Pravilnik o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktor medicine

NN 54/2012 (14.5.2012.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktor medicine

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1355

Na temelju članka 139. stavka 2. i članka 140. stavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12 i 35/12) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA MEDICINE

Članak 1.

U Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, br. 100/11 i 133/11) u članku 2. podstavak 8. mijenja se i glasi:

»Specijalizant jest doktor medicine koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme u zdravstvenoj ustanovi čiji je osnivač Republika Hrvatska, županija ili grad te kojem je rješenjem ministra zdravlja (u daljnjem tekstu: ministar) dano odobrenje za specijalizaciju. Radni odnos specijalizant može zasnovati i u drugoj zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili kod zdravstvenog radnika privatne prakse. Specijalizant jest i doktor medicine koji obavlja privatnu praksu te doktor medicine kojem je na temelju prijedloga tijela, odnosno osoba iz članka 8. ovoga Pravilnika izdano rješenje ministra o odobrenju specijalizacije.«

U podstavku 9. riječi: »Ministarstvo nadležno za zdravstvo« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo zdravlja«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 3. riječ: »www.mzss.hr« mijenja se i glasi: »www.miz.hr«.

Članak 3.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ministar, na prijedlog Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine, rješenjem na vrijeme od pet godina ovlašćuje zdravstvenu ustanovu koja ispunjava uvjete iz članka 4. ovoga Pravilnika te zdravstvenu ustanovu, trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost i ordinaciju privatne prakse koja ispunjava uvjete iz članka 5. ovoga Pravilnika za provođenje specijalističkog usavršavanja iz određene grane specijalizacije, a Medicinski fakultet samo za specijalizaciju iz sudske medicine i patologije.«

Članak 4.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, županija i grad sa specijalizantom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Pri sklapanju ugovora iz stavka 1. ovoga članka obveza rada u radnom odnosu na neodređeno vrijeme nakon završetka specijalističkog usavršavanja i položenog specijalističkog ispita ne smije biti ugovorena u trajanju duljem od vremena trajanja specijalizacije.

U ugovoru iz stavka 1. ovoga članka mora se ugovoriti iznos naknade štete sukladno članku 12. stavku 1. ovoga Pravilnika koju je doktor medicine, u slučaju kad otkazuje ugovor o radu prije isteka ugovorene obveze rada iz stavka 2. ovoga članka, razmjerno izvršenoj obvezi rada, obvezan isplatiti zdravstvenoj ustanovi iz stavka 1. ovoga članka.

Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka mora se ugovoriti i iznos naknade štete koju je doktor medicine, u slučaju kad otkazuje ugovor o radu prije položenog specijalističkog ispita obvezan isplatiti zdravstvenoj ustanovi iz stavka 1. ovoga članka.

Ako doktor medicine nakon položenog specijalističkog ispita, a prije isteka ugovorene obveze rada otkaže ugovor o radu i uz pribavljenu suglasnost ministra zasnuje radni odnos u drugoj zdravstvenoj ustanovi čiji je osnivač Republika Hrvatska, županija, odnosno grad naknadu štete iz stavka 3. ovoga članka snosi doktor medicine ili zdravstvena ustanova u kojoj je zasnovao radni odnos.«

Članak 5.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Troškovi specijalizacije obuhvaćaju bruto plaće doktora medicine, troškove mentorstva, troškove zdravstvene ustanove u kojoj se obavlja specijalističko usavršavanje i druge troškove vezano uz specijalističko usavršavanje.

Troškovi zdravstvene ustanove u kojoj se obavlja specijalističko usavršavanje utvrđuju se u visini četverostrukog iznosa proračunske osnovice.

Troškove iz stavka 2. ovoga članka snosi podnositelj prijedloga za odobrenje specijalizacije iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Zdravstvenoj ustanovi iz članka 4. ovoga Pravilnika i zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost te ordinaciji privatne prakse iz članka 5. ovoga Pravilnika u kojoj specijalizant obavlja program specijalističkog usavršavanja, sredstva iz stavka 2. ovoga članka doznačuju se razmjerno trajanju dijela specijalističkog usavršavanja.«

Članak 6.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Doktor medicine stranac može započeti specijalizaciju uz uvjete iz članka 12. ovoga Pravilnika, a na temelju prijedloga ministarstva nadležnog za znanost, odnosno ministarstva.«

Članak 7.

U članku 17. stavak 4. briše se.

Članak 8.

Članak 37. briše se.

Članak 9.

U Prilogu II. u točki 24. Medicina rada i športa mijenjaju se uvjeti za ustanovu u kojoj se provodi specijalizacija, u točki 33. Ortopedija i traumatologija u programu specijalizacije mijenja se »ortopedija i traumatologija – 33 mjeseca« i u točki 38. Psihijatrija mijenjaju se uvjeti za ustanovu u kojoj se provodi specijalizacija sukladno Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Prilozi Pravilnika III. i IV. zamjenjuju se novim Prilozima III. i IV. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Odluka o iznosu troškova specijalizacije (»Narodne novine«, br. 133/11).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-04/03
Urbroj: 534-07-12-1
Zagreb, 10. svibnja 2012.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.


PRILOG I.

U Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine («Narodne novine», broj 100/11 i 133/11) u Prilogu II. u točki 24. Medicina rada i športa ,Uvjeti za ustanovu u kojoj se provodi specijalizacija, mijenjaju se i glase: „

 

Uvjeti za ustanovu u kojoj se provodi specijalizacija

 

Ustanova mora ispunjavati uvjete iz članka 4. ili 5. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine. Iznimno, od članka 4. i 5. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine provođenje programa specijalističkog usavršavanja iz medicine rada i športa može trajati manje od 50% od ukupnog trajanja specijalizacije a u radnom odnosu u zdravstvena ustanova ima s punim radnim vremenom najmanje jednog doktora medicine specijalista medicine rada, odnosno medicine rada i sporta.

Specijalističko usavršavanje za specijaliste medicine rada i sporta odvija se u cjelinama iz kojih proizlaze i definicije ustanova:

1. Teorijsko obrazovanje odvija se na medicinskim fakultetima

2. Specijalističko usavršavanje na bolničkim odjelima i specijalističkim ambulantama odvija se u zdravstvenim ustanovama ovlaštenim od Ministarstva zdravlja za provođenje specijalističkog usavršavanja

3. Dio specijalističkog usavršavanja se obavlja u specijalističkim ordinacijama medicine rada i sporta, u kojima zdravstvenu djelatnost obavlja specijalist medicine rada, odnosno specijalist medicine rada i sporta, ovlaštenim od Ministarstva zdravlja

4. Područja medicine rada i medicine športa moguće je provesti na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada


U točki 33. Ortopedija i traumatologija, u Programu specijalizacije, Ortopedija i traumatologija – 33 mjeseca mijenja se i glasi:

„Ortopedija i traumatologija - 33 mjeseca

1.Dječja ortopedija - 5 mjeseci i 15 dana

2.Sportska traumatologija s endoskopijom - 2 mjeseca

3.Spinalna kirurgija - 2 mjeseca

4.Kirurgija šake - 2 mjeseca

5.Kirurgija stopala - 2 mjeseca

6.Aloartroplastike - 4 mjeseca

7.Kirurgija tumora koštano-zglobnog sustava - 2 mjeseca

8.Protetika, ortotika i rehabilitacija – 1 mjesec i 15 dana

9.Traumatologija koštano zglobnog sustava - 12 mjeseci»

   


U točki 38. Psihijatrija, Uvjeti za ustanovu u kojoj se provodi specijalizacija mijenjaju se i glase: „

Uvjeti za ustanovu u kojoj se provodi specijalizacija

 

Ustanova mora ispunjavati uvjete iz članka 4. ili 5. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine.

 

Posebni uvjeti:

1. Za kliničku psihijatriju: uz opće uvjete, ustanova u kojoj se provodi program kliničke psihijatrije treba imati sljedeće službe: hitni psihijatrijski prijem, akutno liječenje i nastavak liječenja nakon akutne faze i dnevnu bolnicu, a za ustanove iz članka 4. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine za područje biologijske psihijatrije, dijela programa kliničke psihijatrije, ustanova mora imati najmanje dva specijalista s užom specijalizacijom iz biologijske psihijatrije i sa specijalističkim stažem duljim od 5 godina. Najmanje 3 mjeseca programa kliničke psihijatrije se provodi u ustanovama iz članka 4. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine.

koje osim gore navedenih uvjeta imaju najmanje dva specijalista uže specijalnosti uže područje i/ ili jedan Referentni centar Ministarstva zdravlja za uže područje, te raspolažu ili imaju laku dostupnost biologijskim metodama dijagnostike i liječenja psihičkih poremećaja kao što su primjerice slikovni prikaz mozga, laboratorij za farmakogenetiku, praćenje koncentracije psihofarmaka, kvantitativni EEG, psihofarmakološki postupci, elektrokonvulzivna terapija, transkranijalna magnetna stimulacija, biofeedback i slično. Osim općih uvjeta mentori iz područja kliničke psihijatrije za ustanove iz članka 4. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine moraju zadovoljavati kriterije dogovorene između ustanova u kojim se obavlja sveučilišna nastava iz područja specijalizacije i Referentnih centara za uže područje.

2. Za bolesti ovisnosti: uz opće uvjete, ustanova mora imati službu za liječenje alkoholizma i ostalih ovisnosti, što uključuje sljedeće službe: hitni prijem, akutno liječenje i nastavak liječenja nakon akutne faze, dnevne bolnice za alkoholizam i ovisnosti, klubove za liječenje alkoholizma ili ovisnika i/ili superviziju nad klubovima ovisnika. Najmanje 1,5 mjesec programa treba se odvijati u ustanovama iz članka 4. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine koje imaju najmanje jedan Referentni centar Ministarstva zdravlja za uže područje. Osim općih uvjeta mentori iz područja bolesti ovisnosti za ustanove iz članka 4. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine moraju zadovoljavati kriterije dogovorene između ustanova u kojim se obavlja sveučilišna nastava iz područja specijalizacije i Referentnih centara za uže područje.

3. Za psihoterapiju: uz opće uvjete, za provođenje programa iz psihoterapije ustanova mora zadovoljavati sljedeće uvjete: ima polikliničku, dnevnu bolnicu i/ili bolničku službu za psihoterapiju u kojoj se provode individualne, grupne, obiteljske i partnerske psihoterapije od psihijatara i drugih stručnjaka koji imaju adekvatnu edukaciju za provođenje psihoterapije. Tijekom programa specijalizacije specijalizant mora završiti prvi stupanj neke od psihoterapijskih škola priznatih u Republici Hrvatskoj što se provodi u ustanovama iz članka 4. ili 5. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine koja može osigurati sama ili u dogovoru s drugim ustanovama da se u sklopu psihoterapije završi dio ili cijeli prvi stupanj neke od psihoterapijskih škola uključene u program specijalizacije, pri čemu je potrebno navesti koje je djelove moguće osigurati. Najmanje 3 mjeseca edukacije mora se odvijati u ustanovi iz članka 4. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine koja ima najmanje jedan Referentni centar Ministarstva zdravlja za područje psihoterapije i najmanje dva trening-edukatora, te može osigurati da se u sklopu psihoterapije završe vlastito iskustvo u grupi i prvi stupanj neke od psihoterapijskih škola uključenih u program specijalizacije. Edukatori iz područja psihoterapije su licencirani edukatori s diplomama odgovarajuće psihoterapijske škole uključene u program specijalizacije. Mentori mogu biti edukatori, psihijatri s diplomom o završenoj edukaciji iz psihoterapijske škole uključene u program specijalizacije ili sa subspecijalizacijom iz psihoterapije koji u svom svakodnevnom radu provode psihoterapiju. Razine kompetencije mentora za provođenje određenih sadržaja iz područja psihoterapije propisanim u pravilniku o specijalizaciji određuje se na temelju kriterija dogovorenih između ustanova u kojim se obavlja sveučilišna nastava iz područja specijalizacije i Referentnih centara za uže područje.

4. Za konzultacijsku i suradnu („liaison“) psihijatriju i psihosomatsku medicinu: uz opće uvjete, ustanova mora biti organizacijski u sklopu ustanove koja ima najmanje tri od sljedećih djelatnosti: interna medicina, kirurgija, neurologija, ginekologija i opstetricija, pedijatrija, onkologija. Ustanova mora imati konzultacijsku službu i istovremeno aktivni program ili službu za suradnu („liaison“) psihijatriju s najmanje dvije od navedenih djelatnosti. Osim općih uvjeta mentori iz područja konzultacijske i suradne („liaison“) psihijatrije i psihosomatske medicine moraju biti specijalisti psihijatrije s minimalno petogodišnjim iskustvom u tom području, te moraju zadovoljavati kriterije dogovorene između ustanova u kojim se obavlja sveučilišna nastava iz područja specijalizacije i Referentnih centara za uže područje.

5. Za neurologiju: provodi se u ustanovama koje zadovoljavaju opće uvjete za ustanove navedene u članku 4. ili 5. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

6. Za internu medicinu: provodi se u ustanovama koje zadovoljavaju opće uvjete za ustanove navedena u članku 4. ili 5. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

7. Za psihijatriju u zajednici i socijalnu psihijatriju: uz opće uvjete, ustanova mora imati razvijenu službu za bolničku i izvanbolničku rehabilitaciju u kojoj se provode psihosocijalne metode navedene u programu specijalizacije, multidisciplinarni tim koji provodi metode liječenja i surađuje s drugim institucijama te organizacijske sredine liječenja koje uključuju dnevnu bolnicu, centar za rehabilitaciju u zajednici i polikliničku službu. Najmanje 3 mjeseca programa mora se provoditi u ustanovi iz članka 4 koja ima sveobuhvatan program psihijatrije u zajednici i najmanje dva specijalista psihijatrije s užom specijalizacijom iz socijalne psihijatrije i sa specijalističkim stažem duljim od 5 godina i/ili koja ima najmanje jedan Referentni centar Ministarstva zdravlja za uže područje. Osim općih uvjeta mentori za ovo područje moraju imati višegodišnje iskustvo u radu s psihosocijalnim i psihoterapijskim metodama u području pojedinih kompetencija, te zadovoljavati kriterije dogovorene između ustanova u kojim se obavlja sveučilišna nastava iz područja specijalizacije i Referentnih centara za uže područje.

8. Za forenzičku psihijatriju: uz opće uvjete, ustanova mora imati odjel za liječenje na forenzičkom odjelu, najmanje jednog specijalista psihijatrije s užom specijalizacijom iz forenzičke psihijatrije, multidisciplinarni tim koji uključuje psihologa, socijalnog radnika i radnog terapeuta, ustanova mora imati multidisciplinarni pristup, primjenu bioloških, psiholoških i psihoterapijskih postupaka primjeren broj forenzičkih slučajeva u sva tri forenzička područja (kazneno, građansko, hospitalizacijsko) i teorijsko-praktični program edukacije iz forenzičke psihijatrije. Ukupno 1,5 mj programa mora se provoditi u ustanovama navedenim u članku 4. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine koje uz navedene uvjete imaju najmanje jedan Referentni centar Ministarstva zdravlja za područje forenzičke psihijatrije i najmanje dva specijalista s užom specijalizacijom iz područja forenzičke psihijatrije i sa specijalističkim stažem duljim od 5 godina. Osim općih uvjeta mentori iz područja forenzičke psihijatrije moraju zadovoljavati kriterije dogovorene između ustanova u kojim se obavlja sveučilišna nastava iz područja specijalizacije i Referentnih centara za uže područje.

9. Za dječju i adolescentnu  psihijatriju: uz opće uvjete, ustanova u kojoj se provodi program specijalizacije mora imati odjel ili službu za dječju i adolescentnu psihijatriju. Najmanje 1,5 mj. programa se provodi u ustanovi koja ispunjava  članak 4. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine te ima  najmanje dva specijalista psihijatrije s užom specijalizacijom iz dječje i adolescentne psihijatrije i sa specijalističkim stažem duljim od 5 godina i/ili ima najmanje jedan Referentni centar Ministarstva zdravlja za područje dječje i adolescentne psihijatrije. Osim općih uvjeta mentori iz područja dječje i adolescentne psihijatrije moraju zadovoljavati kriterije dogovorene izmedu ustanova u kojim se obavlja sveučilišna nastava iz područja uže specijalizacije i/ili Referentnih centara za uže područje

10. Za javno zdravstvo, organizaciju i upravljanje zdravstvenim sustavom na području mentalnog zdravlja: Najmanje 1 tjedan se provodi u ustanovi koja uz opće uvjete, mora imati djelatnost zaštite mentalnog zdravlja i najmanje po jednog specijalista sa specijalizacijom iz psihijatrije u statusu konzultanta, jednog specijalista epidemiologije i javnog zdravstva s iskustvom u javnom zdravstvu najmanje 5 godina koji primjenjuju javno zdravstvene programe u smislu prevencije i promocije mentalnog zdravlja, provode epidemiološku statistiku mentalnih poremećaja, te provode teorijsko-praktični program edukacije iz organizacije i upravljanje zdravstvenim sustavom na području mentalnog zdravlja. Ostali dio staža se obavlja u ustanovama koje uz opće uvjete imaju multidisciplinarne timove koji uključuje najmanje po jednog specijalista sa specijalizacijom iz psihijatrije, medicinsku sestru i psihologa/ ili druge specijalizirane stručnjake s područja mentalnog zdravlja (socijalnog radnika, defektologa), a provode zdravstvenu zaštitu na području mentalnog zdravlja.

 

11. Za psihogerijatriju: uz opće uvjete, ustanova u kojoj se provodi program specijalizacije mora imati službu za psihogerijatrijske pacijente koja uključuje odjel/dnevnu bolnicu ili strukturirani program za psihogerijatrijske pacijente, mora imati najmanje dva specijalista psihijatrije s užom specijalizacijom iz biologijske ili socijalne psihijatrije i sa specijalističkim stažem na području psihogerijatrije duljim od 5 godina, te internistu koji je stalno zaposlen na službi ili postoji u konzultativnom odnosu. Osim općih uvjeta mentori iz područja psihogerijatrije moraju zadovoljavati kriterije dogovorene između ustanova u kojim se obavlja sveučilišna nastava iz područja specijalizacije i Referentnih centara za uže područje.

 PRILOG III.

OBRAZAC ZA ODOBRENJE SPECIJALIZACIJE
            Prijedlog za odobrenje specijalizacije Ministarstvu zdravlja podnosi zdravstvena ustanova kod koje je doktor medicine u radnom odnosu, trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost, odnosno doktor medicine privatne prakse ili doktor medicine privatne prakse kod kojeg je doktor medicine u radnom odnosu, odnosno tijelo i osoba iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika. Prilikom dostave prijedloga za odobrenje specijalizacije uz uredno popunjeni Obrazac za odobrenje specijalizacije, potrebno je dostaviti važeće odobrenje za samostalan rad izdano od Hrvatske liječničke komore, pisani pristanak glavnog mentora, pisanu suglasnost ravnatelja zdravstvene ustanove iz članka 4. i 5. ovoga Pravilnika i/ili pisanu suglasnost uprave trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost i/ili pisanu suglasnost nositelja privatne prakse iz članka 5. ovoga Pravilnika, ugovor o međusobnim pravima i obvezama iz članka 11. ovoga Pravilnika i dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta iz članka 8. ovoga Pravilnika.

            U _____________ , ________ 201___.

PODNOSITELJ PRIJEDLOGA
ZA ODOBRENJE SPECIJALIZACIJE
_________________________________


PRILOG IV.

OBRAZAC ZA PRIJAVU SPECIJALISTIČKOG ISPITA
            Prijava za polaganje specijalističkog ispita podnosi se Ministarstvu zdravlja najkasnije 30 dana prije pristupanja polaganju specijalističkog ispita. Pristupnik prijavljuje polaganje specijalističkog ispita na temelju završnog mišljenja glavnog mentora upisanog u knjižicu o specijalističkom usavršavanju doktora medicine. Prilikom prijave specijalističkog ispita potrebno je priložiti: uredno popunjeni obrazac za prijavu specijalističkog ispita, zamolbu pristupnika, uredno popunjenu knjižicu o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, dnevnik rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju, dokaz o završenom poslijediplomskom specijalističkom studiju te dokaz o radnom odnosu iz članka 8. ovoga Pravilnika.

            U _____________ , _____ 201___.

POTPIS PRISTUPNIKA
__________________________________