema.

Primjer 3: Informativna ploča za označavanje ulaganja u nabavu opreme (plastična ploča; dimenzija 0,42×0,297 m)

Ispunjavanje ovih ugovornih obveza provjeravat će kontrolori u kontrolama na terenu.


PRILOG VIII.

PRIKAZ OCJENE POVIJESNIH POKAZATELJA POSLOVANJA PODNOSITELJA

POKAZATELJ

IZRAČUN*

GRANIČNE VRIJEDNOSTI

BODOVI

PONDER

Koeficijent tekuće likvidnosti

kratkotrajna imovina/kratkoročne obveze

> 1,5

2

2

0,8 – 1,5

1

< 0,8

0

Omjer obveza i kapitala

(kratkoročne obveze + dugoročne obveze)/(kapital i rezerve)**

< 1,5

2

2

1,5 – 4

1

> 4

0

Pokriće troškova kamata

(dobit prije oporezivanja + kamate)/kamate***

> 2

2

1

1 – 2

1

< 1

0

Koeficijent obrta ukupne imovine

ukupni prihodi/ukupna imovina

≥ vrijednost grane

2

1

< vrijednost grane

0

Odnos prihoda i rashoda

ukupni prihodi/ukupni rashodi

>1,15

2

2

1,00 – 1,15

1

< 1,00

0

Stopa povrata kapitala

dobit poslije oporezivanja/(kapital i rezerve)**

> 5%

2

1

3 – 5%

1

< 3%

0

Bruto marža profita

(dobit prije oporezivanja + kamate)/ ukupni prihod

> 8%

2

1

5 – 8%

1

< 5%

0

* ulazni podaci temelje se na vrijednostima iz bilance, računa dobiti i gubitka i BON 1 obrasca iz prethodne financijske godine

** u slučaju da je varijabla »kapital i rezerve« negativna vrijednost, podnositelj ne može ostvariti bodove za pokazatelje »Omjer obveza i kapitala« i »Stopa povrata kapitala«

*** u slučaju da podnositelj nema troškova kamata, ostvarit će maksimalan broj bodova za pokazatelj »Pokriće troškova kamata«

Izračune svih pokazatelja treba bodovati, ponderirati i zbrojiti te poduzeće ocijeniti prema sljedećoj tablici:

OCJENA

ZBROJ BODOVA

VRLO DOBAR

17 – 20

DOBAR

12 – 16

ZADOVOLJAVAJUĆI

7 – 11

NEZADOVOLJAVAJUĆI

0 – 6


PRILOG IX.

DOKUMENTI POTREBNI ZA KONTROLU NA TERENU ZA MJERU 101
(PREMA TIPU KONTROLE)

DOKUMENT

KONTROLA PRIJE UGOVARANJA

KONTROLA PRIJE PLAĆANJA

EX-POST KONTROLA

1

Kopija katastarskog plana

+

+

+

2

Izvadak iz Registra Trgovačkog suda/Obrtnog registra

+

3

Knjiga dionica/Knjiga poslovnih udjela

+

4

Kartica konta prihoda od dotacija refundacija, dotacija, subvencija, milodara i drugih nadoknada

+

+

5

Glavni projekt

+

+

+

6

Tehnološki projekt

+

+

+

7

Knjiga ulaznih računa (UR-a)

+

+

8

Knjiga izlaznih računa (IR-a)

+

+

9

Popis dugotrajne imovine

+

+

+

10

Kartica konta dobavljača/Knjiga primitaka i izdataka

+

+

+

11

Građevinski dnevnik

+

+

12

Građevinska knjiga

+

+

13

Registar goveda na gospodarstvu

+

+

14

Registar svinja na gospodarstvu

+

+

15

Potvrda/svjedodžba o zdravstvenom stanju životinja/otpremnica

+

+

16

Mjesečno izvješće o kvaliteti sirovog mlijeka

+

+

17

Ugovor o gnojidbi polj.površina drugog vlasnika

+

+

18

Ugovor o predaji gnojiva ovlaštenom prerađivaču gnojiva

+

+

19

Rješenje o odobrenju farme (Uprave za veterinarstvo) i Zapisnik nadležnog veterinarskog inspektora koji obuhvaća sve propisane elemente s područja zdravlja životinja

+

20

Rješenje o odobrenju (Uprave za veterinarstvo) za djelatnost koja se obavlja

+

21

Potvrda o ispunjavanju uvjeta iz područja biljnog zdravstva utvrđenih nacionalnim propisima koji su usklađeni s EU propisima, izdanu od Uprave za poljoprivrednu i fitosanitarnu inspekciju

+

22

Potvrda o ispunjavanju EU standarda iz područja javnog zdravstva i biljnog zdravstva za djelatnost koju obavlja, koju izdaje Sanitarna inspekcija

+

23

Potvrda o ispunjavanju EU standarda zaštite okoliša

+

24

Izvješće o primjeni propisa iz područja zaštite na radu izdano od Državnog inspektorata

+